ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪱꪣ

ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪱꪣ: ꪕ꫁ꪱꪫ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪨꪱ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ, ꪔꪱ ꪁꪾ ꪜꪸ꪿ꪙ ꪝꪷ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪵꪩꪒ ꪨꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪙꪱꪉ ꪎ꫁ꪱ

ꪁꪾ ꪭꪰꪀ ꪩꪴꪀ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮꪥ꪿ ꪝꪱꪥ꪿ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪎꪷ

ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪄꪮꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪳꪉ

ꪩꪷ ꪵꪩꪒ ꪎꪲꪉ ꪮꪮꪀ ꪹꪋꪷ ꪶꪎ꪿ ꪎꪴꪉ

325 – ꪵꪖꪙ ꪻꪎ꪿ ꪵꪔ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪡ꫁ꪱ ꪣꪱ

ꪙꪱꪉ ꪁꪾ ꪭꪰꪀ ꪼꪒ꫁ ꪹꪎꪸꪙ ꪄꪳꪙ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪉꪽ ꪵꪖꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪩꪸꪉ꫁ ꪢ꫁ꪱ

ꪻꪐ꪿ ꪣꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪝꪸꪥ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪋꪳ꪿ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪔꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪚꪮꪀ ꪎꪳ ꪎꪱꪙ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪶꪩ꪿ꪉ

330 – ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪱꪙ꫁ ꪔꪱꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪣꪉ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪺ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪭꪫꪱꪉ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ

ꪡꪱꪀ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪘꪰꪉ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ ꪒꪲꪙ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ ꪩꪱꪫ ꪨꪺꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪶꪩꪣ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪀꪲꪙ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪶꪚꪣ ꪵꪕ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

335 – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪩꪱ꪿ꪉ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁

ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪰꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪋ꪿ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣ ꪹꪖꪷꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪶꪩꪣ ꪵꪩꪉ꫁ ꪩꪱꪒ ꪣꪱ꪿

ꪙꪱꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ

340 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪻꪬ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ ꪝꪴꪙ

ꪣꪱ ꪝꪾꪚ ꪣꪱ ꪁꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪄ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪮꪴꪙ꪿ ꪙꪮ꫁ꪥ, ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ, ꪚꪴꪙ ꪹꪜꪉ, ꪶꪐꪀ ꪑꪱ ꪩꪳ, ꪵꪎꪙ

ꪋꪸꪉ ꪒꪲ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪸꪉ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪖꪱꪙ꪿ ꪼꪡ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪮꪉ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪢ, ꪔꪱ ꪁꪾ ꪎꪲꪚ ꫛ ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪴꪀ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪜꪉ ꪵꪀ꪿

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪰꪒ ꪩꪳ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪽ

345 – ꪎꪱ ꪩꪳ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪮꪉ꫁

ꪁꪾ  ꪣꪱꪙ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ ꪨꪺꪉ

ꪹꪎ ꪜꪱꪀ ꪘꪱ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ ꪵꪬ꪿

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

ꪮꪱꪉ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪚꪲꪉ ꫛ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪀ꫁ꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪬꪱꪙ

350 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪸꪉ , ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪢ

ꪶꪩꪉ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ ꪶꪄꪙ ꪎꪺꪥ ꪶꪄꪙ ꪬꪫꪱꪘ ꪹꪖꪷꪉ ꪎꪮꪉ ꪙꪱꪒ ꪔꪱꪒ ꪵꪕ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪠꪲꪒ ꪻꪊ ꪜꪺ ꪻꪊ ꪊꪺ꪿

ꪜꪺ ꪵꪀꪫ ꪊꪲ꪿ꪉ ꪭꪫꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪴꪀ ꪵꪉ ꪒꪱꪉ꫁

ꪕꪱꪫ꪿ ꪉꪱ ꪋꪮꪉ꫁ ꪣꪱ ꪶꪭꪚ ꪣꪱ ꪝꪴ꪿ꪉ

355 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪳꪙ꪿ ꪹꪋꪱ ꪤꪱꪙ ꪀꪺ

ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪡꪱꪀ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪀꪱ꪿ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ

ꪼꪜ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪊꪺ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪙ꪿ ꪠꪱꪥ ꪁꪾ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪀꪲꪫ꪿ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪙ꪿

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪹꪣꪉ ꪶꪥꪙ꪿ ꪋꪱꪫ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪄꪰꪒ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪄꪰꪒ ꪙꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪺꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬꪫꪱꪙ

360 – ꪠꪱ꪿ꪥ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ, ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ

ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪵꪎꪙ ꪵꪜꪒ ꪢꪳꪙ꪿ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ ꪼꪜ ꪝꪴ꪿ꪉ

ꪬꪱꪀ ꪔꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪬꪙ ꪶꪏꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꫁

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪁꪮꪚ ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ

ꪣꪱ ꪹꪕ꪿ ꪭꪸꪀ ꪹꪕ꪿ ꪨꪰꪉ ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪖꪳ ꪶꪀꪙ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ ꪼꪜ ꪝꪴ꪿ꪉ

365 – ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪬꪲꪙ ꪶꪎꪚ ꪢꪴ ꪙꪾ꫁ ꪭꪾ

ꪹꪖꪷꪉ ꪠꪱ ꪒꪾ ꪠꪱ ꪵꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪭꪴ꪿ꪉ

ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪤꪱꪙ꫁ ꪬꪱꪀ ꪀꪺ

ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪁꪾ ꪝꪽ ꪣꪱ ꪎꪷ ꪎꪺꪥ ꪎꪷ ꪭꪱꪉ

ꪎꪷ ꪄꪳꪙ꫁ ꪼꪒ ꪼꪕ ꪄꪳꪙ꫁ ꪀꪫꪱꪙ꫁ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪀꪮꪙ꪿ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪨꪰꪉ

370 – ꪹꪎꪱ ꪣꪮꪚꪹꪉꪷꪙ ꪎꪱꪣ ꪝꪽ ꪎꪱꪣ ꪭꪮ꫁ꪥ

ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪹꪖꪷꪀ

ꪎꪲ꪿ ꪎꪲꪚ ꪵ꪿ꪣ ꪣ꫁ꪱ ꪣꪱꪙ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ ꪣꪱ ꪼꪪ꫁

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪔꪷ꪿ ꪹꪣꪉ ꪔꪷ꪿ ꪵꪀꪙ꪿ ꪔꪲꪙ ꪵꪭꪙ

375 – ꪹꪣꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪜꪴꪀ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡꪽ

ꪹꪩ꪿ꪱ ꪣꪱ ꪜꪲ ꪭꪸꪀ ꪜꪲ ꪨꪰꪉ

ꪹꪚ꫁ꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪣꪒ ꪹꪣꪉ ꪜꪱ

ꪹꪎꪱ ꪁꪷ꫁ ꪄꪰꪒ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪮꪱ

ꪹꪨ꫁ꪱ ꪁꪱ꪿ ꪵꪄꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪮꪒ

380 – ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ, ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ

ꪹꪮꪱ ꫛ ꪣꪳꪙ꪿ ꪵꪎꪙ ꪝꪽ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ ꪼꪜ ꪝꪴ꪿ꪉ

ꪔꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪬꪙ ꪬꪱꪀ ꪶꪁꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꫁

ꪣꪱ ꪹꪕ꪿ ꪭꪸꪀ ꪹꪕ꪿ ꪨꪰꪉ

ꪠꪱꪥ꪿ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ

385 – ꪹꪮꪱ ꫛ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ ꪼꪜ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪣꪒ ꪹꪣꪉ ꪜꪱ

ꪔꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪬꪙ ꪶꪏꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꫁

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪣ꫁ꪱ

ꪼꪒ꫁ ꪹꪕꪸꪉꪙꪱꪉ ꪖꪲ ꪒꪲ ꪙꪱꪒ ꪵꪀꪫ꫁ ꪊꪺꪉꪹꪉꪷꪙ,ꪖꪲ ꪒꪲ ꪙꪱꪒ ꪵꪀꪫ꫁ ꪊꪺꪉ ꪁꪾ

ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪼꪜ ꪩꪸꪉ꫁ ꪼꪜ ꪘꪺꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ

390 – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪡꪱꪀ ꪶꪠꪉ ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪔꪱꪥ

ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ

ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪩꪱ꪿ꪉ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁

ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪰꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪝꪉ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ

395 – ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪵꪀꪫ꫁ ꪖꪲ ꪒꪲ ꪙꪱꪒ ꪊꪺꪉꪹꪉꪷꪙ ꪊꪺꪉ ꪁꪾ

ꪻꪬ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪎꪙ ꪄꪫꪱ

ꪬꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪾꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ

400 – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪬꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ ꪊꪸꪣ ꪔꪱ

ꪹꪜꪸꪙ ꪙꪱ ꪵꪔ꪿ ꪊꪸꪣ ꪜꪴ꪿

ꪑꪰꪉ ꪻꪊ ꪎꪱꪉ꫁ ꪎꪺꪙ ꪠꪰꪀ ꪭꪰꪀ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁

ꪬꪱꪙ꪿ ꪔꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪢꪳꪙ꪿

405 – ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪫꪱ

ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪮꪴꪙ꪿

ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪄꪫꪱ

ꪶꪐꪀ ꪑꪱ ꪩꪳ ꪻꪬ꫁ ꪀꪲꪙ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪀꪾꪚ ꪭꪲꪣ ꪣꪱ꪿

ꪔꪱ ꪁꪾ ꪻꪬ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪬꪺꪀ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ

410 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ

ꪹꪮꪱ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪝꪾꪚ ꪤꪴ꪿ ꪵꪠꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪰꪉ꫁ ꪹꪭꪙ ꪘꪰꪉ꫁ ꪋꪸꪉ ꪵꪀꪙ,ꪋꪸꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪤꪒ ꪕꪲ꪿ ꪒꪾ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪹꪎꪸꪙ

ꪬꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪭꪸꪀ ꪁꪲꪉ ꪀꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪹꪖ꫁ꪱ

ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪋꪲꪙ꫁ ꪔꪮꪙ꪿ ꪘꪱ

415 – ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪔꪮꪙ꪿ ꪻꪐ꪿

ꪶꪔꪙ꫁ ꪢꪱꪀ ꪮꪮꪙ꪿ ꪝꪴ ꪀꪸꪙ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪔꪰꪉ꫁ ꪹꪭꪙ ꪘꪰꪉ꫁ ꪒꪮꪙ ꪣꪺꪙ

ꪻꪎ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪋꪲꪙ꫁ ꪔꪮꪙ꪿ ꪘꪱ

ꪻꪎ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪜꪱ ꪔꪮꪙ꪿ ꪻꪐ꪿

420 – ꪶꪔꪙ꫁ ꪢꪱꪀ ꪮꪮꪙ꪿ ꪝꪴ ꪀꪸꪙ

ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪼꪫ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪔꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪠ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ

ꪹꪕꪸꪉ ꪹꪭꪙ ꪒꪾ꫁ ꪹꪭꪙ ꪹꪎꪸꪙ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪤꪒ ꪹꪣꪉ

ꪼꪒ꫁ ꪹꪬꪷꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪜꪲ

425 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪎꪸ ꪹꪣꪉ

ꪶꪩꪒ ꪎꪸ ꪜꪱꪙ ꪩꪱꪙ ꪎꪸ ꪋꪺ꪿

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪠ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ

ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪎꪳ ꪼꪜ ꪼꪪ꫁ ꪼꪜ ꪀꪱꪫ꪿ ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪱ꪿

ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪮ꫁ꪥ ꪑꪲꪉ ꪄꪮ꫁ꪥ ꪋꪱꪥ, ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪷꪀ ꪁꪫꪱꪥ ꪵ꪿ꪣ

430 – ꪢꪷ ꪎꪲ꪿ ꪬꪴ, ꪔꪮꪙ꪿ ꪵꪝ ꪄꪾ꫁ ꪵꪝ ꪩꪱꪥ

ꪵꪫꪙ꪿ꪹꪉꪷꪙ ꪵꪫꪙ꪿ ꪁꪾ, ꪣ꫁ꪱ ꪵꪒꪉ

ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪶꪀꪉ ꪣꪲ ꪅꪴꪙ ꪵꪔ꪿ ꪀꪮꪙ꪿ ꪵꪔ꪿ ꪨꪰꪉ ꪨꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁

ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ, ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ

ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪤꪱꪙ꫁ ꪬꪱꪀ ꪀꪺ

435 – ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪝꪱꪥ꪿ ꪼꪜ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪊꪺ꪿ ꪎꪸ

ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ, ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪕꪾ ꪀꪱꪙ ꪔꪮꪚ ꪅꪴꪙ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪉꪴ ꪹꪬ꪿ꪱ ꪶꪣ꫁ꪣ ꪵꪩꪫ꫁

ꪩꪸꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪋ꫁ ꪶꪀꪙ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪔꪱꪀ ꪼꪫ꫁ ꪨꪱꪥ ꪬꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ

ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪋꪷ꫁ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪠ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ

440 – ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊꪱ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪱ꪿ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ

ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪒꪴ ꪣꪱ ꪔꪮꪙ꫁

ꪜꪰꪒ ꪼꪒ꫁ ꪋꪷ꫁ ꪹꪣꪉ ꪀꪸꪫꪒ ꪭꪫꪱꪥ ꪎꪸ

ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪚꪰꪉ ꪣꪱꪀ ꪚꪰꪉ ꪀꪲꪙ

ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪮꪒ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ

445 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪶꪡꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪀꪾꪚ ꪭꪲꪚ ꪣꪱ꪿ ꪎꪾꪚ ꪁꪮꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪎꪸ

ꪵꪩꪫ꫁ ꪀꪫꪸꪒ ꪭꪫꪱꪥ ꪎꪸ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪬꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ

ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ ꪄꪲ꪿

450 – ꪕꪲ꪿ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ ꪀꪲꪙ

ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪮꪚ ꪻꪬ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪭꪲꪣ ꪎꪮꪉ ꪶꪠꪉ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪣꪱ꪿ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪬꪺ ꪁꪫꪱꪥ

ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪾꪚ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱꪙ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪀꪫꪱꪙ ꪔꪱꪉ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪀꪫꪱꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪽ

455 – ꪁꪾ ꪵꪎꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪷ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪴ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

ꪬꪱꪀ ꪩꪱ꪿ꪉ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁

ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ

460 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪰꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪝꪉ

ꪻꪜ ꪭꪮꪒ ꪼꪜ ꪹꪖꪷꪉ ꪠꪱꪥ꪿ ꪨꪺꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪉ ꪜꪴ꪿ꪉ ꪕꪱꪉ ꪊꪱ

ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪻꪬ꫁ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ ꪹꪩꪱ ꪣꪱ ꪝꪾꪚ ꪣꪱ ꪁꪴ꪿

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

465 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪄ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ, ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ, ꪔꪱ ꪕꪮꪉ ,ꪔꪱ ꪬꪲꪙ, ꪔꪱ ꪒꪾ, ꪁꪾ

ꪣꪾ꪿ꪣ ꪣꪱꪙ꪿, ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪀꪫꪙ, ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ,ꪙꪮꪉ꫁ ꪙꪮ꫁ꪥ, ꪙꪱꪉ ꪣꪺ꪿ꪙ ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪁꪮꪥ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿

ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪽ ꪣ꫁ꪱ ꪄꪲ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪻꪬ꫁ ꪩꪴꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ

ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪾ

470 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪔꪷ ꪙꪽ꫁ ꪒꪲ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪽ

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪠꪴꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪮꪉ꫁

ꪹꪖ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪭ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ ꪨꪺꪉ

ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿

ꪠꪲ ꪑꪱ ꪉꪱꪣ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪽ

475 – ꪼꪏ ꪕꪮꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ ꪨꪺꪉ

ꪔꪱ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ

ꪁꪾ ꪣꪾ꪿ꪣ ꪣꪱꪙ꪿ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ ꪋꪸꪉ ꪒꪱꪫ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪁꪫ꪿ꪙ ꪀꪲꪙ ꪋꪸꪉ ꪣꪺꪙ꪿

ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪚꪴ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪫꪱ

480 – ꪙꪱꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪄꪱ꪿ ꪼꪜ ꪵꪀꪫ

ꪙꪱꪉ ꪣꪺꪙ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪄꪱ꪿ ꪹꪣ ꪹꪎꪙ ꪼꪕ ꪑꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

ꪬꪱꪀ ꪁꪲꪉ ꪀꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪹꪖ꫁ꪱ

ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪎꪮꪙ꫁ ꪹꪭꪙ ꪎꪮꪙ꫁ ꪤꪱꪫ꫁ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪾ

485 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪼꪜ ꪀꪱꪫ꪿ ꪼꪜ ꪹꪣꪷꪥ

ꪹꪮꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪀꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪾ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.