ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ | ꪨꪺꪉ ꪉ꪿ꪮꪙ 2 – ꪄꪴꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪜ ꪼꪫ ꪣꪸ (Sống chụ son sao)

II. ꪄꪴꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪜ ꪼꪫ ꪣꪸ

1. ꪄꪴꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪋ꪿ꪉ

120 ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
121 ꪹꪎ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪣꪱ ꪵꪣ꪿ ꪼꪜ ꪣꪷ ꪒꪴ ꪹꪥꪷ
122 ꪔꪱ ꪩꪱꪉ ꪣꪷ ꪎꪮꪉ ꪎꪲ꪿ ꪬꪺ ꪬ꫁ꪱ
123 ꪻꪬ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪨ꫁ꪱ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪊꪲ꪿ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪭꪙ ꪵꪕ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪷꪥ
124 ꪎꪲꪉ ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪎꪲꪉ ꪀꪴ꫁
125 ꪎꪲꪉ ꪕꪾ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁ ꪊꪲ꪿ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪎꪲꪉ ꪹꪮꪱ
126 ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪙ ꪙꪱ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪙꪷ
127 ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪜꪱ ꪻꪙ ꪙꪾ꫁
128 ꪵꪬ ꪎꪱꪣ ꪎꪮꪀ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪙꪮꪉ
129ꪣꪮꪉ ꪵꪎꪙ ꪔꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪙꪾ꫁
130ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪥꪴ꪿ ꪬꪺ ꪹꪭ ꪕꪮꪒ ꪵꪬ ꪨ꫁ꪱꪥ
131ꪥꪴ꪿ ꪕ꫁ꪱꪥ ꪹꪭꪙ ꪕꪮꪒ ꪵꪬ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪣꪮꪉ ꪼꪢ
132ꪚꪴꪙ ꪼꪢ ꪼꪒ꫁ ꪼꪙ ꪵꪒꪉ ꪵꪄ꫁ ꪚ꪿ꪱ
133ꪚꪴꪙ ꪊꪺꪚ ꪼꪒ꫁ ꪜꪱ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪜꪱ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪨꪱꪥ ꪝꪳꪉ
134ꪝꪷ ꪩꪱꪉ ꪻꪊ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪬꪱ ꪤ꫁ꪱꪫ
135ꪜꪱ ꪶꪔ ꪨꪺꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪻꪬ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪬ꪿ꪽ ꪏꪮꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪶꪎ꫁ꪣ
136ꪜꪱ ꪶꪔ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪤ꫁ꪱꪉ ꪎ꪿ꪱ ꪁꪫꪱ ꪹꪀ
137ꪜꪱ ꪎ꪿ꪱ ꪹꪙ ꪻꪄ꪿ ꪶꪄ ꪕꪴꪀ ꪝꪷ ꪘꪷ ꪝ꫁ꪮꪣ
138ꪹꪜꪸꪒ ꪼꪀ꪿ ꪬ꫁ꪽ ꪁꪷ꫁ ꪵꪝ꪿ ꪨꪱꪥ ꪶꪔ
139ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕ꪿ꪱ ꪚꪴ꪿ ꪹꪮꪱ ꪵꪨ
140ꪼꪜ ꪕ꪿ꪱ ꪵꪭ ꪹꪮꪱ ꪨ꫁ꪱꪥ
141ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕ꪿ꪱ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪹꪮꪱ ꪢꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪫ
142ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪢꪱꪀ ꪝ꫁ꪺ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪢꪱꪀ ꪝꪺꪉ
143ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪵꪎꪙ ꪻꪚ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ꪿
144ꪊꪲ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪢꪱꪥ ꪋꪴ꫁ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪎꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪙꪷ
145ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪩ꪿ꪙ ꪬꪱ ꪝꪷ꪿ ꪩ꪿ꪱꪣ ꪎꪲ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪩ꪿ꪱꪣ ꪻꪎ꫁
146ꪠꪴ꫁ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪻꪋ꫁ ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪨꪉ
147ꪠꪴ꫁ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪊꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪎꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪎ꫁ꪱ
148ꪠꪴ꫁ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪥꪴ꪿ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪹꪭꪙ ꪒꪸꪫ ꪀꪽ ꪙꪱ
149ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪵꪭ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪔꪴ꫁ꪣ ꪼꪀ꪿
150ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪼꪩ꪿ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪾꪚ ꪜꪱ
151ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ ꪚꪱ ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪨꪱꪥ ꪋ꫁ꪽ

2. ꪄꪴꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪜ ꪼꪫ

152ꪮꪴ꪿ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪑꪱꪣ ꪒꪲ
153ꪜꪲ ꪹꪋꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪚꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ
154ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪣ ꪠꪱꪀ
155ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪊꪰꪉ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
156ꪎꪱꪥ ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪀꪸ꫁ꪫ
157ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪕꪱꪉ ꪀꪫ꫁ꪱꪙ ꪵꪎꪙ ꪵꪩꪙ
158ꪵꪎꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪕꪱꪉ ꪏꪸ ꪙꪰꪀ ꪹꪙ꪿ꪉ
159ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪶꪕꪚ ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ ꪀꪱꪉ ꪀꪫ꫁ꪱꪙ
160ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪋꪲ ꪹꪋ꫁ꪥ ꪹꪣ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪭꪙ
161ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪩ꫁ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪎꪲ꪿ ꪶꪩꪚ
162ꪶꪙꪚ ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪏꪲ ꪩꪮꪥ ꪎꪮꪥ ꪩ꫁ꪮꪥ
163ꪎꪷ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪙꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪶꪙꪀ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪎꪷ꪿ ꪁꪷ ꪹꪨꪥ
164ꪎꪷ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪄꪥ ꪭꪰꪀ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪄꪥ ꪵꪝꪉ ꪙꪮꪙ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ
165ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪥꪴ꪿ ꪋꪮꪉ ꪹꪙ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ ꪻꪬ꫁
166ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪥꪴ꪿ ꪋꪮꪉ ꪻꪔ꫁ ꪋꪮꪉ ꪔꪾ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ ꪜꪽ
167ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
168ꫛ ꪹꪁꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪙ꫁ꪱ ꪹꪁꪷ꪿ ꪣꪳꪉ
169ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪕꪳ ꪀꪴꪚ ꪊꪸ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜ꪿ꪺ ꪩꪸꪚ ꪵꪕ
170ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪎꪱꪙ ꪵꪬ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪴ ꪥꪴ꪿ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ
171ꪣꪳꪉ ꪁꪷ꫁ ꪁꪳꪙ ꪎꪴ꪿ ꪩꪴꪉ ꪎꪴ꪿ ꪔꪱ ꪙꪱꪥ ꪙ꫁ꪱ
172ꪁꪳꪙ ꪎꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱ ꪹꪊꪸꪒ ꪋ꫁ꪽ ꪹꪭꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪣꪳꪉ ꪹꪙꪷ
173ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ
174ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
175ꪣꪳ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪄꪾ꪿ ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪁꪳꪙ ꪨꪱꪥ
176ꪣꪳ ꪄꪫꪱ ꪄꪾ꪿ ꪬꪷ꪿ ꪜꪱ ꪵꪐꪉ ꪁꪱꪥ ꪮꪱꪥ ꪙ꫁ꪱ
177ꪁꪳꪙ ꪎꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱ ꪹꪊꪸꪒ ꪋ꫁ꪽ ꪹꪭꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪭꪱ ꪙꪱ
178ꪮꪽ ꪭꪱ ꪩꪴꪀ ꪶꪀ꫁ꪣ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪼꪨ
179ꪩꪴꪀ ꪼꪜ ꪙꪾ꫁ ꪋꪮꪙ ꪹꪋ ꪔꪱ ꪒꪰ꪿ꪉ
180ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪒꪰ꪿ꪉ ꪭꪾ ꪢꪮꪙ
181ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪋꪮꪙ ꪒꪳꪚ ꪹꪎ꪿
182ꪏꪸꪒ ꪕꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪬ꫁ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪣꪳ꫁ ꪵꪎꪙ ꪁꪾ꪿ ꪁꪮꪉ ꪨꪱꪥ ꪵꪕ꫁ ꪹꪩꪸ

3. ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪼꪜ ꪼꪫ

183ꪄꪺꪚ ꪹꪣ꪿ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪙ ꪙꪱ
184ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪜꪱ ꪻꪙ ꪙꪾ꫁
185ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪼꪜ ꪙꪾ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪜꪱ ꪔꪱꪥ
186ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪬ꪿ꪽ ꪏꪮꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪶꪎ꫁ꪣ
187ꪊꪰꪀ ꪠ꪿ꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪣꪱ ꪶꪬ꫁ꪣ ꪻꪎ꪿ ꪼꪬ
188ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕ꪿ꪱ ꪚꪴ꪿ ꪹꪮꪱ ꪵꪨ
189ꪼꪜ ꪕ꪿ꪱ ꪵꪭ ꪹꪮꪱ ꪨ꫁ꪱꪥ
190ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕ꪿ꪱ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪹꪮꪱ ꪢꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪫ
191ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪢꪱꪀ ꪹꪣꪉ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪶꪒ꪿ꪙ ꪎꪸ ꪋꪱꪥ
192ꪝꪴ ꪹꪣꪉ ꪊꪱꪥ ꪶꪒ꪿ꪙ ꪹꪨꪉ ꪎꪸ ꪀ꫁ꪱꪙ
193ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪢꪱꪀ ꪵꪣꪉ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪝꪴ ꪬꪸ꫁ꪙ ꪵꪎꪉ ꪵꪎ
194ꪝꪴ ꪵꪝ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪵꪎꪙ ꪻꪚ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ꪿
195ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪬꪷ꪿ ꪄꪲꪉ
196ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ ꪊꪲꪉ ꪬꪷ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ
197ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪬꪷ꪿ ꪮꪴꪒ ꪁꪺꪙ ꪶꪄ
198ꪮꪴ꪿ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪑꪱꪣ ꪒꪲ
199ꪜꪲ ꪹꪋꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪚꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ
200ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪝꪳ꫁ꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪀ꪿ꪥ ꪒꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪹꪫꪸꪙ ꪙꪲ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪙꪱ
201ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪣ ꪠꪱꪀ
202ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
203ꪎꪱꪥ ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪋꪺꪙ ꪹꪣ ꪀꪸ꫁ꪫ
204ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪕꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪒꪲ ꪵꪫꪙ
205ꪵꪎꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪕꪱꪉ ꪏꪸ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪵꪣ꪿ꪙ
206ꪻꪋ꫁ ꪎꪳ꪿ ꪵꪩ꪿ꪙ ꪼꪜ ꪣꪱ
207ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪶꪕꪚ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ ꪀꪱꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ
208ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪋꪲ ꪹꪋ꫁ꪥ ꪹꪣ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪭꪙ
209ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪒꪲ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪶꪠꪣ ꪭꪲ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪎꪱꪒ
210ꪠꪱꪒ ꪔꪳ꪿ꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪬꪺ ꪒ꫁ꪮꪙ ꪀꪴ꪿ ꪼꪙ
211ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱ ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪹꪔꪸ꫁ꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ
212ꪄꪮꪒ ꪶꪠꪣ ꪭꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
213ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪼꪩ꫁ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪎꪲ꪿ ꪶꪩꪚ
214ꪶꪙꪚ ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ ꪵꪝꪉ ꪏꪲ ꪩꪮꪥ ꪎꪮꪥ ꪩ꫁ꪮꪥ
215ꪎꪷ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪙꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪶꪙꪀ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪎꪷ꪿ ꪁꪷ ꪹꪨꪥ
216ꪎꪷ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪄꪥ ꪭꪰꪀ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪄꪥ ꪵꪝꪉ ꪙꪮꪙ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ
217ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪥꪴ꪿ ꪋꪮꪉ ꪹꪙ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱꪙ ꪻꪬ꫁
218ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪥꪴ꪿ ꪋꪮꪉ ꪻꪔ꫁ ꪋꪮꪉ ꪔꪾ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪱꪙ ꪜꪽ
219 ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪙ꫁ꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪠꪳꪙ ꪊꪸꪙ
220 ꪁꪫꪱꪣ ꪥꪸꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪠꪳꪙ ꪎꪱꪒ
221 ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪱꪒ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪣꪲꪒ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪶꪁꪣ ꪀ꫁ꪱ ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ
222 ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪄꪱꪙ ꪻꪬ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪼꪜ ꪼꪭ꪿ ꪹꪭꪸ ꪣꪱ

4. ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪹꪣ ꪹꪮꪱ ꪨꪺ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ ꪭꪴ꫁

223 ꪹꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪹꪭꪸ ꪹꪔ꫁ꪱ
224 ꪶꪁꪚ ꫜ ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪶꪔꪀ ꪣꪱ ꪨꪷ꫁
225 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪔꪾ꪿ ꪣꪱ ꪨꪷ꫁
226 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪊꪾ ꪙ꫁ꪱ ꪠꪱꪥ
227 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪀꪱꪥ ꪜꪱꪥ ꪋꪱꪙ ꪹꪭꪙ ꪋꪴ꫁
228 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪭꪸꪫ ꪵꪭ꫁ ꪭꪸꪫ ꪭ꪿ꪱꪉ ꪊꪲ꪿ ꪶꪔꪀ
229 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪭꪸꪫ ꪶꪬꪀ ꪭꪸꪫ ꪏꪱꪉ ꪋꪲ ꪁꪾ꪿ ꪣꪱ ꪨꪷ꫁
230 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪶꪔꪀ ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪋ
231 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪣ ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖ꫁ꪱ
232 ꪔꪱ ꪹꪫꪸꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪒꪳꪚ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪣꪳꪒ ꪎꪸ ꪵꪎꪉ
233 ꪄꪺꪙ ꪑꪲꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪖꪮꪒ ꪝ꫁ꪱ ꪶꪁꪣ ꪀꪾ꪿ ꪹꪮꪱ ꪒꪺ
234 ꪹꪮꪱ ꪒꪺ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪣꪮꪙ
235 ꪭꪮꪙ ꪒꪺ ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ ꪄꪮꪙ ꪒꪱ ꪬꪱꪚ
236 ꪹꪮꪱ ꪒꪺ ꪹꪮꪱ ꪎꪮꪉ ꪬꪮꪚ
237 ꪹꪮꪱ ꪒꪺ ꪹꪮꪱ ꪎꪱꪣ ꪬꪮꪚ
238 ꪬꪮꪚ ꫜ ꪹꪣ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪘꪳ꫁ꪉ ꪵꪩꪉ
239 ꪬꪮꪚ ꫜ ꪹꪣ ꪬꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪎꪸꪫ ꪵꪁ ꪘꪳ꫁ꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ
240 ꪬꪮꪚ ꫜ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪰꪉ ꪼꪡ
241 ꪒꪰꪉ ꪼꪡ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪕ ꪼꪀ ꪎꪱꪉ ꪹꪎ꫁
242 ꪊꪰꪀ ꪒꪲ꪿ꪙ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪨ꫁ꪱ ꪐ꪿ꪮꪥ ꪀꪲꪙ ꪁꪺꪙ
243 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
244 ꪼꪜ ꪹꪭꪙ ꪹꪥꪷ ꪬꪴ꪿ ꪄꪺꪙ ꪼꪜ ꪤ꫁ꪱꪫ
245 ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪎ꫁ꪱꪫ ꪼꪣ ꪼꪩ ꪝꪱꪒ ꪄꪽ
246 ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪎꪱꪫ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪩꪽ ꪝꪱꪒ ꪹꪎ꫁
247 ꪼꪜ ꪔꪾ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪮꪉ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪮꪲꪀ ꪵꪩꪉ
248 ꪼꪜ ꪔꪾ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪮꪉ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪮꪲꪀ ꪉꪱꪥ
249 ꪼꪜ ꪙꪮꪙ ꪹꪎ꪿ ꪀꪮꪚ ꪒꪾ
250 ꪼꪜ ꪙꪮꪙ ꪹꪎ꪿ ꪀꪮꪚ ꪵꪒꪉ
251 ꪼꪜ ꪙꪮꪙ ꪵꪠꪉ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ
252 ꪄꪺꪙ ꪋꪴ꫁ ꪑꪱ ꪥꪰ꫁ꪉ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪶꪀꪀ ꪀꪷ ꪔꪷ ꪹꪩꪱ ꪎꪰꪉ ꪹꪙꪷ
253 ꪑꪱ ꪹꪏꪱ ꪶꪀꪀ ꪀꪷ ꪠ꫁ꪱ
254 ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄꪺꪙ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪒꪸꪫ ꪑꪲꪉ ꪹꪙꪷ
255 ꪄꪺꪙ ꪑꪲꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸ꫁ ꪹꪒꪸꪚ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪝꪱ ꪒꪺ
256 ꪜꪺ ꪵꪔꪉ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪜꪺ ꪹꪔ꫁ꪱ
257 ꪹꪄ꫁ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪹꪬꪸꪙ ꪨꪱꪀ ꪨꪱꪥ ꪹꪏꪉ
258 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪜꪉ ꪒꪺ ꪼꪫ꫁ ꪔ꫁ꪱ ꪩ꪿ꪱꪉ
259 ꪫꪱꪉ ꪬꪱꪚ ꪼꪫ꫁ ꪻꪔ꫁ ꪖꪴꪙ
260 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪳꪚ ꪔꪲꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪼꪨ ꪨꪺꪉ ꪼꪣ꫁ ꪶꪥꪣ
261 ꪁꪲꪉ ꪶꪀꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪵꪯꪉꪎꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪔꪲꪙ ꪙꪮꪙ ꪵꪣ꪿ ꪘꪴ꫁
262 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪀ꫁ ꪠꪰꪀ ꪝ꫁ꪱ ꪼꪫ꫁ ꪬ꫁ꪮꪉ ꪀꪱꪉ
263 ꪫꪱꪉ ꪜꪸꪫ ꪼꪫ꫁ ꪬ꫁ꪮꪉ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ
264 ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕꪱꪉ ꪎꪲꪀ ꪹꪮꪱ ꪁꪱꪙ
265 ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕꪱꪉ ꪋꪱꪙ ꪹꪮꪱ ꪚꪰ꫁ꪉ ꪙꪾ꫁
266 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪀ꫁ꪣ ꪙ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪮꪱꪥ
267 ꪚꪱꪥ ꪙ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪫꪰꪉ ꪕ꪿ꪱ ꪄꪱꪫ ꪻꪎ
268 ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱ ꪬꪲꪙ ꪋꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ
269 ꪶꪔꪀ ꪕ꪿ꪱ ꪬꪱ ꪬꪲꪙ ꪎꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
270 ꪣꪱ ꪹꪭꪙ ꪬꪱ ꫛ ꪒꪲ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪎꪉ ꪻꪬ ꪄꪺꪙ ꪹꪉꪱ 
271 ꪮ꫁ꪺ ꪵꪀ꪿ꪫꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ
272 ꪚꪰ꫁ꪉ ꪙꪾ꫁ ꪕꪴ꪿ꪉ ꪄꪺꪙ ꪑꪲꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪰꪀ ꪖ꪿ꪮꪉ
273 ꪚꪰ꫁ꪉ ꪙꪾ꫁ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪔꪰꪀ ꪀꪱꪉ
274 ꪵꪄꪙ ꪄꪫꪱ ꪋ꫁ꪮꪙ ꪁꪱꪙ ꪚꪱꪉ ꪨꪱ ꪬꪱꪚ
275 ꪔꪲꪙ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪣꪱ
276 ꪔꪲꪙ ꪄꪫꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ
277 ꪨ꫁ꪱ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪄꪺꪙ
278 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪜꪉ ꪬꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪎꪲꪀ ꪀꪱꪉ
279 ꪫꪱꪉ ꪁꪱꪙ ꪼꪫ꫁ ꪎꪲꪀ ꪶꪭ꪿ꪣ
280 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
281 ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪎꪚ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪝꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪎ꪿ꪽ ꪎꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪨꪷ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ
282 ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪑꪰꪉ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪵꪀꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪩꪸ
283 ꪀꪲꪙ ꪵꪩꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪀꪲꪙ ꪉꪱꪥ ꪑꪰꪉ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪵꪀꪉ ꪼꪫ꫁ ꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪩꪸ
284 ꪵꪣ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
285 ꪵꪀꪉ ꪼꪀ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪻꪙ ꪏꪮꪉ
286 ꪵꪀꪉ ꪜꪱ ꪼꪫ꫁ ꪻꪙ ꪬꪲ꫁ꪉ
287 ꪀ꪿ꪮꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪼꪫ꫁ ꪄꪷ ꪜꪲ꪿ꪙ ꪣ꪿ꪱꪉ ꪏꪸ
288 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪬꪸꪙ ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪶꪕꪚ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪬꪲ꫁ꪉ ꪬꪷ꪿ ꪜꪱ
289 ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪚꪱ ꪬꪷ꪿ ꪼꪀ꪿
290 ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪄ꪿ꪺꪥ ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ
291 ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪬꪴ ꪬꪷ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ
292 ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪬꪷ꪿ ꪮꪴꪒ ꪁꪺꪙ ꪶꪄ 
293 ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪥ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ:
294 ꪵꪄ꪿ꪀ ꪎꪷ ꪩꪱ ꪹꪮꪱ ꪹꪔ꫁ꪱ
295 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪵꪄ꪿ꪀ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ,
296 ꪭꪳ ꪫ꪿ꪱ ꪎꪱ꫁ ꪝꪴ ꪊꪲꪚ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪄꪱꪥ
297 ꪎ꫁ꪱ ꪁꪱꪉ ꪩꪱꪥ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪶꪏꪀ ꪨꪷ꫁ ꪁꪫꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ
298 ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ:
299 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪵꪄ꪿ꪀ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ
300 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪵꪄ꪿ꪀ ꪎꪷ ꪩꪱ ꪹꪮꪱ ꪹꪔ꫁ꪱ
301 ꪎ꫁ꪱ ꪝꪴ ꪊꪲꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪄꪱꪥ ꪀ꪿ꪱ ꪻꪒ
302 ꪎ꫁ꪱ ꪁꪱꪉ ꪩꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪶꪏꪀ ꪨꪷ꫁ ꪁꪫꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ
303 ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪠꪱꪀ
304 ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪢꪱꪥ
305 ꪎꪱꪥ ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪒꪲ꪿ꪉ ꪋꪺꪙ ꪣꪱ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪩꪴꪀ ꪀꪴ ꪨꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ
306 ꪩꪴꪀ ꪀꪴ ꪣꪲ ꪠꪺ ꪑꪱ ꪵꪮ꪿ꪫ ꪵꪣ꪿ ꪘꪴ꫁
307 ꪨ꫁ꪱ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪑꪱ ꪵꪮ꪿ꪫ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪎꪰꪉ ꪹꪙꪷ
308 ꪩꪴꪀ ꪀꪴ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪜꪸꪒ ꪎꪰꪉ ꪹꪙꪷ
309 ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪜꪸꪒ ꪣꪽ ꪊꪲ꪿ ꪎꪸ ꪼꪎ꪿
310 ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪀ꪿ ꪣꪽ ꪊꪲ꪿ ꪎꪸ ꪎꪺꪙ
311 ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪑꪺꪙ ꪣꪽ ꪊꪲ꪿ ꪎꪸ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ
312 ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪝꪷ꪿ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪑ꫁ꪮꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪑꪷ ꪵꪒ꪿ ꪹꪙꪷ
313 ꪝꪷ꪿ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪑ꫁ꪮꪉ ꪣꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ
314 ꪵꪣ꪿ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪑꪷ꫁ ꪣꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪔꪸꪣ ꪎ꫁ꪮꪉ
315 ꪕ꪿ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪑ꫁ꪮꪉ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪀꪲ꪿ꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪹꪣ꪿ ꪻꪒ
316 ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪒꪴ ꪕꪷ꪿ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪰꪀ ꪀꪱꪒ ꪣꪱ ꪶꪜ꪿ꪉ ꪀꪱꪉ ꪘꪮꪉ ꪡꪲ ꪹꪡ꫁
317 ꪀꪱꪚ ꪹꪚ꫁ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪚꪲꪙ ꪊꪾꪚ ꪉ꪿ꪱ ꪵꪝꪙ
318 ꪔꪰꪀ ꪵꪔꪙ ꪔꪱꪥ ꪀꪮꪒ ꪁꪷ ꪭꪺꪉ ꪹꪄ꫁ꪱ
319 ꪝꪷ꪿ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪝꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪭꪉ ꪣꪱ ꪨꪷ꫁
320 ꪵꪣ꪿ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪭꪉ ꪣꪱ ꪨꪷ꫁
321 ꪠꪴ ꪁꪷ꫁ ꪖ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪏ꫁ꪱ ꪠꪰꪀ ꪵꪎꪉ
322 ꪖ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪵꪭꪉ ꪹꪄꪥ ꪨ꫁ꪱ
323 ꪖ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪏ꫁ꪱ ꪜꪱ ꪚ꪿ꪱ ꪹꪄꪥ ꪩꪴꪙ
324 ꪕꪴꪙ ꪻꪊ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪬꪺ ꪁꪷ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪈꪾ꪿ ꪋꪲ꫁ꪙ ꪨꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ

5. ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪎꪷ ꪼꪕ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪹꪤ

325 ꪝꪰꪒ ꪣꪱ ꪼꪅ꫁ ꪼꪙ꫁ ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ
326 ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
327 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪅꪴꪣ ꫟ ꪵꪩ꪿ꪙ ꪮꪮꪀ ꪋꪱꪙ
328 ꪝꪱꪙ ꪵꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ ꪩꪮꪙ ꪀꪴ꫁
329 ꪮꪱ꪿ꪫ ꪭꪮꪒ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁ ꪻꪊ ꪄꪱꪒ ꪙꪸꪙ ꫟
330 ꪜꪱꪙ ꪎꪲ ꪕꪸꪙ ꪘꪸ꪿ꪉ ꪙꪸꪫ ꪩꪾ ꪁ꫁ꪮꪣ
331 ꪜꪱꪙ ꪮ꫁ꪮꪣ ꪼꪣ꫁ ꪩꪾ ꪻꪐ꪿ ꪹꪨ ꪫꪱ
332 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪅꪴꪣ ꫟ ꪵꪩ꪿ꪙ ꪮꪮꪀ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ
333 ꪔ꫁ꪱꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪸꪒ ꪐꪽ ꪮꪱꪫ
334 ꪋ꪿ꪮꪥ ꪀꪴ ꪵꪒ꪿ ꪹꪥꪷ ꪝꪷ꪿ ꪩꪴꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪜ꫁ꪱ ꪹꪭꪙ ꪹꪙ
335 ꪋ꪿ꪮꪥ ꪀꪴ ꪵꪒ꪿ ꪹꪥꪷ ꪝꪷ꪿ ꪮꪱꪫ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪩꪺ ꪹꪭꪙ ꪻꪔ꫁ ꪀꪴ ꪹꪭꪷꪥ
336 ꪠꪴ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪣꪳꪉ ꪼꪒ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪨꪱꪙ ꪹꪭꪷꪥ
337 ꪠꪴ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪠꪱꪀ
338 ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪢꪱꪥ
339 ꪎꪱꪥ ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪋꪺꪙ ꪣꪱ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
340 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫ꪿ꪱ
341 ꪋꪮꪥ ꪀꪴ ꪵꪒ꪿ ꪹꪥꪷ ꪻꪝ꫁ ꪙ꫁ꪱ ꪢꪴ꪿ꪙ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪴ ꪹꪭꪷꪥ
342 ꪻꪝ꫁ ꪙ꫁ꪱ ꪢꪴ꪿ꪙ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ ꪁꪷ꫁ ꪫ꪿ꪱ
343 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪣꪳꪉ ꪼꪒ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪮꪱ ꪹꪭꪷꪥ
344 ꪀꪴ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪬꪷ꪿ ꪝꪴ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪠꪱꪀ
345 ꪬꪷ꪿ ꪢꪱꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪣꪱ ꪢꪱꪥ
346 ꪎꪱꪥ ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪋꪺꪙ ꪣꪱ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
347 ꪡꪰꪉ ꪉꪲꪙ ꪕꪷ꪿ ꪶꪙꪀ ꪹꪎꪱ ꪄꪽ ꪁꪴ ꫟ ꪜꪱꪥ ꪼꪣ꫁
348 ꪑꪱ ꪼꪬ꫁ ꪹꪙꪷ ꪮꪱ ꪩꪴꪙ ꪹꪭꪷꪥ
349 ꪼꪣ꫁ ꪶꪬꪀ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪊꪸ꫁
350 ꪼꪣ ꪭꪸ꫁ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪕꪲꪉ
351 ꫛ ꪑꪲꪉ ꪎ꪿ꪺꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪻꪝ꫁
352 ꪝꪷ꪿ ꪄ꪿ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪑꪱ ꪕꪲ꪿ꪉ ꪑꪱ ꪖꪸꪉ ꪎꪰꪉ ꪹꪙꪷ
353 ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪼꪀ꪿ ꪹꪖ꪿ꪙ ꪑꪱ ꪹꪩꪀ ꪁꪮꪙ
354 ꪹꪩꪀ ꪁꪮꪙ ꪋꪲ ꪼꪒ꫁ ꪁꪮꪙ ꪼꪣ꫁ ꪼꪩ꪿
355 ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪮ꫁ꪥ ꪎꪱꪫ ꪼꪝ꪿ ꪑꪱ ꪹꪩꪀ ꪠꪺ
356 ꪹꪩꪀ ꪠꪺ ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪠꪺ ꪎ꫁ꪱ
357 ꪹꪩꪀ ꪝ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪝ꫁ꪱ ꪶꪁꪣ ꪚ꪿ꪱꪙ ꪊꪾ ꪎꪽ
358 ꪩꪴꪀ ꪼꪜ ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪐꪽ ꪋꪴ꫁ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪨꪷ꫁
359 ꪵꪁꪉ ꪕꪷ꪿ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪝꪷ꪿ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪭꪱ
360 ꪊꪰ꪿ꪉ ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪕꪳ ꪀꪴꪚ ꪊꪸ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜ꪿ꪺ ꪒꪮꪉ ꪎ꪿ꪮꪉ
361 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪝꪷ꪿ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪭꪱ
362 ꪊꪲ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪕꪳ ꪀꪴꪚ ꪔꪮꪉ ꪒꪰꪀ ꪵꪩꪙ ꪚꪱꪥ ꪼꪭ꪿
363 ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪋꪴ꫁ ꪵꪀ꫁ꪣ ꪼꪢ꪿ ꪣꪴꪙ ꪬꪴ
364 ꪵꪁꪉ ꪕꪷ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪩꪲꪙ ꪚ꪿ꪱ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪤꪮꪥ
365 ꪙꪾ꫁ ꪮꪮ꫁ꪥ ꪚ꪿ꪱ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪡꪴꪙ
366 ꪕꪴꪙ ꪻꪊ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪮꪱ ꪩꪴꪙ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪈꪾ꪿ ꪏꪲ꫁ꪙ ꪨꪷ꫁
367 ꪵꪝꪉ ꪁꪷ꫁ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪙꪀ ꪀ꪿ꪱꪙ ꪀꪷ ꪀ꪿ꪱꪙ ꪁꪷ
368 ꪊꪲ꪿ ꪒꪴꪒ ꪣꪺ ꪕ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪱ
369 ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪋꪲ ꪒꪴꪒ ꪣꪺ ꪀꪲꪙ
370 ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪲꪙ ꪻꪊ ꪮꪴ꪿ꪙ ꪹꪙꪙ ꪑꪱ ꪼꪬ꫁ ꪵꪩ ꪹꪥꪷ
371 ꪝꪷ꪿ ꪄ꪿ꪱ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪹꪣ ꪙ꫁ꪱ ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪭꪙ ꪮꪱ ꪹꪭꪷꪥ
372 ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪥꪸꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪠꪳꪣ ꪎꪱꪒ
373 ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪱꪒ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪣꪲꪒ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪶꪁꪣ ꪀ꫁ꪱ ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ
374 ꪜꪱꪙ ꪔꪰꪒ ꪔꪮꪉ ꪭꪮꪉ ꪵꪜ꫁ꪉ
375 ꪀ꪿ꪱꪫ ꪵꪊ꫁ꪉ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒ꪿ꪱ ꪏꪳ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪷꪥ
376 ꪝꪰꪒ ꪣꪱ ꪼꪅ꫁ ꪼꪙ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪣꪱ ꪎꪴꪒ ꪈꪾ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪀꪱꪚ ꪀꪮꪉ ꪹꪁꪷ꫁ꪙ ꪹꪩꪸ
377 ꪎꪴꪒ ꪜꪮꪉ ꪵꪝꪉ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪊ꪿ꪱꪉ ꪊ꫁ꪱ
378 ꪎꪴꪒ ꪈꪾ ꪨ꫁ꪱ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ ꪕꪷ ꪬ꪿ꪱ ꪶꪠꪙ ꪶꪩꪣ ꪵꪕ꫁ ꪨꪷ
379 ꪁꪳ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪙꪾ꫁ ꪝꪸꪉ ꪝꪴ ꪝꪸꪉ ꪨꪮꪥ ꪹꪒ ꪤꪰ꪿ꪉ
380 ꪁꪳ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪙꪾ꫁ ꪝꪸꪉ ꪠꪰ꪿ꪉ ꪹꪒ ꪩꪮꪥ
381 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ
382 ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
383 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪵꪙꪉ ꪫ꪿ꪱ ꪤꪳꪣ ꪝ꫁ꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪚ꪿ꪽ ꪒꪲꪒ
384 ꪤꪳꪣ ꪣꪲꪒ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪚ꪿ꪽ ꪒꪺ
385 ꪤꪳꪣ ꪠꪺ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
386 ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪔꪸꪣ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪊꪾ ꪣꪽ ꪮꪮꪀ
387 ꪹꪄ꫁ꪱ ꪖꪮꪀ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪊꪾ ꪣꪽ ꪁꪳꪙ
388 ꪫ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪳꪙ ꪹꪎꪸ꫁ꪣ ꪼꪢ ꪝꪳꪙ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪵꪜꪒ
389 ꪠ꫁ꪱꪥ ꪡꪳꪣ ꪵꪩꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪽ
390 ꪫꪱ ꪄꪽ ꪒꪸꪫ ꪵꪔ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪣ꪿ ꪘꪴ꫁
391 ꪹꪎ꫁ ꪶꪁꪚ ꪋꪴ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪣꪽ ꪜꪽ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ
392 ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ ꪕꪱꪙ ꪨꪷ꫁ ꪕꪱꪙ
393 ꪄꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ꪿ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪨꪷ꫁ ꪹꪫ꫁ꪱ
394 ꪵꪄ꫁ꪫ ꪡꪰꪉ ꪖꪲ꪿ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ꪿ ꪐꪽ ꪨꪷ꫁ ꪐꪽ
395 ꪵꪄ꫁ꪫ ꪡꪽ ꪒꪾ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ꪿ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪨꪷ꫁ ꪹꪫ꫁ꪱ
396 ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪁꪾ꪿ ꪔꪱꪉ ꪹꪎꪸꪙ
397 ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪹꪫꪸꪙ ꪔꪱꪉ ꪎ꫁ꪮꪉ ꪶꪖꪥ ꪨꪷ꫁
398 ꪄꪺꪙ ꪑꪲꪉ ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪙ꫁ꪱ ꪣꪸ ꪕꪱꪙ꪿ ꪮꪲ꪿ ꪙꪰꪀ
399 ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪰꪀ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪮꪲ꪿ ꪒꪲ
400 ꪄꪺꪚ ꪹꪣ ꪜꪲ꪿ ꪝꪾꪚ ꪠꪺ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪹꪙꪸꪚ ꪬꪺ ꪁꪱ
401 ꪜꪲ꪿ ꪩꪱꪫ ꪹꪙꪸꪚ ꪬꪺ ꪐ꫁ꪱ
402 ꪀꪴꪚ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪠꪱ ꪵꪒꪙ
403 ꪵꪁꪙ ꪒꪱ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪠꪱ ꪹꪭꪙ ꪊꪾ ꪔ꪿ꪱꪉ
404 ꪠꪺ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪠꪰꪀ ꪝ꫁ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪩ꪿ꪱꪫ ꪶꪨꪉ ꪒꪲꪒ
405 ꪠꪰꪀ ꪣꪲꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪩ꪿ꪱꪫ ꪶꪨꪉ ꪹꪨꪥ
406 ꪄꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪄꪥ ꪨꪺꪉ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪝꪷ ꪹꪫꪸꪙ ꪙꪲ꫁ ꪨꪷ꫁
407 ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
408 ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
409 ꪹꪥꪙ꫁ ꪹꪚꪱ ꪼꪒ꫁ ꪩꪮꪙ ꪥꪴ꪿ ꪜꪱꪙ ꪔꪱꪥ
410 ꪜꪱꪙ ꪔꪱꪥ ꪜꪱꪙ ꪊ꪿ꪱꪥ ꪁꪲꪉ ꪀꪲꪙ ꪉ꫁ꪺꪙ
411 ꪜꪱꪙ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪼꪉ꫁ ꪬꪲꪙ ꪨꪺꪉ ꪣꪱ ꪒ꪿ꪽ ꪕꪾꪚ ꪵꪙ꫁ꪙ
412 ꪜꪱꪙ ꪒꪰ꪿ꪉ ꪼꪉ꫁ ꪬꪲꪙ ꪵꪜ꫁ꪙ ꪣꪱ ꪒ꪿ꪽ ꪕꪾꪚ ꪣꪳ
413 ꪕꪾꪚ ꪣꪳ ꪕꪾꪚ ꪠ꪿ꪱꪥ ꪄꪫꪱ ꪙꪲ꫁ꪫ ꪀ꫁ꪮꪥ
414 ꪹꪩꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪵꪎꪒ ꪻꪙ ꪶꪢꪀ ꪨꪱꪥ ꪙꪱ
415 ꪹꪩꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪔꪀ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪵꪎꪒ ꪻꪙ ꪻꪊ
416 ꪶꪕꪀ ꪀꪺꪉ ꪶꪢꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪻꪠ ꪻꪢ
417 ꪶꪕꪀ ꪀꪺꪉ ꪻꪊ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪻꪠ ꪭꪴ꫁
418 ꪶꪕꪀ ꪙ꫁ꪱ ꪋꪴ꫁ ꪼꪬ꫁ ꪶꪬꪣ꪿ ꪀꪺꪉ ꪡꪱ
419 ꪵꪝꪉ ꪁꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪶꪀ꫁ꪣ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪼꪨ
420 ꪩꪴꪀ ꪼꪜ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪒꪰ꪿ꪉ
421 ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪒꪰ꪿ꪉ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪫ
422 ꪒꪰ꪿ꪉ ꪎꪱꪣ ꪵꪖꪫ
423 ꪵꪖꪫ ꫜ ꪶꪔꪀ ꪣ꪿ꪱꪉ ꪒꪰꪉ ꪝꪷ ꪎ꪿ꪺꪥ ꪠꪰꪀ ꪵꪎꪙ ꪏ꫁ꪱ
424 ꪵꪖꪫ ꫜ ꪶꪔꪀ ꪣ꪿ꪱꪉ ꪙ꫁ꪱ ꪝꪷ ꪎ꪿ꪺꪥ ꪠꪰꪀ ꪵꪎꪙ ꪎꪺꪙ
425 ꪮꪲ꪿ꪙ ꪒꪴ ꪕꪷ꪿ ꪙꪲ꫁ꪫ ꪣꪳ ꪎ꫁ꪺꪥ ꪬꪮꪣ ꪚ꪿ꪺ ꪁꪱꪥ ꪙꪱ
426 ꪬꪱꪉ ꪔꪱ ꪎ꫁ꪺꪥ ꪭꪾ ꪝꪴ ꪨ꫁ꪱ ꪩꪲ꪿
427 ꪝꪲ꪿ ꪭꪰꪀ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪰꪉ ꪊꪳ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱꪫ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ

6. ꪄꪴꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪹꪊꪸꪚ ꪻꪊ

428 ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪁꪷ꫁ ꪑꪰꪉ ꪙꪰꪀ ꫟ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪼꪀ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪶꪔ ꪹꪚ꫁ ꪔꪮꪒ ꪜꪸꪙ
429 ꪙꪸꪙ ꫟ ꪀ꫁ꪽ ꪻꪊ ꪒꪸꪫ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪔꪷ꪿
430 ꪜꪱꪙ ꪒꪰ꪿ꪉ ꪜ꫁ꪽ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪭ꫁ꪮꪙ ꪣꪱ ꪬꪷ꪿ ꪑꪮꪒ ꪢꪽ
431 ꪢꪽ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪢꪽ ꪑꪮꪒ ꪏ꫁ꪮꪉ
432 ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪀꪲ꪿ꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ
433 ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪎ꫁ꪮꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪋꪲꪉ ꪼꪨ
434 ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪼꪏ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪋꪲꪉ ꪬ꫁ꪱꪉ
435 ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪮꪳ꪿ꪙ ꪋꪲꪉ ꪢꪱꪥ ꪎꪸ ꪙꪱ
436 ꪝꪰꪒ ꪣꪱ ꪼꪅ꫁ ꪼꪙ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
437 ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
438 ꪵꪬ ꪒꪸꪫ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪎꪮꪉ ꪊꪮꪣ ꪁ꪿ꪫꪱꪉ ꪥꪱꪀ
439 ꪎꪲꪚ ꪁꪾ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪤ꪿ꪮꪉ ꪹꪒ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪣ꫁ꪮꪣ ꪵꪬ ꪎ꫁ꪮꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪣꪙ
440 ꫛ ꪒꪸꪫ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪱꪥ ꪩꪮꪉ ꪹꪒ ꪈꪾ꪿
441 ꪠꪴ꫁ ꪒꪸꪫ ꪮ꪿ꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖꪮꪉ
442 ꫛ ꪒꪸꪫ ꪜꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪴꪒ
443 ꪋꪮ꫁ꪣ ꪮꪱ꪿ꪫ ꪼꪒ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪹꪡ꫁ꪉ ꪣꪱ ꪒꪴꪒ ꪎꪸ ꪫꪱ ꪹꪁꪷ꫁ꪙ ꪹꪩꪸ
444 ꪏꪸꪒ ꪕꪷ꪿ ꪭꪱ ꪵꪮ꪿ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿ ꪩꪮꪙ ꪵꪜꪉ
445 ꪵꪮ꪿ ꪀꪲꪙ ꪵꪔꪉ ꪎꪺꪙ ꪨꪺꪉ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪋꪺꪙ ꪩꪮꪙ ꪩ꫁ꪮꪣ
446 ꪣꪱ ꪒꪴ ꪻꪊ ꪨ꫁ꪱ ꪁ꫁ꪮꪣ ꪼꪜ ꪮꪳ꪿ꪙ ꪎꪸ ꪋꪱꪥ ꪏꪲ꫁ꪙ ꪹꪩꪸ
447 ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪯꪉ ꪎꪱꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪋꪴ꫁
448 ꪁꪳ ꪹꪥꪉ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪣꪱ ꪼꪢ꪿ ꪊꪮꪣ ꪠꪱ
449 ꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪔꪱ ꪹꪬꪸꪙ ꪬ꫁ꪽ ꪤꪸꪫ ꪣꪳ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪮꪒ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
450 ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪵꪄꪙ ꪹꪔꪸ꫁ꪙ ꪹꪏꪉ ꪵꪄꪙ ꪋ꫁ꪱꪙ ꪙꪲ
451 ꪋꪸꪒ ꪕꪷ꪿ ꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪵꪄꪙ ꪭꪲ ꪹꪏꪉ ꪵꪄꪙ ꪮꪲ꪿ ꪔꪴ꪿ ꪎꪸ ꪙꪱ
452 ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪵꪠꪚ ꪻꪐ꪿ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪩꪺꪉ
453 ꪵꪠꪚ ꪨꪺꪉ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪡ꫁ꪱ
454 ꪵꪠꪚ ꪀ꫁ꪱ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪵꪣꪉ ꪶꪔꪉ
455 ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪫꪺ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪀꪱꪉ ꪵꪀ꪿ꪫ ꪣꪱ ꪶꪚꪉ
456 ꪫꪺ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪀꪱꪉ ꪶꪨꪉ ꪣꪱ ꪶꪚꪉ ꪀꪱꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ
457 ꪫꪺ ꪹꪮꪱ ꪋꪴ꫁ ꪙ꫁ꪱ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ
458 ꪹꪏꪉ ꪻꪢ꪿ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪮꪉ
459 ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪣꪲ ꪜꪲꪀ ꪹꪏꪉ ꪜꪲꪀ ꪀꪱ
460 ꪹꪜꪸꪙ ꪔꪱ ꪹꪏꪉ ꪔꪱ ꪵꪮ꪿ꪙ
461 ꪚꪲꪙ ꪜꪲ꪿ꪙ ꪮꪮ꫁ꪣ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪣ ꪊꪾꪚ ꪜꪱꪥ ꪔꪱꪙ
462 ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪣꪲ ꪜꪲꪀ ꪹꪏꪉ ꪜꪲꪀ ꪉ꫁ꪫꪱꪉ ꪶꪔ ꪀꪱ꪿ꪙ ꪩꪱꪥ ꪹꪨꪉ
463 ꪊꪲ꪿ ꪚꪲꪙ ꪠ꪿ꪱꪥ ꪹꪠꪉ ꪹꪣ ꪒꪴ ꪵꪙꪙ ꪵꪝꪉ ꪎꪱꪥ ꪨ꫁ꪱ ꪭꪱ ꪙꪱ
464 ꪵꪙꪙ ꪵꪝꪉ ꪨꪰꪀ ꪁ꪿ꪱ ꪎꪮꪀ ꪭꪳ ꪫ꪿ꪱ ꪨꪰꪀ ꪁ꪿ꪱ ꪵꪄꪙ
465 ꪨꪰꪀ ꪁ꪿ꪱ ꪎꪮꪀ ꪊꪲ꪿ ꪏꪰꪒ ꪣꪱ ꪵꪄꪫꪙ
466 ꪨꪰꪀ ꪁ꪿ꪱ ꪵꪄꪙ ꪊꪲ꪿ ꪏꪰꪒ ꪣꪱ ꪬ꫁ꪮꪥ
467 ꪨꪰꪀ ꪁ꪿ꪱ ꪎ꫁ꪮꪥ ꪎꪽ ꪒꪰ꪿ꪉ ꪵꪙꪙ ꪒꪸꪫ ꪀꪽ ꪙꪱ
468 ꪝꪰꪒ ꪣꪱ ꪼꪅ꫁ ꪼꪙ ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪁꪳꪒ ꪏꪳ ꪁꪳꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ
469 ꪨꪷ ꪏꪳ ꪨꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁
470 ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪝꪴ ꪬꪸ꫁ꪙ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪢꪱꪀ ꪵꪣꪉ
471 ꪄꪲꪉ ꪵꪁꪉ ꪬꪷ꪿ ꪔꪮꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ
472 ꪄꪳꪙ ꪀꪫ꫁ꪱꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪶꪋꪣ ꪀꪲꪙ ꪽ꫁ ꪙꪱ
473 ꪮꪽ ꫜ ꪢꪱꪀ ꪝ꫁ꪺ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪣꪳ ꪝꪺꪉ
474 ꪝꪴ ꪊꪺꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪵꪎꪙ ꪻꪚ ꪹꪥꪸꪒ ꪬꪷ꪿
475 ꪄꪳ꫁ꪙ ꪀꪫ꫁ꪱꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪖꪮꪀ ꪎꪸ
476 ꪝꪷ꪿ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪁꪷ꫁ ꪫꪱ
477 ꪢꪱꪀ ꪄꪱꪣ ꪜ꫁ꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪣꪱ ꪎꪴꪒ ꪉ꪿ꪱ ꪩꪰꪀ
478 ꪢꪱꪀ ꪄꪱꪣ ꪠꪰꪀ ꪣꪱ ꪎꪴꪒ ꪉ꪿ꪱ ꪖꪸꪫ
479 ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪒꪸꪫ ꪊꪲ꪿ ꪎꪲꪉ ꪄ꪿ꪱ ꪵꪝꪉ ꪁ꪿ꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ
480 ꪎꪲꪉ ꪁ꪿ꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪄꪺꪙ ꪨ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪤ꪿ꪮꪣ ꪒꪴ ꪨꪱꪥ
481 ꪎꪲꪉ ꪁ꪿ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪮꪒ ꪎꪱ ꪑꪰꪉ ꪼꪒ꫁
482 ꪣꪲ ꪹꪕ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪎꪮꪒ ꪼꪭ꫁ ꪄꪮꪉ ꪚ꪿ꪮꪣ ꪑꪰꪉ ꪘꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁
483 ꪝꪰꪒ ꪣꪱ ꪼꪅ꫁ ꪼꪙ ꪄꪺꪙ ꪭꪱ ꪶꪎ꪿ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪶꪎ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪴꪙ
484 ꪚꪴꪙ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪚꪴꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁
485 ꪼꪣ꫁ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪼꪣ꫁ ꪩꪾ ꪒ꫁ꪺ ꪬꪰꪀ ꪀꪱꪉ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪷꪥ
486 ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪢꪱꪀ ꪼꪣ꫁ ꪻꪙ ꪜ꪿ꪱ ꪄꪮꪉ ꪩꪰꪀ
487 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪰꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪻꪙ ꪜ꪿ꪱ ꪄꪮꪉ ꪋꪲꪉ
488 ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪋꪷ꪿ꪉ ꪁꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪲꪉ ꪹꪙ꫁ꪱ ꪣꪸ ꪄꪺꪙ ꪋꪴ꫁ ꪎꪸ꪿ꪫ ꪼꪒ꫁ ꪨꪷ꫁
489 ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪎꪉ ꪀꪽ ꪨꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪏꪳ ꪼꪒ꫁ ꪹꪩꪸ ꪭꪱ
490 ꪄꪺꪚ ꪹꪣ ꪼꪎ꫁ ꪹꪊꪸꪚ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪻꪬ ꪼꪒ꫁ ꪄꪾ꪿ ꪜꪱꪥ ꪣꪳ ꪵꪩ ꪹꪙꪷ

LUỒNG NGON II: PÀY VĀY MĪA – TAN MĀ VĀY

NGON 4: Báo pày vāy mīa

 1. Me ê̄m pēng chắng va
 2. Sửa té nọi me pày mō đù dơ̄
 3. Tà lāng mō sàm sí hùa hả
 4. Hảư đảy lả bók mạy chí suốn pền hươ̄n tẹ lỏ pēng hơ̄i
 5. Sình hặc pēng khuồn chāi chí suốn sình củ
 6. Sình tă̄m ỉn pền chụ chí suốn sình àu
 7. Khuồn chāi chí pày kiếm khảu mư̄a nā cón nơ̄
 8. Pày kiếm pà mā nặm
 9. Hè sàm sók chắng lính luô̄ng nòng
 10. Mōng sèn téng tà chắng lính luô̄ng nặm
 11. Chāi chắng pày dú hùa hư̄a tọt hè lải
 12. Hùa tại hư̄a tọt hè póng mōng mày
 13. Bùn mày đảy nāy đèng khẻ bá
 14. Bùn chuốp đảy pà nọi pà ón lài pư̄ng
 15. Pō lāng chàư chắng cư̄n hà dảo
 16. Pà tồ luồng chắng àu mā hảư me ê̄m pēng hắn dệt sổm
 17. Pà tồ nọi dảng sá kwā cừa
 18. Pà sá nừa kháư khồ tục pō nò pọm
 19. Pết cáy hẳn pe lài tồ
 20. Khuồn hā chắng tảu ta bú àu lè
 21. Pày ta hē àu lải
 22. Tảu ta sại àu mák lāng pào
 23. Chắng đảy mák pụak hương mák puô̄ng
 24. Pū chuồng tảu té sèn bàư dệt hó
 25. Chí có thỏi mài chụ tàng sắng kwām sường cón nơ̄
 26. Khuồn hā chắng len hà po lam sì kéng me lam sảư
 27. Fủ chang chạư hó mák báu lường
 28. Fủ chang chà kwām sường báu sảu
 29. Fủ chang vạu sòng hāu chí đảy dú huôm hươ̄n điều cằn nā
 30. Khuồn chāi chắng pày àu mạy hẹ mā dệt tủm cáy
 31. Àu mạy lay mā dệt hắp pà
 32. Tắt tòng bà hó pū lài chặn
 33. Ú tàn kéng nhām đì
 34. Pì chươ̄n kéng bườn khửn
 35. Hó pū nọi khuồn hā chắng àu mư̄a fák
 36. Hók mák nọi chắng lính mư̄a mài
 37. Sài pū chuồng chắng lính chuô̄n mư̄a kiểu
 38. Hók mák khửn mā tāng kwản sèn lēn
 39. Sèn kwām khửn tāng sīa nắc nướng
 40. Khót fồm tốc khuồn chāi mư̄a pếng càng kwản
 41. Khót fồm pản chī chượi mư̄a pếng càng hươ̄n
 42. Khuồn hā chắng lạy po lả sí lộp
 43. Nộp po pēng kéng me pēng sī lōi sòi lọi
 44. Sò pền nộc nọi nộc sổm só cō lài
 45. Sò pền khười hặc kéng khười pēng nōn kwản
 46. Hák va po dú chōng nừa cọ báu khàn hảư
 47. Me lả dú chōng tảư chōng tắm cọ báu khàn pằn
 48. Po lả kéng me lả chắng va
 49. Cô̄n cớ lả kéng nả cớ mư̄ng
 50. Báu đáng tư̄ cúp mươ̄ng púa liệp tē
 51. Báu đáng sàn hè nẳng hươ̄n cù dú kwản
 52. Mư̄ng cọ cư̄n sú lūng sú tà nāi nạ
 53. Cư̄n sú bả chết chặn hươ̄n cáu me ê̄m mư̄ng nơ̄
 54. Khuồn chāi chắng cựt sư̄ cựt báu pō
 55. Lò sư̄ lò báu đảy
 56. Mư̄ sại khuồn chāi chắng hó mák cư̄n lài
 57. Mư̄ khòa khắm hó pà nhénh khāi cài nả
 58. Cư̄n sú bả chết chặn hươ̄n cáu me ê̄m hā nā
 59. Ằn hā lụk cổm nặm tà lày
 60. Lụk pày nặm chōn chư̄a tà đắng
 61. Nặm tà lả mā lắng hă̄m mòn
 62. Nặm tà chōn lứp sứa
 63. Siệt to lả hák hảy mứn mự sèn căm cōng lài tẹ lê

NGON 5: Lụk tan mā vāy mīa

 1. Khuốp mưa lụk tàn pày kiếm khảu nāư nā
 2. Pày kiếm pà nāư nặm
 3. Hák va lụk tan pà nặm đảy pà tài
 4. Chắng àu mā hắn sōi dệt sổm
 5. Chắc fá lẹo mā hổm sáư hày
 6. Lụk tan chắng tảu ta bú àu lè
 7. Pày ta hē àu lải
 8. Tảu ta sại àu mák lang pào
 9. Hák va mák mươ̄ng sại lẹo lốn sìa chāi
 10. Pū mươ̄ng chài lốn lường sìa cản
 11. Lụk tan chắng đảy mák mēng hương pū hiển sèng sè
 12. Pū pē sèn tảu chết hó
 13. Lụk tan chắng tắt tòng cuổi hó khìng
 14. Tắt tòng chình hó khảu
 15. Tắt tòng tạu hó út cuô̄n khồ
 16. Ú tàn kéng nhām đì
 17. Pì chươ̄n kéng bườn khửn
 18. Chảu fén pựn kìn cưới đòng nāng vê̄n nị lò nā
 19. Hó pū nọi lụk tan chắng àu mư̄a fák
 20. Hó mák nọi lụk tan chắng àu mư̄a mài
 21. Sài pū chuồng lụk tan lính chuô̄n mư̄a kiểu
 22. Hó mák khửn tāng kwản vī vēn
 23. Sèn kwām khửn tāng sīa lẹo men
 24. Chạư sứ len pày mā
 25. Khót fồm tốc lụk tan chắng àu mư̄a pếng càng kwản
 26. Khót fồm pản chī chượi mư̄a pếng càng hươ̄n
 27. Lụk tan cọ fủ đì hương fồm hī tạu sát
 28. Fát tứn lẹo hùa đỏn cú này
 29. Lụk tan cọ hà khót fồm tển báu mī
 30. Khót fồm hī báu đảy
 31. Lụk tan chắng mư̄a lạy po lả sí lộp
 32. Nộp po pēng kéng me pēng sī lōi sòi lọi
 33. Sò pền nộc nọi nộc sổm só cō lài
 34. Sò pền khười hặc khười pēng nōn kwản
 35. Po pēng dú chōng nừa cọ chắng khàn hảư
 36. Me lả dú chōng tảư chōng tắm cọ chắng khàn pằn
 37. Cọ chắng pền kwām nẻn nẳng fừn chiền
 38. Kwām diê̄n nẳng fừn sát
 39. Kwām khát nẳng mịt nọi cô̄m cả tắt tòng

NGON 6: Sào mư̄a àu lùa mā hươ̄n hụ việk

 1. Po pēng kéng me pēng khàn hảư té mưa pēng pày hay hê̄ mā
 2. Mưa pēng pày nā hê̄ tảu
 3. Cộp nưng tà vê̄n tốc mā lỏ
 4. Tà vê̄n tắm mā lỏ
 5. Tà vê̄n chằm mā fài
 6. Tà vê̄n cài pài chān hươ̄n chụ
 7. Tà vê̄n kiểu hiê̄u hẹ hang chí tốc
 8. Tà vê̄n kiểu hiê̄u hốc hiê̄u sāng chí căm mā lỏ
 9. Tà vê̄n tốc tà vê̄n báu chư̄a
 10. Tà vê̄n mư̄a tà vê̄n báu thả
 11. Tà vê̄n khảu lứp fạ mư̄a mựt sìa sèng
 12. Khuồn nhīnh chắng thót pạ cô̄m cắm àu lùa
 13. Àu lùa àu mạy mōn
 14. Hōn lùa đảy pō khòn lả háp
 15. Àu lùa àu sòng hóp
 16. Àu lùa àu sàm hóp
 17. Hóp nưng mư̄a vạy me lả téng nửng lēng
 18. Hóp nưng mư̄a hà me ê̄m pēng téng siều kē nửng lảu
 19. Hóp nưng tảu lô̄ng khuống đằng fāy
 20. Đằng fāy vạy hảư báo tāy cày sàng sửa
 21. Chắc đín vạy hảư chụ lả nhói kìn cuô̄n
 22. Pēng hā chắng va
 23. Pày hươ̄n dơ̄ hú khuồn pày dảo
 24. Pày sú sảo mạy lay pạt khằn
 25. Pày sú sảo mạy lă̄n pạt sửa
 26. Pày tằm khảu sòng lạu ík lēng
 27. Pày tằm khảu sòng lạu ík ngāi
 28. Pày nōn sứa cóp đằm
 29. Pày nōn sứa cóp đèng
 30. Pày nōn fèng me lả
 31. Khuồn chụ nhā dặng cốc cò tò lāu sằng nơ̄
 32. Nha sāu cốc cò fả
 33. Bản khuồn lả nhīnh chụ pày sú hươ̄n điều nhīnh nơ̄
 34. Khuồn nhīnh chắng pể lếp hương pā lùa
 35. Pùa tèng hương pùa tảu
 36. Khảu bản lẹo hền lák lài sương
 37. Pēng hā chắng pồng lùa tảư lang
 38. Vāng háp vạy tảư thùn
 39. Pēng hā chắng tựp tìn khửn đày luồng mạy dô̄m
 40. Kīnh cồm nọng ēng sài chắng mư̄a họt tìn nōn me nủ
 41. Pēng hā chắng kẻ fắc pạ vạy hỏng càng
 42. Vāng piều vạy hỏng pếng
 43. Chắng tảu tāng sí àu cān
 44. Tảu tāng chān àu bẳng nặm
 45. Pēng hā chắng cổm nả pày sú ài
 46. Bài nả pày sú nặm vă̄ng ta khào sàư
 47. Tốc nặm hà hìn chā báu mī
 48. Tốc ta hà hìn sì báu đảy
 49. Mā hươ̄n hà cô̄n đì tản kwām sường hảư khuồn ngāu ủa kwén báu mī
 50. Bẳng nặm tung khuồn nhīnh chắng tắc thóng
 51. Bẳng nặm póng tắc càng
 52. Khèn khoà chọi cān bàng lả háp
 53. Tìn sại chắng nhang mā
 54. Tìn khòa chắng nhang tảu
 55. Lả nhang nhại mưa sú hươ̄n khuồn
 56. Pēng hā chắng pồng háp nặm vạy sík càng
 57. Vāng cān vạy sík hôm
 58. Pēng hā chắng va
 59. Tọng sép khảu pā chảu sắn sài cài lỏ me ê̄m hơ̄i
 60. Kìn khảu nhă̄ng béng kèng báu lê̄
 61. Kìn lēng kéng kìn ngāi nhă̄ng béng kèng vạy thả báu lê̄
 62. Me ê̄m pēng chắng va
 63. Kèng cáy vạy nāư sōng
 64. Kèng pà vạy nāư hỉnh
 65. Cóm khảu vạy khò pín mang sīa
 66. Pēng hā chắng hền hó tộp nẳng hỉnh hó pà
 67. Hó tòng bà hó cáy
 68. Hó tòng cuổi hó pū
 69. Hó tòng hù hó khảu
 70. Hó tòng tạu hó út cuô̄n khồ
 71. Fủ sài pēng chắng va
 72. Ằn nị khék Mươ̄ng Lay àu mā
 73. Khé Sò Lā àu tảu
 74. Hư̄ va sả pū Chíp àu mā khài
 75. Sả cāng lāi àu mā sộc ló kwā me ê̄m hơ̄i
 76. Me ê̄m pēng chắng va
 77. Báu chư khék Mươ̄ng Lay àu mā
 78. Báu chư khék Sò Lā àu tảu
 79. Sả pū Chíp báu àu mā khài cá đàư
 80. Sả cāng lāi báu àu mā sộc cá đàư lụk lả me ê̄m hơ̄i
 81. Ằn nị hó pū nọi lụk tan mā fák
 82. Hó mák nọi lụk tan mā mài
 83. Sài pū chuồng lụk tan lính chuô̄n mā kiểu lụk cù lo lụk lả me ê̄m hơ̄i

NGON 7: Me sắng lụk

 1. Lụk cù mī fùa nhā éo me nủ
 2. Lả minh chụ nhā éo me ê̄m sằng nơ̄
 3. Lụk cù nhā fă̄ng kwām pết sằng nơ̄
 4. Fă̄ng kwām pết mă̄n chí sìa sáy
 5. Fă̄ng kwām cáy mă̄n chí sìa suồn
 6. Fă̄ng kwām nhuô̄n mă̄n chí sìa pi nọng
 7. Nhā fă̄ng po tan nhọng kéng me tan nhō đé nơ̄
 8. Po tan nhọng mă̄n báu pō
 9. Me tan nhō mă̄n báu tềm sỏng
 10. Tan báu nhọng kẻo kín dệt hươ̄n mưa đàư
 11. Ằn nị đù to fắc cát hōng mā pống càng nòng fī fượi
 12. Cáp bửa nọi bìn chắp nga pẹn
 13. Tắc tèn tài cót cō huô̄ng khảu
 14. Po thảu po báu hēng mā lỏ
 15. Me thảu me báu hēng mā lỏ
 16. Fù cọ thảu kìn sạ fắc sèng
 17. Thả kìn nghē kìn hēng khài lả
 18. Thả kìn sạ pà bá khài lūn
 19. Tūn chàư nọi hùa cō coi ngắm sịn lụk lả me ê̄m hơ̄i

NGON 8: Sào chếp chàư sò pi nọng tāy bản choi dừa

 1. Pặt mā khāy nạy pēng hā cựt sư̄ cựt báu pō
 2. Lò sư̄ lò báu đảy
 3. Pēng hā chắng khūm khūm len ók chān
 4. Pān lēng pồng báu kìn lōn củ
 5. Áo họt ỉn pền chụ chàư fát niê̄n niê̄n
 6. Pàn tì tiê̄n niếng niều lă̄m cọm
 7. Pàn ỏm mạy lă̄m nháư lừa vā
 8. Pēng hā chắng len khūm khūm ók kwản
 9. Tản kwām siết nhằn sào
 10. Choi cù đé dơ̄ po lūng kéng me pả hươ̄n nừa
 11. Choi cù đé dơ̄ po ào kéng me lūa hươ̄n tảư cù hơi
 12. Fù cọ báu choi mư̄ng đảy lỏ làn hơ̄i
 13. Fù cọ đảy kìn hó pū nọi lụk tan mā fák
 14. Hó mák nọi lụk tan mā mài
 15. Sài pū chuồng lụk tan lính chuô̄n mā kiểu lẹo lỏ
 16. Pēng chắng va
 17. Choi cù đé dơ̄ pạư pả núm cuồng hươ̄n cù hơ̄i
 18. Pạư pả núm cuồng hươ̄n cọ va
 19. Báu choi mư̄ng đảy lò à hơ̄i
 20. Cù cọ đảy kìn hó pū nọi lụk tan mā fák
 21. Hó mák nọi lụk tan mā mài
 22. Sài pū chuồng lụk tan lính chuô̄n mā kiểu lẹo lỏ
 23. Fă̄ng nghīn to nộc sàu khằn cū cū pài mạy
 24. Nhā hảy nơ̄ à lūn hơ̄i
 25. Mạy hốc suốn pền chỉa
 26. Mạy hịa suốn pền tīng
 27. Cô̄n nhīnh suốn pền pạư
 28. Po me khá hảư nhā tính nhā thiềng sằng nơ̄
 29. Khàn pền cáy thướn nhā lựa cōn
 30. Lựa cōn chī đảy cōn mạy lay
 31. Khàn pền ưởi sào pay nhā lựa fùa
 32. Lựa fùa chí đảy fùa sả
 33. Lựa pạ chī đảy pạ cô̄m báu chằm sằn
 34. Lụk pày chī đảy kwām nhằn chụ cáu báu hụ lỏ
 35. Kwām to fă̄ng kwām po kéng me hāu
 36. Chắng chí đảy tư̄ chỉa Mươ̄ng Púa đòng sòng
 37. Báu fă̄ng kwām po hāu kéng me hāu
 38. Chí đảy tư̄ tòng lặc lēn bài hay
 39. Fă̄ng kwām chụ kẻm máy mūn hù
 40. Cēng to nặm līn bá coi dòi
 41. Nặm ỏi bá coi fūn
 42. Tūn chàư nọng à lūn coi ngắm sịn lỏ
 43. Pēng cọ nhā fă̄ng kwām nộc cán cò cán cō
 44. Chí đút mūa ta cả
 45. Fă̄ng kwām lả minh chụ chī đút mūa kìn
 46. Kwām khùn chàư ún nươ̄n nhā hảy lē dơ̄
 47. Po khá kẻo bók mạy mư̄a nả mă̄n hák pền hươ̄n à hơ̄i
 48. Cọ chắng pền kwām diê̄n nẳng fừn sát
 49. Kwām sát nẳng mịt nọi cô̄m cả tắt tòng
 50. Pàn tắt hōng pẻng
 51. Cáo chẻng lẹo po lả dú đá sư̄ pền lẹo lỏ pēng hơi
 52. Pặt mā khạy nạy cọ hák mā sút ngắm lả to me cáp còng cợn lê
 53. Sút tòng pēng to me cháng chả
 54. Sút ngắm lả bók mạy to há fồn lô̄m tẹ lò
 55. Cư̄ dương nặm piê̄ng pū lòi đừa dắng
 56. Cư̄ dương nặm piê̄ng fắng đừa lōi
 57. Pēng hā cựt sư̄ cựt báu pō
 58. Lò sư̄ lò báu đảy
 59. Pēng hā nèng va dừm pạ nẳng lụk tan bắn đít
 60. Dừm mịt nẳng lụk tan bắn lùa
 61. Dừm fùa nẳng lụk tan háy nā kìn khảu
 62. Khảu tềm lạu chắng chằm cằn ók
 63. Khảu tháu lẹo chắng chằm cằn cư̄n
 64. Va báu cư̄n sểm mày pựn cọ báu hảư pét
 65. Fả sọn lẹp báu pằn
 66. Vā khằn piều té hươ̄n me nủ
 67. Sửa cộp chụ té me mă̄n pằn thồi nā
 68. Dệt báu pền lụk tàn chí tān lỏ nā
 69. Khàn báu pền lụk tan chí vạu lỏ vạu
 70. Khẻo fă̄n thí lụk tan chí nhằn lỏ nhằn
 71. Khẻo fă̄n đằm lụk tan chí vạu lỏ vạu
 72. Lụk tan vạu têng căm tàng sền
 73. Lụk tan vạu tê̄ng vê̄n tàng sỏng thồi lỏ
 74. Khuồn nhīnh khàn pền nảu mīa pươn í mặc
 75. Khàn pền fắc lụk tan í đì
 76. Khuốp mưa pí pặp fùa pēng chắng mư̄a nếp hùa cā
 77. Pí lāo nếp hùa nhả
 78. Cúp nọi hỏi fà đèn
 79. Kēn đà hỏi fà hươ̄n chằm táng
 80. Fùa pēng chắng fắc pạ khảu mư̄a lao đồng đíp
 81. Fắc mịt khảu mư̄a lao đồng đười
 82. Khàn pền khười luồng tẳng càng hươ̄n liệng po vê̄n nị lỏ
 83. Pēng hā cựt sư̄ cựt báu pō lẹo lỏ
 84. Lò sư̄ lò báu đảy
 85. Dượn báu đảy lōn dú pàn tài
 86. Pàn tài pàn chái kinh kìn nguộn
 87. Pàn đính ngạy hìn luồng mā đắn tặp nẻn
 88. Pàn đính ngạy hìn pẻn mā đắn tặp mư̄
 89. Tặp mư̄ tặp fái khòa nịu cỏi
 90. Lượt báu dọi sổm sép chàư mốc lài nā
 91. Lượt báu tốc sổm sép naư chàư
 92. Tộc cuồng mốc báu mī fàư nàư
 93. Tộc cuồng chàư báu mī fàư hụ
 94. Tộc nả chụ hảy bốn cuồng fā
 95. Pēng cọ lụk tộc nặm tà lày
 96. Lụk pày nặm tà lắng
 97. Nặm tà lả mā lẳng sòng thèo
 98. Lắng sàm thèo
 99. Thèo nưng tốc mang lằng pō suối fắc sàm sạ
 100. Thèo nưng tốc mang nả pō suối fắc sàm suồn
 101. Ín đù to nịu mư̄ suổi hòm búa cāi nà
 102. Hàng tà suổi hă̄m pū lả li
 103. Pi hặc nọng nhă̄ng chứ kwām chào tẹ nā

NGON 9: Chàư chāi đảy ngắm

 1. Khuồn chāi cọ nhă̄ng nặc nặc nẳng cáy nọi tồ bảư tót piền
 2. Niê̄n niê̄n cẳn chàư điều hỏi tó
 3. Pàn đắng pẳn khảu nọi mā hó nhọt mằn
 4. Mằn cài mằn nhọt sọng
 5. Càng tó nọng kẻo kín mā dệt hươ̄n kìn tẹ nā
 6. Hák va càng tó sỏn lẹo lụk tan chīnh lày
 7. Càng tó sāy fì pāi chīnh hảng
 8. Càng tó sảng pền chụ fì ha nhīnh mài sìa nā
 9. Pặt mā khạy nāy cựt sư̄ cựt báu pō lẹo lỏ
 10. Lò sư̄ lò báu đảy
 11. Hè điều sỏn sòng chòm kwang dạk
 12. Síp căm téng dom đưởm pà mọm hè sỏi báu chồm
 13. Cô̄n điều lẹo lài lōng …ngắm
 14. Fủ điều áo báu thòng
 15. Cô̄n điều pòng báu sút
 16. Chọm áo đảy khà fượng mā đút sìa va cợn lê
 17. Chiệt to hā é kìn khảu lạu nháư lōn pèng
 18. É kìn tèng suồn luồng lính chô̄m lōn lọm
 19. Mā đù chàư lả cọm pày ứn sìa chai sịn lê
 20. Ằn nị fủ pền pēng kéng ēng sài pền chụ
 21. Cư̄ dương tổn bók mạy mā máy chòm fà
 22. Hā cọ tà hền hẳn diều mư̄ báu họt lẹo lỏ
 23. Fáư to khèn tển sươ̄ng khèn chạn mī
 24. Chiệt to hā cọ khèn hī sươ̄ng khèn í tú sìa nā
 25. Chiệt to fép nháư sươ̄ng fép luô̄ng
 26. Fép luồng sươ̄ng fép fạ
 27. Fép cả sươ̄ng fép Mạnh Tồng
 28. Hā chí vūa àu mạy càng kéo mā pồng
 29. Vūa àu mạy càng đồng mā pồng càng bản
 30. Vūa àu chụ nả pạu mā téng hươ̄n kìn tẹ nā
 31. Sươ̄ng màư lẹo nọng lả báu pòng
 32. Fáư to mī pík sươ̄ng pík cà
 33. Pền tà sươ̄ng tà én
 34. Bìn pín ỏm fén fạ mā chắp pài tàn
 35. Fáư to mī pík sươ̄ng pík ngoạng tồ cán lāi lường
 36. Chí bìn fái fường mư̄a đù nēn pēng sài lả hā nā
 37. Nēn pēng lắc khà sók hư̄ va lắc khà khèn
 38. Lắc khà sók chí vặt mā khoèn
 39. Lắc khà khèn chi vắt mā hỏi
 40. Lắc khà sỏi sằn đắng nēn điều cằn nā
 41. Pặt mā khạy nāy khuồn hā cựt sư̄ cựt báu pō
 42. Lò sư̄ lò báu đảy
 43. Lụk tan pū hiển hương mák mēng
 44. Khìn cēng hó tòng bản
 45. Khửn kwản lẹo po lả kéng me lả chô̄m kìn nặn nā
 46. Ằn nưng mák pụa hương mư̄ puô̄ng
 47. Pū chuồng tảu sèn bàư dệt hó
 48. Khửn kwản lẹo po lả kéng me lả thók sìa
 49. Po pēng kéng me pēng cọ va
 50. Mák khàm pỏm mươ̄ng tan lẹo mā sút nga lặc
 51. Mák khàm fắc mā sút nga thiều
 52. Lụk nhīnh điều chí khá pēng khà chạng
 53. Sính khà chạng khuồn lả chí dom đù lài
 54. Sính khà kwāi sót sà nhă̄ng đảy
 55. Mī tưa lả sót đảy khòng bóm nhă̄ng nò báu hụ
 56. Pặt mā khạy nāy khuồn hā số khánh số báu tun
 57. Bùn khánh bùn báu đảy
 58. Mạy khánh mạy lă̄m lủa hắc càng lẹo lỏ pēng hơ̄i
 59. Ằn nị báu chư tổn mák mạy nāư pá khòng lặc
 60. Báu chư tổn fắc nọi nāư pá khòng chīnh
 61. Báu mī ngơ̄n chơng king báu chīnh nảư mīa khuồn chụ siếu đảy lỏ
 62. Sòng hāu sường cằn lài chí sắng sư̄ đảy lê hā
 63. Khuốp mưa sảy chếp hại hảư đảy khắm pài mư̄ lē nơ̄
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *