ꪚ꫁ꪱꪙ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪶꪝ꫁ꪙ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ – ꪭꪫꪱꪉ ꪖꪲ꫁ ꪖꪴ

Bản Thái Yêu Thương ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ ꪭꪰꪀ ꪹꪎꪉ

ꪵꪔ꪿ꪉ ꪫꪸꪀ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪁꪷ꫁ ꪑꪰꪉ ꪊꪳ꪿ ꪬꪱ ꪹꪠꪉ
ꪕꪾ ꪫꪸꪀ ꪹꪣꪉ ꪑꪰꪉ ꪊꪳ꪿ ꪬꪱ ꪶꪠ꫁ꪉ
ꪊꪳ꪿ ꪬꪱ ꪬ꫁ꪮꪉ ꪹꪀꪸꪫꪥ ꪩꪾ꫁ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪎꪲꪉ ꪣꪱ
ꪋꪸꪉ ꪮꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪮꪲꪉ ꪣꪷ꪿ ꪣꪲꪉ ꪄꪮꪉ ꪄ꫁ꪮꪥ
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪶꪠ꫁ꪉ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪐ꪿ ꪎꪴꪉ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ

ꪢ꫁ꪮꪥ ꫛ ꪏꪴꪣ ꪹꪭꪱ ꪝ꫁ꪮꪣ ꪣꪲ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪎꪲꪉ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ, ꪮꪽ ꪙ꫁ꪽ ꪨꪷ꫁ ꪵꪄꪀ ꪋꪳ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪀꪸꪫꪥ. ꪹꪭꪙ ꪹꪀꪸꪫꪥ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿, ꪹꪡꪉ ꪋꪸꪉ ꪮꪱꪙ, ꪵꪖ꫁ꪉ ꪶꪠ꪿ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ, ꪔꪲ꫁ꪉ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪀꪷ꪿ ꪮꪮꪀ ꪜꪱꪉ ꪀꪲ꫁ ꪎꪲꪚ ꪬ꫁ꪱ. ꪹꪋꪷ ꪙ꫁ꪽ, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪬꪲ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪎꪲꪚ ꪬ꫁ꪱ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ, ꪩ꫁ꪺꪙ ꪕꪷ꪿ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿.
ꪄ꫁ꪱꪣ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪨꪱꪥ ꪥ꪿ꪱꪙ ꪏꪲ, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪅ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪁꪲꪉ ꪵꪜꪉ ꪹꪙ꫁ ꪀꪾꪚ ꪼꪒ꫁ ꪵꪄ꪿ꪀ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪠꪉ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪭꪴ꫁ ꪭꪮꪒ. ꪹꪝ꪿ ꪑꪰꪉ ꪋꪳ꫁ ꪢ꫁ꪽ ꪼꪒ꫁ ꪹꪉ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪋ꪿ꪽ ꪒꪲ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ. ꪹꪏꪉ ꪙ꫁ꪽ, ꪋꪾ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ, ꪹꪥꪸꪒ ꪫꪸꪀ ꪎꪰꪉ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪹꪩꪷꪉ ꪊꪾ ꪊꪳ꪿ ꪣꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪶꪭ꫁ꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪹꪯꪸꪣ ꪎꪸꪉ.
ꪤꪴ꪿ ꪒꪰꪀ ꪀꪱꪉ ꪮꪮꪉ ꪵꪖ꫁ꪉ ꪶꪠ꪿ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ, ꪊꪲ꪿ ꪮ꪿ꪱꪫ ꪭꪮꪒ ꪎꪮꪉ ꪼꪀ ꪶꪎ꪿, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪎꪱꪣ ꪭ꫁ꪮꪥ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ, ꪝꪽ ꫜ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪭ꫁ꪮꪥ ꪬꪺ ꫛ, ꪣꪲ ꪬ꫁ꪱ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨꪷ꫁: ꪼꪕ ꪵꪀꪫ, ꪹꪄꪷ ꪢꪴ꪿, ꪹꪣꪉ, ꪶꪣ꫁ꪉ ꪝ꫁ꪮꪣ ꪁꪱꪒ ꪎꪱꪙ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪭꪮꪒ ꪹꪝ꪿ ꪨꪷ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪑꪰꪉ ꪋꪳ꫁ ꪢ꫁ꪽ ꪼꪒ꫁ ꪹꪉ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪵꪖ꫁ꪉ ꪶꪠ꪿ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ ꪶꪀꪉ ꪐ꫁ꪽ ꪨꪷ꫁ ꪚ꫁ꪱꪫ ꪁ꪿ꪫꪱ ꪹꪮꪷꪙ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪶꪠ꫁ꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪙꪱ. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪘ꫁ꪱ ꪣꪱꪥ ꪔꪱ ꪹꪏ, ꪹꪣ꪿ ꪹꪚꪙ ꪹꪊꪸꪒ ꪜꪲ ꪎꪮꪉ ꪝꪽ ꪜꪱꪥ ꪎꪲꪚ ꪹꪊꪸꪒ, ꪵꪖ꫁ꪉ ꪶꪠ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪼꪄ ꪜꪱꪉ ꪹꪨꪸ꫁ ꪮꪮꪀ ꪘ꫁ꪱ ꪼꪫ꫁ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪮ꫁ꪱꪉ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪏꪉ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪥꪰ꫁ꪉ ꪙꪮꪙ ꪶꪠ꫁ꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪙꪱ (ꪑꪰꪉ ꪵꪄꪀ ꪨꪷ꫁ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪼꪏꪕ꪿).
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪒꪲꪙ ꪶꪑꪣ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪻꪬ꫁ ꪨꪱꪥ ꪄꪮꪉ ꪅꪴꪙ ꪋꪸꪙ ꪩꪱꪉ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ ꪉꪱꪣ ꪔꪱ, ꪀꪺꪉ ꪙ꫁ꪽ ꪣꪲ ꪖꪾ꫁ ꪕꪱꪒ ꪕꪮꪉ ꪼꪒ꫁ ꪶꪚ꫁ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪶꪖꪉ ꪔꪲꪙ ꪶꪀꪉ ꪐ꫁ꪽ ꪨꪷ꫁ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪋꪸꪙ ꪩꪱꪉ ꪹꪀꪷꪚ ꪹꪭꪙ ꪹꪣꪉ. ꪖꪾ꫁ ꪕꪱꪒ ꪕꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪕꪷ꪿ ꪨꪷ꫁ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪁ꪿ꪫꪱ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ ꪩ꫁ꪱ, ꪯꪲ꫁ ꪑꪰꪉ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪹꪀꪷꪚ ꪙꪾ꫁ ꪋ꪿ꪺꪉ ꪭꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪥ꫁ꪙ ꪼꪭ꪿ ꪙꪱ ꪻꪬ꫁ ꪹꪤꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿.
ꪀꪱꪥ ꪖꪾ꫁ ꪕꪱꪒ ꪕꪮꪉ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪀꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ, ꪵꪄ꪿ꪀ ꪼꪜ ꪼꪕ ꪣꪱ ꪁꪷ꫁ ꪋꪲ ꪼꪒ꫁ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪭꪴ꫁ ꪣꪱ ꪫꪸꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪥ꫁ꪙ ꪀꪾꪚ ꪜꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪩꪷꪥ ꪤꪴ꪿ ꪄꪮꪉ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪨꪷ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꫛ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪵꪔ꪿ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ ꪨꪱꪥ ꪀ꪿ꪱꪙ ꪋꪸꪙ ꪣꪱ. ꪁꪱꪒ ꪁꪸꪙ ꪀꪾꪚ ꪫꪸꪀ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪣꪲ ꪝꪳꪉ ꪭꪷ꫁ ꪎꪲ꪿ꪉ ꪻꪐ꪿ ꪹꪏꪉ: ꪎꪲ꪿ꪉ ꪩꪴ, ꪎꪲ꪿ꪉ ꪁꪫꪱꪉ, ꪎꪲ꪿ꪉ ꪩꪷ. ꪹꪤꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪣꪲ ꪹꪉ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪵꪔ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪋꪸꪙ ꪣꪱ, ꪥ꪿ꪱ ꪋꪸꪙ ꪼꪫ꫁, ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪀꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪩꪷꪉ ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ, ꪮꪲ꪿ꪙ ꪹꪎꪉ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪹꪤ ꪀꪽ ꪝ꫁ꪮꪣ ꪊ꪿ꪮꪉ ꪵꪭꪉ ꪭꪳꪒ ꪄꪳ꫁ꪙ, ꪵꪔ꪿ꪉ ꪕꪸꪣ ꪜꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪩꪷꪥ ꪤꪴ꪿ ꪮꪲ꪿ꪣ ꪝꪷ ꪀꪾꪚ ꪮꪴ꪿ꪣ ꪮꪲꪉ. ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪣꪲ ꪥ꪿ꪱꪙ ꪼꪜ ꪩꪱ ꪹꪭꪙ ꪹꪀꪸꪫꪥ ꪼꪜ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪊꪳ꪿ ꪭꪮꪒ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪭꪱ ꪹꪣꪉ ꪹꪎꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ.
ꪼꪜ ꪹꪠꪉ ꪻꪒ ꪊꪳ꪿ ꪬꪱ ꪨꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ
ꪊꪳ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪁꪴ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪼꪜ ꪙꪱ
ꪹꪋꪷ ꪐ꪿ꪱ ꪣꪱ ꪮꪱꪚ ꪒꪾ ꪖꪴ꪿ꪀ ꪁꪲꪉ ꪎꪲ ꪹꪙ꫁
ꪙꪾ꫁ ꪚꪷ꪿ ꪖꪾ꫁ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ – ꪹꪁꪱ ꪒ꪿ꪱꪙ ꪙꪱ ꪘꪮꪉ
ꪋꪴ꪿ ꪛꪮꪉ ꪙꪱ ꪹꪖꪒ ꪖꪽ ꪀꪮꪉ ꪭꪺꪉ ꪹꪨꪉ ꪨ꫁ꪱꪙ
ꪙꪱ ꪶꪨ꪿ꪣ ꪀꪮꪉ ꪙꪾ꫁ ꪶꪩꪉ – ꪠꪸꪉ ꪎꪱꪥ ꪠꪱ ꪫꪲ ꪭꪱ ꪹꪭꪷꪥ.

ꪹꪄ꫁ꪱ ꪥ꪿ꪱꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪶꪋꪣ ꪭꪾꪚ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪄꪾꪚ ꪵꪏ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪹꪭꪙ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ, ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪼꪒ꫁ ꪝꪳꪉ ꪛꪱꪥ ꪵꪏ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪬꪮꪣ, ꪵꪄꪙ ꪄꪾ꪿ ꪵꪄꪙ ꪵꪏ ꪫꪮꪉ ꪮ꫁ꪮꪣ ꪼꪬ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪎ꪿ꪱ ꪬꪮꪣ ꪹꪬꪉ. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪣꪲ ꪎꪱꪣ ꪶꪓ꫁ꪥ ꪪꪽ ꪹꪈꪸ꫁ ꪹꪩꪷꪉ ꪹꪕꪷꪚ ꪕꪳ ꪄꪾꪚ ꪵꪏ ꪀꪺꪉ ꪝꪳꪉ ꪣꪳ꫁ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣꪳ꫁ ꪊꪸꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪋ꪿ꪺꪉ ꪭꪮꪉ ꪩꪱꪉ ꪮ꪿ꪱꪫ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪵꪩ ꪄꪮꪉ ꪵꪄ꪿ꪀ ꪼꪜ ꪼꪕ ꪣꪱ.
ꪩ꪿ꪮꪉ ꪹꪎꪸ꫁ꪣ ꪕꪱꪉ ꪜꪴ ꪹꪐ꫁ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪠ꪿ꪱꪥ ꪨ꫁ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ, ꪝꪳꪉ ꪖꪽ ꪀꪷ ꪐ꫁ꪽ ꪭꪸꪣ ꪕꪱꪉ ꪜꪲ ꪻꪒ ꪁꪷ꫁ ꪢꪱꪀ ꪶꪝ꫁ꪥ ꪉ꪿ꪱ ꪀꪮꪉ, ꪊꪲꪉ ꪵꪊ꫁ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪩꪺꪉ ꪢ꫁ꪱ ꪵꪝ꪿ ꪄꪮꪉ ꪹꪭꪙ ꪹꪀꪸꪫꪥ. ꪢ꫁ꪮꪥ ꪑꪱꪣ ꪣꪺ ꪎꪺꪙ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪜ꪿ꪮꪉ, ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪡ꫁ꪮꪙ ꪹꪙꪉ ꪹꪏ. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪩꪷ ꪶꪔ꫁ ꪊꪳ꪿ꪀ ꪀꪲꪙ ꪊꪸꪉ ꪣꪳ꫁ ꪬ꫁ꪱ ꪁꪾ꪿, ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪝ꫁ꪮꪣ ꪶꪩꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪹꪢꪸꪒ ꪣꪳ꫁, ꪠꪴ꫁ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪄꪾꪚ ꪵꪏ, ꪠꪴ꫁ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪕꪮꪒ ꪁꪮꪙ, ꪩꪱꪀ ꪪꪱꪥ, ꪣꪲ ꪩꪲ꫁ꪙ ꪊꪸꪉ ꪎꪴꪒ ꪕꪲ꪿ ꪡ꫁ꪮꪙ ꪹꪙꪉ ꪀꪾꪚ ꪝꪺ ꪙꪺ.
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪁꪲꪉ ꪵꪜꪉ ꪹꪙ꫁, ꪜꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪩꪷꪥ ꪤꪴ꪿ ꪄꪮꪉ ꪹꪤꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪀꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪑꪷ ꪎꪴꪉ ꪵꪊ꫁ꪉ ꪵꪊꪀ, ꪫꪸꪀ ꪵꪮꪚ ꪭꪸꪙ ꪄꪸꪙ ꪎꪱꪙ ꪄꪮꪉ ꪩꪴꪀ ꪨꪱꪙ ꪀꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪶꪜꪉ ꪻꪊ. ꪀ꪿ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪀꪱꪥ ꪭ꫁ꪮꪥ ꫛ ꪣꪲ ꪛꪰꪉ ꪒ꫁ꪱꪥ ꪭ꫁ꪮꪀ. ꪀ꪿ꪱꪫ ꪨꪰꪉ, ꪑꪰꪉ ꪨꪱꪥ ꪨꪱꪙ ꪒꪱꪉ ꪵꪮꪚ ꪒ꫁ꪱꪥ ꪭ꫁ꪮꪀ, ꪀ꪿ꪱꪫ ꪒꪰꪉ ꪹꪭꪉ ꪻꪢ꪿. ꪣꪲ 90% ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪼꪒ꫁ ꪶꪀꪉ ꪐ꫁ꪽ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪩꪷꪉ ꪹꪊꪷꪚ ꪙꪾ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪱꪉ ꪘꪸ꪿ꪫ ꪹꪋ “ꪹꪕꪸꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪤꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪁꪱꪒ ꪎꪱꪙ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪜꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪩꪷꪥ ꪤꪴ꪿ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ”. ꪝ꫁ꪮꪉ ꪀꪾꪚ ꪩꪺꪉ ꪢ꫁ꪱ ꪵꪝ꪿ ꪄꪮꪉ ꪶꪠ꪿ ꪶꪒ ꪖꪲ꫁, ꪚꪱꪙ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪨꪲ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪮꪺꪙ ꪝꪱ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪜꪸ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪹꪥ꫁ꪙ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪩꪺꪉ ꪻꪢ꪿. ꪎꪴ꪿ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ ꪄꪫꪱ ꪭ꫁ꪮꪀ ꪀꪲ꪿ ꪗꪺꪒ ꪻꪎ꪿ ꪫꪸꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪥ꫁ꪙ, ꪔꪴ꫁ꪣ ꪝꪺ ꪢ꫁ꪱ ꪵꪝ꪿ ꪵꪔ꫁ꪉ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪎꪰꪒ ꪎꪲ꪿ꪉ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪩꪺꪉ ꪎꪰꪉ ꪀꪺꪉ ꪁ꪿ꪺꪉ ꪹꪫꪷꪉ. ꪹꪏꪉ ꪙ꫁ꪽ, ꪹꪤꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪁꪷ꫁ ꪵꪕꪒ ꪕꪸ꪿ꪉ ꪫꪸꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪥ꫁ꪙ, ꪭꪲꪚ ꪖꪴ ꪼꪒ꫁ ꪑꪷ ꪎꪴꪉ ꪄꪳ꫁ꪙ.
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪑꪰꪉ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪔꪸ꪿ꪉ ꪹꪝ꪿ ꪋꪳ꫁ ꪢ꫁ꪽ ꪼꪒ꫁ ꪹꪉ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ. ꪻꪠ ꪼꪒ꫁ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪤꪱꪣ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪋꪾ꪿ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪵꪋꪚ ꪹꪏꪉ: ꪜꪱ ꪜꪲ꫁ꪉ ꪶꪕꪚ, ꪹꪐ꪿ ꪤ꫁ꪱꪉ ꪀꪾꪚ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪹꪭꪉ ꪨꪱꪥ ꪔꪱꪉ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪮꪳ꪿ꪙ ꪹꪭꪉ ꪻꪢ꪿ ꪭꪳ ꪁꪷ꫁ ꪋꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪼꪒ꫁ ꪩꪺꪉ ꪬꪮꪣ ꪹꪬꪉ ꪄꪮꪉ ꪝꪳꪉ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪵꪋꪚ ꪙ꫁ꪽ.
ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪏꪴꪣ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ꪿ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ, ꪹꪥꪸꪒ ꪫꪸꪀ ꪎꪰꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ ꪭꪰꪀ ꪹꪎꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ.
ꪹꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪨꪷ ꪹꪅꪷꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪜꪴꪙ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪭꪱ ꪢ꫁ꪱ
ꪄꪾꪚ ꪭꪾꪚ ꪔ꫁ꪮꪙ ꪩꪺꪉ ꪉꪸ꫁ ꪹꪣꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜꪸ꪿ꪙ ꪵꪜꪉ
ꪁꪸꪙ ꪎꪱꪙ ꪀꪽ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪣ ꪘ꫁ꪱ
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿ ꪏ꫁ꪱ ꪬꪮꪣ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ ꪭꪰ꪿ꪉ ꪚꪴꪙ ꪅꪴꪙ ꪒꪲ ꪹꪥꪷ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪷꪥ!


ꪛꪱꪥ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪵꪄ꪿ꪉ “ꪚ꫁ꪱꪙ ꪼꪕ ꪭꪰꪀ ꪹꪎꪉ” ꪔ꫁ꪮꪙ ꪜꪱꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪄꪾꪚ ꪵꪏ ꪼꪕ – ꪩꪱꪫ ꪀꪱꪥ 01-01-2023
ꪠꪴ꫁ ꪚꪰꪀ ꪵꪔ꫁ꪣ: ꪁꪫꪱꪉ ꪖꪲ꫁ ꪖꪴ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪚꪷ꪿, ꪹꪡꪉ ꪋꪸꪉ ꪮꪱꪙ, ꪵꪖ꫁ꪉ ꪶꪠ꪿ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ, ꪔꪲ꫁ꪉ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *