Tục ngữ Thái – Cà Chung: Sư tầm và biên dịch

1ꪣꪲ ꪙꪾ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪜꪱ – ꪣꪲ ꪙꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪄꪱ꫁Mĩ nặm chắng mĩ pà – Mĩ nã chắng mĩ khảuCó nước mới có cá – Có ruộng mới có gạo có cơm
2ꪣꪲ ꪙ꫁ꪾ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪣꪲ ꪹꪢꪉ – ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪣꪲ ꪕ꫁ꪱꪫMĩ nặm chắng mĩ mường – Mĩ mưỡng chắng mĩ tạoCó nước mới có mương – Có mường mới có tạo
3ꪑꪱ ꪁꪮꪉ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪡꪱ꫁ – ꪑꪱ ꪖꪱ꫁ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪲꪙ ꪔꪲꪙ ꪣꪳ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪮꪮꪀNhã kõng kìn nẳng phạ – Nhã thả kìn nẳng đìn Tìn mữ chảu dệt ókChớ mong ăn ở trời – Chớ chờ ăn ở đất Chân tay tự làm ra
4ꪮꪮꪀ ꪵꪭꪉ ꪻꪎ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪒꪲꪙ – ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪤꪱꪀÓk  hẽng xáư đìn, nặm – Kẵm kìn báu dản dákBỏ sức vào đất, nước – Thức ăn không sợ thiếu
5ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪲꪙ –  ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪜ꪿ꪱKhảu nặm dú nẳng đìn – Kẵm kìn dú nẳng páCơm nước ở trong đất – Miếng ăn ở trong rừng
6ꪁꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪲꪙ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪜ꪿ꪱ ꪻꪠ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪙꪱ ꪻꪠ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪊꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪻꪠ ꪋꪱ꪿ꪉ ꪜꪱ꫁ꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪣ꪿ ꪫꪰꪉ ꪨꪺꪉKẵm khảu dú nẳng đìn Kẵm kìn dú nẳng pá Phàư chang chốc pền nã Phàư chang chà pền bản Phàư chang pản pền me vẵng luồngThóc gạo ở dưới đất Thức ăn ở trong rừng Ai khéo khai thành ruộng Ai khéo dựng thành làng Ai khéo đắp thành vũng nước to
7ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪢꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪸ ꪒꪱꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪸ ꪩꪱ꫁Dệt mương báu xìa đài Dệt phai báu xìa lạLàm mương không phí sức Đắp đập không phí công
8ꪠꪴ꫁ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪣꪲ ꪘꪮꪉ ꪜꪱ ꪵꪣ꪿ ꪛꪱ ꪣꪲ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪼꪝ꪿Phủ nọi mĩ nòng pà Me bã mĩ bản payDân thường có ao cá Bà lớn có bản hầu
9ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪜꪲ ꪵꪁꪚ ꪁꪱ꪿ ꪫꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪜꪲ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪁꪱ꪿ ꪎꪮꪀDệt hay pi kẹp ka vã Dệt nã pì tứm ka xókLàm nương mỗi năm giảm một sải Làm ruộng mỗi năm tăng bằng khuỷu tay
10ꪡꪰꪀ ꪹꪜꪸꪒ ꪻꪬ꫁ ꪵꪔꪀ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪀꪱ ꪨꪾ ꪙꪱ ꪻꪬ꫁ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪉ꫁ꪫꪱꪉPhặc pết hảư ték kón kà Lằm nã hảư tốc kón ngoạngẤp vịt cho nở trước quạ Cấy lúa trước ve kêu
11ꪀꪮꪉ ꪎꪨꪰꪉ ꪔꪷ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪶꪀ꫁ꪣ ꪘꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪒꪲꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪀꪲꪙ ꪭ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪺCong xlằng tó phạ Kổm nả xá ư đìn Chắng mĩ kìn hặn chuaCong lưng lên trời Cúi đầu xuống đất Mới có ăn cả đời.
12ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪣꪲ ꪹꪚꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪣꪲ ꪣꪳ꫁Dệt kìn mĩ bườn Dệt hưỡn mĩ mựLàm ăn có tháng Dựng nhà có ngày
13ꪹꪤꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪹꪚꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁Dệt kìn khánh bườn Dệt hưỡn khánh chụLàm ăn đua với tháng Làm nhà đua với người tình
14ꪢꪱꪀ ꪕꪴ꪿ꪣ ꪎꪴ꪿ꪀ – ꪚꪱ꪿ꪙ ꪀꪱ꫁ ꪢꪱ꪿ꪀ ꪬꪱ꫁ ꪎꪴ꪿ꪀ – ꪒꪾ ꪙꪱMák tum xúc bán kả Mák hả xúc lằm nãĐùm đũm chín – gieo mạ Quả vối chín – cấy lúa
15ꪚꪱꪙ ꪄꪱ꪿ꪉ ꪨꪷ꫁ ꪋꪮꪀ ꪚꪱꪙ ꪉꪮꪀ ꪨꪷ꫁ ꪙꪾ꪿Bàn kháng lỏ chọk Bàn ngọk lỏ nămHạt ban rụng thì đốt nương Ban nảy mầm thì gieo hạt
16ꪠꪱ꫁ ꪹꪔꪸꪣ ꪡꪱ꫁ ꪭꪳ ꪶꪠꪙ ꪒꪱꪫ ꪹꪔꪸꪣ ꪶꪚꪙ ꪭꪳ ꪵꪒꪒPhả têm phạ hữ phồn Đào tềm bồn hữ đétMây đầy trời thì mưa Sao đầy trời thì nắng
17ꪼꪒ꫁ ꪉꪲꪙ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪶꪊ꪿ꪀ ꪒꪲꪙ ꪼꪒ꫁ ꪉꪲꪙ ꪤꪱꪀ ꪖꪱꪀ ꪒꪲꪙĐảy nghĩn tộc – chốc đìn Đảy nghĩn dák thák đìnThấy buồn cào đất Thấy đói cuốc đất
18ꪕꪷ꪿ ꪶꪨ꫁ꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪜꪱ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪸꪉTo lổng báu pền pá To phá báu pền phiềngBằng nong không thành rừng Bằng nia không thành bãi
19ꪒꪲꪙ ꪵꪒ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪔ꪿ꪮꪙ ꪵꪎꪉ ꪒꪲꪙ ꪵꪒꪉ ꪁꪷ꫁ ꪔ꪿ꪮꪙ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪔ꪿ꪮꪙ ꪒꪲꪙ ꪫꪱꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪖꪱꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪔ꪿ꪮꪙ ꪒꪲꪙ ꪩ꫁ꪱĐìn đẻ kọ tón xanh Đìn đành kọ tón kẻo Báu hụ xủ pền tón đìn vãng Báu chang thàng pền tón đìn lạĐất đen như châu báu Đất dỏ như vàng ngọc Không biết dùng thành miếng đất hoang Không khéo phát thành đất bỏ trống
20ꪔꪱꪥ ꪒꪲꪙ ꪠꪰꪉ ꪑꪰꪉ ꪒꪲꪙ ꪩꪸ꫁ꪉTài đìn phằng Nhẵn đìn liệngChết đất chôn Sống đất nuôi
21ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪲꪙ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪙꪱ꪿ꪣDú nẳng đìn Kìn nẳng namỞ với đất Ăn với bùn
22ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪲꪙ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪙꪾ꫁Dú nẳng đìn Kìn nẳng nặmỞ với đất Ăn ở nước
23ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪙꪾ꫁ ꪒꪲꪙ ꪻꪄ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪜꪱ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪶꪄBáu mi nặm đìn kháư Báu mĩ pá năm khồKhông có nước đất khô Không có rừng nước cạn
24ꪙꪾ꫁ ꪩꪱꪒ ꪙꪱ, ꪝꪱ ꪄꪱꪉ ꪹꪩꪱ꫁ ꪀ꪿ꪮꪉ ꪙꪾ꫁ ꪩꪱꪒ ꪹꪄꪱ,꫁ ꪝꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀNặm lạt nã, pã khàng lạu kóng Nặm lạt khảu, pã chảu tài dákNước ngập ruộng, lúa đầy kho Nước ngập lúa, đói meo
25ꪜꪰꪀ ꪁꪳꪙ ꪎꪸ ꪼꪭ꪿ ꪔꪷ꪿ ꪼꪀ꪿ ꪎꪸ ꪙꪱPắc kữn xìa hay Tó káy xìa nãHam đánh bẫy mất nương Thích chọi gà mất ruộng
26ꪮꪲ꫁ꪙ ꪶꪮ꪿ꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪵꪄꪀ ꪵꪚꪀ ꪘꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪹꪭꪙỈn ống báu liệng khék Bék nả báu liệng hưỡnChơi súng không nuôi nổi khách Chơi cung không nuôi nổi nhà
27ꪤꪴ꪿ ꪬꪮꪙ ꪎꪸ ꪄꪮꪙ ꪖ꪿ꪮꪉ ꪐꪸ꫁ꪣ ꪔ꪿ꪮꪉ ꪎꪸ ꪖ꪿ꪮꪉ ꪣꪺDú hon xìa khòn thóng Nhiểm tóng xìa thóng mũaRình don mất thúng rưỡi Rình cá vào vợt mất nửa mùa
28ꪶꪕ꫁ꪀ ꪑꪱ ꪝꪱꪀ, ꪤꪱꪀ ꪑꪱ ꪘꪲ ꪤꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꪿ꪮꪙ, ꪙꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪕꪲ꪿ ꪝꪱ꪿ꪥ  ꪥꪰꪀ ꫟ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪲ ꪘꪲ ꪵꪤꪉ ꫟ ꪹꪜꪸꪙ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪹꪥꪸꪒ ꪥ꫁ꪮꪥ ꫟ ꪬꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙTộc nhã pạk, dák nhã nì Dú hảư pền bón, nõn hảư pền ti Pai dặc dặc pền phì Nì dành dành pền khỏi Dệt dọi dọi hák pền hưỡn kìn.Khó không đi, khổ không chuyển Ở có nơi, ngủ có chốn Đi lắm nơi thành ma Chuyển lắm chỗ thành tôi tớ Ở cố định chăm làm khắc nên nhà
29ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪜ ꪹꪎꪱ꪿ ꪝꪲ, ꪹꪊꪱ꫁ ꪘꪲ ꪹꪎꪱ꪿ ꪭꪰ꪿ꪉChảu pày xáu pĩ, chảu nì xáu hăngMình đi người béo, mình chuyển người giàu
30ꪔꪲ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪔꪲ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪁꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱ꫁ꪙTí pá hốc dệt nã Tí pá cã dệt bảnPhá rừng tre là ruộng Phá rừng gianh làm bản
31ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱꪀ ꪤꪴ꪿ ꪔꪲꪙ ꪁꪽ ꪜꪱ ꪣꪽ ꪤꪴ꪿ ꪫꪰꪉ ꪹꪩꪷꪀKhảu mạk dú tìn cẵn Pà mẵn dú vẵng lợcHạt thóc mẩy ở chân bờ Cá béo bở ở vũng sâu
32ꪙꪾ꫁ ꪣꪱ ꪕꪷ꪿ ꪹꪩꪱ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪉꪲꪙ ꪎꪸꪉ ꪬꪺ ꪙꪾ꫁ ꪣꪱ ꪕꪷ꪿ ꪬꪱꪉ ꪀꪫꪱꪉ ꪹꪕꪸꪉ ꪨꪱꪥ ꪤꪱ꫁ꪙ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀNặm mã to lạu Khảu bản nghĩn xiềng hùa Nặm mã to hàng koàng Tễnh lai dản tài dákNước vào đồng bằng bịch Vào bản nghe tiếng cười Nước vào đồng bằng đuôi nai Ai ai cũng sợ đói
33ꪉꪱ꪿ ꪒꪸꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪀꪷ ꪀꪷ ꪒꪸꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪜ꪿ꪱNga điều báu pền kò Kò điều báu pền páMột cành không thành cây Một cây không thành rừng
          34ꪙꪱꪉ ꪙꪲ, ꪶꪙ꫁ꪀ, ꪀꪫꪱꪉ, ꪡꪱꪙ, ꪵꪭꪒ ꪉ꫁ꪫꪱꪉ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪵꪎ꪿ꪉ ꪶꪒꪉ ꪨꪺꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪜꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪭꪰ꪿ꪉNãng nĩ, nộc, koàng, phãn, hẹt Ngoạng họng xánh đồng luồng Chắng men puồng mưỡng hăngVượn chim, nai, hoẵng, tê giác Ve ngân vang rừng già Mới là mường giàu sang
35ꪹꪐꪸꪙ ꪁꪴꪀ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪹꪣꪉ ꪪꪱ꪿ ꪹꪐꪸꪙ ꪄ꪿ꪱ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪹꪣꪉ ꪢꪮꪉ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ ꪮꪮꪙ ꪙꪮꪙ ꪜ꪿ꪱNhền kụk họng mưỡng vá Nhền khá họng mưỡng mòng Káy khằn òn nõn páCáo bờn kêu mường yên Cáo vàng kêu mường loạn Gà gáy gở nằm rừng
36ꪊꪺꪚ ꪉꪴ ꪘ꫁ꪱ ꪚꪱꪙ ꪊꪺꪚ ꪡꪱꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪵꪬ꪿ꪫChuốp ngũ nả bàn Chuốp phãn nả héoGặp rắn mặt hớn hở Gặp hoãng mặt nhăn nhó
37ꪉꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪬꪰꪀ ꪄꪮꪉ ꪄꪺꪉ ꪵꪄ꫁ꪫ ꪢꪴ ꪬ꪿ꪺꪉ ꪄꪮꪉ ꪵꪝꪉNgã chạng hắc khòng khuồng Khẻo mù huống khòng pãnhNgà voi gẫy của bùa Răng lợn rụng của quý
38ꪹꪎ ꪶꪄꪚ ꪭꪳ ꪢ꫁ꪱ, ꪡꪱ꫁ ꪄꪱ꫁ ꪭꪳ ꪒꪰꪚXừa khốp hữ mả Phạ khả hữ đắpHổ đánh sẽ phát triển, Trời đánh thì tiệt nòi
39ꪢꪲ, ꪹꪎ, ꪋꪱ꫁ꪉ, ꪢꪴ ꪩꪮꪉ, ꪉꪺ ꪜ꪿ꪱ ꪚꪱ꫁ ꪭꪱꪒ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪑꪱ ꪙꪾMì, xừa, chạng, mù lõng, ngũa pá Bả hạt lẹo nhã nẵmGấu, hổ, voi, lợn rừng, bò tót Bị thương rồi đừng lần theo
40ꪑꪱ ꪵꪄꪉ ꪔꪷ꪿ ꪋ꫁ꪱꪉ, ꪑꪱ ꪮ꫁ꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪹꪎNhã khành xáư chạng, nhã ảng tó xừaĐừng rắn với voi, đừng khoe với hổ
41ꪹꪄꪱ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪑꪱ ꪩꪰꪀ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪑꪱ ꪩꪰꪀ ꪄꪮꪉKhảu pá nhã lặc chạng Khảu bản nhã lặc khòngVào rừng chớ trộm voi Vào bản đừng trộm của
42ꪑꪱ ꪊꪴꪒ ꪹꪩꪱ ꪹꪠꪱ ꪼꪢ꫁ ꪑꪱ ꪡꪽ ꪣ꫁ꪱ ꪄ꫁ꪱ ꫛ.Nhã chút lãu phàu mảy Nhã phẵn mạ, khả kỗnChớ đốt trụi thiêu sạch Chớ chém ngựa giết người
43ꪹꪚꪙ ꪊꪸꪉ ꪶꪠꪙ ꪩꪲꪫ ꪩꪲ꪿ ꪹꪚꪙ ꪑꪲ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪶꪠꪙ ꪕꪲ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪙꪾ꫁ ꪤꪱꪣ ꪕ꪿ꪱ ꪹꪚꪙ ꪎꪲ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪬꪲ꪿ ꪁꪮꪙ ꪹꪚꪙ ꪬ꫁ꪱ ꪶꪠꪙ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪹꪩꪱ ꪹꪚꪙ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪒꪰꪉ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪁꪳꪣ ꪘꪱꪫ ꪹꪚꪙ ꪹꪊꪸꪒ ꪶꪩꪣ ꪹꪋꪸꪒ ꪶꪩꪣ ꪋꪴ꪿ ꪹꪚꪙ ꪵꪜꪒ ꪵꪒꪒ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪶꪩꪣ ꪮꪮꪙ ꪹꪚꪙ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪎ꫁ꪱ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪶꪢ꪿ꪙ ꪣꪺ ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪚꪮꪀ ꪜꪲꪚ ꪹꪭ꪿ ꪻꪙ ꪶꪒꪉ ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪮꪸꪒ ꪙꪾ꫁ ꪙꪮꪉ ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪙꪾ꫁ ꪢ꫁ꪱBườn Chiềng phồn lĩu li Bườn Nhi ti phồn ti báu Bườn Xàm nặm dàm ta Bườn Xí nặm hí kõn Bườn Hả phồn xắng lãu Bườn Hốc phạ đằng lạnh kữm nào Bườn Chết lỗm chệt lỗm chu Bườn Pét đét lạnh hương lỗm òn Bườn Kảu phạ xảu hương mốn mũa Bườn Xip bók píp hua nãư đồng Bườn Xíp ết nặm nõng Bườn Xíp xòng nặm mảTháng Giêng mưa rả rích, Tháng Hai nơi mưa nơi không, Tháng Ba nước đầy bến, Tháng Tư nước rỉ phai, Tháng Năm mưa giã từ bông lau, Tháng Sáu sấm suông lạnh cóng, Tháng bảy gió cuộn gió lùa, Tháng Tám giá hanh khô, Tháng Chín trời sầu gió lạnh, Tháng Mười hoa “píp” rộ rừng ngàn, Tháng Mười một mưa lũ, Tháng Mười hai nước tràn.
44ꪡ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪵꪒꪒ ꪒꪱꪫ ꪶꪊꪣ ꪡ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪶꪠꪙ ꪒꪱꪫ ꪤ꫁ꪮꪙPhạ chí đét đào chồm Phạ chí phồn đào dỏnTrời sắp nắng sao chìm, Trời sắp mưa sao nổi.
45ꪡ꫁ꪱ ꪒꪰꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪮꪙ ꪶꪠꪙPhạ đằng kón báu hón phồnSấm chấp trước không mưa
46ꪹꪣ꪿ꪱ ꪮꪮꪀ ꪭꪳ ꪶꪠꪙ ꪹꪣ꪿ꪱ ꪶꪬꪙ ꪭꪳ ꪵꪒꪒMau ók hữ phồn Mau hồn hữ đétMối ra thì mưa, Môi lui thì nắng.
47ꪹꪚꪙ ꪕꪳ ꪀꪴꪚ ꪹꪨ꪿ꪸꪀ ꪙꪾ꫁ ꪙꪮꪉ ꪹꪚꪙ ꪕꪳ ꪀꪴꪚ ꪕꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪵꪩ꫁ꪉBườn tữ kúp lếch nặm nõng Bườn tữ kúp tõng phạ lạnhTrăng đội nón sắt thì lũ lụt Trăng đội nón đồng thì hanh khô.
48ꪭ꫁ꪮꪙ ꪹꪮ꫁ꪱ ꪶꪠꪙ, ꪶꪩꪣ ꪹꪤꪸꪙ ꪵꪒꪒHọn ảu phồn, Lỗm dền đétTrời oi bức sắp mưa, Trời gió mát sắp nắng.
49ꪠ꫁ꪱ ꪹꪔꪸꪣ ꪡ꫁ꪱ ꪭꪳ ꪶꪠꪙ ꪒꪱꪫ ꪹꪔꪸꪣ ꪶꪚꪙ ꪭꪳ ꪵꪒꪒPhả tềm phạ hữ phồn Đào tềm bồn hữ đétMây đầy trời thì mưa, Sao đầy trời thì nắng.
50ꪹꪋ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪔꪳꪚ ꪐ꫁ꪱ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪶꪝꪚ ꪶꪠꪙChạu lài tứp nhả Tốc lả pộp phồnSớm quá thì lắm cỏ, Muộn quá thì thừa nước
51ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪙꪾ꪿ ꪼꪭ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪙꪾ꪿ ꪼꪭ꪿ ꪩꪲBườn Xíp năm hay khảu Bườn Kảu năm hay lĩTháng Mười gieo nương lúa, Tháng Chín gieo nương ngô.
52ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪄꪲ꪿ ꪣ꫁ꪱ ꪬꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪣꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪚꪙ ꪎꪲ꪿ ꪄꪾ꪿ ꪁꪱꪙ ꪬꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪪꪸ꫁ꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁Bườn Xàm khí mạ hà khảu mãn báu mĩ Bườn Xí khắm kãn hà khảu viển báu đảyTháng Ba cưỡi ngựa tìm đòng lúa không có, Tháng Tư cầm đòn gánh tìm lúa phơi ngoài đồng không được.
53ꪤꪴ꪿ ꪀ꫁ꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿ ꪹꪕꪸꪉ ꪒꪲꪙ ꪼꪒ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪮ꫁ꪲꪙ ꪣ꪿ꪺꪙDú kỏng phạ đảy hụ dệt kìn Dú tễnh đìn đảy hụ ỉn muônỞ dưới trời phải biết làm ăn Ở trên đất phải biết vui chơi
54ꫛ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪱ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪬ꫁ꪽKỗn dú bón đàư khảu pa dú bón nặnNgười ở đâu cơm nước ở nơi ấy
55ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙꪾ꫁ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪹꪘ ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪾ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪻꪔ꫁Khảu nặm năng nừa Ngỡn kẵm năng tảưThóc gạo ngồi trên Vàng bạc ngồi dưới
56ꪹꪕꪸꪉ ꪡ꫁ꪱ – ꪀ꫁ꪮꪉ ꪒꪲꪙ ꪎꪰꪒ ꪎꪲ꪿ꪉ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱꪉ ꪹꪋꪷ꪿ꪉTễnh phạ – kỏng đìn Xắt xính dú kàng chơngTrên trời – dưới đất Sinh vật ở giữa
57ꪙꪾ꫁ ꪒꪲꪙ – ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪄꪮꪉ ꪎꪰꪒ ꪎꪲ꪿ꪉNặm đìn – Kẵm kìn khòng xắt xínhĐất nước – Thức ăn của sinh vật
58ꪊꪸꪉ ꪑꪲ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪐ꫁ꪱ ꪎꪲ꪿ ꪬ꫁ꪱ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪵꪚꪙ ꪘꪱꪫ ꪹꪊꪸꪒ ꪵꪜꪒ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪼꪡ ꪎꪲꪚ ꪎꪲꪚ ꪹꪮꪸꪒ ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪹꪚꪙ ꪙꪾ꫁Chiềng, Nhi, Xàm: bườn nhả Xí, Hả, Hốc: bườn nào Chết, Pét, Kảu: bườn phãy Xíp, Xíp ết, Xíp xòng: bường nặmGiêng, Hai, Ba: tháng cỏ Bốn, Năm, Sáu: tháng rét Bảy, Tám, Chín: tháng lửa Mười, Mười một, Mười hai: tháng nước
59ꪹꪚꪙ ꪊꪸꪉ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪑ꪿ꪲ ꪢꪱꪀ ꪁꪱꪥ ꪶꪒ꪿ꪙ ꪑꪲ ꪑ꫁ꪺꪥ ꪢꪱꪀ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪬ꪿ꪲꪉ ꪒꪱꪉ ꪼꪄBườn Chiềng kái bườn Nhi Mák kãi đốn nhĩ nhuội Mák kuổi hính đàng khàyTháng Giêng kế tháng Hai Quả đào rụng tả tơi Quả chuối vừa ra hoa
60ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪎꪲ꪿ ꪚꪮꪀ ꪝꪺꪉ ꪝ꪿ꪲ ꪼꪄ ꪵꪒꪉ, ꪮꪲ꪿ ꪩꪸꪉ ꪭ꫁ꪮꪉBườn Xàm kái Bườn Xí Bók puỗng pi khày đành, Ý liễng họngTháng Ba kế tháng Tư Hoa “Puông pi” rực đỏ, “Ý liễng” kêu
61ꪹꪚꪙ ꪬ꫁ꪱ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪣ꫁ꪽ, ꪠꪴꪉ, ꪁꪱꪥ ꪩꪱꪫ ꪮꪮꪀ ꪚꪮꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪮ꫁ꪲꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪵꪀꪣ ꪼꪡBườn Hả kái Bườn Hốc Mặn, phùng, kãi ók bók Lả kánh chụ ỉn muôn kèm phãyTháng Năm kế tháng Sáu Mơ, mận, đào ra hoa Mình với ta vui chơi bếp lửa
62ꪹꪚꪙ ꪹꪊꪸꪒ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪵꪜꪒ ꪚꪮꪀ ꪹꪁꪸꪒ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪚꪮꪀ ꪁꪰꪉ ꪚꪱꪙ ꪝꪴꪙ ꪎ꫁ꪮꪥ ꪻꪙ ꪶꪒꪉ ꪀ꫁ꪱꪙ ꪀ꪿ꪲꪉ ꪎꪱꪫ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪮ꫁ꪲꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣ꫁ꪺ ꪶꪋꪣ ꪭꪾꪚ ꪁꪮꪙ ꪊꪸꪉBườn Chết kái bườn Pét Bók kệt kái bók kẵng Bàn pũn xỏi nãư đồng kản kính Xào báo ỉn muôn mụa chỗm hặp kõn chiềngTháng Bảy kế tháng Tám Hoa “kệt” cùng hoa găng Hoa ban rừng nở đầy cành Trai, gái vui chơi đón quả còn tết
63ꪹꪚꪙ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪚꪮꪀ ꪄꪰꪒ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪀꪱ꪿ꪥ ꪚꪮꪀ ꪕꪮꪉ ꪵꪒꪉ ꪹꪚꪙ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪒ ꪶꪔ ꪹꪄꪉ ꪹꪣ ꪠꪴ꫁ ꪹꪚꪙ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪘ꫁ꪱ ꪣꪱꪀ ꪹꪣ ꪠꪺBườn Kảu kái bườn Xíp Bók khắt kạu kái bók tõng đành Bườn xống pết tồ khường mữa phủ Bườn xống chụ nả mạk mữa phùaTháng chín, tháng Mười Hoa “khắt” kề hoa “tỗng” đỏ Tháng đưa tiễn vịt bầu về chuồng Tháng tiễn dâu về nhà chồng
64ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪙꪾ꫁ ꪙꪮꪉ ꪵꪒꪉ ꪼꪨ ꪬꪱꪒ ꪙꪾ꫁ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪔꪱꪒ ꪅꪲ ꪅꪮꪙ ꪡꪮꪉ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪡꪮꪉ ꪑꪲ ꪑ꫁ꪮꪥBướn Xíp nặm nõng đành lày hát Nặm tốc tát khĩ khõn Phõng tốc phõng nhĩ nhọiTháng Mười lũ đỏ chảy thành thác Thác dồn thác véo von Sóng dồn sóng rợp rờn
65ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪮꪸꪒ ꪹꪬꪸꪒ ꪣꪽ ꪮꪮꪀ ꪄꪮꪙ ꪔ꫁ꪱꪉ ꪹꪬꪸꪒ ꪀ꫁ꪱ ꪨ꫁ꪱꪉ ꪮꪮꪀ ꪄꪮꪙ ꪕꪮꪉMường Xíp ết Hết mẵn ók khòn tảng Hết kả lảng ó k khòn tõngTháng Mười một Nấm hương mọc trên gỗ “tảng” Nấm “cả lảng” mọc đầy trên gỗ “tõng” (gỗ “tảng”, gỗ “tõng” là loại cây gỗ xốp)
66ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪠꪰꪀ ꪀꪱꪒ ꪵꪭꪫ ꪬꪱꪉ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪵꪄꪙ ꪄꪱꪫ ꪜꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪹꪩꪱ ꪹꪚꪙ ꪬ꫁ꪱ ꪜꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪣ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪵꪜꪒ ꪒꪱꪉ ꪹꪙꪉBườn Xíp xòng Phắc kát heo hàng chạng Khèn khào pàn bó k lãu bườn Hả Pàn bók mạ bườn Pét đàng nưỡngTháng Mười hai Cải ngồng dài đuôi voi Cánh tay trắng tựa bông lau tháng Năm Tựa hoa “mạ” tháng Sáu đang rộ
67ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪮꪸꪒ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪹꪚꪙ ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪚꪮꪀ ꪶꪉꪣ ꪒꪱꪉ ꪶꪒ꪿ꪙ ꪹꪨꪉ ꪎꪸ ꪀ꫁ꪱꪙ ꪎ꫁ꪱꪙ ꪙꪱ ꪩ꫁ꪮꪉ ꪶꪜ꪿ꪉ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪼꪄ ꪚꪺ ꪣꪺ ꪶꪠꪙ ꪙꪮꪉ ꪶꪬ꪿ꪉ ꪁꪮꪉ ꪬꪱ ꪋꪴ꫁Bườn Xíp ết kái bườn Xíp xòng Bó k ngỗm đàng đốn lường xìa kản Xản nã lọng pốn ón khay bùa Mũa phồn nõng hống kõng hà chụTháng Mười một kề tháng Mười hai Hoa “ngỗm” úa vàng lìa đài Sổ đất trũng nở nụ xanh Mùa mưa lũ ngóng trông người tình
68ꪙ꫁ꪾ ꪩ꫁ꪸꪉ ꪜꪱ, ꪙꪱ ꪩ꫁ꪸꪉ ꪼꪝ꪿Nặm liệng pà, nã liệng payNước nuôi cá, ruộng nuôi dân
69ꪙꪾ꫁ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪁꪮꪙ, ꪬꪮꪙ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪖ꫁ꪾNăm thái kõn, hòn thái thẳmNước thay lạch, don chuyển hang
70ꪙ꫁ꪾ ꪡ꫁ꪱ – ꪎꪱꪥ ꪶꪠꪙNặm phạ – xài phồnNước trời – dây mưa
71ꪙ꫁ꪾ ꪩꪱꪥ – ꪏꪱꪥ ꪄ꪿ꪸNặm lãi – xãi khíaNước lụt – cát trôi
72ꪶꪒꪉ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪹꪨ꪿ꪱ ꪹꪨ꪿ꪱ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪶꪒꪉĐồng pơng láu Láu pơng đồngRừng già cậy rừng non Rừng non cậy rừng già
73ꪹꪎ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪶꪒꪉ – ꪶꪒꪉ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪹꪎXừa pơng đồng – đồng pơng xừaHổ cậy rừng – rừng cậy hổ
74ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪎ ꪶꪒꪉ ꪹꪜ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪢꪲ ꪹꪨ꪿ꪱ ꪹꪎ ꪔꪱꪥBáu mĩ xừa đồng páu Báu mĩ láu xừa tàiKhông có hổ, rừng trống rỗng Không có rừng hổ chết
75ꪒꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪐ꫁ꪱ ꪒꪲꪙ ꪶꪄĐin báu mĩ nhả đìn khồĐất không có cỏ đất cằn
76ꪵꪒꪒ ꪶꪠꪙ ꪶꪝꪚ ꪀꪽ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪴꪉ ꪀꪲꪙ ꪙꪾ꫁Đét phồn pộp kằn Pền hũng kìn nặmNắng mưa chập nhau Thành cầu vông uống nước
77ꪙꪾ꫁ ꪀꪱꪉ ꪬꪱꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪎNặm kàng hát báu xàưNước giữa thác không trong
  78ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪶꪊ꪿ꪙ ꪜꪴ꪿ꪉ ꪐ꫁ꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪣ꫁ꪱ ꪶꪊ꪿ꪙ ꪎꪽ ꪵꪙꪫ ꪙꪱꪉ ꪙꪲ, ꪶꪙꪀ, ꪀꪫꪱꪉ, ꪡꪱꪙ, ꪵꪭꪒ ꪉ꫁ꪫꪱꪉ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪵꪎ꪿ꪉ ꪶꪒꪉ ꪨꪺꪉ ꪯ꫁ꪽ ꪨ꫁ꪷ ꪜꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪭ꪿ꪰꪉNgũa koãi chốn púng nhả Chạng mạ chốn xằn nẽo Nãng nĩ, nộc, koàng, phãn, hẹt Ngoạng họng xánh đồng luồng Ặn lỏ puồng mưỡng hăngBò trâu đầy bãi cỏ Voi vượn đầy lưng đồi Vượn, chim, nai, hoẵng, tê giác Cồ cộ kêu khắp rừng rộng Đó là mường giàu
79ꪶꪠꪙ ꪶꪩꪣ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪝ꫁ꪮꪉ ꪶꪊ꪿ꪣ ꪵꪒꪒ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪔ꫁ꪮꪉ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪼꪣ꫁                  ꪑꪱ ꪵꪄꪀ ꪡꪴꪙ ꪹꪘPhồn lỗm báu pền pọng chốm Đét xóng tỏng hôm mạy                   Nhã khé k phun nừaMưa nắng không nên cầu nhàu Nắng chiếu đến bóng cây                        chớ kêu trời
  80ꪻꪚ ꪝꪴ ꪕ꪿ꪷ ꪄ꫁ꪱꪉ ꪠ꪿ꪱ ꪘ꪿ꪺꪥ ꪢꪱꪀ ꪕꪷ꪿ ꪄ꫁ꪱꪉ ꪀꪮꪉ ꪘꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪶꪊ꪿ꪙ ꪜꪱ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪉꪲꪙ ꪎꪸꪉ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪺꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪨꪷ ꪎꪰꪀ ꪘ꫁ꪮꪥBàư pũ to khảng phá Nuối mák to khảng kòng Nòng luồng chốn pà hạu Khảu bản nghĩn xiềng hùa Mưỡng báu puỗn báu lò xắc nỏiLá trầu to bằng nia Quả cây to bằng cồng Ao to nơi cá ngụ Vào bản nghe tiếng cười Mường không phải buồn lo
81ꪵꪄꪀ ꪡ꫁ꪱ, ꪡ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪉꪲꪙ ꪵꪄꪀ ꪒꪲꪙ, ꪒꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁Khék phạ, phạ báu nghĩn Khék đìn, đìn báu hụGọi trờ , trời không nghe Gọi đất, đất không biết
82ꪵꪒꪒ ꪶꪠꪙ ꪭꪳ ꪫꪸꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖ꫁ꪱ ꪭꪳ ꪫꪸꪀ ꫛ ꪜꪴꪙĐét phồn hữ việk phạ Thả báu thả hữ việk kỗn pùnNắng mưa là việc trời Chờ hay không là việc người lo
83ꪄ꫁ꪱꪣ ꪜ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪶꪒꪉ ꪁ꫁ꪮꪣ ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪜ ꪒꪸꪫKhảm pá koảng đồng kọm Nhã hák pày điềuVượt qua rừng già cổ thụ Chớ đi một mình
84ꪡꪴꪙ ꪹꪘ ꪜꪽ ꪹꪀꪒ ꪎꪲꪉ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪭꪳ ꪶꪙ ꪋ꫁ꪲꪫPhũn nừa pằn kướt xình dương hữ nỗ chịuTrời đặt điều gì cũng đành chịu
85ꪵꪒꪒ ꪹꪨꪉ ꪹꪡꪉ ꪑ꫁ꪮꪣ ꪵꪒꪒ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪵꪬ꫁ꪉ ꪻꪄ꪿ ꪵꪒꪒ ꪮꪮꪀ ꪢꪮꪀ ꪁꪫꪱꪀ ꪵꪒꪒ ꪵꪒꪉ ꪵꪭꪉ ꪀ꫁ꪱ ꪵꪒꪒ ꪎꪱꪥ ꪉꪱꪥ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪵꪒꪒ ꪻꪄ꪿ ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪹꪩꪱ ꪹꪠꪱ ꪎꪮꪚ ꪎꪮꪀ ꪕꪱꪉ ꪕ꫁ꪱꪉ ꪭ꪿ꪮꪉ ꪶꪩ꫁ꪙ ꪹꪨ ꪹꪏ ꪝ꪿ꪱꪉĐét lường phưỡng nhọm Đét lạnh hảnh kháư Đét ók mók koạk Đét đành hãnh cả Đét xài ngãi chạu Đét kháư chàư nõn Lạnh lãu phàu xóp Xók tãng tạng hong Lộn lừa xữa pangNắng vàng nhuộm rơm Nắng hanh khô cạn Nắng chiếu sương tan Nắng đỏ sức bền Nắng muộn cơm sớm     Nắng khô buồn ngủ Nắng gắt cháy trụi Đường, lối, lạch, rãnh Thừa thãi ê chề
86ꪹꪮꪸ꪿ ꪹꪁꪷ꪿ ꪏꪱꪥ, ꪨꪱꪥ ꪜꪱꪙ ꪙ꫁ꪾẾ kơ xãi, lài pàn nặmNhiều như cát, lắm như nước
87ꪭꪱꪀ ꪼꪣ꫁ ꪼꪎ꫁ ꪒꪲꪙHạk mạy xảy đìnRễ cây ruột đất
88ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨꪉ ꪹꪡꪉ ꪵꪬ꪿ꪫKhảu lường phưỡng héoThóc vàng rơm héo
89ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨꪉ ꪹꪡꪉ ꪹꪭ꪿Khảu lường phưỡng hưaThóc vàng rơm sáng bóng
90ꪊꪮꪣ ꪝꪴ ꪭꪴ ꪬ꫁ꪺꪥChòm pũ hũ huổiNgọn núi lỗ khe
91ꪜ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪶꪒꪉ ꪹꪁꪷꪉPá koảng đồng kỡngRừng rú mênh mông
92ꪶꪒꪉ ꪉ꪿ꪱ ꪜ꪿ꪱ ꪉꪱꪫĐồng nga pá ngãoRừng già cổ thụ
93ꪹꪢꪸꪒ ꪶꪒꪉ ꪭꪮꪒ ꪹꪨ꪿ꪱMết đồng họt láuHết rừng già đến rừng non
94ꪼꪣ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪄꪙ, ꫛ ꪹꪜꪸꪙ ꪢꪺꪒMạy pền khồn, kỗn pền nuốtCây mọc lông, người mọc râu
95ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪴ꪿ꪀ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪎꪱꪣ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪎꪱꪣ ꪝꪴTổn phúc hôm xàm huổi Tổn kuổi hôm xàm pũBụi ráy che ba lạch Bụi chuối chắn ba núi
96ꪶꪁ꪿ ꪙꪮꪙ ꪄꪮꪙ ꪜ꫁ꪱꪙKô nõn khòn pảnCây nằm gỗ ngổn ngang
97ꪊꪴꪒ ꪹꪩꪱ ꪹꪠꪱ ꪚ꫁ꪱꪙChút lãu phàu bảnĐốt lau thui bản
98ꪊꪴꪒ ꪹꪩꪱ ꪹꪠꪱ ꪩ꪿ꪱꪉChút lãu phàu langĐốt lau thui gầm sàn
99ꪄ꫁ꪱ ꪎꪰꪒ ꪔꪰꪒ ꪹꪙ꫁Khả xắt tắt nựaGiết súc vật như chém chặt mình
100ꪡ꫁ꪱ ꪼꪜ꫁ ꪒꪲꪙ ꪚꪰꪉPhạ pảy đìn bằngTrời che đất chắn
101ꪡꪱ꫁ ꪄ꫁ꪱ ꪒꪲꪙ ꪒ꪿ꪽPhạ khả đìn đắnTrời đánh đất lở
102ꪵꪒꪒ ꪊꪲ꪿ ꪶꪠꪙ ꪵꪒꪒ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪢ꫁ꪱꪥ ꪵꪮ꪿ ꪬꪱ ꪹꪭꪙ ꪢꪱꪉ ꪩꪴꪀĐét chí phồn đét hại Mải é hà hưỡn màng lụkNắng sẽ mưa nắng gắt Goá muốn lấy chồng mắng con
103ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪜꪲ ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪜꪲ ꪄꪱꪥ ꪩꪴꪀDệt hay pì đảy koãi, pì khài lụkLàm nương năm được trâu, năm bán con
104ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪨ ꪔꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪱ ꪻꪭ꪿ ꫜDệt hay lừa tà Báu to nã haư nưngLàm nương ngút mắt nhìn Không bằng làm ruộng một thửa
105ꪖ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪩꪺꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪤꪴ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪹꪙꪷ꫁ꪉ ꪹꪠꪷ꫁ꪉ ꪊ꪿ꪰ ꪊꪾꪚThẳm luồng luỗng chắng dú Mạy nợng phởng chắng chắpHang to rồng mới ở Cây nghiêng ong mới đậu
