Thể lệ gửi bài

Nhằm nâng cao chất lượng bài viết cuả trang web và phát triển một nguồn thông tin miễn phí, tin cậy, xác thực, chúng tôi xin có một số lưu ý khi trình bày bài cho trang. Tất cả những lưu ý này chỉ có một mục đích duy nhất là để đồng bào Thái cũng như người đọc nói chung có thể tự do tiếp nhận với độ tin cậy nhất có thể. Bài đăng trên trang web có thể chưa được xuất hiện hoặc đã được xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau nhưng phải đảm bảo về độ trung thực và chính xác. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự trung thực của bài viết.

1. Tác giả có thể không ghi tên hoặc sử dụng bút danh, biệt danh,….nhưng nên ghi rõ địa phương nơi mình sinh sống để tiện cho người đọc có thể liên hệ vì người Thái chúng ta ở nhiều vùng khác nhau, một số tập quán cũng khác nhau, cách phát âm cũng vậy. Có thể ghi như sau:

[…]

Vi Văn A

Xã ……, huyện…….., tỉnh……

 (nếu cần thiết thêm/bớt thông tin nào tác giả có thể tùy ý, nhưng tối thiểu nên có huyện, tỉnh).

2. Tên riêng của người (tiếng Việt), địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Đặng Tiểu Bình, Lênin,…). Những tên riêng tiếng Thái, những từ vựng Thái được sử dụng trong bài viết khuyến khích tác giả ghi lại trung thực nhất có thể đối với cách phát âm của mình.

a. Bài viết phải có trích dẫn ghi nguồn nếu sử dụng lại thông tin từ người khác, từ ấn phẩm khác, trang web khác. Nguồn tham khảo đó tác giả ghi ở cuối bài viết, có thể liệt kê theo thứ tự 1, 2, 3,….

b.Thông tin về nguồn trích dẫn có thể ghi như sau:   [Tên tác giả của nguồn], [Tên nguồn trích dẫn/Tựa đề bài viết được trích dẫn], [Tên ấn phẩm gốc (nếu có)], [Nhà-năm XB (nếu biết)].

            Vd: Cầm Trọng, Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 1978.

c. Nếu thông tin được trích dẫn từ trang web nào đó thì có thể ghi: [Tên nguồn trích dẫn/Tựa đề bài viết được trích dẫn]  tại trang [đường link dẫn] (nếu có thể thì ghi thêm thời gian truy cập ngày/tháng/năm).

           Vd: (người) Thái Đen tại wikipedia tiếng Việt (https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_%C4%90en) truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Dĩ nhiên nếu tác giả là người hoàn toàn sáng tạo ra bài viết thì việc trích dẫn có thể không cần thiết, trừ trường hợp tác giả muốn nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích các tác giả ghi đầy đủ.

———–

Nguồn tham khảo: “Thể lệ gửi bài Tạp chí Dân tộc học” tại http://viendantochoc.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TheLeGuiBai/View_Detail.aspx?ItemID=1 truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2018.
Facebook Comments