PDF – Quam Tô Mương (Sơn La) tiếng Thái – Bản đầy đủ

QUAM TÔ MƯƠNG – Sơn La. Tài liệu này được Lich sử văn hóa dân tộc Thái chuyển đổi sang chữ Taidam unicode từ bản Quam Tô Mương – Sơn La của Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi – Mạng lưới bảo tồn và phát triển tri thức bản địa các dân tộc việt Nam – 2010.

Quam Tô Mương - Bản chữ Taidam

Điện thoại: Tải về

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *