ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ | ꪉ꪿ꪮꪙ ꫜ – ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ (Sống chụ son sao)

I. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ

1. ꪵꪔ꪿ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪭꪮꪒ ꪮꪮꪀ

1꫞ ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣꪱ ꪨꪰꪉ
2 ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪨꪰꪉ ꪣꪱ ꪜꪰꪉ ꪮꪽ ꪙ꫁ꪱ
3 ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪡ꫁ꪱ ꪜꪱꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣ꪿ꪱꪉ ꪹꪩ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪙꪷ
4 ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪤꪴ꪿ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪄꪫꪱ
5 ꪑꪰꪉ ꪤꪴ꪿ ꪝꪱ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪏ꫁ꪱꪥ
6 ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪚꪮꪉ
7 ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵ꪿ꪣ ꪎꪮꪉ ꪹꪚꪙ
8 ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪢꪱꪀ ꪄꪱꪣ
9 ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ
10  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪨꪲ꪿ 
11  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪎꪲ꪿ ꪹꪚꪙ
12  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪚ꪿ꪱ
13  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪬ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ
14  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪶꪝ꫁ꪀ
15  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪶꪬꪀ ꪹꪚꪙ
16  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪹꪔꪸꪒ
17  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪊꪸꪒ ꪹꪚꪙ
18  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪵꪎꪒ
19  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪜꪒ ꪹꪚꪙ
20  ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪹꪝ꫁ꪱ
21  ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ
22  ꪤꪴ꪿ ꪹꪖꪷꪉ ꪎꪲꪚ ꪹꪚꪙ ꪹꪕ꫁ꪱ
23  ꪤꪴ꪿ ꪹꪖꪷꪉ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪁꪮꪉ
24  ꪼꪒ꫁ ꪎꪲꪚ ꪹꪚꪙ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪮꪮꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
25  ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪮꪮꪀ ꪀꪲꪙ ꪶꪙꪣ
26  ꪶꪔꪀ ꪄ꫁ꪺꪣ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ
27  ꪶꪔꪀ ꪬꪱꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪠꪴ꫁ ꪹꪮ꫁ꪥ

2. ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ

28  ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪭꪴ꫁ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪶꪢ꪿ꪀ
29  ꪶꪬꪀ ꪹꪚꪙ ꪭꪴ꫁ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪢ꫁ꪽ
30  ꪑꪰꪉ ꪼꪬ꫁ ꪀꪺꪉ ꪮꪴ꪿ ꪄ꪿ꪫꪲꪥ ꪄꪫꪱ
31  ꪼꪬ꫁ ꪒꪽ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪡꪱ ꪒꪴ꫁ꪉ ꪔꪳ꪿ꪙ
32  ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪬꪮ꫁ꪥ ꪁꪷ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ ꪼꪀ꪿
33  ꪬꪮ꫁ꪥ ꪼꪒ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ ꪢꪴ
34  ꪬꪮ꫁ꪥ ꪁꪷ ꪩꪴꪉ ꪁꪷ ꪔꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
35  ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪵꪣ꪿ ꪜꪲꪒ ꪣꪮꪙ
36  ꪭꪴ꫁ ꪄ꫁ꪺꪣ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪶꪔꪀ ꪼꪨ
37  ꪭꪴ꫁ ꪼꪜ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪶꪔꪀ ꪔ꪿ꪱꪉ
38  ꪭꪴ꫁ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪁꪫꪱꪥ ꪕꪷ
39  ꪁꪳꪒ ꪹꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪹꪩꪸꪀ ꪏꪾ ꪝꪮꪥ ꪏꪾ꫁ ꪝ꫁ꪮꪥ
40  ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪑꪰꪉ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪎꪸꪫ ꪭꪸꪫ
41  ꪼꪜ ꪒꪸꪫ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪵꪣ꪿
42  ꪼꪬ꫁ ꪵꪁ꪿ꪫꪙ ꪵꪁ꫁ꪫꪥ ꪶꪒꪀ ꪁꪫꪱꪥ
43  ꪎꪸ꪿ ꪵꪔꪉ ꪩꪱꪥ ꪔꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ
44  ꪹꪋ ꪹꪄꪱ ꪋ꫁ꪮꪉ ꪹꪎꪱ ꪹꪭꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪴꪀ
45  ꪬꪴꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪢ꫁ꪽ ꪭꪸꪀ ꪵꪣ꪿ ꪣꪱ ꪒꪴ
46  ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪄꪴꪒ ꪁꪽ ꪁꪴ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪕ꪿ꪙ
47  ꪮꪲ꫁ꪙ ꪵꪮ꪿ꪙ ꪣ꫁ꪱ ꪋ꪿ꪱꪫ ꪹꪩꪱ
48  ꪼꪬ꫁ ꪙꪮꪙ ꪹꪏꪱ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪵꪣ꪿
49  ꪑꪱꪣ ꪹꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪜꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪶꪚꪣ
50  ꪑꪰꪉ ꪶꪉꪣ ꪜꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪮꪱꪉ
51  ꪬꪱꪉ ꪜꪱ ꪡꪰꪒ ꪣꪳ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪑꪰꪉ ꪹꪊꪰ꪿ꪉ ꪀꪽ ꪬꪺ
52  ꪬꪱꪉ ꪜꪱ ꪡꪰꪒ ꪣꪳ ꪄꪫꪱ ꪑꪰꪉ ꪹꪋ ꪀꪽ ꪼꪬ꫁
53  ꪹꪎ꫁ ꪒꪾ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪏꪱꪥ ꪮ꪿ꪮꪙ
54  ꪹꪎ꫁ ꪒꪮ꪿ꪙ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪏꪱꪥ ꪙꪺꪙ
55  ꪹꪬꪸꪙ ꪕꪷ꪿ ꪚꪳ ꪤꪳ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪚꪳ ꪥꪰꪉ
56  ꪻꪠ ꪹꪬꪸꪙ ꪹꪎ꫁ ꪶꪀꪣ ꪨꪰꪉ ꪹꪫꪸ꫁ꪙ ꪝ꪿ꪱꪥ
57  ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪀꪫ꫁ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ
58  ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪋꪱꪙ ꪶꪒ꪿ꪣ ꪋ꪿ꪮꪉ
59  ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪬꪲ꫁ꪉ ꪁ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪮꪉ ꪩꪳꪣ ꪁꪫꪱꪣ
60  ꪁꪳꪒ ꪹꪣ꪿ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪬꪲ꫁ꪫ ꪝ꫁ꪺ ꪢꪱꪀ ꪀꪱꪥ ꪔꪱ
61  ꪬꪲ꫁ꪫ ꪢꪺꪉ ꪜꪱ ꪀꪱꪥ ꪙ꫁ꪱ
62  ꪝꪷ꪿ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪭꪱ ꪁꪮꪉ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪁꪮꪉ ꪩ꫁ꪱ
63  ꪖ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪖ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ
64  ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
65  ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪠꪰꪀ ꪨꪱꪥ ꪏ꫁ꪱ
66  ꪢ꫁ꪱ ꪨꪮꪣ ꪘꪷ꪿ ꪨꪱꪥ ꪨꪺꪉ
67  ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
68  ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪵꪎꪙ ꪄꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪁꪫꪱ ꪭ꪿ꪱ

3. ꪻꪐ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ – ꪔ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꫁

