ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ – ꪁꪱ ꪊꪴꪉ

ꪵꪩ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪴꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪴꪙ. ꪶꪕ꪿ꪉ ꪔꪷ꪿ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪥꪸꪙ ꪙꪱ, ꪙꪱ ꪔꪷ꪿ ꪙꪱ ꪥꪸꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪔꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪀꪱꪒ ꪥꪸꪙ ꪀꪽ. ꪻꪠ ꪹꪬꪸꪙ ꪁꪷ꫁ ꪎꪨꪱꪥ ꪯꪑꪮꪥ ꪯꪑ꫁ꪮꪥ. ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪣꪲ ꪜ꪿ꪱ ꪝꪴ ꪵꪄꪫ ꪤ꫁ꪮꪙ, ꪨ꫁ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪣꪲ ꪙꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪻꪐ꪿ ꪹꪨꪉ ꪹꪡꪉ. Read more

ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ: ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ | Lời bài hát: Hặc Peng Bản Mương Tay

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ, ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪽ ꪶꪕꪣ ꪜꪲ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ, ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ ꪀꪲꪙ ꪘꪷ꪿, ꪶꪩꪉ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪡꪱ, ꪮ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪜꪱ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪤꪸ꪿ꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ Read more

DU NGOẠN MƯỜNG TRỜI – ĐƯỜNG VỀ XỨ THEN (BÀI 1)

Đi qua được đá nhai, hồn, vía sẽ đến được chỗ của các nàng Năm, Tháng. Hai bà nàng này quản lý thời gian từng ngày, tháng, năm cho trần gian và trên Mường Trời. Theo đường đi lên hai quả núi Khau Côm và Khau Kiên liền trời. Tới đó sẽ nghe thấy tiếng nước thác đổ ầm ầm dưới dòng Nặm Ta Khái (sông Ngân Hà[?]). Nặm Ta Khái là con sông có nước to, sóng dữ, vía hoặc hồn người dù có tài giỏi đến đây cũng không cách nào đi qua. Read more

QUAN NIỆM VỀ VÍA CON NGƯỜI CỦA DÂN TỘC THÁI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM

Người Thái quan niệm rằng từ khi lọt lòng sinh ra thành người đều có thể xác và phần vía. Thể xác là thân hình một con người trọn vẹn, vía là thành phần của các bộ phận sống trong cơ thể con người. Các bộ phận ấy biết hoạt động tinh xảo theo chức năng nhờ các bộ vía trọn vẹn của các bộ phận hợp thành. Thân thể con người nếu không có bộ vía thì chỉ là một khối thịt. Người ta cũng quan niệm rằng nếu vía của một bộ phận nào đó buồn chán rời khỏi bộ phận ấy thì bộ phận ấy sẽ đau nhức, thân thể người đó sẽ mệt mỏi, ốm đau. Read more

ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ | ꪉ꪿ꪮꪙ ꫜ – ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ (Sống chụ son sao)

I. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ 1. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪭꪮꪒ ꪮꪮꪀ 1 ꫞ ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣꪱ ꪨꪰꪉ... Read more

Những đặc trưng cơ bản của người Thái Việt Nam

Tình cảm của những người đồng tộc được thể hiện rõ rệt. Nó được biểu hiện trong các tập tục, sinh hoạt gắn bó của người trong bản, trong mường. Về tâm lý này có thể thấy rõ trong đoạn ca dao: “Tuy ở khác bản, nhưng chung mường Ở khác phương nhưng chung vùng Ở mỗi người một khe suối, nhưng có chung một vận mệnh” Read more

Early History of the Tai (Taidam) People

According to Chinese records, civilizations once known as “Kun-ming” and “Ai-lao” were found to have existed in the area now known as the Yunnan Province of China. They formed separate small entities and fought among themselves. By the middle of the seventh century, six petty kingdoms around the Erh-hai Lake in today’s Tali region joined themselves into a stronger kingdom named Nanchao (known as Nong Sae in Lao and Thai). Read more

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TỘC TÀY – THÁI CỔ VÀO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN MINH ĐÔNG SƠN

Sự có mặt của người Tày Thái cổ trong lớp cư dân Phùng Nguyên- Đông Sơn là một thực tế lịch sử. Dó đó, quan hệ giữa họ và các nhóm cư dân khác ở thời kì này đã tạo nên một công đồng cư dân thống nhất mà người Tày Thái cổ là một thành viên quan trọng. Chính họ đã đóng góp một phần quan trọng cho sự hình thành và phát triển của văn minh lưu vực sông Hồng mà người Tày Thái cổ gọi là "nặm tạo" (sông quay lại). Read more

Vương quốc ĐẠI LÝ – 316 Năm Từ Khi Kiến Quốc Tới Ngày Bại Vong

Vương quốc Đại Lý là sự kế tiếp của quốc gia Nam Chiếu, là một quốc gia đã suy tàn từ năm 902. Có ba triều đại kế tiếp nhau là Đại Trường Hòa, Đại Thiên Hưng (Hưng Nguyên) và Đại Nghĩa Ninh đã tồn tại sau khi Nam Chiếu bị suy vong cho đến khi Đoàn Tư Bình chiếm được quyền hành năm 937 và thiết lập ra vương quốc Đại Lý. Read more

ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪲ꪿: ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪨꪱ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ, ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪻꪐ꪿ ꪀꪺꪣ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪼꪕ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ – ꪬꪱꪀ ꪁꪲꪉ ꪀꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪹꪖ꫁ꪱ – ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪎꪮꪙ꫁ ꪹꪭꪙ ꪎꪮꪙ꫁ ꪤꪱꪫ꫁... Read more

Khun Lú Nàng Ủa

Nguồn video: https://youtu.be/Cq0pUoVmyFo Lời bài hát: ꪭꪱ ꪶꪯꪥ… ꪙꪱꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪄꪴꪙ ꪩꪴ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪻꪎ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪣꪰꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁... Read more