Mười Sáu Châu Thái – ꪎꪲꪚ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪊꪱ ꪼꪕ

Các nội dung chính1 1. Mường Lò2 2. Mường Tiến (hay Chiến)3 3. Mường Tấc4 4. Mường Sang5 5. Mường Vạt6 6. Mường Mụa7 7. Mường La8 8. Mường Muổi9 … Đọc tiếp Mười Sáu Châu Thái – ꪎꪲꪚ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪊꪱ ꪼꪕ