69  ꪎꪲꪚ ꪜꪲ ꪮ꫁ꪺ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪥꪳꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪱꪫ
70  ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪥꪱꪫ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ
71  ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ ꪭꪴ꫁ ꪖꪲ ꪚꪴ꪿
72  ꪎꪲꪚ ꪎꪲ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪬꪴ ꪵꪄ꫁ꪫ ꪻꪎ꪿ ꪋꪲ꪿ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ
73  ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪹꪎ꫁ ꪶꪬ꫁ꪣ ꪶꪙꪣ
74  ꪭꪴ꫁ ꪬꪮꪣ ꪶꪠꪣ ꪹꪥꪸꪒ ꪋ꫁ꪮꪉ
75  ꪤ꫁ꪮꪉ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪰꪉ ꪼꪡ
76  ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪜꪲ꪿
77  ꪎꪲꪚ ꪎꪲ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪬꪳꪙ
78  ꪔꪰꪒ ꪬꪳꪙ ꪼꪒ꫁ ꪬꪳꪙ ꪕꪮꪉ ꪏꪱꪫ ꪎꪲ꪿
79  ꪔꪰꪒ ꪜꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪜꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪀ꫁ꪮꪉ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪏꪱꪫ ꪎꪮꪉ
80  ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪰꪀ ꪀꪱꪒ ꪭꪮꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪔꪮꪉ ꪊꪲꪉ ꪀꪸ꫁ꪉ
81  ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪹꪭꪱ ꪻꪐ꪿ ꪜꪴꪙ ꪒꪸꪫ
82  ꪎꪮꪉ ꪮꪸꪫ ꪀꪽ ꪵꪔ꪿ ꪩꪸꪫ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ
83  ꪎꪮꪉ ꪀꪷ꪿ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪵꪒꪉ
84  ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪴ꫁ ꪹꪎ꫁ ꪶꪜꪀ ꪬꪺ ꪶꪩꪉ ꪁ꪿ꪫꪱ
85  ꪹꪎ꫁ ꪝꪱꪒ ꪚ꪿ꪱ ꪶꪩꪉ ꪼꪨ
86  ꪀꪺꪥ ꪵꪄꪙ ꪮꪮꪀ ꪔꪴ ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪜ ꪹꪨ꫁
87  ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪶꪁꪚ ꪀꪽ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪀꪴ꫁
88  ꪶꪮ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪼꪡ
89  ꪼꪫ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪵꪣ꪿ꪙ
90  ꪔ꫁ꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪫꪙ ꪖꪮ꫁ꪥ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪣꪳ꫁ ꪨꪱꪥ ꪁꪾ꪿ ꪵꪫꪙ ꪹꪎꪉ
91  ꪝꪱ ꪩꪱꪉ ꪠꪽ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪚꪙ ꪋ꫁ꪮꪥ
92  ꪝꪱ ꪩꪱꪉ ꪠꪽ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪚꪙ ꪋ꫁ꪮꪥ
93  ꪹꪬꪸꪙ ꪕꪷ꪿ ꪢꪮꪀ ꪤ꪿ꪽ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪶꪩꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪎꪲ꪿ ꪜꪺꪉ
94  ꪹꪢꪥ ꪨꪺꪉ ꪕꪾꪚ ꪼꪋ ꪁꪱ ꪹꪭꪙ ꪶꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪜꪸ꪿ꪉ
95  ꪔ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪘꪸ꪿ꪉ ꪙꪰꪀ
96  ꪣꪰꪀ ꪋꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪘꪸ꪿ꪉ ꪙꪸꪫ
97  ꪬꪺ ꪻꪊ ꪒꪸꪫ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪎꪮꪉ ꪏꪳ ꪼꪒ꫁ ꪵꪕ꫁ ꪹꪩꪸ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪷꪥ
98  ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪜꪾ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪬꪰꪀ
99  ꪚꪰꪀ ꪼꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪏꪺꪥ
100   ꪎꪱꪙ ꪀꪺꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪠꪲꪒ ꪔꪱ ꪀꪴ꫁
101   ꪶꪮ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪵꪖꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪱ
102   ꪵꪖꪙ ꪒꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪬꪺ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪔꪉ
103   ꪵꪖꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪽ ꪏꪳ ꪹꪩꪸ
104   ꪼꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁ꫁ꪮꪣ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪊꪲ꪿ ꪶꪄ꪿ꪣ ꪄꪲꪙ ꪬꪰꪀ
105   ꪩꪺꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪰꪀ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪊꪲ꪿ ꪶꪄ꪿ꪣ ꪄꪲꪙ ꪻꪬ꫁
106   ꪮꪲ꪿ꪙ ꪒꪴ ꪕꪷ꪿ ꪶꪙꪀ ꪶꪖ꪿ ꪶꪒꪀ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪼꪙ꪿
107   ꪶꪙꪀ ꪶꪖ꪿ ꪼꪒ꪿ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪙꪱ
108   ꪶꪙꪀ ꪄꪫꪱ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪩ꪿ꪺꪉ
109   ꪩꪺꪉ ꪼꪜ ꪨꪰꪉ ꪁꪮꪉ ꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖ꫁ꪱ
110   ꪩꪺꪉ ꪼꪜ ꪙ꫁ꪱ ꪁꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪳꪙ
111   ꪹꪑ꪿ꪉ ꪁꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪒꪴ꪿ꪉ ꪹꪒꪷꪙ ꪼꪜ ꪙ꫁ꪱ ꪎꪸ ꪙꪱ
112   ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪣꪲ ꪜꪲꪀ ꪚꪲꪙ ꪙꪾ
113   ꪚꪲꪙ ꪙꪾ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪺꪉ ꪮꪾ ꪚꪲꪙ ꪄ꪿ꪱꪥ
114   ꪚꪲꪙ ꪄ꪿ꪱꪥ ꪮꪮ꫁ꪣ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪩꪺꪉ ꪪꪽ
115   ꪹꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪋꪽ ꪹꪬꪸꪙ ꪀꪽ ꪹꪒꪒ ꪵꪩ ꪹꪨ ꪼꪬ꫁ ꪏꪳ ꪹꪩꪸ
116   ꪻꪠ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪨ꫁ꪱ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙ
117   ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪹꪜ꪿ꪱ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪐꪽ
118   ꪎ꫁ꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪢꪮꪉ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪹꪫ꫁ꪱ
119   ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ꪿ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪬꪺ ꪄꪺꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪨꪷ꫁

I. Té cuồng tọng họt pền báo sào

1. Té cuồng tọng họt ók pền cô̄n

{Hōhơ̄i} Ằn nị hā chí cựt té cón mā lằng
Cựt té lằng mā pằng ằn nả
Cựt té phạ pàng cón mang lưa cón nơ
Cựt té mưa fủ sòng hāu nhă̄ng dú pộc bưởng khòa
Nhă̄ng dú pā bưởng sại
Me ê̄m lả kéng me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà bòng
Ón nọi khảu tọng me sòng bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm mák khàm
Ón nọi khảu tọng me sàm bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà lý
Ón nọi khảu tọng me sí bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà bá
Ón nọi khảu tọng me hả bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà pộc
Ón nọi khảu tọng me hốc bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà tết
Ón nọi khảu tọng me chết bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà sét
Ón nọi khảu tọng me pét bườn
Me ê̄m pēng chàư kìn sổm pà pạu
Dú thờng síp bườn tảu
Dú thờng cảu bườn cōng
Đảy síp bườn sòng hāu chắng ók kìn khảu
Cảu bườn chắng ók kìn nô̄m
Tốc khuổm pền lụk chāi
Tốc hài pền lụk nhīng fủ ưởi

2. Nhă̄ng nọi

 1. Xàm bườn hụ năng mốc
 2. Hốc bườn hụ năng mẳn
 3. Nhă̄ng hảy cuồng ú khìu khòa
 4. Hảy đằn nẳng cuồng fā đủng tứn
 5. Mưa nhă̄ng nọi hỏi cō me cừa cáy
 6. Hỏi đáy me cừa mù
 7. Hỏi cō lūng cō tà kìn khảu
 8. Tảu toi me pít mōn
 9. Hụ khuổm dản tốc đày
 10. Hụ pày dản tốc táng
 11. Hụ nhang dản quāi tō
 12. Cựt mưa xòng hāu nhă̄ng lệch khằm pōi khẳm pọi
 13. Mưa nhă̄ng nọi nhă̄ng ón xiều hiễu
 14. Pày điều hảy hà me
 15. Hảy quen quẹn lộc quāi
 16. Xía tèng lāi tàng nọng
 17. Chư̄a khàu chọng khàu hươ̄n dệt húk
 18. Húk báu mẳn hịa me mā đù
 19. Xòng hāu nhă̄ng khút că̄n cū dệt ten
 20. Ỉn én mạ chao lāu
 21. Hảy nōn khàu sảng me
 22. Nhām mưa fủ xòng hāu nhă̄ng ỉn pà nẳng bồm
 23. Nhă̄ng ngô̄m pà nẳng áng
 24. Hàng pà fặt mư̄ xại nhă̄ng chướng cằn hùa
 25. Hàng pà fặt mư khòa nhă̄ng chư̄a cằn hảy
 26. Xửa đằm pộc xāi ón
 27. Xửa đón pộc xāi nuô̄n
 28. Hền to bừ dự kéng bừ dăng
 29. fàư hền xửa cổm lằng vện pai
 30. Po me chạư khà quản báu khàn
 31. Chạư khà chān đốm chong
 32. Chạư khà hỉng khà hóng lư̄m quām
 33. Cựt mưa lụk tan hỉu mák cài tà
 34. Hỉu muồng pà cài nả
 35. Po hāu kéng me hāu cōng kìn nẳng lụk tan cōng lạ
 36. Thả kìn nẳng lụk tan thả lài
 37. Po kéng me pēng chắng va
 38. Lụk lả me ễm nháư lòm fắc lài xạ
 39. Mả lòm nó lài luồng
 40. Lụk tan nháư lòm mứn khà quāi
 41. Nháư lòm khà chạng quā hā

3. Nhām báo sào, tản chụ

 1. Síp pì ủa chắng dứt pền sào
 2. Chāi chắng dāo pền báo
 3. Síp sàm hụ thì bú
 4. Síp sí hụ khẻo sáư chi sòn sào
 5. Pēng hā chắng hụ tắt sửa hổm nô̄m
 6. Hụ hòm phồm dệt chọng
 7. Dỏng lô̄ng khuống đằng phāy
 8. Khuồn chāi síp sàm hụ tắt pí
 9. Síp sí hụ tắt hừn
 10. Tắt hừn đảy hừn tōng sāo sí
 11. Tắt pí đảy pí nọi pỏng muôn sāo sòng
 12. Sòng hāu chắng pền tổn phắc cát hōng kéng tòng chình
 13. Po me liệng hāu nháư pùn điều
 14. Sòng yều cằn té liê̄u nhă̄ng nọi
 15. Sòng tó pền chụ té mưa nhă̄ng đèng
 16. Khuồn chāi nhăng hụ sửa pốc hùa lô̄ng qua
 17. Sửa pạt bá lô̄ng đày
 18. Cuồi khèn ók tù quāi pày lửa
 19. Sòng hāu chắng đảy cộp cằn nẳng khuống củ
 20. Ổ chụ nẳng khuống phāy
 21. Vāy pày mā leo men
 22. Tản mự lài căm vēn sường
 23. Sòng hāu nhă̄ng đảy dú khuống tạu cáy khằn
 24. Pā lāng phằn mư̄a sú hươ̄n bườn chọi
 25. Hền to mók dắn dỏi lô̄ng tông sí puồng
 26. Mười luồng tặp chāy cā hươn ồng pền piếng
 27. Tản chụ pền niếng nắc
 28. Mặc chụ pền niếng niều
 29. Hùa chàư điều béng sòng sư̄ đảy tẹ lê̄ pēng hơ̄i
 30. Dản to pẳm mạy lẹo báu men luô̄ng hắc
 31. Bắc mạy lẹo dản to báu men luô̄ng suô̄i
 32. Sàn cuồi lẹo dản to phít tà củ
 33. Ổ chụ dản to thèn báu đà
 34. Thèn đà lẹo dản to phạ têng hùa báu téng
 35. Thèn téng lẹo dản to po lả kéng me lả báu pằn sư̄ lê̄
 36. Mạy báu cọm dản to po lả chí khốm khìn hắc
 37. Luô̄ng báu mặc dản me ê̄m pēng chí khốm khìn hảư
 38. Ín đù to nộc thố lốk tồ ổng lāi máy
 39. Nộc thố đáy tồ ổng lāi mà
 40. Nộc khòa tồ ổng lāi lô̄ng
 41. Luông pày lằng cōng thả báu thả
 42. Luông pày nả cōng cư̄n báu cư̄n
 43. Nhưng cōng cư̄n nhưng đứng đơ̄n pày nả sìa nā
 44. Pháư tọ nả minh sọi mī pík bìn nă̄m
 45. Bìn nă̄m nẳng luô̄ng ằn bìn khái
 46. Bìn khái ỏm phén phạ mā póng luô̄ng vằn
 47. Hāu cọ chă̄n hền cằn đướt lē lừa hảy sư̄ lê̄
 48. Pháư đảy lả bók mạy mā téng hươ̄n kìn
 49. Hák va dản to sảng hươ̄n páu tan nhằn
 50. Sảng hươ̄n mòng tan vạu
 51. Tan chí cạu nả khuống hùa chí báu hụ lò
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *