ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꫜ

ꪉꪮ꪿ꪙ ꪬꪺ: ꪵꪔ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪣꪲ ꪒꪲꪙ ꪣꪲ ꫛ, ꪕ꫁ꪱꪫ ꪎꪺꪉ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ

꫞ ꪊꪸꪣ ꪵꪔ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪐꪱ꫁ – ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪬꪴꪙ꪿ ꪖꪺꪉ ꪹꪬꪸꪒ – ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪜꪸꪒ ꪝꪴ – ꪁꪺꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪴ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪷ꪿

>5- ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪙꪮꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪭꪾꪚ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪎꪲꪚ ꪡꪽ ꪎꪱ꫁ ꪬꪱ꫁ ꪡꪽ ꪼꪕ – ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪢꪉ – ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪕꪱꪫ꫁

10- ꪎꪱ꫁ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪡꪽ ꪀꪽ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪊꪰꪀ꪿ ꪎꪰꪉ – ꪀꪲꪙ ꪭꪱꪥ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪮꪺꪥ꪿ ꪜꪳꪉ꪿ ꪹꪜꪥ – ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪜꪲꪉ ꪭꪴ꫁ ꪜꪱꪀ – ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪙꪱ ꪭꪴ꫁ ꪭꪮꪉ꫁

15- ꪋꪴ꪿ ꪜꪮꪉ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪒꪰꪉ ꪙꪽ – ꪠꪴ꫁ ꫛ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪶꪔ ꪎꪰꪒ ꪵꪜꪀ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪒꪸꪫ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪵꪥꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪖꪙ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪲꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪡꪰꪀ

20- ꪖꪴꪒ ꪠꪰꪀ ꪝꪷ ꪄꪫꪱꪙ ꪬꪮꪥ꫁ – ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪲ ꪙꪾ꫁ ꪤꪱ ꪩꪮꪀ ꪵꪄꪫꪙ ꪁꪷ – ꪣꪲ ꪵꪬ ꪩꪴꪀ ꪹꪨꪸꪀ ꪙꪮꪉ ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪹꪠꪷ꪿ꪉ – ꪹꪕꪸꪉ ꪀꪲꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪀꪲꪙ ꪩꪱꪚ – ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪙꪾ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪵꪄ꫁ ꪀꪲꪙ ꪶꪝꪀ

25- ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪶꪔꪀ ꪶꪚꪀ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪀꪫꪱꪉ ꪀꪲꪙ ꪡꪱꪙ – ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪩꪴꪀ ꪄꪺꪙ ꫛ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪘꪥ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꪿ – ꪹꪝ꪿ ꪣꪲ ꪵꪬ ꪩꪴꪀ ꪹꪨꪸꪉ ꪩꪴꪀ ꪕꪮꪉ ꪬꪱꪀ ꪉꪺꪣ ꪹꪮꪱ ꪄꪺꪙ ꪼꪫ꫁ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꫛ ꪹꪖ꫁ꪱ ꫛ ꪭꪴ꫁ ꪩꪮꪀ

30- ꪉꪴ ꪬꪮꪀ ꪉꪴ ꪭꪴ꫁ ꪔꪱꪥ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪘꪥ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꪿ – ꪹꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪎꪚꪮꪉ – ꪵꪮ꪿ ꪀꪲꪙ ꪎꪰꪉ ꪵꪄꪀ ꪣꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪒ꫁ – ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪭ꫁ ꪎꪰꪀ ꪹꪥꪉ꪿ ꪮꪽ ꪻꪒ

35- ꪹꪄ꫁ꪱꪹꪢꪸꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪣꪱ – ꪜꪱ ꪹꪢꪸꪒ ꪜꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪼꪒ꫁ꪹꪢꪸꪒ ꪋꪴ꪿ ꪄꪴ – ꪉꪴ ꪨꪱꪥ ꪹꪀꪷꪉ꪿ ꪻꪚ ꪼꪣ꫁ – ꪼꪒ꫁ ꪭꪮꪒ ꪋꪱꪒ ꪉꪴ ꪔꪱꪥ

40- ꫛ ꪥꪳꪙ ꪨꪱꪥ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪜꪷꪒ – ꪹꪥꪸꪒꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪄꪱ꫁ ꪉꪴ ꪔꪱꪥ – ꪵꪩꪉ ꪉꪱꪥ ꪢꪱꪉ ꪕꪷ꪿ ꪡ꫁ꪱ – ꪄꪱ꫁ ꪎꪰꪒ ꪎꪲꪉ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪄꪴ – ꪼꪜ ꪔꪽ ꪭꪴ ꪮꪲ꪿ ꪔꪴ꪿

45- ꪜꪰꪀ ꪵꪎꪉ ꪻꪬ꫁ ꪉꪴ ꪩꪮꪀ – ꫛ ꪬꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪔꪱꪥ – ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪸꪉ꪿ ꪨꪱꪥ ꪭꪮꪒ ꪡ꫁ꪱ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪾ꪿ ꪒꪲꪒ ꪒꪸꪉ – ꪡ꫁ꪱ ꪑꪰꪉ ꪝꪸꪉ ꪮꪮꪙ꫁ ꪵꪮꪙ꫁

50- ꪔꪾ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪎꪱꪀ – ꪔꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪹꪝꪷꪙ – ꪜꪽ꪿ ꪠꪱꪥ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪜꪸ – ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖꪳ꪿ ꪠꪺ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪣꪸ ꪭꪱꪫ꪿ ꪎꪴ꫁ – ꪵꪖꪙ ꪭꪴ꫁ ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪋꪸꪒ ꪹꪔꪸꪣ ꪻꪊ

55 – ꪚꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪣ ꪕꪲꪉ ꪭꪮꪒ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪡ꫁ꪱ ꪎꪴꪉ ꪄꪳꪙ꫁ – ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪉꪱ꪿ꪥ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪩꪉ꫁ ꪏꪲ ꪵꪏꪒ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪒꪒ ꪎꪲꪫ ꪭꪲꪫ – ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀ ꪐꪱ꫁

60 – ꪹꪄ꫁ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪼꪭ꪿ ꪔꪱꪥ ꪠꪮꪥ꪿ – ꪬꪮꪥ ꪤꪴ꪿ ꪙꪱ ꪔꪱꪥ ꪵꪩ꫁ꪉ – ꪵꪜ꫁ꪉ ꪤꪴ꪿ ꪎꪱ꪿ ꪔꪱꪥ ꪶꪄ – ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀ ꪐꪱ꫁ – ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪁꪱ꫁ ꪔꪱꪥ ꪬꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ

65 – ꪑꪰꪉ ꪕꪷ꪿ ꪩꪱꪉ ꪮꪱꪥ꫁ ꪀꪾꪚ ꪩꪱꪉ ꪑꪲ – ꪹꪎꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪣ ꪔꪰꪉ꫁ ꪋꪰꪉ꫁ ꪔꪰꪉ꫁ ꪩꪲ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪵꪖꪉ ꪹꪘ – ꪏꪴꪒ ꪹꪣ ꪁꪮꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪱ ꪶꪝꪀ ꪜꪱ ꪼꪙ ꪩꪮ꪿ꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪮ꪿ꪉ – ꪹꪎꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪵꪄ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪲ꪿ – ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪢꪲ꪿ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ

70 -ꪄꪱ꫁ ꪹꪮꪱ ꪉꪴ ꪣꪱ ꪤꪸꪒ – ꪄꪱ꫁ ꪹꪮꪱ ꪄꪸꪒ ꪣꪱ ꪒꪮꪥ – ꪹꪮꪱ ꪶꪔ ꪬꪮꪥ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪮꪙ꫁ ꪹꪎ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪶꪙꪀ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪜꪱꪉ – ꪹꪮꪱ ꪖꪺ ꪩꪱꪉ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱꪉ ꪩꪱ꪿ꪣ

75 – ꪹꪮꪱ ꪜꪮꪣ ꪵꪎ ꪵꪀ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ – ꪹꪎꪸ꫁ꪙ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪹꪎꪸ꫁ꪙ ꪋꪲ ꪋꪷ꪿ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪣꪳꪒ ꪣꪱ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪬꪮꪣ꫁ – ꪁꪮꪣ꫁ ꪣꪱ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪙꪲꪙ – ꪶꪠꪙ ꪶꪔꪀ ꪶꪩꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ ꪎꪲ ꪎꪱꪫ

80 – ꪣꪲꪒ ꪶꪠꪙ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪉꪫꪱ꪿ – ꪬꪱ꪿ ꪶꪠꪙ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪢꪺꪥ꫁ ( ꪎꪱꪙ꫁) – ꪋꪴ꪿ ꪬꪺꪥ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪙꪮꪉ – ꪋꪴ꪿ ꪕꪱ꫁ꪉ ꪘꪮꪉ ꪕꪱ꫁ꪉ ꪙꪱ ꪋꪴ꪿ ꪑꪳꪉ꪿ – ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪲꪙ꪿ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪶꪚꪙ

85 – ꪎꪱꪥ ꪜꪲꪙ꪿ ꪶꪣꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪖꪴꪣ꪿ ꪖꪺꪣ꫁ ꪕꪾꪚ ꪝꪳꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꫛ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪋꪴ꪿ ꪔꪱꪥꪹꪢꪸꪒ – ꪑꪰꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪱꪥ ꪕꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪒ ꪵꪀꪉ꪿ ꪼꪀ꪿ – ꪼꪒ꫁ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪙꪾ꫁ ꪊꪾꪉ꪿ ꪵꪬꪉ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪶꪚꪀ

90 – ꪼꪒ꫁ ꪶꪬꪀ ꪹꪚꪙ ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪬꪉ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪫꪰꪉ – ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪹꪊꪸꪒ ꪵꪖꪫ ꪵꪒꪒ ꪶꪩꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪹꪮꪱ ꪵꪜꪒ ꪵꪖꪫ ꪶꪠꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪬꪲꪙ ꪀꪱꪚ ꪩꪱꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪜꪥ꪿ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪎꪴꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪎꪸ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ

95 – ꪎꪴꪉ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪑꪲꪉ ꪘꪱ꫁ – ꪬꪱ꫁ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪑꪲꪉ ꪶꪮꪉ꪿ – ꪶꪬꪀ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪎꪸꪉ ꪁꪮꪉ꫁ – ꪎꪴꪉ ꪹꪁꪷ꪿ ꪎꪲꪚ ꪀꪮꪉ ꪨꪱꪥ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ – ꪎꪴꪉ ꪹꪁꪷ꪿ ꪎꪲꪚ ꪀꪮꪉ ꪚꪱꪥ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁

100- ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪒꪲꪙ ꪀꪱꪚ ꪬꪲꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪜꪥ꪿ – ꪁꪫꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪸꪉ ꪵꪕ ꪵꪒ – ꪼꪣ꫁ ꪀꪾꪚ ꪐꪱ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪉꪮꪀ ꪮꪮꪀ ꪼꪒ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪒꪲꪙ ꪑꪰꪉ ꪵꪄꪉ – ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪡꪽ ꫛ ꪻꪐ꪿ ꪹꪩꪷꪀ ꪹꪀꪷꪀ – ꪹꪠꪱ ꪹꪮꪱ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪹꪖꪷꪀ ꪁꪫꪱꪥ ꪨꪺꪉ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪝꪽ ꪘꪮꪀ ꪶꪩꪉ ꪼꪖ ꪀꪾꪚ ꪚꪱꪙ

105- ꪵꪔ꪿ꪉ ꫛ ꪎꪴꪉ ꪥꪱꪫ ꪶꪎꪀꪉ ꪔꪮꪉ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪼꪜ ꪕꪱꪀ ꪭꪴ ꪙꪾ꫁ ꪜꪲꪙ꪿ ꪮꪱꪉ꪿ ꪹꪣ ꪶꪚꪙ – ꪎꪱꪥ ꪜꪲꪙ꪿ ꪶꪣꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪎꪮꪉ ꫛ ꪹꪎꪱ ꪜꪴꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪶꪣꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪫ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ

110- ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪴꪀ ꪡꪽ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ ꪻꪢ꪿ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪴꪣ꪿ ꪭꪫꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪘꪮꪉ ꪵꪎ – ꪹꪊ꫁ꪱ ꪬꪺ ꪵꪕ ꪬꪺ ꪘꪱ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪋꪳ꪿ ꪩꪷ ꪁꪾ ꪀꪫꪱꪉ꫁, – ꪋꪳ꪿ ꪩꪲꪣ ꪉꪱꪣ ꪜꪱꪀ ꪎꪲ ꪜꪱꪀ ꪮꪮꪥ꪿ ꪀꪲꪙ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ

115- ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪶꪩꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪾꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪑꪰꪉ ꪤꪱꪀ ꪼꪒ꫁ ꪵꪜꪒ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪁꪾ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪀꪾꪚ ꪵꪜꪒ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪘꪰꪉ꫁ ꪵꪖꪙ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ ꪮꪽ ꪻꪒ

120 – ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪜꪒ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪀꪾꪚ ꪵꪜꪒ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪁꪾ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉꪡꪽ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪜꪱ – ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪱꪣ ꪝꪽ ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪡꪽ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪼꪀ꪿ ꪘꪷ, ꪶꪙꪀ ꪘꪷ, ꪣꪳ꫁ ꪹꪫꪸꪙ, ꪹꪋ꪿ꪉ ꪹꪎꪸꪙ , ꪹꪋ꪿ꪉ ꪡꪮꪙ, ꪎꪳ ꪵꪎꪉ, ꪡꪽ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪵꪔꪉ ꪋꪴ꪿ ꪮꪽ – ꪎꪽ ꪜꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪱ

125 – ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪜꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪾ꫁ – ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ ꪕꪴꪀꪹꪢꪸꪒ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪤꪱꪫ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪶꪕꪉ꪿ ꪵꪏ ꪵꪊ ꪡ꫁ꪱ – ꪒꪱꪙ꪿ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮꪉ꫁ ꪗꪲ ꪶꪖꪚ

130 – ꪒꪱꪙ꪿ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮꪉ꫁ ꪗꪲ ꪹꪖꪀ – ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪤꪱꪙ꫁ ꪀꪺ ꪨꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪱꪥ ꪶꪩꪉ ꪼꪒ꫁ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪶꪣꪒ ꪢꪷ ꪋꪱꪉ꪿ – ꪔꪴꪣ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪕꪸꪉꪩꪾ꪿ ,ꪹꪮꪱ ꪁꪾ ꪹꪕꪸꪉꪬꪮꪥ꫁ – ꪼꪒ꫁ ꪕꪴꪀ ꪝꪷ ꪘꪷ ꪝꪮꪣ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪎꪸꪙ꫁ ꪹꪣ ꪼꪪ꫁

135 – ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮ꫁ꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪑꪱꪀ – ꪡ꫁ꪱ ꪮꪱ꫁ ꪉꪱꪚ ꪊꪰꪉ꪿ ꪉꪱꪉ꫁ – ꪵꪩꪫ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꪶꪔ ꪉꪺ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿ – ꪉꪺ ꪤꪱꪙ꫁ ꪉꪺ ꪭꪮꪉ꫁ ꪯꪾ꪿ ꪝꪷ꪿ ꪹꪄꪱ ꪣꪽ ꪋꪲ꫁ ꪼꪜ ꪘꪱ꫁ ꪎꪸ – ꪋꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿

140 – ꪁꪫꪱꪥ ꪤꪱꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪊꪰꪉ꪿ ꪭꪮꪉ꫁ ꪉꪱ ꪮꪱ ꪹꪄꪱ ꪣꪽ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪫ꪿ ꪁꪳꪙ ꪨꪰꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿ – ꪣꪱ꫁ ꪤꪱꪙ꫁ ꪑꪸꪙ ꪶꪒꪙ꪿ ꪹꪄꪱ ꪎꪸ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪼꪬ꫁ ꪀꪫꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪹꪔꪷꪣ – ꪀꪫꪱꪉ ꪕꪮꪥ꪿ ꪨꪰꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪀꪸꪚ ꪼꪒ꫁ ꪹꪄꪱ ꪣꪱ꫁

145- ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪚꪰꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪮꪉ꪿ – ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪚꪮꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪕꪱꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪕꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪒꪲ ꪶꪩꪉ ꪉꪱꪥ꪿ ꪎꪰꪀ ꪎꪱꪥ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪋꪸꪉ ꪀꪱꪉ – ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ,ꪹꪣꪉ ꪶꪥ꪿ꪙ, ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪙꪮꪀ ꪡ꫁ꪱ

150 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪽ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ – ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪵꪔꪀ ꪶꪬꪀ ꪘꪺꪥ꪿ ꪀꪾꪚ ꪶꪬꪀ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꪜꪽ ꪼꪜ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ, ꪹꪣꪉ ꪩꪱꪫ, ꪹꪣꪉ ꪶꪥꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪶꪀꪥ, ꪹꪣꪉ ꪩꪷ, ꪹꪣꪉ ꪥꪷ꪿ ꪎꪮꪉ ꪘꪺꪥ꪿ – ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ ꪀꪾꪚ ꪎꪮꪉ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪹꪩꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪷ

155 – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ – ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪷ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪵꪒꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪸꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪁꪳꪙ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪫꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪬꪱꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

160 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪎꪲꪉ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ – ꪹꪣ꪿ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪊꪰꪉ꪿ ꪤꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪄꪾ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ

ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ ꪕꪳ ꪒꪾ꫁ ꪕꪳ ꪹꪎꪸꪙ

165 – ꪁꪷ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪎꪲꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ – ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ – ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪾꪚ ꪩꪲ꪿ – ꪩꪷ ꪩꪲ꪿, ꪩꪱꪉ꫁ ꪉꪱꪉ꫁, ꪩꪱꪉ꫁ ꪀꪫꪱꪉ, ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪊꪸꪒ ꪋꪱꪥ – ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪁꪮꪥ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿

170- ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱ꫁ꪉ ꪎꪱ꫁ꪉ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪽ ꪵꪠꪙ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪤꪱꪥ ꪩꪴꪀ ꪕꪱꪫ꫁ – ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪨꪺꪉ – ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪋꪱ꪿ – ꪩꪾꪚ ꪩꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪥꪱ꪿

175 – ꪩꪷ ꪩꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪣꪲꪙ꪿ – ꪩꪱꪉ꫁ ꪉꪱꪉ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪫꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪉ – ꪩꪱꪉ꫁ ꪀꪫꪱꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪝꪴꪀ ꪹꪣꪉ ꪵꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨꪱ꫁ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪀꪲꪙ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪊꪰꪉ꪿ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪎꪱꪣ ꪹꪀ꫁ꪱ
180 – ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿ – ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪹꪣ ꪀꪲꪙ ꪀꪱ꪿ ꪬꪺ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ ꪹꪢꪸꪒ – ꪑꪰꪉ ꪕꪷ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪁꪾ ꪨꪱ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪱ

185 – ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ

The content of this article is from Quam To Muong – Son La Center for Sustainable Development of Mountainous Areas – Network of Conservation and Development of Indigenous Knowledge of Vietnam – 2010 by Nguyen Van Hoa and Luong. Hai Yen compiled and typed.Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.