ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪲ꪿: ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪨꪱ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ, ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪻꪐ꪿ ꪀꪺꪣ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪼꪕ

ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ – ꪬꪱꪀ ꪁꪲꪉ ꪀꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪹꪖ꫁ꪱ – ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪎꪮꪙ꫁ ꪹꪭꪙ ꪎꪮꪙ꫁ ꪤꪱꪫ꫁ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪾ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪼꪜ ꪀꪱꪫ꪿ ꪼꪜ ꪹꪣꪷꪥ – ꪹꪮꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪀꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪾ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪩꪱꪒ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪩ꪿ꪱ ꪜꪱꪉ ꪼꪔ

ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪱ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪬꪱꪀ ꪢꪰꪀ ꪹꪎꪸꪙ ꪘꪰꪀ ꪡꪮꪙ – ꪄꪳꪙ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪉꪽ ꪵꪖꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪕꪳ ꪁꪾ꫁ ꪕꪳ ꪹꪎꪸꪙ

490 – ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪁꪮꪚ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪜꪸꪙ ꪝꪷ꪿ – ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪮꪱꪫ꪿ ꪕꪱꪉ ꪻꪝ꫁ ꪕꪱꪉ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪻꪬ꫁ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪻꪚ꫁ ꪊꪲꪀ ꪉꪮꪥ ꪬꪺ ꪼꪋ꫁ – ꪄꪴꪙ ꪭꪴ꫁ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪀꪫꪱꪙ ꪭꪱꪥ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪘꪰꪉ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ

495 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪻꪬ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪵꪎꪙ ꪹꪣꪉ – ꪣꪱ ꪝꪾꪚ ꪣꪱ ꪁꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪀꪫꪱꪙ ꪄꪱꪉ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪀꪫꪱꪙ ꪼꪚ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪽ – ꪔꪷ꪿ ꪀꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪝꪮꪉ꫁

500 – ꪹꪖ꫁ꪱ ꪒꪮꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪣ ꪨꪺꪉ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪄ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪠꪱ ꪑꪴ, ꪉꪺ ꪊꪴ ꪩꪴꪙ, ꪢꪳꪙ꪿ ꪭꪾ, ꪁꪾ ꪚꪱꪙ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪵ꫁ꪥ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪮꪣ, ꪥꪺꪉ ꪁꪾ, ꪁꪾ ꪭꪸꪉ ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪮꪥ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿

ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ

505 – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ – ꪭꪱꪀ ꪼꪒ꫁ ꪹꪬꪷꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪜꪲ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪩꪒ ꪎꪸ ꪜꪱꪙ ꪩꪱꪙ ꪎꪸ ꪋꪺ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪎꪳ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ ꪀꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ – ꪔꪱ ꪕꪮꪉ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ

510 – ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪕꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪕꪲ꪿ ꪤꪴ꪿ – ꪶꪎꪣ ꪎꪸ꪿ ꪕꪽ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪝꪷ꪿ – ꪬꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪱ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪬꪱꪀ ꪻꪊ ꪶꪁꪒ ꪻꪊ ꪊꪱꪙ ꪎꪸ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪣ ꪹꪄꪒ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪼꪩ꪿ ꫛ ꪩꪱ꪿ ꪣꪱ ꪒꪴ ꪣꪱ ꪒꪮꪣ

515 – ꪹꪮꪱ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪢꪰꪉ꫁ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪜꪰꪒ ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ – ꪑꪰꪉ ꪕꪷ꪿ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪎꪙ ꪹꪣꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪹꪋ꪿ꪱ ꪣꪱ ꪵꪄꪀ – ꪣꪱ ꪫꪱ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪼꪩ꪿ ꪼꪕ ꪩꪱ꪿ ꪎꪴ ꪹꪜꪸꪙ ꪏꪳ – ꪹꪋꪷ ꪶꪕꪀ ꪹꪋꪷ ꪄꪷ꪿ ꪎꪴ ꪊꪲ꪿ ꪣꪱ ꪮꪴ꫁ꪣ ꪣꪱ ꪹꪡꪙ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ

520 – ꪏꪳ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪺꪉ ꪝꪱ ꪏꪾ꫁ ꪜꪱꪉ ꪒꪮꪥ ꪠꪮꪥ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪋꪱ꪿ ꪹꪥꪸꪙ ꪹꪩꪸ – ꪬꪱꪀ ꪜꪴꪀ ꪼ꫁ꪣ ꪎꪴ ꪬꪱꪀ ꪖꪱꪀ – ꪜꪴꪀ ꪣꪮꪙ ꪎꪴ ꪬꪱꪀ ꪶꪀꪙ꪿ – ꪏꪴꪣ ꪠꪴ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪉ ꪹꪣꪉ ꪔꪱ ꪎꪴ ꪬꪱꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪥꪮꪉ ꪙꪽ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ ꪁꪫꪱ? – ꪹꪣ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪼꪕ ꪼꪩ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪣ ꪼꪩ꪿

525 – ꪼꪕ ꪩꪱ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪹ꪿ꪣ ꪕꪮꪥ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪎꪣ ꪎꪷ꪿ ꪔꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪁꪾ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪝꪷ꪿ ꪶꪣ꫁ꪣ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪻꪪ ꪼꪜ ꪹꪭꪱ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪱ꪿ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪈꪽ ꪎꪳ ꪕꪽ

530 – ꪡꪱꪀ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪵꪮꪀ – ꪔꪱ ꪬꪲꪙ ꪮꪮꪀ ꪔꪮꪙ꫁ ꪶꪀ꫁ꪣ ꪼꪩ꫁ – ꪎꪲ ꪣꪲ ꪁꪳꪒ ꪮꪱꪫ꪿ ꪹꪠꪷꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪴ꪿ ꪬꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪮꪚ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪀꪱꪥ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿

535 – ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ ꪹꪮꪱ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪚꪰꪒ ꪵꪊ ꪹꪨꪸꪀ ꪵꪊ ꪁꪾ – ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪵꪫꪒ ꪫꪰꪉ ꪎꪰꪉ ꪩꪮ꫁ꪣ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪰꪒ ꪼꪒ꫁ ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ ꪄ꫁ꪱ ꪎꪸ – ꪠꪱ꪿ ꪹꪮꪱ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪣꪽ ꪼꪜ ꪹꪥꪸꪒ ꪄꪮ꫁ꪥ ꪀꪱ꪿ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ – ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ

540 – ꪔꪱ ꪕꪮꪉ ꪎꪲ꫁ꪣ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪎꪸ ꪔꪱ ꪹꪨꪸꪀ – ꪹꪝ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪄꪮ꫁ꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪙꪮꪉ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪊꪰꪀ ꪎꪰꪉ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ – ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪖꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪎꪸ – ꪻꪬ꫁ ꪔꪱ ꪕꪮꪉ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪀꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪫꪱꪒ ꪔꪷ꪿ ꪹꪣꪷꪙ – ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪹꪀꪷꪚ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ

545 – ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪺ ꪄꪫꪱ ꪔꪱ ꪏ꫁ꪱꪥ – ꪵꪩꪫ꫁ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪣ ꪜꪴꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ – ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪢꪽ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪀꪙ – ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪼꪜ ꪁꪮꪚ ꪕꪱꪫ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ – ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪱꪥ ꪑꪷ ꪑꪱ ꪒꪸꪫ ꪹꪣ ꪎꪷ ꪹꪮꪱ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿

550 – ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪚꪴ꪿ ꪀꪾꪚ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪫꪱ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪀꪱ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪕ꪿ꪙ ꪄꪴ꫁ꪣ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪔꪀ ꪬꪺ ꪕꪱ꪿ – ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪴ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪡꪴꪀ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪖꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪣ ꪀꪲꪙ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪙꪮ꫁ꪥ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪥꪺꪉ ꪁꪾ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪥꪱꪉ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿

555 – ꪥꪺꪉ ꪁꪾ ꪩꪱ꪿ꪉ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁ – ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑꪷ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪰꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪋ꪿ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣ ꪹꪖꪷꪉ ꪔꪱ ꪮꪮꪀ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪝꪽ ꪎꪱꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪻꪬ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪮꪺ꫁ ꪙꪱꪉꪹꪉꪷꪙ ꪕꪮꪉ ꪣꪱ ꪝꪾꪚ ꪣꪱ ꪁꪴ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪥꪺꪉ ꪁꪾ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

560 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪄ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪔꪸꪣ ꪹꪣꪉ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪣ ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿ – ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ ꪣꪲꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪮꪮꪀ ꪵꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪋꪸꪉ ꪵꪕꪙ꪿ ꪋꪸꪉ ꪔꪳ – ꪡꪱꪀ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪢꪳꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪣꪱ ꪬꪱ ꫛ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪼꪜ ꪋꪮꪥ꪿ ꪕꪾꪚ ꪹꪎꪷꪀ

565 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪾꪚ ꪢꪳꪙ꪿ ꪭꪾ ꪼꪜ ꪔꪱꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪒꪱꪚ ꪒꪾ ꪶꪩꪒ ,ꪶꪁꪙ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪾ ꪣꪱ – ꪎꪱꪫ꪿ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪣ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪔꪷ꪿ ꪵꪭꪉ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪣ꫁ꪱ ꪒꪲ – ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪋꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪕꪾꪚ ꪹꪎꪷꪀ

570 – ꪵꪩꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪵꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪼꪕ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ – ꪡꪱꪀ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪹꪮꪱ ꪣ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪶꪔ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪕꪴꪀ ꪝꪷ – ꪹꪩꪀ ꪶꪔ ꪻꪒ ꪒꪲ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪄꪲ꪿ ꪼꪜ ꪕꪾꪚꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪻꪬ꫁ ꪀ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪬꪱꪙ – ꪻꪬ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪩꪱꪉ ꪣꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ – ꪑꪱꪣ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪖꪳ ꫛ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪋꪸꪉ ꪵꪕꪙ꪿ ꪋꪸꪉ ꪔꪳ

575 – ꪹꪖꪷꪉ ꪭꪲꪣ ꪶꪎꪚ ꪙꪾ꫁ ꪭꪾ – ꪹꪖꪷꪉ ꪠꪱ ꪒꪾ ꪠꪱ ꪵꪒꪉ – ꪡꪽ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪁꪷ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱ – ꪄ꫁ꪱꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪁꪷ꫁ ꪒꪲ ꪹꪜꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪁꪮꪚ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ

580 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪽ ꪹꪉꪷꪙ ꪄꪽ ꪁꪾ ꪣꪮꪚ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ – ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪷ ꪼꪜ꪿ ꪎꪷ ꪩꪱ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪠꪙ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪴ꪿ ꪣꪺꪙ꪿ – ꪀꪱꪫ꪿ ꪹꪣꪷꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪣꪱ ꪣꪱꪀ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ – ꪶꪋꪣ ꪚꪴꪙ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪏꪸꪉ ꪏꪱ꪿

585 – ꪵꪩꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪎꪷꪀ – ꪵꪜꪒ ꪩꪱꪙ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪝꪱꪥ꪿ ꪣꪱ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ  ꪹꪢꪸꪒ ꪖꪮ꫁ꪥ  ꪹꪢꪸꪒ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪎꪷ ꪻꪬ꫁ ꪔꪴꪀ ꪠꪱꪀ ꪔꪱꪀ ꪹꪕꪸ ꪋꪮꪥ꪿ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪙꪽ꫁

590 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪠꪱ ꪔꪴ ꪵ꪿ꪣ ꪭꪱꪉ꫁ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ – ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪢꪱꪉ ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪀꪽ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪠꪱ ꪔꪴ ꪵ꪿ꪣ ꪭꪱꪉ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪎꪷ ꪹꪣꪷꪥ ꪹꪕꪸꪉ ꪀꪱ꪿ ꪵꪜꪒ ꪩꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪣꪮꪚ ꪒꪲꪙ ꪚꪱꪙ꫁ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪄꪱꪒ ꪁꪱ꪿ ꪄꪱꪒ ꪊꪸ꫁ ꪒꪲꪙ ꪔꪰꪉ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪋꪸꪉ ꪊꪱꪙ ꪫꪱꪙ꫁ ꪮꪱ꪿ꪉ

595 – ꪵꪔ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪎ ꪁꪾ ꪡ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪊꪸꪙ꪿ – ꪎ꫁ꪱ ꪜꪱꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪥꪙ꪿ – ꪈꪳꪒ ꪜꪱꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪊꪱꪥ, ꪹꪣꪉ ꪜꪸ – ꪚꪱꪙ꫁ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪣꪮꪚ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪲꪙ

600 – ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪹꪣꪉ ꪚꪴ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪫꪱ – ꪕꪲ꪿ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪋꪲꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪜꪺ ꪘꪸꪉ꫁ ꪖꪮꪥ꪿ – ꪊꪺꪚ ꪜꪰꪒ ꪠꪴꪀ ꪻꪎ꪿ ꪵꪝ ꪼꪨ ꪙꪾ ꪄꪮꪉ – ꪼꪨ ꪼꪜ ꪜꪱꪙ꫁ ꪶꪚꪀ ꪹꪢꪉ ꪅꪱꪀ ꪹꪢꪸꪙ – ꪋꪸꪒ ꪎꪱꪀ ꪓꪱ ꪔꪮꪙ꫁ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪩꪸꪉ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꫛ ꪹꪎꪱ

605 – ꪠꪱ ꪉꪴꪣ ꪩꪴꪀ ꪊꪱꪥ ꪠꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪹ꪿ꪣ ꪻꪐ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪡꪱꪥ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪙꪾ꫁ ꪵꪏꪉ – ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪚꪮꪙ ꪕꪱꪉ ꪩꪾ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪻꪬ꫁ ꪶꪢꪀ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪘꪙ꫁ – ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪬꪱꪙ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪋꪮꪥ꪿ ꪼꪜ ꪕꪾꪚ ꪠꪱꪥ꪿ ꪠꪱ ꪉꪸ꫁ ꪎꪸ

610 – ꪠꪱ ꪉꪸ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪝꪱꪥ꪿ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪹꪎꪱ – ꪠꪱ ꪉꪴꪣ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ ꪢꪽ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪭꪮꪒ ꪎꪱꪫ ꪜꪲ – ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪸꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪩꪒ ꪎꪸ ꪜꪱꪙ ꪩꪱꪙ ꪎꪸ ꪋꪺ꪿ – ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪜꪸꪙ꪿ ꪄꪽ꫁ ꪼꪒ – ꪼꪁ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ

615 – ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪮꪣ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪎꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪠꪱ ꪚꪱꪉ – ꪄꪱꪫ꪿ ꪢꪳꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪳꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪹꪥꪷꪉ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ ꪁꪷ꫁ ꪣꪱꪀ ꪀꪾꪚ ꪒꪲ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪀꪸꪫ꫁ ꪈꪱ ꪁꪮꪚ – ꪹꪕꪸꪉ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ ꪹꪨꪉ

620 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪊꪱꪥ ꫛ ꪭꪴ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪒꪲ – ꪹꪮꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪶꪮꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪮꪱꪀ ꪼꪜ ꪶꪠꪚ ꪼꪜ ꪕꪲꪉ ꪭꪮꪒ ꪜꪺ ꪹꪩꪸ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ – ꪬꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬꪱꪙ ꪜꪺ ꪹꪩꪸ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪶꪢꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪊ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪁꪮꪚ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ ꪶꪢꪀ ꪄꪲꪙ ꪻꪊ

625 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪄꪺꪉ꫁ ꪉꪱ ꪄꪫꪱꪉ ꪋꪱꪉ꫁ ꪔꪱ ꪀ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪬꪱꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪔꪴꪣ ꪶꪥꪣ ꪡꪴꪙ ꪚꪴꪙ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪶꪩꪉ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪹꪩꪸ꪿ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪶꪢꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪊ ꪣꪺꪙ꪿ ꪹꪮꪱ – ꪜꪺ ꪹꪩꪸ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪣꪱ ꪁꪮꪚ – ꪬꪱ ꪹꪮꪱ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ

630 – ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪎ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪢꪮꪙ ꪋꪱꪉ꫁ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ ꪎꪱꪣ ꪝꪽ ꪎꪱꪣ ꪭꪮ꫁ꪥ ꪹꪋꪱ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵ꫁ꪥ ꪹꪮꪱ ꪶꪩꪉ – ꪼꪜ ꪻꪬ꫁ ꪜꪺ ꪵꪀꪫ – ꪜꪺ ꪵꪀꪫ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪩꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪸꪀ ꪭꪰꪀ – ꪜꪺ ꪵꪀꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤꪱꪫ ꪻꪬ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪣꪲ ꪭꪱꪙ꫁ ꪀꪫꪱꪙ꫁ ꪣꪲ ꪹꪎꪱ – ꪜꪰꪀ ꪹꪎ꫁ ꪵꪒꪉ ꪵꪎꪉ ꪹꪎ꫁ ꪭꪴ꪿ꪉ

635 – ꪕꪷ꪿ ꪁꪱ꪿ ꪬꪲꪙ ꪎꪱꪣ ꪵꪎ꫁ꪱ, ꪙꪾ꫁ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪵꪁꪫꪥ, ꪜꪱꪀ ꪵꪕ ꪕꪱꪫ꪿ – ꪹꪕꪸꪉ ꪣꪮ꫁ꪥ ꪣꪱ꪿ꪉ ꪒꪱꪉ ꪜꪲ ꪒꪱꪉ ꪎꪱꪉ ꪬꪺ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪵꪒꪉ, ꪋꪴ꪿ ꪑꪲ꪿, ꪋꪴ꪿ ꪡꪴꪉ , ꪵꪊ – ꪩꪱ꪿ꪣ, ꪋꪸꪉ ꪀꪺꪉ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪬꪺ ꪵꪕ, ꪬꪺ ꪘ꫁ꪱ – ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪹꪮꪱ ꪎꪺꪥ ꪹꪮꪱ ꪬꪫꪱꪙ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪽ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪩꪱꪙ꪿ ꪹꪭꪙ ꪎꪲ – ꪻꪬ꫁ ꪹ꪿ꪣ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪄꪳꪙ꫁ ꪶꪕ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪥꪰꪉ꫁

640 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ:
+ ꪔꪱ ꪬꪲꪙ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪵꪮꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪏ꫁ꪱꪥ, ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪭꪰꪉ, ꪹꪣꪉ ꪭꪴ꪿ꪉ
+ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪚꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪄꪫꪱ, ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪉ, ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪥ,ꪹꪣꪉ ꪕꪱꪥ
+ꪢꪳꪙ꪿ ꪭꪾ ꪀꪲꪙ ꪋꪸꪉ ꪣꪺꪙ꪿, ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪶꪎꪙ, ꪹꪣꪉ ꪶꪔꪉ
+ ꪁꪾ ꪥꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿, ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪊꪲ꪿ꪉ ꪹꪣꪉ, ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ
645 – + ꪁꪾ ꪚꪱꪙ ꪀꪲꪙ ꪢꪺ꫁ꪥ ꪙꪮ꫁ꪥ,ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪀꪴꪀ, ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪒ
+ ꪚꪱꪙ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪚꪱꪙ꫁ ꪚꪷ,ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪝꪴꪀ, ꪹꪣꪉ ꪵꪣꪉ
+ ꪠꪱ ꪑꪴ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪝꪸꪉ,ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪹꪣꪙ, ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪉ
+ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵ꫁ꪥ ꪀꪲꪙ ꪚꪱꪙ꫁ ꪩꪺꪀ, ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪉ ꪀꪾꪚ ꪹꪣꪉ ꪒꪺꪉ
+ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪥꪱꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪩꪷ ꪹꪘ
650 – + ꪬꪱꪙ ꪹꪎ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱꪙ꪿ ꪩꪷ ꪻꪔ꫁
+ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪘꪮ꪿ꪣ ꪙꪮ꫁ꪥꪹꪉꪷꪙ ꪝꪽ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪹꪔꪷꪀ,ꪹꪣꪉ ꪝꪺ
+ꪹꪖ꫁ꪱ ꪐꪱ ꪶꪬꪙ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪣꪺ꪿ꪉ, ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ
+ ꪠꪱꪥ ꪼꪋ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ, ꪹꪣꪉ ꪫꪱꪒ
+ ꪠꪱ ꪔꪴ ꪵ꪿ꪣ ꪭꪱꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪣꪮꪀ,ꪹꪣꪉ ꪎꪱꪉ
655 – + ꪶꪠꪉ꫁ ꪀꪲꪙ ꪢꪱꪀ ꪹꪕꪸꪉ ꪬꪺ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪉ
+ ꪹꪎ ꪀꪲꪙ ꪋꪲꪙ꫁ ꪵ꪿ꪣ ꪭꪱꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ
+ ꪄꪴꪙ ꪭꪴ꫁ ꪀꪾꪚ ꪀꪫꪱꪙ ꪭꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿
+ ꪻꪚ꫁ ꪊꪲꪀ ꪉꪮꪥ ꪬꪺ ꪊꪺ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪎꪷ, ꪹꪣꪉ ꪩꪱ
+ ꪖꪲ ꪑꪱ ꪶꪬꪙ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪜꪲ
660 – + ꪁꪾ ꪵꪎꪙ ꪹꪎ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪋꪸꪉ ꪀꪲꪫ꪿
+ ꪀꪫꪱꪙ ꪼꪪ ꪼꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪱ, ꪹꪣꪉ ꪎꪱꪒ
+ ꪎ꫁ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪠꪲꪒ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪫꪲ
+ ꪔꪷ ꪁꪾ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ
+ ꪡ꫁ꪱ ꪶꪩꪣ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪉ꫁

665 – + ꪹꪖ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪭ ꪻꪬ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪹꪣꪉ ꪚꪱ꪿ꪣ,ꪹꪣꪉ ꪶꪣꪙ – ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪄꪺꪙ ꪜꪲ ꪣꪱ ꪣꪲ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪹꪮꪱ ꪎꪺꪥ ꪹꪮꪱ ꪭꪫꪱꪙ – ꪻꪬ꫁ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪢꪱꪥ ꪕꪺꪙ

ꪮꪺꪙ ꪄꪳꪙ꫁ ꪼꪪ꫁ ꪹꪭꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪹꪮꪱ ꪨ꫁ꪱꪥ ꪹꪮꪱ ꪼꪢ ꪼꪜ ꪎꪺꪥ ꪼꪜ ꪭꪫꪱꪙ

670 – ꪶꪑꪣ ꪭꪮꪒ ꪡꪱꪀ ꪨꪺꪉ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪰꪀ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪝꪉ ꪻꪬ꫁ ꪀꪲꪙ ꪚꪱꪙ꫁ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪵꪕꪙ – ꪻꪬ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪝꪮꪉ꫁ ꪭꪺꪉ ꪘꪱ, ꪀꪷ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪀꪾ꪿ ꪭꪺꪉ ꪭꪲ – ꪁꪱ꪿ ꪜꪲ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪵꪩꪉ꫁ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪀꪾꪚ ꪭꪲꪣ ꪣꪱ꪿ ꪣꪱ – ꪮꪰ꪿ꪉ ꪩꪰꪉ ꪬꪺ꫁ꪥ ꪁꪫꪱꪥ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

675- ꪣꪱ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪹꪬꪷꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪜꪲ – ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪩꪒ ꪎꪸ ꪜꪱꪙ ꪩꪱꪙ ꪎꪸ ꪋꪺ꪿

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *