HÁT THÁI – PHỦ É MẶC CÔN É VANG – ꪠꪴ꫁ ꪵꪮ꪿ ꪭꪰꪀ ꫛ ꪵꪮ꪿ ꪫꪱꪉ

Lời bài hát (Phiên âm)

Click nút “Phiên âm” để xem toàn bộ nội dung

ꪹꪥꪸꪒ ꪏꪳ ꪻꪒ ꪋꪲ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ
ꪼꪬ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪳꪙ ꪮꪳꪙ ꪢꪮꪙ ꪯꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪁꪫꪱ?
ꪖ꫁ꪱ ꪯꪱꪥ ꪎꪮꪉ ꪜꪲ ꪭ꪿ꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪁꪾ꪿ ꪣꪳꪒ ꫛ ꪒꪸꪫ
ꪚ꪿ꪱꪫ ꪣꪱ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪄ ꪔꪴ
ꪣꪳ꫁ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪫꪸꪙ ꪯꪱꪥ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ
ꪈꪾ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ꫁ ꪯꪱꪥ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪋꪲ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪨꪱꪥ
ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪊꪸꪚ ꪻꪊ ꪭꪴ꫁ ꪯꪱꪥ ꪣꪲ ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪫ ꪻꪢ꪿
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪬ꫁ꪱꪣ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ
ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪴ꫁ ꪑꪲꪉ ꪣꪰꪀ ꪻꪠ ꪣꪰꪀ ꪹꪢꪸꪒ ꪬꪺ ꪻꪊ
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪤꪴ꪿ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪀꪲꪙ
ꪹꪭꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪁꪰꪒ ꪁꪴꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪎꪰꪉ
ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪫ ꪻꪢ꪿ ꪯꪱꪥ
ꪶꪠꪣ ꪬꪺ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪲ ꪈꪾ꪿ ꪋꪲ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ ꪯꪱꪥ
ꪫꪱ ꪜꪸꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪈꪾ꪿ ꪋꪲ ꪄ꪿ꪱ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪯꪱꪥ
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪬꪱꪀ ꪋ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪭꪰꪀ ꪬꪱꪀ ꪶꪎꪉ ꪻꪊ
ꪠꪴ꫁ ꫜ ꪵꪮ꪿ ꪭꪰꪀ ꪠꪴ꫁ ꫜ ꪵꪮ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪊꪸꪚ ꪬꪺ ꪻꪊ

Lời bài hát (Chữ Thái)

Click nút “Chữ Thái” để xem toàn bộ nội dung

ꪹꪥꪸꪒ ꪏꪳ ꪻꪒ ꪋꪲ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ
ꪼꪬ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪳꪙ ꪮꪳꪙ ꪢꪮꪙ ꪯꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪁꪫꪱ?
ꪖ꫁ꪱ ꪯꪱꪥ ꪎꪮꪉ ꪜꪲ ꪭ꪿ꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪁꪾ꪿ ꪣꪳꪒ ꫛ ꪒꪸꪫ
ꪚ꪿ꪱꪫ ꪣꪱ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪄ ꪔꪴ
ꪣꪳ꫁ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪫꪸꪙ ꪯꪱꪥ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ
ꪈꪾ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ꫁ ꪯꪱꪥ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪋꪲ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪨꪱꪥ
ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪊꪸꪚ ꪻꪊ ꪭꪴ꫁ ꪯꪱꪥ ꪣꪲ ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪫ ꪻꪢ꪿
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪬ꫁ꪱꪣ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ
ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪴ꫁ ꪑꪲꪉ ꪣꪰꪀ ꪻꪠ ꪣꪰꪀ ꪹꪢꪸꪒ ꪬꪺ ꪻꪊ
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪤꪴ꪿ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪀꪲꪙ
ꪹꪭꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪁꪰꪒ ꪁꪴꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪎꪰꪉ
ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪭ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪙꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪎꪱꪫ ꪻꪢ꪿ ꪯꪱꪥ
ꪶꪠꪣ ꪬꪺ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪲ ꪈꪾ꪿ ꪋꪲ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪣꪸ ꪯꪱꪥ
ꪫꪱ ꪜꪸꪫ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪈꪾ꪿ ꪋꪲ ꪄ꪿ꪱ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪯꪱꪥ
ꪶꪝ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪬꪱꪀ ꪋ꫁ꪱ ꪬꪱꪀ ꪭꪰꪀ ꪬꪱꪀ ꪶꪎꪉ ꪻꪊ
ꪠꪴ꫁ ꫜ ꪵꪮ꪿ ꪭꪰꪀ ꪠꪴ꫁ ꫜ ꪵꪮ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪊꪸꪚ ꪬꪺ ꪻꪊ

KARAOKE KHÔNG LỜI – PHỦ É MẶC CÔN É VANG (Chữ Thái – Lào)

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *