ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꫜ

ꪉꪮ꪿ꪙ ꪬꪺ: ꪵꪔ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪣꪲ ꪒꪲꪙ ꪣꪲ ꫛ, ꪕ꫁ꪱꪫ ꪎꪺꪉ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ

꫞ ꪊꪸꪣ ꪵꪔ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪐꪱ꫁ – ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪬꪴꪙ꪿ ꪖꪺꪉ ꪹꪬꪸꪒ – ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪜꪸꪒ ꪝꪴ – ꪁꪺꪒ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪴ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪷ꪿

>5- ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪀꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪙꪮꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪭꪾꪚ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪎꪲꪚ ꪡꪽ ꪎꪱ꫁ ꪬꪱ꫁ ꪡꪽ ꪼꪕ – ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪢꪉ – ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪕꪱꪫ꫁

10- ꪎꪱ꫁ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪩꪱ꪿ꪣ ꪡꪽ ꪀꪽ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪊꪰꪀ꪿ ꪎꪰꪉ – ꪀꪲꪙ ꪭꪱꪥ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪮꪺꪥ꪿ ꪜꪳꪉ꪿ ꪹꪜꪥ – ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪜꪲꪉ ꪭꪴ꫁ ꪜꪱꪀ – ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪙꪱ ꪭꪴ꫁ ꪭꪮꪉ꫁

15- ꪋꪴ꪿ ꪜꪮꪉ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪒꪰꪉ ꪙꪽ – ꪠꪴ꫁ ꫛ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪶꪔ ꪎꪰꪒ ꪵꪜꪀ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪒꪸꪫ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪵꪥꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪖꪙ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪲꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪡꪰꪀ

20- ꪖꪴꪒ ꪠꪰꪀ ꪝꪷ ꪄꪫꪱꪙ ꪬꪮꪥ꫁ – ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪲ ꪙꪾ꫁ ꪤꪱ ꪩꪮꪀ ꪵꪄꪫꪙ ꪁꪷ – ꪣꪲ ꪵꪬ ꪩꪴꪀ ꪹꪨꪸꪀ ꪙꪮꪉ ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪹꪠꪷ꪿ꪉ – ꪹꪕꪸꪉ ꪀꪲꪙ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪀꪲꪙ ꪩꪱꪚ – ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪙꪾ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪵꪄ꫁ ꪀꪲꪙ ꪶꪝꪀ

25- ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪶꪔꪀ ꪶꪚꪀ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪀꪫꪱꪉ ꪀꪲꪙ ꪡꪱꪙ – ꪁꪫꪱ꪿ꪉ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪩꪴꪀ ꪄꪺꪙ ꫛ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪘꪥ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꪿ – ꪹꪝ꪿ ꪣꪲ ꪵꪬ ꪩꪴꪀ ꪹꪨꪸꪉ ꪩꪴꪀ ꪕꪮꪉ ꪬꪱꪀ ꪉꪺꪣ ꪹꪮꪱ ꪄꪺꪙ ꪼꪫ꫁ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꫛ ꪹꪖ꫁ꪱ ꫛ ꪭꪴ꫁ ꪩꪮꪀ

30- ꪉꪴ ꪬꪮꪀ ꪉꪴ ꪭꪴ꫁ ꪔꪱꪥ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪘꪥ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪝ꪿ – ꪹꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪎꪚꪮꪉ – ꪵꪮ꪿ ꪀꪲꪙ ꪎꪰꪉ ꪵꪄꪀ ꪣꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪒ꫁ – ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪭ꫁ ꪎꪰꪀ ꪹꪥꪉ꪿ ꪮꪽ ꪻꪒ

35- ꪹꪄ꫁ꪱꪹꪢꪸꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪣꪱ – ꪜꪱ ꪹꪢꪸꪒ ꪜꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪼꪒ꫁ꪹꪢꪸꪒ ꪋꪴ꪿ ꪄꪴ – ꪉꪴ ꪨꪱꪥ ꪹꪀꪷꪉ꪿ ꪻꪚ ꪼꪣ꫁ – ꪼꪒ꫁ ꪭꪮꪒ ꪋꪱꪒ ꪉꪴ ꪔꪱꪥ

40- ꫛ ꪥꪳꪙ ꪨꪱꪥ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪜꪷꪒ – ꪹꪥꪸꪒꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪄꪱ꫁ ꪉꪴ ꪔꪱꪥ – ꪵꪩꪉ ꪉꪱꪥ ꪢꪱꪉ ꪕꪷ꪿ ꪡ꫁ꪱ – ꪄꪱ꫁ ꪎꪰꪒ ꪎꪲꪉ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪄꪴ – ꪼꪜ ꪔꪽ ꪭꪴ ꪮꪲ꪿ ꪔꪴ꪿

45- ꪜꪰꪀ ꪵꪎꪉ ꪻꪬ꫁ ꪉꪴ ꪩꪮꪀ – ꫛ ꪬꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪔꪱꪥ – ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪸꪉ꪿ ꪨꪱꪥ ꪭꪮꪒ ꪡ꫁ꪱ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪾ꪿ ꪒꪲꪒ ꪒꪸꪉ – ꪡ꫁ꪱ ꪑꪰꪉ ꪝꪸꪉ ꪮꪮꪙ꫁ ꪵꪮꪙ꫁

50- ꪔꪾ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪎꪱꪀ – ꪔꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪹꪝꪷꪙ – ꪜꪽ꪿ ꪠꪱꪥ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪁꪴꪉ ꪜꪸ – ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖꪳ꪿ ꪠꪺ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪣꪸ ꪭꪱꪫ꪿ ꪎꪴ꫁ – ꪵꪖꪙ ꪭꪴ꫁ ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪋꪸꪒ ꪹꪔꪸꪣ ꪻꪊ

55 – ꪚꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪣ ꪕꪲꪉ ꪭꪮꪒ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪡ꫁ꪱ ꪎꪴꪉ ꪄꪳꪙ꫁ – ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪉꪱ꪿ꪥ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪩꪉ꫁ ꪏꪲ ꪵꪏꪒ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪒꪒ ꪎꪲꪫ ꪭꪲꪫ – ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀ ꪐꪱ꫁

60 – ꪹꪄ꫁ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪼꪭ꪿ ꪔꪱꪥ ꪠꪮꪥ꪿ – ꪬꪮꪥ ꪤꪴ꪿ ꪙꪱ ꪔꪱꪥ ꪵꪩ꫁ꪉ – ꪵꪜ꫁ꪉ ꪤꪴ꪿ ꪎꪱ꪿ ꪔꪱꪥ ꪶꪄ – ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀ ꪐꪱ꫁ – ꪮꪱꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪁꪱ꫁ ꪔꪱꪥ ꪬꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ

65 – ꪑꪰꪉ ꪕꪷ꪿ ꪩꪱꪉ ꪮꪱꪥ꫁ ꪀꪾꪚ ꪩꪱꪉ ꪑꪲ – ꪹꪎꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪣ ꪔꪰꪉ꫁ ꪋꪰꪉ꫁ ꪔꪰꪉ꫁ ꪩꪲ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪵꪖꪉ ꪹꪘ – ꪏꪴꪒ ꪹꪣ ꪁꪮꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪱ ꪶꪝꪀ ꪜꪱ ꪼꪙ ꪩꪮ꪿ꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪮ꪿ꪉ – ꪹꪎꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪵꪄ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪲ꪿ – ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪢꪲ꪿ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ

70 -ꪄꪱ꫁ ꪹꪮꪱ ꪉꪴ ꪣꪱ ꪤꪸꪒ – ꪄꪱ꫁ ꪹꪮꪱ ꪄꪸꪒ ꪣꪱ ꪒꪮꪥ – ꪹꪮꪱ ꪶꪔ ꪬꪮꪥ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪮꪙ꫁ ꪹꪎ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪶꪙꪀ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪜꪱꪉ – ꪹꪮꪱ ꪖꪺ ꪩꪱꪉ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱꪉ ꪩꪱ꪿ꪣ

75 – ꪹꪮꪱ ꪜꪮꪣ ꪵꪎ ꪵꪀ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ – ꪹꪎꪸ꫁ꪙ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪹꪎꪸ꫁ꪙ ꪋꪲ ꪋꪷ꪿ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪣꪳꪒ ꪣꪱ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪬꪮꪣ꫁ – ꪁꪮꪣ꫁ ꪣꪱ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪙꪲꪙ – ꪶꪠꪙ ꪶꪔꪀ ꪶꪩꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ ꪎꪲ ꪎꪱꪫ

80 – ꪣꪲꪒ ꪶꪠꪙ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪉꪫꪱ꪿ – ꪬꪱ꪿ ꪶꪠꪙ ꪕꪷ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪢꪺꪥ꫁ ( ꪎꪱꪙ꫁) – ꪋꪴ꪿ ꪬꪺꪥ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪙꪮꪉ – ꪋꪴ꪿ ꪕꪱ꫁ꪉ ꪘꪮꪉ ꪕꪱ꫁ꪉ ꪙꪱ ꪋꪴ꪿ ꪑꪳꪉ꪿ – ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪲꪙ꪿ ꪮꪱ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪶꪚꪙ

85 – ꪎꪱꪥ ꪜꪲꪙ꪿ ꪶꪣꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪖꪴꪣ꪿ ꪖꪺꪣ꫁ ꪕꪾꪚ ꪝꪳꪙ꫁ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꫛ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣ ꪋꪴ꪿ ꪶꪔ ꪋꪴ꪿ ꪔꪱꪥꪹꪢꪸꪒ – ꪑꪰꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪱꪥ ꪕꪷ꪿ ꪹꪜꪸꪒ ꪵꪀꪉ꪿ ꪼꪀ꪿ – ꪼꪒ꫁ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪙꪾ꫁ ꪊꪾꪉ꪿ ꪵꪬꪉ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪶꪚꪀ

90 – ꪼꪒ꫁ ꪶꪬꪀ ꪹꪚꪙ ꪙꪾ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪬꪉ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪫꪰꪉ – ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪹꪊꪸꪒ ꪵꪖꪫ ꪵꪒꪒ ꪶꪩꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪹꪮꪱ ꪵꪜꪒ ꪵꪖꪫ ꪶꪠꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪬꪲꪙ ꪀꪱꪚ ꪩꪱꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪜꪥ꪿ – ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪎꪴꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪎꪸ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ

95 – ꪎꪴꪉ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪑꪲꪉ ꪘꪱ꫁ – ꪬꪱ꫁ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪑꪲꪉ ꪶꪮꪉ꪿ – ꪶꪬꪀ ꪎꪲꪚ ꪋꪺ꪿ ꪎꪸꪉ ꪁꪮꪉ꫁ – ꪎꪴꪉ ꪹꪁꪷ꪿ ꪎꪲꪚ ꪀꪮꪉ ꪨꪱꪥ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ – ꪎꪴꪉ ꪹꪁꪷ꪿ ꪎꪲꪚ ꪀꪮꪉ ꪚꪱꪥ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁

100- ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪒꪲꪙ ꪀꪱꪚ ꪬꪲꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪜꪥ꪿ – ꪁꪫꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪸꪉ ꪵꪕ ꪵꪒ – ꪼꪣ꫁ ꪀꪾꪚ ꪐꪱ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪉꪮꪀ ꪮꪮꪀ ꪼꪒ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪒꪲꪙ ꪑꪰꪉ ꪵꪄꪉ – ꪵꪖꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪡꪽ ꫛ ꪻꪐ꪿ ꪹꪩꪷꪀ ꪹꪀꪷꪀ – ꪹꪠꪱ ꪹꪮꪱ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪹꪖꪷꪀ ꪁꪫꪱꪥ ꪨꪺꪉ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪝꪽ ꪘꪮꪀ ꪶꪩꪉ ꪼꪖ ꪀꪾꪚ ꪚꪱꪙ

105- ꪵꪔ꪿ꪉ ꫛ ꪎꪴꪉ ꪥꪱꪫ ꪶꪎꪀꪉ ꪔꪮꪉ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪼꪜ ꪕꪱꪀ ꪭꪴ ꪙꪾ꫁ ꪜꪲꪙ꪿ ꪮꪱꪉ꪿ ꪹꪣ ꪶꪚꪙ – ꪎꪱꪥ ꪜꪲꪙ꪿ ꪶꪣꪙ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ – ꪎꪮꪉ ꫛ ꪹꪎꪱ ꪜꪴꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪶꪣꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪫ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ

110- ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪴꪀ ꪡꪽ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ ꪻꪢ꪿ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪴꪣ꪿ ꪭꪫꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪘꪮꪉ ꪵꪎ – ꪹꪊ꫁ꪱ ꪬꪺ ꪵꪕ ꪬꪺ ꪘꪱ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ – ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪋꪳ꪿ ꪩꪷ ꪁꪾ ꪀꪫꪱꪉ꫁, – ꪋꪳ꪿ ꪩꪲꪣ ꪉꪱꪣ ꪜꪱꪀ ꪎꪲ ꪜꪱꪀ ꪮꪮꪥ꪿ ꪀꪲꪙ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ

115- ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪶꪩꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪾꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪑꪰꪉ ꪤꪱꪀ ꪼꪒ꫁ ꪵꪜꪒ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪁꪾ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪀꪾꪚ ꪵꪜꪒ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪘꪰꪉ꫁ ꪵꪖꪙ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ ꪮꪽ ꪻꪒ

120 – ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪜꪒ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪀꪾꪚ ꪵꪜꪒ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪁꪾ꫁ ꪡ꫁ꪱ – ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉꪡꪽ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪜꪱ – ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉꪎꪱꪣ ꪝꪽ ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪡꪽ ꫛ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪼꪀ꪿ ꪘꪷ, ꪶꪙꪀ ꪘꪷ, ꪣꪳ꫁ ꪹꪫꪸꪙ, ꪹꪋ꪿ꪉ ꪹꪎꪸꪙ , ꪹꪋ꪿ꪉ ꪡꪮꪙ, ꪎꪳ ꪵꪎꪉ, ꪡꪽ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪵꪔꪉ ꪋꪴ꪿ ꪮꪽ – ꪎꪽ ꪜꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪱ

125 – ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪉ꪿ ꪜꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪾ꫁ – ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ ꪕꪴꪀꪹꪢꪸꪒ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪖꪙ ꪨꪺꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪤꪱꪫ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ – ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪶꪕꪉ꪿ ꪵꪏ ꪵꪊ ꪡ꫁ꪱ – ꪒꪱꪙ꪿ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮꪉ꫁ ꪗꪲ ꪶꪖꪚ

130 – ꪒꪱꪙ꪿ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮꪉ꫁ ꪗꪲ ꪹꪖꪀ – ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪤꪱꪙ꫁ ꪀꪺ ꪨꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪱꪥ ꪶꪩꪉ ꪼꪒ꫁ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪶꪣꪒ ꪢꪷ ꪋꪱꪉ꪿ – ꪔꪴꪣ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪕꪸꪉꪩꪾ꪿ ,ꪹꪮꪱ ꪁꪾ ꪹꪕꪸꪉꪬꪮꪥ꫁ – ꪼꪒ꫁ ꪕꪴꪀ ꪝꪷ ꪘꪷ ꪝꪮꪣ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪎꪸꪙ꫁ ꪹꪣ ꪼꪪ꫁

135 – ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪵꪁꪫ꫁ ꪹꪮ꫁ꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪑꪱꪀ – ꪡ꫁ꪱ ꪮꪱ꫁ ꪉꪱꪚ ꪊꪰꪉ꪿ ꪉꪱꪉ꫁ – ꪵꪩꪫ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꪶꪔ ꪉꪺ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿ – ꪉꪺ ꪤꪱꪙ꫁ ꪉꪺ ꪭꪮꪉ꫁ ꪯꪾ꪿ ꪝꪷ꪿ ꪹꪄꪱ ꪣꪽ ꪋꪲ꫁ ꪼꪜ ꪘꪱ꫁ ꪎꪸ – ꪋꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿

140 – ꪁꪫꪱꪥ ꪤꪱꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪊꪰꪉ꪿ ꪭꪮꪉ꫁ ꪉꪱ ꪮꪱ ꪹꪄꪱ ꪣꪽ ꪊꪰꪉ꪿ ꪔꪱꪫ꪿ ꪁꪳꪙ ꪨꪰꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪶꪩꪉ ꪀꪮꪙ꪿ – ꪣꪱ꫁ ꪤꪱꪙ꫁ ꪑꪸꪙ ꪶꪒꪙ꪿ ꪹꪄꪱ ꪎꪸ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪼꪬ꫁ ꪀꪫꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪹꪔꪷꪣ – ꪀꪫꪱꪉ ꪕꪮꪥ꪿ ꪨꪰꪉ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪀꪸꪚ ꪼꪒ꫁ ꪹꪄꪱ ꪣꪱ꫁

145- ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪚꪰꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪮꪉ꪿ – ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪚꪮꪉ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪕꪱꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪕꪱꪉ ꪶꪩꪉ ꪒꪲ ꪶꪩꪉ ꪉꪱꪥ꪿ ꪎꪰꪀ ꪎꪱꪥ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪣ꪿ ꪋꪸꪉ ꪀꪱꪉ – ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ,ꪹꪣꪉ ꪶꪥ꪿ꪙ, ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪙꪮꪀ ꪡ꫁ꪱ

150 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪽ ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ – ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪵꪔꪀ ꪶꪬꪀ ꪘꪺꪥ꪿ ꪀꪾꪚ ꪶꪬꪀ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꪜꪽ ꪼꪜ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ, ꪹꪣꪉ ꪩꪱꪫ, ꪹꪣꪉ ꪶꪥꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪶꪀꪥ, ꪹꪣꪉ ꪩꪷ, ꪹꪣꪉ ꪥꪷ꪿ ꪎꪮꪉ ꪘꪺꪥ꪿ – ꪢꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪝꪴꪉ꪿ ꪀꪾꪚ ꪎꪮꪉ ꪹꪎꪱ ꪕꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰꪉ꪿ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪹꪩꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪷ

155 – ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ – ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪷ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪵꪒꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪸꪉ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪁꪳꪙ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪶꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪥ ꪕꪲ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ – ꪫꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪬꪱꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪣꪉ

160 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪎꪲꪉ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ – ꪹꪣ꪿ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪊꪰꪉ꪿ ꪤꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪄꪾ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ

ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪕꪙ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪮꪙ ꪕꪳ ꪒꪾ꫁ ꪕꪳ ꪹꪎꪸꪙ

165 – ꪁꪷ꫁ ꪊꪰꪉ꪿ ꪎꪲꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ – ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ – ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪾꪚ ꪩꪲ꪿ – ꪩꪷ ꪩꪲ꪿, ꪩꪱꪉ꫁ ꪉꪱꪉ꫁, ꪩꪱꪉ꫁ ꪀꪫꪱꪉ, ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪊꪸꪒ ꪋꪱꪥ – ꪕꪷ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪁꪮꪥ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿

170- ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱ꫁ꪉ ꪎꪱ꫁ꪉ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪊꪰꪉ꪿ ꪜꪽ ꪵꪠꪙ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪤꪱꪥ ꪩꪴꪀ ꪕꪱꪫ꫁ – ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪨꪺꪉ – ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪋꪱ꪿ – ꪩꪾꪚ ꪩꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪩꪷ ꪥꪱ꪿

175 – ꪩꪷ ꪩꪲ꪿ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪣꪲꪙ꪿ – ꪩꪱꪉ꫁ ꪉꪱꪉ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪫꪷꪙ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪉ – ꪩꪱꪉ꫁ ꪀꪫꪱꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪝꪴꪀ ꪹꪣꪉ ꪵꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨꪱ꫁ ꪹꪭꪸ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪀꪲꪙ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪊꪰꪉ꪿ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪎꪱꪣ ꪹꪀ꫁ꪱ
180 – ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ – ꪊꪰꪉ꪿ ꪩꪸꪉ꫁ ꪎꪴꪉ ꪊꪴꪉ ꪻꪐ꪿ – ꪁꪲꪉ ꪝꪸꪉ ꪒꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪸꪉ ꪹꪣꪉ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪒꪴꪀ ꪔꪱ ꪹꪒ꫁ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪹꪣ ꪀꪲꪙ ꪀꪱ꪿ ꪬꪺ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ ꪹꪢꪸꪒ – ꪑꪰꪉ ꪕꪷ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪁꪾ ꪨꪱ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪩꪴꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪱ

185 – ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ

The content of this article is from Quam To Muong – Son La Center for Sustainable Development of Mountainous Areas – Network of Conservation and Development of Indigenous Knowledge of Vietnam – 2010 by Nguyen Van Hoa and Luong. Hai Yen compiled and typed.Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *