ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ – ꪁꪱ ꪊꪴꪉ

ꪵꪩ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪴꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪴꪙ. ꪶꪕ꪿ꪉ ꪔꪷ꪿ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪥꪸꪙ ꪙꪱ, ꪙꪱ ꪔꪷ꪿ ꪙꪱ ꪥꪸꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪔꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪀꪱꪒ ꪥꪸꪙ ꪀꪽ. ꪻꪠ ꪹꪬꪸꪙ ꪁꪷ꫁ ꪎꪨꪱꪥ ꪯꪑꪮꪥ ꪯꪑ꫁ꪮꪥ. ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪣꪲ ꪜ꪿ꪱ ꪝꪴ ꪵꪄꪫ ꪤ꫁ꪮꪙ, ꪨ꫁ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪣꪲ ꪙꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪻꪐ꪿ ꪹꪨꪉ ꪹꪡꪉ. Read more

ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ: ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪕ | Lời bài hát: Hặc Peng Bản Mương Tay

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ, ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪽ ꪶꪕꪣ ꪜꪲ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ, ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ ꪀꪲꪙ ꪘꪷ꪿, ꪶꪩꪉ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪡꪱ, ꪮ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪜꪱ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪤꪸ꪿ꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ Read more

ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ | ꪉ꪿ꪮꪙ ꫜ – ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ (Sống chụ son sao)

I. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ 1. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪭꪮꪒ ꪮꪮꪀ 1 ꫞ ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣꪱ ꪨꪰꪉ... Read more

ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪲ꪿: ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪨꪱ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ, ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪻꪐ꪿ ꪀꪺꪣ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪼꪕ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ – ꪬꪱꪀ ꪁꪲꪉ ꪀꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪹꪖ꫁ꪱ – ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪎꪮꪙ꫁ ꪹꪭꪙ ꪎꪮꪙ꫁ ꪤꪱꪫ꫁... Read more