Bài 1 [THỬ NGHIỆM]- Học phụ âm bo (ꪚ,ꪛ), nguyên âm may ca (ꪱ), may cua (ꪺ), phụ âm cuối no (ꪙ)


PHỤ ÂM BO
ꪚ Tổ thấp
ꪛ Tổ cao
Cách gọi

PHỤ ÂM CUỐI NO

Dùng như phụ âm cuối [n]