Khun Lú Nàng Ủa

Nguồn video: https://youtu.be/Cq0pUoVmyFo Lời bài hát: ꪭꪱ ꪶꪯꪥ… ꪙꪱꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪄꪴꪙ ꪩꪴ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪻꪎ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪣꪰꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁...

Phụ nữ Thái ném còn

Xống Chụ Xon Xao

Sử thi Sống chụ xon xao (tiếng Thái ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ, tiếng Việt:Tiễn dặn người yêu) là một tác phẩm dân gian của Người...