ꪼꪬ꫁ ꪚꪮꪀ ꪚꪱꪙ |Hảy Bók Bàn – Lyrics

Lời bài hát: ꪼꪬ꫁ ꪚꪮꪀ ꪚꪱꪙ (Khóc hoa ban)
Sáng tác: Phong Hạo
Trình bày: Phong Hạo

Lời bài hát Hảy Bók Ban | ꪖ꫁ꪮꪥ ꪛꪱꪥ ꪄꪾꪚ ꪼꪬ꫁ ꪚꪮꪀ ꪚꪱꪙ

ꪬꪺ ꪻꪊ ꪯꪱꪥ ꪵꪁ꫁ꪙ ꪹꪩꪒ
ꪡ꫁ꪱ ꪶꪠꪙ ꪶꪩꪣ ꪹꪋꪷ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪣꪳ ꪒꪾꪚ ꪔꪱ
ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪁꪷ ꪵꪄꪀ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪸꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪳ꪿ꪙ
ꪯꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪝꪷ꪿ ꪢ꫁ꪱꪥ ꪎꪴꪒ ꪋ꪿ꪺ ꫛ
ꪼꪬ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ
ꪮꪲ꪿ꪉ ꪒꪴ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪋꪷ ꪑꪰꪉ ꫛ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪭꪸ ꪼꪒ꫁ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ
ꪨ꫁ꪱ ꪯꪱꪥ ꪹꪭꪷꪥ ꪩꪴꪀ ꪹꪭꪱ ꪵꪄꪀ ꪖꪱꪣ ꪹꪯꪸꪣ ꪶꪕꪣ ꪣꪳ꫁ ꪶꪕꪣ ꪹꪫꪸꪙ
ꪙ꫁ꪮꪉ ꪫꪱꪉ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪩꪴꪀ ꫛ ꪒꪸꪫ ꪘꪱꪫ ꪁꪳꪣ
…………………………………………….
ꪬ꪿ꪱ…ꪭꪱ…ꪭꪱ…
ꪬꪺ ꪻꪊ ꪯꪱꪥ ꪈꪾ꪿ ꪭꪮꪒ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨꪱꪥ
ꪡ꫁ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪸꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪶꪄ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪊꪸ꪿ꪚ ꪀꪾ꪿ꪚ ꪙ꫁ꪮꪉ
ꪹꪥꪸꪒ ꪻꪬ꫁ ꪩꪴꪀ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪯꪸꪣ
ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪶꪠꪣ ꪬꪺ ꪬꪮꪀ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ
ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪺ ꪣꪸ ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ ꪹꪭꪸ ꪹꪩꪷꪚ ꪼꪒ꫁ ꪨꪱꪥ
ꪙ꫁ꪮꪉ ꪫꪱꪉ ꪯꪱꪥ ꫛ ꪒꪸꪫ ꪬꪱꪀ ꪤꪴ꪿ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪩꪴꪀ
ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪯꪱꪥ ꪹꪁꪷ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪶꪄꪣ ꪻꪊ ꪈꪾ꪿ ꪭꪮꪒ ꪠꪴ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ
ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨ꫁ꪱ ꫛ  ꪯꪱꪥ ꪭꪰꪀ ꪵꪝꪉ

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *