Bài 2 – Giới thiệu bảng chữ cái Nguyên âm | Học chữ Thái Việt Nam

1. Bảng chữ cái Nguyên âm chữ Thái 

Chữ Thái Việt Nam có tất cả 19 nguyên âm dưới đây. (Điện thoại: vuốt màn hình từ phải qua trái để xem toàn bộ nội dung bảng) 

STTNguyên âm và âm
kép (may)
Cách đọcTương đương
chữ Việt
Ghi chú
1..ꪱ..may caaĐứng sau phụ âm đầu (Đứng sau) [ꪙꪱ/na/ruộng, ꪝꪱꪙ/pan/bàn]
2..ꪮ..may cooĐứng sau [ꪠꪮꪙ/phòn/vôi, ꪙꪮꪙ/non/ngủ]
3..ꪺ..may cuauaĐứng sau [ꪬꪺ/hùa/đầu, ꪩꪺꪉ/luông/rồng]
4...ꪴmay cuuĐứng dưới phụ âm đầu [ꪜꪴ/pù/cua, ꪜꪴꪣ/pùm/bụng]
5..ꪳ..may cưưĐứng trên phụ âm đầu (Đứng trên)
6...ꪷ..may khítoĐứng trên [ꪢꪷ/mò/mo, ꪝꪷ/po/đủ]
7...ꪲ.may kiiĐứng trên [ꪜꪲ/pì/năm, ꪄꪲꪉ/khình/gừng]
8..ꪸ..may kiaia,iêĐứng trên [ꪣꪸ/mia/vợ, ꪝꪸꪉpiêng/bằng]
9...ꪰ..may căngăĐứng trên [ꪋꪰꪉ/chăng/ghét, ꪁꪰꪒ/cặt/chặt, ꪨꪰꪀ/lắc/thông minh]
10....ꪾmay cămămĐứng trên [ꪒꪾ/đằm/đen]
11....ꪽmay cănănĐứng sau [ꪝꪽ/păn/ngàn]
12ꪹ....may cưaưa, ươĐứng trước phụ âm đầu (Đứng trước) [ꪹꪀ/cừa/muối, ꪹꪚꪙ/bườn/tháng]
13ꪵ....may keeĐứng trước [ꪵꪝꪉ/panh/quý-đắt]
14ꪶ....may côôĐứng trước [ꪶꪙ꫁ꪀ/nộc/chim]
15ꪼ....may cayayĐứng trước [ꪼꪡ/phay/lửa]
16ꪻ....may caưĐứng trước [ꪻꪊ/chàư/lòng]
17꫄..may cơơ[ꪹꪣꪷꪉ/mơng/mừng]
18꫃..may kêê[ꪹꪜꪸꪒ/pết/vịt]
19ꪹ...ꪱmay cauau[ꪹꪄ꫁ꪱ/khảu/lúa]

2. Gọi tên, ý nghĩa 

Trong chữ Thái, ký tự nguyên âm được gọi là “May”, mỗi May sẽ tương ứng với một âm vị (nguyên âm). Khi gọi, tên nguyên sẽ được gieo với âm “k” (c) kết hợp với âm vị của May đó.
Ví dụ: May ka (ꪼꪢ ꪀꪱ) tương ứng với [ꪱ] (âm /a/). May cua (ꪼꪢ ꪀꪺ) tương ứng với [ꪺ] (âm /ua/).

3. Cách viết

Các May chữ Thái Việt Nam có chung đặc điểm của các loại chữ viết có nguồn gốc từ chữ Phạn, đó là các May sẽ được chia thành nhiều nhóm theo vị trí của nó so với phụ âm đầu.

3.1 Nhóm các May đứng sau phụ âm đầu

Đó là các May: ca (ꪱ); cua (ꪺ); o (ꪮ); căn (ꪽ). Ta viết tương tự chữ Quốc ngữ, phụ âm đầu viết trước, May viết sau.
Ví dụ: ꪜꪱ (pà = cá), ꪉꪺ (ngua = con bò) ꪙꪮꪙ (non = ngủ), ꪝꪽ (lăn = nghìn).

3.2 Nhóm các May đứng trước phụ âm đầu 

Đó là các may: cay (ꪼ ); caư (ꪻ);  cô (ꪶ ); ke (ꪵ ); cưa (ꪹ ).  Ta viết may trước phụ âm đầu, ví dụ:
  ꪼꪡ (phay = lửa); ꪻꪊ (chàư = tim, tấm lòng) ; ꪶꪕ  (tô = nói chuyện); ꪵꪏ (xe = múa, nhảy); ꪹꪎ (cửa = con hổ).

3.3 Nhóm các May đứng trên phụ âm đầu

Đó là các may: ki (   ꪲ); cư (   ꪳ); kia (   ꪸ); khít (   ꪷ), căng (   ꪰ), căm (   ꪾ).  Ta viết phụ âm đầu trước rồi viết May ở trên, ví dụ:
 ꪢꪲ (mì = con gấu); ꪎꪳ (xừ = chữ) ;ꪣꪸ (mia = vợ); ꪣꪰꪀ (mặc = yêu); ꪁꪾ (căm= vàng), ꪘꪷ (nò = đủ).

3.4 May cu (u) đứng dưới phụ âm đầu

May cu (   ꪴ) là nguyên âm duy nhất đứng dưới phụ âm đầu. Ta viết phụ âm đầu trước rồi mới viết may cu ở dưới, ví dụ: ꪒꪴ (đù = trông, coi); ꪝꪴ (pu = đồi, núi, sườn dốc); ꪢꪴ (mù = con lợn).

3.5 Nhóm nguyên âm kép

Bao gồm 3 may sau: may kê(꫃ )  may cơ (꫄ ); may cau (ꪹ.. ꪱ). 

(+) May kê: được kết hợp từ may cưa và may kia, ta viết may cưa trước phụ âm đầu và may kia ở trên phụ âm đầu, ví dụ: ꪹꪜꪸꪒ (pết = con vịt); ꪹꪁꪸꪣ (kêm = mặn).
(+) May cơ: được kết hợp từ may cưa và may khít, ta viết may cưa trước phụ âm đầu và may khít ở trên phụ âm đầu, ví dụ: ꪹꪉꪷꪙ (Ngơn = tiền, bạc); ꪹꪣꪷꪉ (mơng = mừng).
(+) May cau: được kết hợp từ may cưa và may ca, ta viết may cưa trước phụ âm đầu và may ca sau phụ âm đầu, ví dụ: ꪹꪭꪱ (hau = chúng ta); ꪹꪄꪱ (khàu = sừng).

4. Một số lưu ý

(+) May khít (  ꪷ) dùng cho những từ chỉ có một phụ âm đầu và nguyên âm “o”. Ví dụ:  ꪝꪷ (po = đủ); ꪘꪷ꪿ (nó = măng); ꪢꪷ꫁ (mỏ = nồi)
Với những từ mang âm “o” mà kết thúc bằng phụ âm cuối thì ta dùng may o (ꪮ), ví dụ: ꪠꪮꪙ (phòn = vôi); ꪩ꫁ꪮꪣ (lọm = rào |động từ|)
(+) May căng, căn, căm: 
May căng sử dụng như chữ “ă” trong tiếng Việt, trừ trường hợp: 
(++) Từ kết thúc bằng âm “ăn” thì bắt buộc dùng may căn, ví dụ: ꪜꪽ (pằn = chia); ꪋ꪿ꪽ (chăn = đẹp).
(++) Từ kết thúc bằng âm “ăm” thì bắt buộc dùng may căm, ví dụ: ꪁꪾ (căm = vàng); ꪊꪾ (chằm = gần); ꪒꪾ (đằm = màu đen).
(++) Từ kết thúc bằng âm “ăp” thì sử dụng may căm và phụ âm cuối ꪚ |bo|, ví dụ: ꪝꪾꪚ (ꪎꪳ) (pặp quyển (sách)); ꪬꪾꪚ (hắp = đậy).

5. Gợi ý luyện tập

Tập viết một số từ đơn giản chứa phụ âm và nguyên âm. 
(Để lại thắc mắc của bạn bằng bình luận facebook dưới đây…)

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.