106ꪶꪔꪙ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱꪉ ꪶꪚꪙ ꪶꪔꪙ ꫛ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣTồn minh dú kàng bồn Tồn kỗn dú mưỡng lumLinh hồn trên không trung Thể xác dưới mặt đất
107ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪁ꪿ꪱ ꪚꪲꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪚꪲꪙ ꪬ꪿ꪱꪉDệt nã ka bìn tốc Dệt hay nộc bin hángLàm ruộng quạ bay rơi Làm nương chim bay lạc
108ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪔꪲꪙ ꪠꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪹꪜꪷ꪿ꪉ ꪔꪲꪙ ꪩ꫁ꪮꪉDệt hay bớng tìn phà Dệt nã bớng tìn lọngLàm nương xen chân núi Làm ruộng xem chân trũng
109ꪡ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪶꪠꪙ ꪶꪋꪙ ꪨꪱꪥ ꪠ꫁ꪱ ꪨ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪭ꫁ꪱꪉ ꪶꪊ꪿ꪣ ꪨꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣPhạ chí phồn chỗn lài phả Lả chí hạng chốm lài koãmTrời sắp mưa chất nhiều mây Người muốn ly hôn lắm điều
110ꪼꪭ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪵꪒꪒ ꪹꪕꪸꪉ ꪁ꪿ꪾ – ꪼꪒ꫁ ꪄꪱꪥ ꪼꪭ꪿ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪼꪒ꫁ ꪵꪒꪒ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ – ꪼꪒ꫁ ꪏ꫁ꪳHay khảu đảy đét tễnh căm – đảy khài Hay phải đảy đét chỡ ngai – đảy xựNương lúa được nắng chiều – được bán Nương bông được nắng trưa – phải mua
111ꪠꪴ꫁ ꪨꪰꪀ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪠꪴ꫁ ꪋ꫁ꪱ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪒꪲꪙPhủ lắc bớng phạ Phủ chạ bớng đìnNgười khôn nhìn trời Kẻ dại nhìn đất
112ꪹꪣꪉ ꪶꪚꪙ ꪣꪲ ꪵꪣ꪿ ꪹꪚ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪣꪲ ꪵꪣ꪿ ꪙꪱꪉMưỡng bồn mĩ me bảu Mưỡng chảu mĩ me nãngTrên trời có bà mụ Trần gian có bà nàng
113ꪵꪣ꪿ ꪙꪱꪉ ꪩ꫁ꪸꪉ ꪣ꪿ꪲꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪚꪱ꫁ ꪶꪠ꪿ꪀ ꪣ꪿ꪲꪉ ꪶꪩꪉMe nãng liệng minh chảu Me bảu phốc minh lỗngBà mụ thả mình xuống Bà nàng nuôi nấng mình
114ꪩꪺꪉ ꪁꪮꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪊꪾꪚ ꪜꪱꪥ ꪀꪷ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪶꪀꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪒꪲꪙLuỗng kõn báu chắp pài kò hốc Nộc kốt báu lỗng đìnRồng còn không đậu cành tre Phượng hoàng không xuống đất
115ꪀꪫꪱꪉ ꪬ꫁ꪱꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪎ ꪹꪬꪱKoàng hảo báu to xừa hàuNai khoẻ không bằng hổ ốm
116ꪉꪺ ꪕꪴꪙ ꪠꪱꪥ ꪁꪫꪱꪥ ꪕꪴꪙ ꪭ꫁ꪺ ꪉꪴ ꪵꪣꪚ ꪩ꫁ꪲ ꪕꪴꪙ ꪕꪱꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪻꪎ꪿ ꪹꪊꪱ꫁Ngũa tũn phài Koãi tũn hụa Ngũ mẹp lịn tũn tãng Báu đì táo xáư chảuPhai cao chắn lối bò Vách đứng chặn lối trâu Cùng đường rắn lè lưỡi Không khéo sẽ quật lại mình
117ꪵꪮ꪿ ꪥꪳꪙ ꪹꪬꪷꪉ ꪹꪎꪸꪙ ꪹꪚꪱ꫁ ꪵꪮ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪮ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪹꪎꪸ ꪄꪺꪙÉ dữn hờng xền bảu É thảu é ké xền khuồnMuốn sống lâu cúng bà mụ Muốn tuổi thọ cúng linh hồn
118ꪵꪮ꪿ ꪜ꫁ꪱꪫ ꪤꪮꪀ ꪢꪲ ꪵꪮ꪿ ꪝꪲ ꪤꪮꪀ ꪔ꪿ꪷ ꪵꪮ꪿ ꪄ꪿ꪷ ꪤꪮꪀ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪤꪮꪀ ꪡꪸÉ pảo dók mì É pĩ dók tó É khó dók tạo dók phĩaMuốn sẹo ghẹo gấu Muốn béo trêu ong Muốn nghèo chọc tức tạo phìa
119ꪵꪖꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪽ ꪒꪲꪙ ꪻꪬ꫁ ꪀꪷ ꪼꪭ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪽ ꪁꪺꪥ ꪻꪬ꫁ ꪶꪔ ꪼꪀ꪿Thèn báu pằn đìn hảư kò hãy Báu pằn kuỗi hả ư tồ káyThen không chia đất cho cây si không chia cu cho gà
120ꪼꪣ꫁ ꪘ꫁ꪳꪣ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪔꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪒꪮꪀ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪱꪙMạy nửm báu pền tók Mạy đók báu pền kãnTre cụt không nên lạt Cây mục không nên đòn
121ꪶꪔ꫁ꪙ ꪚꪮꪀ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪼꪄ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪻꪙ ꪶꪒꪉ ꪻꪠ ꪹꪬꪸꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪻꪊ ꪶꪋꪣ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪚꪮꪀ ꪁꪱꪥ ꪹꪐꪉ ꪬ꪿ꪮꪙ ꪻꪠ ꪹꪒꪸꪒ ꪣꪱ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪹꪀꪱ꫁ ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪹꪎꪱ꫁ ꪎꪸ ꪩ꫁ꪱ ꪏꪸꪒ ꪋ꪿ꪺ ꪜꪱꪉ ꪹꪓꪷꪥTổn bók xọn khày ón nãư đồng Phàư hền lẹo chàư chỗm ỉn muôn Bók kãi nhường Hón phàư đết mã xọn kảu Mẵn hák xảu xìa lạ xiệt chua pàng đỡiHoa hồng dù ở trong rừng Hễ ai nhìn thấy muốn đưa tay hái Hoa “kãi nhương” Không ai hái cài tóc Bỏ mặc cho hoa tàn
122ꪶꪔ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪲꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪶꪚꪙ ꪶꪔ꫁ꪙ ꫛ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪴ꪿ꪣTổn minh dú mưỡng bồn Tổn kỗn dú mưỡng lumCây hồn ở trên trời Cây đời ở trần gian
123ꪶꪀ꪿ꪀ ꪼꪣ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪣꪲ ꪠꪲ ꪎꪱꪫ ꪠꪴ꫁ ꪒꪲ ꪣꪲ ꪹꪊꪱ꫁Kốc mạy nháư mĩ phì Xào phủ đì mĩ chảuGốc cây to có ma Con gai đẹp có chủ
124ꪜꪴꪀ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪱꪀ ꪜꪴꪀ ꪢꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪀꪷP úk kuổi pền hạ k Púk mák pền kòTrồng chuối ra rễ Trồng quả ra cây  
125ꪶꪀ꪿ꪀ ꪢ꫁ꪽ ꪹꪝ꪿ ꪭꪱꪀ ꪻꪚ ꪝꪺꪉ ꪔꪱꪀ ꪹꪝ꪿ ꪀꪷKốc mẳn pưa hạk Bàư puỗng ták pưa kòGốc vững bởi rễ Lá xum xuê bởi cây
126ꪭꪱꪀ ꪨꪮꪀ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪁꪮꪙ ꪀꪷ ꪶꪔ ꪩꪮꪉ ꪻꪚ ꪵꪬ꪿ꪫHạk lók kốc kõn Kò tồ lõng bàư héoRễ mục gốc lung lay Cây rỗng lá vàng úa
127ꪣꪲ ꪙ꫁ꪾ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪡꪙ ꪣꪲ ꪹꪭꪙ ꪋꪰ꪿ ꪣꪲ ꪚ꫁ꪱꪙMĩ nặm chắng mĩ phưỡn Mĩ hươn chắng mĩ bảnCó nước mới có gia Có nhà mới có bản
128ꪑꪱ ꪫꪱꪉ ꪙꪱ ꪒꪱꪉ ꪼꪬ꪿ ꪑꪱ ꪫꪱꪉ ꪼꪭ꪿ ꪒꪱꪉ ꪚꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪣꪺ ꪑꪱꪣ ꪔꪱꪤ ꪤꪱꪀNhã vãng nã đàng háy Nhã vãng hay đàng bài Kài mũa nhãm tài dákChớ bỏ ruộng đang cày bàư Chớ bỏ nương đang làm cỏ Quá thời vụ chết đói
  129ꪁꪾ꪿ ꫜ ꪹꪚꪙ ꪑꪰꪉ ꪨꪰꪀ ꪎꪮꪉ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪰꪀ ꪢꪱꪀ ꪄꪱꪣ ꪎꪱꪣ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪑꪰꪉ ꪬ꪿ꪸꪉ ꪎꪲ꪿ ꪁꪾ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪕ꫁ꪺꪉ ꪬ꫁ꪱ ꪁꪾ꪿ ꪼꪕ ꪄ꪿ꪱꪫ ꪀꪽ ꪵꪩ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪁꪾ꪿ ꪹꪒꪸꪀ ꪔꪷ꪿ ꪵꪑ ꪘ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪹꪊꪸꪒ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪙ꪿ꪱꪉ ꪵꪜꪒ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪹꪭꪸ ꪹꪑꪱ꫁ ꪹꪀꪱ꫁ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪊꪮꪒ ꪎꪲꪚ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪔ꫁ꪰꪉ ꪀꪱꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪎꪲꪚ ꪹꪮꪸꪒ, ꪎꪲꪚ ꪎꪮꪉ ꪹꪚꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱꪀ ꪬꪱ ꪶꪣꪙ ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ, ꪎꪲꪚ ꪎꪲ꪿ꪹꪚꪙ ꪶꪎ꪿ꪙ ꪠꪱ꫁ ꪎꪸ ꪒꪾ ꪎꪲꪚ ꪬ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪶꪣꪙ ꪶꪋ꫁ꪀ ꪎꪲꪚ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪚꪙ ꪶꪣꪙ ꪵꪋ꫁ꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪊꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪹꪜꪸꪒ ꪹꪢꪸꪒ ꪶꪔ – ꪹꪚꪙ ꪮꪮꪀ ꪎꪲꪚ ꪵꪜꪒ ꪵꪕꪒ ꪙꪮꪙ – ꪹꪚꪙ ꪄ꫁ꪳꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪨꪱ꫁ ꪹꪢꪸꪒ ꪼꪬ ꪏꪱꪫ ꪁꪾ꪿ ꪎꪱꪫ ꪐ꪿ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪎꪲꪚ ꪬ꫁ꪱ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪎꪲꪚ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪁꪾ꪿ ꪹꪚꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪭꪣKăm nưng bườn nhẵng lắc Xòng kăm bườn pền phắc mák khàm Xàm kăm bườn nhẵng hiếng Xí kăm Xả tuộng Hả kăm Tãy kháo kằn lẽ Hốc kăm đếch tó nhẽ nả khuống Chết kăm bườn táo nang Pét kăm bườn hễ nhạu Kảu kăm bườn chót Xíp kăm bườn tẳng kàng phạ Xíp ết, Xíp xòng bườn khảu mạk hà mỗn Xíp xàm, Xíp xí bườn xốn phả xìa đằm Xíp hả bườn mỗn chộc Xíp hốc bườn mỗn chẹn Xíp chết kìn pết mết tồ – bườn ók Xíp pét tẹt nõpn – bườn khửn Xíp kảu thảu kìn lảu mết hày Xão kăm xào nhá khuống Xíp hả kăm bườn tốc Xíp hốc kăm bườn háng Xàm xíp kăm bườn khảu hẽm.Mồng một trăng ở xa Mồng hai trăng hình trái me Mồng ba trăng con nghiêng Mồng bốn Xá reo cười đón trăng Mồng năm Thái gọi nhau xem trăng Mồng sáu trẻ nô đùa dưới sân Mồng bảy trăng sửa mình soi hướng Mồng tám vành trăng khuyết Mồng chín vành trăng tròn Mồng mười thấy trăng đứng đỉnh đầu Mười một mười hai trăng vào khuôn sắp tròn Mười ba, mười bốn xua hết bóng đen trăng tỏ Mười lăm trăng tròn miệng cối Mười sáu trăng tròn vành vạnh Mười bảy ăn hết con vịt trăng lên Mười tám giấc ngủ nồng trăng mọc Mười chín, già uống rượu hết chum Hai mươi gái dệt vải hạn khuống Mười lăm trăng lặn Mười sáu trăng treo Ba mươi trăng chuyển vào đầu tháng mới.
130ꪶꪠꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄ꫁ꪱꪣ ꪎꪲ, ꪄ꫁ꪱꪣ ꪻꪎ꫁ ꪵꪒꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄ꫁ꪱꪣ ꪻꪁ꫁, ꪄ꫁ꪱꪣ ꪹꪣꪸꪒPhồn báu khảm Xì, khảm Xảư Đét báu khảm Kạư, khảm MệtMưa không quá Thìn, quá Tỵ Nắng không quá Hợi, quá Tuất 
131ꪙꪱ ꪋ꪿ꪽ ꪤꪴ꪿ ꪀ꫁ꪮꪉ ꪹꪢꪉ ꪙꪱ ꪹꪡꪉ ꪤꪴ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪶꪕ꪿ꪉNã chăn dú kỏng mường Nã phưỡng dú lả tôngRuộng tốt ở dưới mương Ruộng rơm ở cuối đồng 
132ꪙꪾ꫁ ꪣꪱ ꪙꪱ ꪕꪷ꪿ ꪹꪩꪱ꫁ ꪹꪀꪱ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪬ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪜꪲ ꪣꪲ ꪀꪲꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪤꪱꪀNặm mã nã to lạu Kảu koãi háy chu pì Mĩ kìn báu dản dák  Nước vào ruộng bằng bịch Chín trâu cày quanh năm Có ăn chẳng sợ đói 
133ꪙ꫁ꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚ꫁ꪰꪉ ꪵꪝ ꪭ꪿ꪺ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚ꪿ꪺ ꪵꪝ ꪶꪊꪣNặm khảu bẳng, pẽ hua Nặm khảu búa pẽ chồmNước vào ống, bè thủng Nước đầy ống, bè chìm 
134ꪙ꫁ꪾ ꪄꪱꪫ ꪵꪄꪫ ꪵꪣꪫ ꪔꪱꪥ ꪀꪱꪀNặm khào khèo Mẽo tài dákNước trong veo Mèo chết đói 
135ꪙ꫁ꪾ ꪖ꫁ꪺꪣ ꪎꪨꪰꪉ ꪶꪀꪚ – ꪶꪀꪚ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪮꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪖ꫁ꪺꪣ ꪎꪨꪰꪉ ꪄꪸꪒ – ꪄꪸꪒ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪮꪷNặm thuổm xlằng kốp-kốp chắng ò Nặm thuổm xlằng khiết-khiết chắng òNước ngập lưng ếch, ếch mới kêu Mước ngập lưng nhái, nahí mới kêu 
136ꪙ꫁ꪾ ꪼꪀ꪿ ꪹꪖ꪿ꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪬꪸꪙ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪐꪸꪙ ꪣꪮꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁Nặm káy thướn báu hền Năm nhền mõng báu hụNước gà rừng không thấy Nước cầy hương không biết 
137ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ ꪻꪊ ꪹꪎꪉ ꪚ꪿ꪙ ꪙ꫁ꪽ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙ꫁ꪾ ꪄꪮꪉ ꪝꪰꪀ ꪵꪭꪉ ꪢꪱꪀ ꪵꪣꪉ ꪄꪮꪉ ꪋ꫁ꪮꪉ ꪎꪰꪀDú bón đàư chàư xường bón nặn Khảu nặm khòng pặc hãnh Mák mãnh khòng chọng xắcỞ chỗ nào lòng thương chỗ ấy Lúa gạo của từ sức Hoa quả của từ chăm   
138ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪹꪣꪉ ꪙ꫁ꪽ ꪹꪤꪸꪒ ꪔꪮꪀ ꪮꪮꪀ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ꫁ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪽ ꪹꪤꪸꪒ ꪹꪄꪱ꫁ ꪨꪱꪣDú mưỡng đàư àu mạy mưỡng nặn dệt tók Ók bón đàư àu mạy bón nặn dệt khảu làmỞ chỗ nào lấy cây chỗ đó làm lạt Đẻ chỗ nào lấy cây chỗ đó làm cơm lam 
139ꪼꪣ꫁ ꪁ꫁ꪾ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪁ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁Mạy kặm kuổi Kuổi kặm mạyCây chống chuối Chuối chống cây 
140ꪢ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪊꪮꪉ ꪢꪷ꫁ ꪹꪜꪱ꪿ ꪒꪲꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪐ꫁ꪱ ꪒꪲꪙ ꪶꪄMỏ báu mĩ chòng mỏ páu Đìn báu mĩ nhả đìn khồNồi không có muôi nồi rỗng Đất không có cỏ đất cằn 
141ꪼꪒ꫁ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪋꪺ ꪼꪒ꫁ ꪹꪎ ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪜꪱꪒ ꪤꪴ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪕꪸꪉ ꪨꪱꪥ ꫃ꪫ꫁ꪙ ꪻꪠ ꪣꪽ ꪣꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪻꪠ ꪣꪽ ꪢ꫁ꪮꪣ ꪝ꫁ꪮꪣ ꪀꪽ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙĐảy chạng nhã hák chũa Đảy xừa nhã hák pát Dú pá pền khòng chảu Khảu bản pền khòng tễnh lài Vện phàư mẵn mãi Kài phàư mẵn mỏm Pọm kằn chắng pềnĐược voi chớ tự mổ Được hổ chớ tự ăn Ở rừng là của mình Vào bản thành của chung Bỏ ai người ấy buồn Sót ai người ấy tủi Cùng được hưởng mọi người mới vui 
142ꪹꪒ꪿ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪼꪠ ꪼꪭ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪚ꫁ꪱ ꪀ꫁ꪱ ꪙꪱ ꪶꪒ꪿ꪀ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪶꪠꪙDDứa pơng phày Hãy pơng bả Kả nã đốc pơng phồnCây sung nương tựa cây “phay” Cây si nương tựa cây đa Mạ ruộng phải nhờ nước trời 
143ꪹꪄꪱ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪑꪱ ꪼꪜ ꪒꪸꪫ ꪹꪋꪷ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪝꪸꪫ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪰꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁Khảu pá nhã pày điều Chỡ tốc piễu pền xằng báu hụVào rừng chớ đi lẻ một mình Không may xảy ra điều gì không ai biết 
144ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪊꪰꪉ꪿ ꪹꪬꪸꪙ ꪭꪮꪀ ꪵꪕꪫ ꪙꪲꪫ ꪼꪡ ꪮꪴꪒ ꪭꪴ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪬꪸꪙ ꪘꪴ ꪝꪱ ꪄꪲꪫ ꪀꪱꪥ ꪘ꫁ꪱPhãy mảy pá chắng hền họk tẽo nĩu Phãy út hũ chắng hền nù pã khìu kài nảLửa cháy rừng mới thấy sóc nhảy cành Lửa hun lỗ mới thấy chuột hôi nhảy qua trước mặt 
145ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪢꪮꪀ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪢꪮꪀ ꪼꪜ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪢꪮꪀ ꪥꪲ ꪶꪥꪙ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪠꪙ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪠꪙ ꪼꪜ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪶꪠꪙ ꪎꪰꪀ ꪎ꫁ꪱꪥNhã phẵng koãm mók Phăng koãm mók pày to mók dĩ dỗn Nhã phẵng koãm phồn Phẵng koãm phồn pày toi phồn xắc xảiChớ nghe theo lời mây Nghe theo mây bồng bềnh không nghỉ Chớ nghe theo lời mưa Nghe theo mưa sa hạt rải rác
146ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪊꪲꪀ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪊꪲꪀ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪭꪮꪀ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪊꪮꪀ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪊꪮꪀ ꪹꪄꪱ꫁ ꪶꪚꪀ ꪩꪺ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪖꪺ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪖꪺ ꪊꪸꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪥ꫁ꪰꪉNhã phăng koãm nộc chích Nộc chích báu mĩ họk Nhã phẵng koãm nộc chók Nộc chók khảu pốk lũa Nhã phẵng koãm nộc thùa Nộc thùa chiều báu dặng.Chớ nghe lời chim chích Chim chích không có tổ Chớ nghe lời chim sẻ Chim sẻ nằm hốc gióng tre Chớ nghe lời chim khướu Chim khướu kêu không nghỉ
147ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪙ꫁ꪾ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪔꪱꪒ ꪙ꫁ꪾ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪔꪱꪒ ꪎꪸꪉ ꪙꪽ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪙ꫁ꪾ ꪼꪨ ꪬꪱꪒ ꪙ꫁ꪾꪼꪨ ꪬꪱꪒ ꪡꪮꪉ ꪄꪷ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪀ꪿ꪱꪙ ꪀꪷ ꪀ꪿ꪱꪙ ꪁꪷ ꪊꪲ꪿ ꪒꪴꪒ  ꪣꪺ ꪀ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪋꪴ꫁ ꪨ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪊ꪿ꪲ ꪒꪴꪒ ꪣꪺ ꪀꪲꪙNhã phẵng koãm nặm tốc tát Nặm tốc tát xiềng nẵn Nhã phẵng koãm nặm lày hát Nặm lày hát phõng khò Nhã phẵng koãm nộc kán kò kán kõ Chí đút mũa kả Nhã phẵng koãm chụ lả nọi Chí đút mũa kìnChớ nghe nước đổ thác Nước đổ thác tiếng ồn Chớ nghe nước xuống ghềnh Nước xuống ghềnh sóng cuộn Chớ nghe lời chim “cán co, cán cõ” Sẽ mất mùa mạ Chớ nghe lời nhân tình Sẽ lỡ mùa làm ăn
148ꪶꪠꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪣꪲ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪣꪲ ꪕ꪿ꪲPhồn tốc mĩ póng Pha họng mĩ tiMưa rơi tuỳ chỗ Sấm rền tuỳ nơi
149ꪉꪺ ꪑꪱ ꪹꪊꪸ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪄꪱ ꪹꪔꪸ꫁ꪙ ꪶꪮ꫁ꪙ ꪑꪱ ꪹꪊꪸ ꪩ꪿ꪲꪙ ꪹꪀꪀ ꪒꪲꪙ ꪵꪒꪉ ꪵꪔꪙ ꪑꪱ ꪹꪊꪸ ꪵꪣꪉ ꪜꪷ ꪵꪮꪫ ꪀ꪿ꪲꪫNgũa nhã chề koãi khàu tển Ổn nhã chề lin kướk đin đành Tèn nhã chề mãnh pò èo kíuBò đừng chê trâu sừng ngắn Dúi đừng chê tê tê nằm đất Ong nghệ chớ chê kiến chúa lưng eo
150ꪶꪠꪙ ꪥꪾ ꪥꪴꪥ ꪙꪱꪙ ꪹꪮ꫁ꪙ ꪠꪴ꫁ ꫃ꪜꪙ ꪹꪭ꫁ꪙ ꪙꪱꪙ ꪒꪲPhồn dẵm dũi nãn ưởn Phủ pền hượn nãn đìMưa lâm râm lâu tạnh Người bị hủi lâu lành
151ꪡ꫁ꪱ ꪹꪨꪉ ꪵꪒꪉ ꪼꪕ ꪵꪖꪉ ꪤꪱꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪼꪕ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪤꪱꪀ ꪣꪽ ꪼꪕ ꪋꪸꪉ ꪊꪽ ꪄꪲ ꪝꪺꪙ ꪻꪊ ꪩ꫁ꪱ ꪼꪕ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪘ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ ꪹꪠꪱPhạ lường đành Tãy Thành dák khảu Tãy chảu dák măn   Tãy Chiễng Chằn khi puỗn chàư lạ Tãy Huổi Phạ kìn nó lãu phàuRáng vàng đỏ Mường Thanh thiếu gạo Mường mình thiếu sắn khoai Người Chiềng Chăn lo đói Người Huổi Phạ ăn búp lau khô
152ꪹꪄ꫁ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪙꪱ, ꪜꪱ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾKhảu dú nã, pà dú nặmCơm ở ruộng, cá ở sông
153ꪑꪱ ꪒꪴ ꪉ꪿ꪱꪥ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪉꪴ ꪎꪲꪉ ꪠꪲꪉ ꪵꪒꪒ ꪵꪒꪒ ꪹꪨꪉ ꪵꪄ꫁ꪣ ꪬꪱꪙ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ꪿ꪱNhã đù ngai ải ngũ xình phình đét Đét lường khẻm hnf ngãn xưỡng káuChớ coi thường rắn ráo sưởi nắng Nắng hơ rồi sẽ hung hăng trở lại
154ꪨꪱꪥ ꪶꪎꪚ ꪵꪝ꫁ ꪙꪱꪀ ꪨꪱꪥ ꪜꪱꪀ ꪵꪝ꫁ ꪹꪎLài xốp pẹ nạk Lài pák pẹ xừaNhiều mồm thắng rái cá Nhiều miệng thắng hổ dữ
155ꪀꪷ ꪒꪸꪫ ꪹꪚ꫁ꪱ ꫃ꪜꪙ ꪜ꪿ꪱ ꪉ꪿ꪱ ꪒꪸꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꫃ꪜꪙ ꪎꪴꪣKò điều báu pền pá Nga điều báu pền xùmMột cây không thành rừng Một cành không thành bụi
156ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪜꪴ꪿ꪉ ꪐ꫁ꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪣ꫁ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪜꪴ꪿ꪉ ꪠꪸꪉNgũa koãi huôm púng nhả Chạng mạ huôm púng phiềngTrâu bò chung bãi cỏ Voi ngựa chung bãi bằng
157ꪋ꫁ꪮꪉ ꪙ꫁ꪾ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪋ꫁ꪮꪉ ꪙꪱ ꪊꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱChọng nặm chắng đảy kìn pà Chọmh nã chắng đảy kìn khảuKhoẻ nước mới được ăn cá Chăm ruộng mới được ăn cơm
158ꪋ꪿ꪱꪉ ꫃ꪥꪒ ꪘꪮꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪋ꪿ꪱꪉ ꫃ꪥꪒ ꪙꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱChang dệt nòng chắng đảy kìn pà Chang dệt nã chắng đảy kìn khảuKhéo đắp ao mới được ăn cá Khéo đắp ruộng mới được ăn cơm
159꫃ꪥꪒ ꪶꪀꪉ ꪻꪬ꫁ ꪣꪽ ꫃ꪜꪙ ꪀ꫁ꪱꪙ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪙ꫁ꪾ ꪚ꪿ꪷ ꪻꪬ꫁ ꪣꪽ ꫃ꪜꪙ ꪫꪰꪉDệt kồng hảư mẵn pền kản Pản nặm bó hảư mẵn pền vẵngLàm công cho thành cán Đắp nước phải thành vũng nước sâu
160ꪼꪣ꫁ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪜ꪿ꪱ ꪕ꪿ꪲ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪊ꪿ꪰꪉ ꫃ꪜꪙ ꪁꪱꪙ ꫛ ꫃ꪔꪣ ꪹꪣꪉ ꪏꪱꪙ ꫛ ꪊ꪿ꪰꪉ ꫃ꪜꪙ ꪹꪊ꫁ꪱMạy nẳng pá ti bón chắng pền kãn Kỗn tềm mưỡng xãn kỗn chắng pền chảuCây trong rừng tuỳ nơi mới thành đòn gánh Người đầy mường tuỳ người mới làm được chủ
161ꪋ꫁ꪳ ꪹꪮꪱ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪣꪽ ꪁ꫁ꪱꪙ ꪋ꫁ꪳ ꪹꪮꪱ ꪒꪲꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪣꪽ ꪁꪮꪙChự àu đìn mưỡng nhã hảư măn kạn Chự àu đìn bản nhã hảư măn kõnGiữ lấy đất mường không cho nó lở Giữ lấy đất bản không để lung lay
162ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪜ꪿ꪮꪥ ꫃ꪜꪒ ꪔꪲꪙ ꪹꪨꪉ ꪋꪲꪉ ꪀ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪻꪬ꫁ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪄꪲ꪿ ꪣ꫁ꪱ ꫄ꪖ꪿ꪀ ꪀ꪿ꪾ ꪋꪲꪉ ꪹꪣꪉNhã hảư tan pói pết tìn lường chĩnh kả Nhã hảư tan khí mạ thớc kắm chĩnh mưỡngĐừng để người thả vịt chân vàng tranh mạ Đừng để người cưỡi ngựa đực tranh mường
163ꪙ꫁ꪾ ꪫꪰꪉ ꫄ꪩ꫁ꪀ ꪨꪱꪥ ꪜꪱ ꪙꪱ ꪻꪭ ꪒꪲ ꪄꪮꪉ ꪕꪱ꫁ꪫNặm vẵng lợc lài pà Nã haư hĩ khòng tạoKhúc sông sâu nhiều cá Thửa ruộng dài của quan
164ꪩꪲꪉ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪩꪲꪉ ꪖꪳꪀ ꪕ꪿ꪾ ꪩ꪿ꪾ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪩ꪿ꪾ ꪖꪳꪀ ꪔꪰꪉLĩnh choi lĩnh thứk tăm Lăm cho lăm thứk tằngKhỉ giúp khỉ mắc bẫy Báo giúp báo dính nhựa
165ꫛ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪻꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪬ꫁ꪽKỗn dú bón đàư Khảu nặm dú bón hẳnNgười ở nơi đâu Gạo nước ở nơi đó
166ꪣꪱꪙ ꪁ꪿ꪱ ꪔ꫁ꪰꪉ ꪭꪳ ꪩ꪿ꪱꪫ ꪼꪭ꪿ ꪶꪒꪉ ꪣꪱꪙ ꪁ꪿ꪱ ꪶꪠꪉ ꪼꪜ ꪩ꪿ꪱꪫ ꪼꪭ꪿ ꪹꪨ꪿ꪱMãn ka tẳng hữ lao hay đồng Mãn ka phồng pày lao hay láuHoa giềng rừng mọc phát nương mới Hoa giềng rừng tàn phát đất hoang
167ꪫꪱꪉ ꪼꪭ꪿ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪔꪱꪥ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪫꪱꪉ ꪼꪭ꪿ ꪶꪩ꫁ꪀ ꪔꪱꪥ ꪤꪱꪀVãng hay káu tài tộc Vãng hay lộc tài dákBỏ nương cũ chết buồn Bỏ nương đã khai hoang chết đói
168꫃ꪥꪒ ꪭ꫁ꪺ ꪑꪱ ꪕ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪠꪱꪥ ꪑꪱ ꪕ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪙ꫁ꪾ ꪩꪱꪒ ꪙꪱ ꪝꪱ ꪄꪱꪉ ꪹꪩ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪩꪱꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪝꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪮꪳꪒDệt hụa nhã tạ koãi Pản phài nhã tạ nặm Nặm lạt nã pã khàng lậu Nặm lạt khảu pã chảu ứtRào giậu đừng thách trâu Đắp đập đừng thách nước Nước ngập ruộng kéo theo dầm kho Nước ngập lúa mang tới cái đói
169ꪙꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ ꪼꪬ꪿ ꪎꪱꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ ꪄ꪿ꪱꪥ ꪎꪱꪣ ꪉꪱꪙ ꪢꪱꪀ ꪼꪭ ꪎꪴ꪿ꪀ ꪚ꪿ꪱꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪢꪱꪀ ꪬ꫁ꪱ ꪎꪴ꪿ꪀ ꪨꪾ ꪙꪱNã báu đì háy xàm khảu Lảu báu đì khái xàm ngãn Mák hãy xúc bán Mák hả xúc lằm nãRựông không tốt làm ba vụ Rượu không nặng rót ba lần Quả si chín gieo mạ Quả giổi chín cấy lúa
170ꪹꪋ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪶꪝꪚ ꪐ꫁ꪱ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪶꪝꪚ ꪶꪠꪙChạu lài pộp nhả Tốc lả pộp phồnSớm quá thì gặp cỏ Muộn quá thì gặp mưa
171ꪬꪺ ꪜꪲ ꪨꪾ ꪻꪎ꪿ ꪜ꪿ꪱ ꪐ꫁ꪱ ꪁ꫁ꪷ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪨ꫁ꪱ ꪜꪲ ꪨꪾ ꪻꪎ꪿ ꪚꪺꪀ ꪁꪫꪱꪥ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙHùa pì lằm xáư pá nhả kọ đảy kìn Lả pì lằm xáư buốk koãi kọ báu đảy kìnĐầu vụ gieo vào bãi cỏ cũng được ăn Cuối vụ cấy vào ao bùn cũng thất thu
172ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙꪱ ꪹꪡꪉ ꫃ꪜꪙ ꪜ꪿ꪲ ꪹꪚꪙ ꪎ꪿ꪲ ꪋ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪨ꪿ꪲꪉ ꪣꪱ ꪔꪴBườn xàm khảu nã phưỡng pền pí Bườn xí chọi khảu lính mã tùTháng ba cây lúa đã cứng cáp Cuối tháng tư thóc chảy về kho
173ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪠꪴ꫁ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪬ꫁ꪲꪉ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪎ꪿ꪱ ꪁꪾ ꪀꪲꪙ ꪠꪴ꫁ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪤꪴ꪿ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪜ꪿ꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪝꪴKẵm kìn phủ tạo dú nẳng hỉnh nẳng xá Kẵ kìn phủ nọi  dú nẳng pá nẳng pũMiếng ăn của quan ở trong tủ trong chạn Miệng ăn dân thường thì ở núi ở rừng
174꫄ꪉꪙ ꪁꪾ ꪄꪮꪉ ꪠꪲ ꪡꪱ꫁ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪄꪮꪉ ꪠꪲ ꪵꪖꪙ ꪻꪠ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪙ ꪣꪽ ꪼꪒ꫁Ngơn kẵm khòng phì phạ Khảu năm khòng phì Thèn Phàư hãnh khèn mẵn đảyVàng bạc của ma trời Lúa gạo của thần thiên Ai khoẻ tay thì giành được
175ꪭꪰꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪣꪱ ꪭꪰꪀ ꪜꪱ ꪜꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪄ꫁ꪳꪙHặc khảu, khảu chắng mã Hặc pà, pà chắng khửnYêu lúa, lúa mới về Yêu cá, cá mới lên
176ꪶꪠꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪼꪬ꪿ ꪀ꫁ꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪭ꫁ꪮꪉ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪼꪬ꪿ ꪕ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪱ ꪼꪬ꪿ ꪀ꫁ꪱ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪨꪷPhồn tốc háy kả Phạ họng háy nã Háy nã háy ta kả Háy kả háy nã lòMưa rơi thì gieo mạ Sấm rền thì cày bừa Cày bừa chân ruộng mạ Bừa cả chân ruộng sớm
177ꪭ꫁ꪮꪙ ꪹꪮ꫁ꪱ ꪶꪠꪙ, ꪶꪩꪣ ꫃ꪤꪙ ꪵꪒꪒHọn ảu phồn Lỗm dền đétOi bức thì mưa Gió mát thì nắng
178ꪭ꫁ꪮꪙ ꪹꪚꪙ ꪵꪜꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪒꪒ ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪵꪒꪒ ꪹꪚꪙ ꪎꪱꪣ ꪢꪱꪀ ꪵꪔꪉ ꪩꪱꪥ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪜ꫁ꪱꪫHọn bườn Pét báu to đét bườn Xàm Đét bườn Xàm Mák tành lãi xảng pảoNóng tháng Tám không nắng tháng Ba Nắng tháng Ba Quả dưa bở cháy xém
179ꪹꪚꪙ ꪬ꫁ꪱ ꪹꪩꪱ ꪶꪑ꫁ꪀ ꪹꪚꪙ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪩꪱ ꪶꪠꪉBườn Hả lãu nhộc Bườn Hốc lãu phồngTháng Năm lau nhú bông Tháng Sáu lau tung cờ
180ꪢꪱꪀ ꪕꪴ꪿ꪣ ꪎꪴ꪿ꪀ ꪚ꪿ꪱꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪢꪱꪀ ꪬ꫁ꪱ ꪎꪴ꪿ꪀ ꪒꪾ ꪙꪱ ꪢꪱꪀ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ꪀ ꪙ꪿ꪾ ꪼꪭ꪿Mák tum xúc bán kả Mák hả xúc lằm nã Mák mã xúc năm hayĐùm đũm chín – gieo mạ Quả vối chín – cấy lúa Táo rừng chín gieo nương
181ꪨꪾ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪼꪒ꫁ ꪜꪱ, ꪨꪾ ꪘꪱ ꪼꪒ꫁ ꪹꪄ꫁ꪱLằm háng đảy pà Lằm nà đảy khảuCấy thưa được ăn cá Cấy dầy được ăn cơm
182ꫛ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ, ꪹꪥꪉ ꪣꪲ ꪖ꫁ꪾKỗn mĩ mưỡng, dưỡng mĩ thẳmNgười có mường, sơn dương có hang
183ꪑꪱ ꪵꪄꪉ ꪔ꪿ꪷ ꪋ꫁ꪱꪉ, ꪑꪱ ꪮ꫁ꪱꪉ ꪔ꪿ꪷ ꪹꪎNhã khành tó chạng Nhã ảng tó xừaĐừng gan lỳ với voi Đừng hung hăng với hổ
184ꪼꪣ꫁ ꪮ꫁ꪷ ꪑꪱ ꪄꪰꪒ ꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪭꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪨꪱꪥ ꪑꪱ ꪄꪰꪒ ꪄꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪄꪰꪒ ꪠꪲ ꪎꪱꪉ ꪙꪮꪙ ꪵꪭ꪿ꪫ ꪵꪮ꪿ꪫ ꪩꪴꪀ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪙꪮꪙ ꪶꪁꪣ ꪙꪮꪙ ꪁꪱMậy ỏ nhã khắt khà koãi Hãnh báu lài nhã khắt khà chạng Khắt phì – xàng nõn heo Éo lụk tạo – nõn kỗm nõn kãCây sậy đựng chặn chân trâu Sức không dai chớ ngăn chân tượng Cản ma quỷ – ngủ rừng Quấy con quan – nằm cùm nằm gông
185ꪑꪱ ꪜꪰꪒ ꪉꪺ ꪀꪱꪉ ꪨꪱꪥ ꪑꪱ ꪜꪰꪒ ꪁꪫꪱꪥ ꪀꪱꪉ ꪩ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪜꪰꪒ ꪣ꫁ꪱ ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪑꪱ ꪜꪰꪒ ꪹꪭ ꪵꪝ ꪀꪱꪉ ꪬꪱꪒNhã pắt ngũa kàng đài Nhã pắt koãi kàng lạ Nhã pắt mạ kàng tãng Nhã pắt hữa kàng hátĐừng bắt bò nơi trống Đừng bắt trâu giữa đồng Đừng bắt ngựa giữa đường Đừng giữ thuyền bè giữa gềnh thác
186ꪑꪱ ꪩꪱꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪣꪱ ꪻꪎ꪿ ꪹꪭ ꪑꪱ ꪩꪱꪀ ꪹꪎ ꪣꪱ ꪻꪎ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙNhã lạk nặm mã xáư hữa Nhã lạk xừa mã xáư bảnĐừng kéo nước vào thuyền Đừng kéo hổ về bản
187ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪱ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙ꫁ꪾ  ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪄꪫꪱꪙKìn khảu nhã lữm nã Kìn pà nhã lữm nặm Pẳm mạy nhã lữm khoànĂn cơm đừng quên ruộng Ăn cá đừng quên suối quên sông Đẵn cây đừng quên rìu
188ꪚꪮꪀ ꪹꪎ꫁ꪱ ꪵꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪮꪣ ꪚꪮꪀ ꪬꪮꪣ ꪵꪣꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪹꪭ꫁ꪱBók xảu mãnh báu tòm Bók hom mãnh chắng hạuHoa tàn ong  bướm không đậu Hoa thơm bướm ong sum vầy
189ꪢ꫁ꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪊꪮꪉ ꪢꪷ ꪹꪜ꪿ꪱ ꪹꪨ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪐ꫁ꪱ ꪹꪨ꪿ꪱ ꪢꪮꪉMỏ báu mĩ chòng mỏ páu Láu báu mĩ nhả láu mòngNồi không có muôi – nồi không Bãi không có cỏ – bái trốn
190ꪑꪱ ꪝ꪿ꪱꪥ ꪼꪜ ꪝ꪿ꪱꪥ ꪣꪱ ꪝꪱ ꪩꪾ ꪣ꪿ꪷ ꪔꪱꪥ ꪋ꫁ꪱ ꪎꪱꪣ ꪣ꫁ꪳ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪹꪭꪙ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꫃ꪜꪙNhã pai pày pai mã Pã lẵm mo tài chạ Xàm mự nhại hưỡn Xam bườn nhại bản báu pềnĐừng chuyển đi chuyển lại Dẫn thân mình chết dại Ba ngày chuyển nhà Ba tháng chuyển bản, không nên
191ꪤꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꫃ꪜꪙ ꪚ꪿ꪮꪙ, ꪙꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꫃ꪜꪙ ꪕꪲ꪿Dú hảư pền bón Nõn hảư pền tiỞ phải có nơi, Nằm phải có chốn
192ꪝ꪿ꪱꪥ ꪥꪰꪀ ꫟ ꫃ꪜꪙ ꪠꪲ ꪘꪲ ꪥꪰꪀ ꫟ ꫃ꪜꪙ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪑ꫁ꪱꪥ  ꪑ꫁ꪮꪥ ꫟ ꪣꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꫃ꪜꪙ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙPai dặc dặc pền phì Nì dặc dặc pền khỏi Nhại nhọi nhọi mẵn báu pền hưỡn kìnChuyển liên tục thành ma Chuyển thường xuyên thành tớ Du canh du cư không có nhà
193ꪋꪽ ꪙꪲ ꪔꪱꪥ ꪶꪝ꫁ ꪜꪱꪀ ꪄꪨꪱꪀ ꪔꪱꪥ ꪶꪝ꫁ ꪬꪱꪉ ꪭꪲChăn nĩ tài pộ pák Khlák tài pộ hàng hĩTinh tinh chết vì miệng Vượn chết vì dài đuôi
194ꪮꪳ ꪐꪳꪳ ꪹꪏꪉ ꪵꪣ꪿ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪎꪸ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪎꪱꪣ ꪏꪱꪫỪ nhừ xưỡng me nộc kảu Hại xìa thảu xàm xãoLụ khụ như cú cái Lọn khọn như ông già sáu mươi
195ꫛ ꪔꪱꪥ ꪶꪝ꫁ ꪶꪎꪚ, ꪶꪀꪚ ꪔꪱꪥ ꪶꪝ꫁ ꪮꪷKỗn tài pộ xốp Kốp tài pộ òNgười chết vì mồm Ếch chết vì kêu
196ꪀꪷ ꪚ꫁ꪱ ꪄ꫁ꪱ ꪀꪷ ꪼꪭKò bả khả kò hãyCây đa giết cây si
197ꪵꪄ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔ꪿ꪳꪙ ꪑꪱ ꪭꪸꪀ ꪵꪄ꫁ ꪄꪮꪙKhẻ báu tứn nhã hiệk khẻ khòn 
198ꫛ ꪀꪲꪙ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪒꪲ, ꪠꪲ ꪀꪲꪙ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪁꪴ꫁ꪣKỗn kìn cáo đì Phì kìn cáo kụmNgười được ăn khen tốt Ma được ăn phù hộ
199ꪼꪀ꪿ ꪙꪮꪙ ꫃ꪐꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪙꪮꪙKáy nõn, nhền báu nõnGà ngủ, cáo không ngủ
200ꪭꪴ꫁ ꪄ꫁ꪳꪙ ꪼꪣ꫁ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪭꪱꪉ ꪶꪙ꫁ꪀHụ khửn mạy chắng đảy hãng nộcBiết trèo cây mới lấy được tổ chim
201ꪭꪰꪀ ꪼꪀ꪿ ꪼꪀ꪿ ꪔꪮꪒ ꪔꪱ ꪭꪰꪀ ꪢꪱ ꪢꪱ ꪩꪸ ꪶꪎꪚHặc káy, káy tót tà Hặc mà, mà lĩa xốpYêu gà, gà mổ mắt Yêu chó, chó liếm mồm
202ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪱ, ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪙ꫁ꪾ,  ꪶꪬ꪿ꪣ ꪡꪱ ꪄ꫁ꪾ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪠꪴ꫁ ꪜ꪿ꪽ ꫛ ꫃ꪄꪙKìn khảu báu lữm nã Kìn pà báu lữm nặm Hốm phã khẳm báu lữm phủ pắn kỗn khềnĂn cơm không quên ruộng Ăn cá không quên suối và sông Đắp chăn hoa không quên người khâu dệt
203ꪼꪣ꫁ ꪶꪩ꫁ꪣ ꪜꪺꪀ ꪩꪱꪣMạy lộm puốk lãmCây đổ thì mối xông
204ꪣꪲ ꪜꪴꪀ ꪣꪲ ꪉꪮꪀ, ꪣꪲ ꪚꪮꪀ ꪣꪲ ꪢꪱꪀMĩ púk mĩ ngọk Mĩ bók mĩ mákCó trồng thì có mọc Có hoa thì có quả
205ꪙ꫁ꪾ ꪵꪬ꫁ꪉ ꪶꪣꪒ ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪙ꫁ꪾ ꪣꪱ ꪜꪱ ꪀꪲꪙ ꪶꪣꪒNặm hảnh một kìn pà Nặm mã pà kìn mộtNước cạn kiến ăn cá Nước về cá ăn kiến
206ꪉꪴ ꪑꪱ ꪤꪸꪒ, ꪄꪸꪒ ꪑꪱ ꪮꪷNgũ nhã diết, khiết nhã òRắn đừng nằm, ngoé đừng kêu
207ꪹꪚ꪿ꪱ ꪊꪺꪚ ꪢꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪢꪲ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪊꪺꪚ ꪹꪎ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪹꪎBáu chuốp mì báu dản mì Báu chuốp xừa báu dản xừaChưa gặp gấu không sợ gấu Chưa gặp hổ không sợ hổ
208ꪀꪾ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪮꪒ ꪄ꪿ꪾ ꪄ꫁ꪲ ꪣꪮꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪠꪉKằm nặm báu lọt Khắm khỉ mọt báu phồngVốc nước không rò Nắm cứt mọt không bay
209ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪼꪬ, ꪀꪲꪙ ꪼꪁ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪬꪱꪒ,  ꪙꪮꪙ ꪎꪱꪒ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪠꪳꪙ ꪒꪸꪫ.Kìn khảu huôm hày Kìn kãy huôm hát Nõn xát huôm phừn điềuĂn cơm chung nồi, Ăn rêu chung suối Nằm cùng chiếc phên
210ꪁꪫꪱꪥ ꫄ꪖ꪿ꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪁꪮꪀ ꪢꪴ ꪠꪮꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪭꪱꪉKoãi thớc báu huôm kọk Mù phók báu huôm hãngTrâu đực không ở chung chuồng Lợn đực không ăn chung máng
211ꪋ꪿ꪱꪉ ꪶꪊ꪿ꪀ ꫃ꪜꪙ ꪙꪱ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪊꪱ ꫃ꪜꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪔ꫁ꪱꪙ ꫃ꪜꪙ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙChang chốc pền nã Chang chà pền bản Chang tản pền hưỡn kìnKhéo đắp thành ruộng Khéo xây thành bản Khéo dựng thành cửa thành nhà
212ꪮ꪿ꪲ ꪔꪴ꪿ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪡꪱ ꪄ꫁ꪾ ꪤꪴ꪿ ꪒꪱꪥ ꪡꪱ ꪩꪱꪥ ꪤꪴ꪿ ꪹꪜ꪿ꪱÍ tú tốc nặm Phã khẳm dú đài Phã lãi dú páuCóc kêu ở ao Chăn thổ cẩm để không Chăn hoa để rỗi
213ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪹꪩꪀ ꪠꪰꪀ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪵꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪹꪩꪀ ꪵꪔꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪲꪙ ꪶꪚ꫁ꪉBáu chang lượk phắc đảy kìn mãnh Báu chang lượk tành đảy kìn bổngKhông khéo chọn rau ăn phải bọ Không khéo chọn quả ăn phải sâu
214ꪼꪣ꫁ ꪣꪲ ꪶꪀ꪿ꪀ, ꪶꪙ꫁ꪀ ꪣꪲ ꪬꪺMạy mĩ kốc, nộc mĩ hùaCây có gốc, chim có đầu
215ꪀ꪿ꪸꪣ ꪁꪾ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪬꪱ ꪀ꪿ꪸꪣ ꪁꪾ ꪜꪱ ꪎꪴ꪿Kiếm kẵm khảu hà Kiếm kẵm pà xúKiếm miếng cơm biếu Kiếm miếng cá cho
216ꪼꪒ꫁ ꪜꪴ ꪀꪲꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪔꪱ ꪼꪒ꫁ ꪜꪱ ꪀꪲꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪼꪎ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪢꪱꪀ ꪼꪣ꫁ ꪀꪲꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪜꪀ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪘꪰꪉĐảy pù kìn to tà Đảy pà kìn to xảy Đả mák mạy kìn to pướk kánh nằngĐược cua chỉ ăn mắt Được cá chỉ ăn ruột Được hoa quả chỉ ăn vỏ với da
217ꪶꪙ꫁ꪀ ꪚꪰꪀ ꫄ꪝ꪿ꪉ ꪜ꪿ꪱ ꪮ꫁ꪷ  ꪩꪴꪀ ꪄ꪿ꪷ ꫄ꪝ꪿ꪉ ꪩꪴꪉ ꪔꪱNộc bắc pơng pá ỏ Lụk khó pơng lũng tàCon cuốc nhờ cậy rừng sậy Người cút côi nhờ cậy bên ngoại
218ꪕꪾꪚ ꪬꪺ ꪜꪱ ꪬꪱꪀ ꪔ꫁ꪮꪉ ꪬꪺ ꪙꪱꪀ ꪕꪾꪚ ꪭꪱꪀ ꪼꪣ꫁ ꪏꪙ꪿ꪽ ꫄ꪖꪉ ꪒꪲꪙTặp hùa pà hák tỏng hùa nạk Tặp hạk mạy xnăn thờng đìnĐập đầu cá động đến đầu rái Đập gốc cây rưng tới mặt đất
219ꪭꪰꪀ ꪀꪽ ꪹꪏꪉ ꪙ꫁ꪾ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪜꪱ ꪹꪎꪉ ꪀꪽ ꪹꪏꪉ ꪙꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪄ꫁ꪱHặc kằn xưỡng nặm kánh pà Xường kằn xưỡng nã kánh khảuYêu nhau như nước với cá Thương nhau như ruộng lúa
220ꪙ꫁ꪾ ꪻꪐ꪿ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪬ꫁ꪺꪥNặm nháư mĩ lài huổiSông lớn có nhiều suối con
221ꪎꪴꪣ ꪒꪸꪫ ꪼꪣ꫁ ꪨꪱꪥ ꪩꪾ ꫃ꪜꪙ ꪉ꪿ꪱ ꪬ꫁ꪾ ꪉ꪿ꪱ ꪙ꫁ꪲ ꪣꪽ ꪘ꪿ꪺꪉ ꪉ꪿ꪱ ꪻꪙXùm điều mạy lài lẵm pền nga Hẳm nga nị mẵn nuống nga nãưChung một bụi nhiều cây nhiều cành Chặt cành này dính đến cây kia
222ꪼꪣ꫁ ꪤ꫁ꪱꪉ ꪎ꪿ꪱ ꪎꪱꪣ ꪜꪲ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪋ꪿ꪲ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪎ꪿ꪲ ꪔꪲꪙ ꪑꪰꪉ ꪭꪴ꫁ ꪝꪩꪱꪒ ꪶꪩ꫁ꪣMạy dảng xá xàm pì nhẵng mĩ chi Chạng xí tin nhẵng hụ plạt lộmCây gác bếp ba năm vẫn còn nhựa Voi bốn chân vững chắc còn bị trượt chân
223ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪶꪚ꪿ꪣ ꪋꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪶꪚ꪿ꪣ ꪠ꫁ꪱꪙDệt hay bốm chã Dệt nã bốm phảnLàm nương ủ lá cây Làm ruộng ngâm đất kỹ
224ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪹꪋꪱ ꪁꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪹꪋꪱ ꪀ꫁ꪱDệt hưỡn chãu kã Dệt nã chãu kảLàm nhà chờ gianh Làm ruộng chờ mạ
225ꪙ꫁ꪾ ꪩ꫁ꪸꪉ ꪜꪱ, ꪙꪱ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪼꪝ꪿Nặm liệng pà, nã liệng payNước nuôi cá, ruộng nuôi dân
226ꪡ꫁ꪱ ꪎꪸ꫁ꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪉ꪿ꪉ ꪶꪠꪙ ꪁ꫁ꪷ ꪶꪠꪙ ꪹꪚꪙ ꪶꪣꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪉ꪿ꪉ ꪚ꪿ꪲꪙ ꪁ꫁ꪷ ꪚ꪿ꪲꪙPhạ xiểng báu ngương phồn kọ phồn Bườn mỗn báu ngương bín kọ bínTrời trong tưởng không mưa lại mưa Trăng tròn tưởng không khuyết lại khuyết
227ꪕꪾꪚ ꪒꪲꪙ ꪨꪱꪀ, ꪖꪱꪀ ꪒꪲꪙ ꪵꪄꪉ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪭꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪄ꫁ꪱTặp đìn lák, thák đìn khành Mết hãnh chắng mĩ khảuĐập đất lạ, cào đất cứng Mất sức mới có thóc gạo
228ꪜꪴꪀ ꪹꪠꪀ ꪑꪱ ꪖꪮꪙ ꪜꪴꪀ ꪣꪮꪙ ꪑꪱ ꪶꪀ꪿ꪙPúk phướk nhã thòn Púk mõn nhã kốnTrồng khoai sọ đừng nhổ Trồng dâu đừng bật gốc
229ꪙ꫁ꪾ ꪀꪱꪉ ꪬꪱꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪎ ꪼꪡ ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪮꪒNặm kàng hát báu xàư Phãy kàng tãng báu mọtNước giữa thác không trong Lửa giữa đường không tắt
230ꪒꪰꪉ ꪼꪡ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪡ꫁ꪱ ꪊ꪿ꪱꪣ ꪐ꫁ꪱ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪒꪲꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪀꪲꪙ ꪔꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄ꪿ꪺꪉĐằng phãy huôm phạ Chám nhả huôm đìn Dệt kìn tó bản khuốngĐốt lửa cùng trời Đan gianh cùng đất Làm ăn cùng làng xóm
231ꪝ꪿ꪲ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪼꪒ ꪼꪕ ꪼꪀ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪹꪭꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪬꪮꪣPi nọng muôn khửn đày Tãy kày muôn khửn dảo Hưỡn dảo chắng muôn hòmAnh em vui lên thang Khách xa vui lên nhà Nhà cửa mới vui vẻ
231ꪵꪠꪚ ꪻꪐ꪿ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪩꪺꪉ ꪵꪠꪚ ꪨꪺꪉ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪡ꫁ꪱ ꪵꪠꪚ ꪀ꫁ꪱ ꪹꪏꪉ ꪵꪠꪚ ꪵꪣ꫁ꪉ ꪶꪔꪉPhép nháư xưỡng phép luỗng Phép luồng xưỡng phép phạ Pháp kả xưỡng phép Mạnh TồngPhép lới như phép trời Phép to như phép rồng Phép thần thông như phép Mạnh Tông
232ꪋ꫁ꪲ ꪎꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꪡꪱꪙ ꪵꪩ꪿ꪙ ꪋ꫁ꪲ ꪕꪱꪉ ꪻꪬ꫁ ꪵꪮ꪿ꪙ ꪼꪜChỉ xók hảư phãn len Chị tãng hảư én pàyChỉ đường cho én bay Chỉ lối cho hoẵng chạy
233ꪻꪠ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪣꪲ ꪜꪲꪀ ꪹꪏꪉ ꪜꪲꪀ ꪀꪱ ꪣꪲ ꪔꪱ ꪹꪏꪉ ꪔꪱ ꪵꪮ꪿ꪙPháư to mĩ pík xưỡng pík kà Mĩ tà xưỡng tà énƯớ có mắt như mắt én Có cánh như cánh quạ
234ꪡ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄ꫁ꪱ ꫛ ꪏꪳ꪿ ꪔꪱꪥ ꪮꪫꪱꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪬ꫁ ꫛ ꪊꪱꪙ ꪮꪸꪙ ꪤꪴ꪿Phạ báu khả kỗn xư tài oàn Phạ báu hảư kỗn chàn iền dúTrời không giết người ngay chết oan Trời không tha kẻ gia sống ổn
235ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪵꪔ꪿ ꪋ꪿ꪺ ꪒ꫁ꪾ ꪒꪲꪙ ꪙ꫁ꪾ ꪵꪔ꪿ ꪋ꪿ꪺ ꪩꪱꪉ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪀ꪿ꪱꪥ, ꪕ꫁ꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪮꪲꪉ ꪬꪺ ꪔꪱꪣ ꪁꪷ ꪬ꪿ꪮꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪼꪜ꪿ ꪫꪱꪉ ꪀꪽ ꪼꪒ꫁ằin mưỡng té chua đẳm Đìn nặm té chua lãng Hùa mưỡng kái, tại mưỡng ình Hùa tàm kõ Hón hền páy vãng kằn đảyĐất mường từ đời tổ Đất nước từ đời xưa Đầu mường tiếp, cuối mường giáp Tựa như đầu liền cổ Không thể nào chia cắt được
236ꪵꪩ ꪼꪜ ꪀ꫁ꪾ ꪝꪴ ꪭꪲ ꪻꪬ꫁ ꪖ꪿ꪲ ꪎꪴꪣ ꫜ ꪏ꫁ꪾ ꪩꪾ ꪒꪸꪫ ꪁꪲꪀ ꪜꪸ꪿ꪫ ꪹꪣ꪿ ꪻꪒ ꪝꪴ ꪹꪄꪱ ꪙ꫁ꪽ ꪨꪱꪥ ꪩꪾ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪉ꪿ꪱ ꪬ꫁ꪾ ꪉ꪿ꪱ ꪙꪲ꫁ ꪑꪰꪉ ꪘ꪿ꪺꪉ ꪉ꪿ꪱ ꪻꪙ ꪨꪱꪥ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ ꪤꪱꪉ ꪥꪴ ꪣꪽ ꪢ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪄꪺꪚ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪣꪽ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪨꪱꪥ ꪩꪾLẽ pày kẳm pũ hĩ hảư thí Xùm nưng xặm lẵm điều kịk piếu mưa đàư Pũ khàu nặn lài lẵm xọn nga Hẳm nga nị nhẵng nuống nga nãư Lài pì bườn dáng dũ mẵn mả Lài khuốp khảu pì phạ mẵn tứm lài lẵmNgước nhìn núi dài kia cho kỹ Một cụm chỉ có một cây bao giờ Núi kia mọc nhiều cây lắm cành Chặt cành này còn vướng cành kia Nhiều năm tháng tự do cây phát triển Nhiều năm trời rừng mọc thêm cây
237ꫛ ꪹꪭꪱ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪕꪸ ꪒꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪀꪽ ꪭꪴ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪬꪸꪙ ꪎꪰꪉ ꪒꪲ ꪨꪷ꫁ ꪵꪮꪚ ꪔꪰꪀ ꪵꪠꪚ ꪻꪐ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪕꪴꪀKỗn hãu nị  tễ đà phạ tánh Khánh kằn hụ chu bưởng chắng pền Hề xằng đì lỏ ép Tắc phép hảư hụ tụcCon người do trời sinh, trời đặt Ganh nhau hiểu biết mọi điều mới nên Thấy điều hay phải học Tắc phép phải biết đủ
238ꪩꪱꪉ ꫛ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪕꪸ ꪒꪱ ꪡ꫁ꪱ ꪶꪠ꪿ꪀ ꪀꪷ ꪼꪣ꫁ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪶꪔ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪭꪱꪉ ꫛ ꪔ꫁ꪰꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꫛ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪣꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪣꪲ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪜꪱꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪼꪒ꫁ ꪝꪱ ꪕꪺꪙ ꪮꪺꪙ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪑꪱ ꪩꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪣꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪎꪱꪀ ꪎꪸꪫLãng kỗn nị tễ đà phạ phốc Kò mạy nhẵng mĩ kốc Tồ nộc nhẵng mĩ hãng Kỗn tẳng chắng pền bản Kỗn pản chắng pền mưỡng Chắng mĩ phủ pền kốc pền pài Pền kốc đảy pã tuỗn uồn kón Nhã lõn hảư pay nọi mưỡng bản xák xiềuĐạo người trời đặt xuống Cây cối còn có gốc Chim muông còn có tổ Người dựng mới thành bản Người xây mới thành mường Bởi thế mới có người làm gốc làm ngọn Làm gốc phải cầm cờ dẫn đầu Không để cho dân chúng bản mường tan tác
239ꪑꪱ ꪹꪥꪸꪒ ꪠꪲꪒ ꪡ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪕ꫁ꪱ ꪶꪚꪙNhã dệt phít phạ Nhã tạ bồnĐừng làm trái trời Chớ thách thiên
240ꪀꪷ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪹꪋꪷ ꪮꪮꪀ ꪹꪭ ꪖꪳꪀ ꪣꪲ ꪼꪣ꫁ ꪁ꫁ꪾ ꪹꪋꪷ ꪙ꫁ꪽ ꪼꪣ꫁ ꪁꪾ꫁ ꪀ꫁ꪺꪥ ꪀ꫁ꪺꪤ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪼꪣ꫁ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪹꪎ꪿ꪱ ꪹꪎ꪿ꪱ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪒꪲKò kuổi chỡ ók hữa thứk mĩ mạy kặm Chỡ nặn mạy kặm kuổi Kuổi pơng mạy Chảu pơng xáu Xaus pơng chảu chắng đìChuối lúc trĩu buồng phải có chạc chống Lúc đó cây chống chuối Chuối dựa cây Mình trông cậy người Người nương nhờ mình, mới tốt
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *