ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ – ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪮꪉ

ꪉꪮ꪿ꪙ ꪎꪮꪉ: ꪩꪱ꫁ꪉ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪼꪜ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ, ꪢ꫁ꪱ ꪵꪝ꪿ ꪒꪲꪙ ꪼꪕ ꪀ꪿ꪱ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ.

186 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪊ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪩꪴꪀ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪨꪱꪙ ꪵꪀ꪿ – ꪩꪴꪀ ꪵꪬ꪿ ꪩꪴꪀ ꪬꪷ – ꪩꪴꪀ ꪢꪷ ꪩꪴꪀ ꪵꪉ ꪹꪣ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ – ꪹꪕ꫁ꪱ ꪹꪄ꪿ꪱ ꪜꪴꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪀ꫁ꪱ

190 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪣꪲꪙ꪿ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪼꪀ꫁ ꪁꪳꪙ ꪨꪰꪉ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪢ꫁ꪱ – ꪣꪷ ꪼꪜ ꪢ꫁ꪱ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪀ ꪣꪳ꫁ ꪒꪴ ꪻꪢ꪿ – ꪁꪷ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪖꪳꪀ ꪹꪎꪸꪙ ꪜꪱꪉ ꪋꪱ꪿ ꪒꪱꪚ ꪹꪣ ꪀꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱꪀ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪒꪲ

195 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪼ꫁ꪣ ꪹꪮꪉ꫁ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪒꪱꪚ ꪡꪽ ꪁꪫꪱꪥ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪵꪀꪚ ꪼ꫁ꪣ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪔꪱꪉ ꪝꪱꪙ – ꪹꪮꪱ ꪵꪀꪚ ꪄꪫꪱꪙ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪔꪱꪉ ꪖꪺ꫁ꪥ – ꪵꪀꪚ ꪼ꫁ꪣ ꪎꪺ꫁ꪥ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪔꪱꪉ ꪖꪺ꫁ꪥ ꪔꪰꪀ ꪵꪀꪉ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪎꪸꪙ ꪹꪣ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪉꪷꪙ

200 – ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪱꪉ – ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪜꪱꪉ ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪴ꫁ꪣ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ – ꪣꪳ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪎꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪩꪴꪉ – ꪄꪳꪙ꫁ ꪝꪴ ꪹꪄꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪕꪮ꪿ꪉ ꪘ꫁ꪱ ꪒꪱꪙ꪿ ꪶꪓꪒ ꪹꪣ ꪹꪜꪉ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪹꪄꪱ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪊꪸꪙ꪿

205 – ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪸꪙ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪄꪱ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪣꪸ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪷ꫁ ꪭꪸꪀ ꪼꪒ꫁ ꪩꪱꪉ ꪣꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ ꪨꪱꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪩꪴꪉ ꪹꪣꪉ ꪔꪱ – ꪜꪴ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄ꫁ꪱꪣ ꪜꪱ꪿ ꪼ꫁ꪣ ꪮꪱꪥ ꪅꪱꪥ – ꪄ꫁ꪱꪣ ꪄꪺ ꪚꪱꪥ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿

210 – ꪄ꫁ꪱꪣ ꪜꪱ꪿ ꪼ꫁ꪣ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪔꪷ – ꪑꪷ ꪹꪭ ꪵꪝ ꪣꪱ ꪚ꫁ꪱꪥ – ꪀꪱꪥ꪿ ꪁꪺ꫁ꪣ ꪄ꫁ꪱꪣ ꪙꪾ꫁ ꪵꪕ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪎ꫁ꪱ ꪀꪾ꪿ ꪀꪱ ꪔꪮꪙ꫁ ꪔꪷ꪿ – ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪬꪮꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪔꪸꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ

215 – ꪬꪮꪀ ꪄꪴꪣ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪭꪲ ꪀꪫ꫁ꪱꪉ ꪼꪒ꫁ – ꪎꪾꪚ ꪜꪴ꪿ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪵꪕ – ꪵꪠ ꪘꪰꪉ ꪬꪺ ꪔꪱꪀ ꪵꪒꪒ – ꪔꪱꪥ ꪵꪜꪒ ꪭꪮ꫁ꪥ ꫛ ꪬꪱꪙ – ꪹꪕꪸꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪀꪾ ꪔꪱꪉ ꪫꪱꪉ ꪁꪲꪉ ꪘꪰꪉ꫁ ꪫꪰꪉ ꪒꪮꪥ ꪫꪰꪉ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪱꪥ꪿ ꪶꪔꪀ

220 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪉꪲꪙ ꪶꪕꪀ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪁꪾ ꪔꪱꪉ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪩꪱꪉ ꪣꪷ ꪶꪔꪀ ꪕꪲ꪿ ꪭ꫁ꪱꪥ – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪹꪣ ꪶꪕ꪿ ꪮꪲꪒ ꪮꪮꪉ – ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪵꪠꪙꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪉ ꪙꪾ꫁ ꪔꪷ꪿ ꪹꪭ – ꪵꪎꪉ ꪹꪎ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪉ ꪶꪚꪀ ꪔꪷ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪕꪮ꪿ꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ

225 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪥꪺꪉ ꪵꪮꪙ꪿ ꪣ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪬꪱ – ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪥꪱꪉ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪭꪸꪀ ꪶꪀꪙ ꪵꪮꪉ ꪀ꫁ꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪉ ꪙꪾ꫁ ꪵꪎꪙ ꪶꪬꪀ

ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪉ ꪶꪚꪀ ꪵꪎꪙ ꪎꪲ꪿ – ꪼꪒ꫁ ꪣꪳ꫁ ꪒꪲ ꪢꪺꪀ ꪀꪺꪣ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪄ꫁ꪱ ꪎ꫁ꪱ ꪄꪴꪙ ꪀꪫꪱꪉ꫁

230 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪹꪕꪸ ꪬꪮꪀ ꪄꪴꪙ ꪀꪫ꫁ꪱꪉ

ꪹꪕ꪿ ꪙꪲ꫁ ꪬꪮꪀ ꪜꪴ꪿ ꪭꪲ ꪜꪴ꪿ ꪼꪒ꫁

ꪀꪱꪉ ꪜꪱ꪿ ꪶꪩꪣ ꪜꪲꪙ꪿ ꪹꪁ꫁ꪱ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪔꪚ ꪔꪲꪙ ꪄ꫁ꪱꪣ ꪙꪾ꫁ ꪚꪴ꪿ ꪬꪲꪙ ꪋꪱ

ꪄ꫁ꪱꪣ ꪹꪄꪱ ꪠꪱ ꪵꪀꪫ꪿ ꪵꪕꪫ ꪣꪱ ꪩꪱ꪿

235 – ꪩꪸꪚ ꪕꪱ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪹꪣ ꪹꪘ

ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪋꪸꪉ ꪮꪱꪙ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪁꪷ꫁

ꪁꪷ꫁ ꪭꪸꪀ ꪫꪱ꪿ ꪒꪲ ꪹꪎꪷꪙ ꪒꪲ ꪨꪱꪥ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪈꪾ꪿ ꪒꪴ

ꪜꪾ꫁ ꪼ꫁ꪣ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ

240 – ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄ꫁ꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ

ꪹ꪿ꪣ ꪙꪽ꫁ ꪣꪲ ꪎ꫁ꪱ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪹꪔꪸꪣ ꪀꪫ꫁ꪱꪉ ꪣꪲ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪫꪸꪉ ꪨꪺꪉ ꪶꪚꪣ ꪹꪕ꫁ꪱ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪹꪣ ꪶꪭꪚ ꪹꪣ ꪝꪴ꪿ꪉ ꪔꪷ꪿ ꪎ꫁ꪱ

ꪶꪭꪚ ꪶꪏꪙ ꪨꪱꪥ ꪣꪳ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪝ꫁

ꪘꪰꪉ꫁ ꪶꪠ꫁ꪉ ꪶꪩ ꪋꪸꪉ ꪮꪱꪙ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪄꪴꪙ ꪮꪾ ꪝꪾ꪿ ꪹꪭꪸ ꪮꪸꪙ

245 – ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪏꪮꪀ ꪶꪭꪚ ꪮꪾ ꪝꪾ꪿ ꪎꪺ

ꪎ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪑꪮꪣ ꪝꪱꪥ꪿

ꪣꪮꪚ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪶꪀꪙ ꪼꪕ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣ ꪔꪰꪉ꫁ ꪹꪭꪙ ꪘꪰꪉ꫁ ꪫꪸꪉ ꪭꪱꪥ

ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪮꪙ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪒꪾ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪹꪎꪸꪙ

250 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔꪲ꪿ ꪚꪮꪙ꪿ ꪝꪸꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ

ꪔꪱꪙ꫁ ꪝꪴ ꪎꪴꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪙ꫁

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪄꪴꪙ ꪥꪱꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪨꪱ

ꪼꪒ꫁ ꪣꪳ꫁ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪬꪱꪀ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪄꪴꪙ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮ꪿ꪥ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪄꪱ ꪕꪴ

255 – ꪶꪀꪙ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪙ ꪒꪱꪚ ꪹꪎꪱ ꪀ꫁ꪱ

ꪬꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪁꪮꪥ꪿ ꪮꪮꪙ꫁ ꪁꪮꪥ꪿ ꪹꪩ

ꪄꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮꪥ꪿

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪋꪣ ꪋꪳꪙ꪿ ꪔꪳꪙ꪿ ꪚꪱꪙ

ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪠꪙ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪴ꪿ ꪬꪱ ꪄꪴꪙ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮꪥ꪿ ꪣꪱ ꪣꪱꪀ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ

260 – ꪵꪩ꫁ꪫ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ

ꪼꪒ꫁ ꪨꪱꪥ ꪜꪱꪀ ꪨꪱꪥ ꪉꪱꪙ

ꪄꪴꪙ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮꪥ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪣꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪋ꫁ꪱꪥ ꪼꪬ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪰꪒ ꪹꪮꪱ ꪄꪴꪙ ꪯꪾ꪿ ꪝꪮ꪿ꪥ ꪄ꫁ꪱ ꪎꪸ

ꪎ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪝꪱꪥ꪿ ꪼꪜ ꪶꪣꪀ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ ꪎꪸ

265 – ꪝꪱꪥ꪿ ꪹꪣ ꪕꪱꪉ ꪬꪷ꫁ ꪕꪱꪉ ꪬꪱꪙ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪣꪲ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪚꪰꪉ ꪣꪱꪀ ꪚꪰꪉ ꪀꪲꪙ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪭꪲ ꪭꪱꪥ ꪩꪸꪚ ꪙꪾ꫁

ꪹꪣꪉ ꪣꪲ ꪖꪾ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪣꪮ꪿ꪣ ꪥꪱ꪿ ꪛꪱꪥ

ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪸꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮꪮꪥ.

270 – ꪹꪣꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ

ꪜꪴ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪥꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪋ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪷ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪵꪮꪀ

ꪹꪣꪉ ꪤꪴ꪿ ꪵꪤ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪶꪝꪉ

ꪹꪣꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ

275 – ꪜꪴ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪀꪱꪥ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪬꪺꪀ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ

ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪊꪾ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪋꪳꪣ ꪙꪾ꫁ ꪼꪨ

ꪹꪣꪉ ꪜꪱꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪘꪱꪫ ꪨꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ

ꪹꪣꪉ ꪬꪺꪀ ꪼꪫ꫁ ꪄꪴꪙ ꪥꪱꪥ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ

ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪄꪴꪙ ꪵ꫁ꪥ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ

280 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪷ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪡꪰꪉ

ꪹꪣꪉ ꪡꪰꪉ ꪩꪰꪉ ꪚꪺꪀ ꪁꪫꪱꪥ

ꪶꪙꪀ ꪚꪰꪀ ꪵꪩꪙ꪿ ꪹꪬꪸꪙ ꪎꪽ

ꪶꪙꪀ ꪋꪽ ꪵꪩꪙ꪿ ꪹꪬꪸꪙ ꪀꪱꪫ꫁

ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪸꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮꪮꪥ

285 – ꪹꪣꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ

ꪜꪴ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪕꪷ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ

ꪹꪣꪉ ꪒꪲ ꪹꪎꪷꪥ ꪒꪲ ꪨꪱꪥ

ꪹꪣꪉ ꪶꪣꪙ ꪹꪏ꫁ꪉ ꪀꪮꪚ ꪶꪒꪉ꫁

ꪶꪩꪉ꫁ ꪶꪁꪉ꫁ ꪹꪀꪷ꪿ꪉ ꪹꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ

290 – ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪴꪀ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪕꪱꪫ꫁

ꪣꪱꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪻꪐ꪿

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪣꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪨꪸꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪢꪷ꫁

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪘꪰꪉ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪜ

ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪄꪴꪙ ꪵꪜ

295 – ꪄꪴꪙ ꪵꪜ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪾ꪿ ꪭꪾꪚ ꪀꪲ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪮꪮꪀ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪄꪴꪙ ꪢꪳꪙ꪿

ꪹ꪿ꪣ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪵ꪿ꪣ ꪵꪀ꪿ ꪣꪱ ꪶꪔ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪵꪜ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ

300 – ꪬꪱꪀ ꪣꪰꪀ ꪼꪎ꫁ ꪹꪊꪸꪚ ꪨꪱꪥ ꪩꪴꪀ ꪔꪱꪥ ꪀꪮꪙ꪿ ꪝꪷ

ꪄꪴꪙ ꪵꪜ ꪭꪺ꫁ꪥ ꪎꪸ ꪵꪔ꪿ ꪘꪮ꪿ꪣ ꪬꪱꪀ ꪄꪴꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙꪮ꫁ꪥ

ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꪿ ꪁꪾ꫁ ꪝꪱ ꪫꪸꪀ ꪹꪣꪉ ꪩꪸꪉ꫁ ꪨꪱꪙ

ꪹ꪿ꪣ ꪄꪴꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪻꪐ꪿ ꪄꪳꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪴꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ

ꪄꪴꪙ ꪢꪳꪙ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪾ꪿ ꪭꪾꪚ ꪹꪮꪱ ꪀꪺꪉ ꪀꪲ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ

305 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪮꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪱꪙ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪱꪙ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪶꪚꪣ ꪊꪸꪫ, ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ

ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪵ꪿ꪣ ꪒꪸꪫ ꪀꪽ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪸꪫ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿

ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢꪺ꫁ꪥ

310 – ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ ꪵꪀꪫ꫁

ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪶꪊꪉ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪶꪊꪉ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪮꪳ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪶꪊꪉ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪖꪷꪉ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪖꪷꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪰꪀ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪖꪱ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ

315 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪲꪉ ꪮꪮꪀ ꪩꪴꪀ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪩꪱ

ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪩꪱ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪋꪳ꪿ ꪙꪱꪉ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪩꪺꪉ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪩꪴꪀ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪳꪉ

ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪋꪳ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪮ꫁ꪥ ꪹꪔꪥ ꪑꪲ ꪁꪾ ꪭꪰꪀ

ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪮꪱ ꪘꪰꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪎꪷ

320 – ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪲꪉ ꪮꪮꪀ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪵꪩꪒ

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *