ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪮꪙ ꫛ -Lời khuyên răn

 

ꪣꪲ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪫ꪿ꪱ “ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪎꪮꪙ ꫛ”. ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪖꪮꪒ ꪹꪮꪱ ꪄꪴ ꪭꪴ꫁ ꪏꪸꪉ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪚꪮꪀ ꪩꪴꪀ ꫛ ꪭꪴ꫁ ꪊꪰꪀ ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪔꪮꪉ ꪋ꫁ꪽ. ꪭꪴ꫁ ꪩꪺꪉ ꫛ ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪖꪱꪙ ꪋ꪿ꪮꪉ. ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪙꪮꪀ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪅꪮꪉ ꪹꪣꪉ. ꪭꪲꪒ ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪅꪮꪉ ꪎꪲꪚ ꪬ꫁ꪱ. ꪫꪸꪀ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪀꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪏꪉ ꪻꪒ. ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪊꪴ꫁ꪣ ꪢꪴ꪿ ꪩꪴꪉ ꪔꪱ ꪭꪷ꪿ ꪏ꫁ꪮꪉ ꪜꪴ꪿ ꪥ꪿ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪪ꫁ꪱ ꫜ ꪎꪲ꪿ꪉ ꪒꪸꪫ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꫛ ꪙꪲ꫁ ꪚꪮꪀ ꪵꪔ꪿ ꫛ ꪹꪩꪸ꫁ꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪭꪮꪒ ꫛ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪵꪮꪚ ꪭꪮꪥ ꪹꪮꪱ.

“ꪼꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪲ꪿ꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁ꪿ꪮꪣ

ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪚꪮꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪮꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁”

  • ꪋꪴ꪿ ꪻꪠ ꪖꪳꪀ ꪔꪱ ꪣꪽ

ꪀꪎꪱ ꪻꪠ ꪖꪳꪀ ꪣꪳ ꪣꪽ ꪎ꫁ꪮꪙ”

  • ꪊꪲ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪔ꪿ ꪮ꪿ꪮꪙ, ꪵꪔ꪿ ꪮꪮꪀ

ꪮꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ, ꪬꪮꪀ ꪹꪔꪸꪣ ꪬꪺ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ.

ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꪙꪲ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪋꪸꪙ ꪭꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪹꪖꪷꪉ ꪋ꪿ꪺ ꪔꪱꪣ ꪜꪱꪙ ꪀꪱꪥ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁. ꪄ꫁ꪮꪥ ꪮꪮꪀ ꪵꪭꪉ ꪏꪮꪀ ꪎꪱꪫ ꪼꪒ꫁ ꪨꪱꪥ ꪜꪲ ꪀꪱꪥ ꪄꪸꪙ ꪹꪮꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪝꪷ꪿ ꪶꪔ꫁ꪙ ꫛ ꪹꪖ꫁ꪱ, ꫛ ꪻꪒ ꪭꪴ꫁ ꪏꪸꪉ, ꪣꪲ ꪮꪽ ꪁꪷ꫁ ꪀꪱ꪿ꪥ ꪹꪮꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪎꪳ ꪎꪱꪙ ꪊꪸ꫁ ꪩꪱꪥ ꪮꪲꪙ ꪮꪮꪀ ꪵꪩ꫁ꪫ. ꪄ꫁ꪮꪥ ꪋꪾ꪿ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪭꪉ ꪏꪮꪀ ꪎꪱꪫ, ꪀ꫁ꪱꪥ ꪄꪸꪙ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪋ꪿ꪺ ꪩꪴꪀ ꪹꪓꪷꪥ ꪨꪱꪙ ꪨꪰꪉ ꪙꪲ꫁ ꪵꪮꪚ ꪭꪸꪙ. ꪬꪱꪀ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪮ꪿ꪥ ꪎꪸ ꪼꪒ꫁ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪒꪴꪒ ꪋꪸꪫ ꪹꪭꪸ ꪕꪴꪀ ꪝꪷ ꪘꪷ ꪝ꫁ꪮꪣ.

ꪄ꫁ꪮꪥ ꪢꪮꪉ ꪁꪮꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪮ꪿ꪱꪙ ꪒꪴ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪵꪕꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪬ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪮꪙ ꫛ ꪙꪲ꫁ ꪕꪴꪀ ꪘꪷ ꪹꪣ ꪘ꫁ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ ꪹꪏ ꪻꪢ꪿. ꪎꪷ ꪼꪒ꫁ ꪥ꫁ꪮꪙ ꪁꪾ ꪹꪮꪷꪙ ꪨꪾ ꪨꪱꪥ.

ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪣꪳ꫁ 10.03.2009

ꪭꪫꪱꪉ ꪔꪱꪣ ꪅꪮꪥ

 

 

ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꫛ

  1. ꪹꪣꪉ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪵꪝꪉ ꫛ ꪬꪱꪙ – ꪹꪣꪉ ꪮꪱꪙ ꪵꪝꪉ ꫛ ꪹꪥ꫁ꪙ – ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪀꪽ ꪒꪾꪚ – ꪹꪎꪷꪀ ꪎꪾꪚ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪀꪽ ꪄ꫁ꪱ.
  2. ꪠꪴ꫁ ꪭꪰ꪿ꪉ ꪬꪱ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ – ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪬꪱ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪠꪴꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ – ꪠꪴ꫁ ꪊꪰꪀ ꪹꪬ ꪒꪱꪙ – ꪠꪴ꫁ ꪋꪱ꫁ꪙ ꪹꪬꪱ ꪼꪨ꫁ – ꪏꪳ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ – ꪎꪷ ꪀꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮꪲ꪿ꪣ
  3. ꪵꪐ ꪒꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪮꪒ ꪏ꫁ꪱ – ꪣ꫁ꪱ ꪒꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪮꪒ ꪹꪕ꪿ꪱ – ꪵꪩ ꪎꪱꪫ ꪵꪩ ꪹꪋꪷ ꪼꪜ ꪎ꫁ꪮꪙ – ꪵꪩ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪵꪩ ꪹꪋꪷ ꪋꪮꪙ ꪁꪽ ꪙꪱ
  4. ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪱ – ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪾ꫁ – ꪝꪷ꫁ ꪀꪽ ꪖꪱꪣ ꪬꪱ ꪎꪲ꪿ꪉ – ꪹꪄ꫁ꪱ ꪚꪱꪙ ꪔꪲꪉ ꪬꪱ ꪎꪱꪥ – ꪔꪷ꪿ ꪹꪭ ꪼꪫ꫁ ꪨꪱꪥ ꪕ꪿ꪱ – ꪢ꪿ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪼꪫ꫁ ꪨꪱꪥ ꪹꪣꪉ
  5. ꪭꪰ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪹꪎ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪄꪷ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪊ꫁ꪱ – ꪼꪭ꪿ ꪹꪨ ꪔꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪙꪱ ꪻꪭ꪿ ꫜ – ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪢꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪸ ꪒꪱꪥ – ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪎꪸ ꪩ꫁ꪱ -ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪹꪋꪱ ꪁꪱ – ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪹꪋꪱ ꪀ꫁ꪱ
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *