ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪵꪔ꫁ꪣ ꪣꪳ ꪄꪮꪉ ꪈꪫꪸ꪿ꪙ ꪪꪽ ꪭꪫ꫁ꪱ

Quam Tô Mương

ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪴꪒ ꪝꪾꪚ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ ꪼꪒ꫁ ꪈꪫꪸ꪿ꪙ ꪪꪽ ꪭꪫ꫁ꪱ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪼꪫ꫁. ꪙꪲ꫁ ꪵꪣꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ (ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ – ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ – ꪹꪣꪉ ꪩ꪿ꪱ).

Invalid URL for PDF Viewer

ꪮ꪿ꪱꪙ ꪵꪩ ꪀ꪿ꪮꪙ

ꪔ꪿ꪱꪉ ꪣꪱ ꪼꪫ꫁

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *