Khun Lú Nàng Ủa


Nguồn video: https://youtu.be/Cq0pUoVmyFo

Lời bài hát:

ꪭꪱ ꪶꪯꪥ…
ꪙꪱꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪋ꪿ꪽ ꪅ꫁ꪽ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ
ꪄꪴꪙ ꪩꪴ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪻꪎ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ꫁ꪱ
ꪣꪰꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪀꪽ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪮ꫁ꪺ ꪭꪰꪒ ꪁꪷ ꪔꪱꪥ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪩꪴ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪚꪱꪥ ꪄꪫꪰꪙ ꪀ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪩꪉ ꪒ꪿ꪱꪙ
ꪹꪮꪱ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪮ꫁ꪺ ꪻꪎ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪫꪱꪉ ꪠ꪿ꪱꪉ ꪹꪕꪸꪉ ꪒꪲꪙ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪭꪱ ꪶꪯꪥ…
ꪉꪲꪙ ꪹꪎꪉ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪩꪴ ꪄꪴꪙ ꪔꪱꪥ ꪎꪱꪀ ꪙꪾ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪮ꫁ꪺ ꪹꪣ ꪡ꫁ꪱ ꪶꪒꪉ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪹꪜꪸꪒ ꪒꪱꪫ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪭꪷꪙ, ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪁꪱꪙ ꪻꪊ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪛꪺꪙ ꪎꪴꪉ ꪵꪎꪙ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪹꪁꪷ꫁ꪙ ꪹꪩꪸ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪨ ꪁꪲꪉ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪮ꫁ꪺ ꪹꪭꪸ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙꪮꪙ ꪵꪭ꪿ꪫ ꪒꪲꪙ ꪠꪰꪉ ꪻꪒ ꪙꪱ, ꪹꪙꪙ ꪭꪱ..
ꪼꪅ ꪙꪲ꫁ ꫛ ꪊ꪿ꪺꪉ ꪀꪱꪉ ꪨ꪿ꪱ ꪉꪮꪙ ꪢꪲꪫ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪭꪱ ꪶꪯꪥ…
ꪜ꫁ꪱꪙ ꪙꪾ꫁ ꪑꪳ꪿ꪉ ꪻꪐ꪿ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪝꪴ ꪹꪠꪷ꪿ꪉ ꪊꪾ ꪶꪚꪙ, ꪼꪨ ꪶꪩꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪚꪷ꪿ ꪹꪭ꪿ꪉ ꪵꪎꪉ ꪒꪸ꫁ꪙ
ꪣꪱ ꪜꪸ꪿ꪙ ꪵꪩꪉ ꪻꪐ꪿ ꪹꪬ꫁ꪙ ꪎꪴꪉ ꪶꪝ꫁ꪙ ꪵꪎꪙ ꪵꪜ꪿ꪉ ꪩꪱꪉ ꪜꪮꪉ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪏꪴꪣ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪡꪴꪙ ꪨꪱ ꪶꪑꪣ ꪮ꪿ꪱꪫ ꪎꪴꪉ ꪎꪴ꪿ ꪣꪳ ꪨꪱ ꪎꪴ꫁ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ (ꪙꪷ꫁)
ꪋꪴ꪿ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪘ꫁ꪱ ꪒꪲꪙ ꪙꪾ꫁ ꪒꪸ꫁ꪙ ꪹꪭ꪿ ꪹꪭꪉ ꪻꪎ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪭꪱ ꪶꪯꪥ…
ꪙꪱꪉ ꪊ꪿ꪺꪉ ꪀꪱꪉ ꪋꪴ꪿ꪣ ꪼꪄ ꪹꪜꪸ꪿ꪉ ꪉꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪋ꫁ꪽ
ꪜ꪿ꪽ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪹꪎ꫁ ꪑꪴ꪿ꪉ ꪡ꫁ꪱ ꪻꪎ ꪋꪴ꪿ꪣ ꪵꪄꪫ ꪑꪮꪉ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪵꪖꪙ ꪻꪘ ꪨꪱꪫ ꪊꪾ꪿ꪚ ꪏꪮꪙ ꪹꪭ꪿ ꪋ꫁ꪮꪥ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪭꪷꪙ, ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪙꪮꪉ ꪒ꪿ꪱꪙ ꪮ꫁ꪺ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪵꪔ꪿ ꪮꪴ꫁ꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪤꪴ꪿ ꪀꪺꪉ ꪮꪮꪉ
ꪜꪱ ꪼꪨ ꪹꪚ꫁ ꪵꪎꪙ ꪝꪳꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪻꪐ꪿, ꪶꪋꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪮ꫁ꪺ ꪶꪎꪙ ꪩ꫁ꪱꪉ ꪹꪚ꫁ ꪹꪬ꪿ꪉ ꪜꪽ ꪨꪱꪫ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪥ…
ꪭꪱ ꪶꪯꪥ…
ꪄꪺꪙ ꪩꪴ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪣꪷꪉ ꪻꪊ ꪭ꫁ꪮꪥ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪐꪸ꫁ꪣ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪻꪎ ꪎꪸ꫁ꪉ ꪹꪝ꪿ ꪹꪭꪸ꪿ ꪙꪰꪉ ꪄꪸꪫ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ
ꪄꪺꪙ ꪩꪴ ꪕꪸꪫ ꪠꪰ꪿ꪉ ꪶꪚꪙ ꪨꪲ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪖꪮꪉ ꪮ꫁ꪺ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ ꪹꪙꪙ ꪹꪭꪷꪥ…
ꪼꪒ꫁ ꪀꪴ꪿ꪀ ꪀ꫁ꪺ ꪀꪾꪚ ꪋꪴ꫁ ꪋꪮꪚ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪱꪉ ꪜꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪹꪭꪷꪥ
ꪎꪮꪉ ꪨꪱꪫ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪄꪺꪙ ꪩꪴ ꪹꪎ꪿ ꪜꪸ꪿ꪙ, ꪎꪸꪉ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪙꪾ꫁ ꪵꪀꪣ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪨꪱꪫ ꪹꪭꪉ ꪵꪕ꫁ ꪙꪱ, ꪨ꫁ꪱ ꪹꪭꪥ ꪙꪱꪉ ꪹꪭꪷꪥ…
Sơ lược nội dung bởi https://vi.wikipedia.org/
Dưới trần gian khi đó có một ông phìa (thủ lĩnh một mường) quyền uy và khá giả, sinh được hai cô con gái đặt tên là Căm Xôm và Ngân Liêng. Căm Xôm và Ngân Liêng được cha cho sống trên một ngôi lầu sang trọng. Càng lớn lên hai chị em càng xinh đẹp, hấp dẫn. Một hôm, trời nắng nóng, hai chị em ra sông tắm. Làn da trắng trẻo và thân hình quyến rũ của hai cô đã khiến Then phải xiêu lòng và chọn làm người đầu thai cho nàng Cong Péng.
Nàng Cong Péng xuống bến sông nọ, biến thành một quả sung chín mọng và thơm phức… Khi hai cô Căm Xôm và Ngân Liêng ra sông tắm. Bỗng thấy mùi thơm kỳ lạ, rồi một quả sung chín đỏ trôi đến. Hai chị em bắt lấy và chia nhau ăn. Từ đó cả hai chị em đều mang thai mặc dù chưa hề chung sống cùng ai cả. Hai cô rất đau buồn và hổ thẹn… Thế rồi cha mẹ cũng tìm được chồng cho hai cô con gái. Chồng Căm Xôm là Khun Pấng và chồng Ngân Liêng là Bái Vương.
Chín tháng trôi qua, cô chị sinh được chàng Khun Lú, cô em sinh được Nàng Ủa. Càng lớn lên Khun Lú và Nàng Ủa càng thân thiết, rồi yêu thương nhau tưởng chừng không gì có thể chia cắt được. Nhưng vì chàng và nàng là con chị con em, nên gia đình đã ngăn cản mối tình đó. Ông phìa cho Bái Vương cùng vợ con về quê sinh sống. Thế là nàng phải xa cách chàng.
Sự xa cách đó không ngăn cản được mối tình của Lú và Ủa. Họ nhớ thương nhau da diết và tìm cớ để đến thăm nhau. Mỗi lần gặp nhau, họ luôn quấn quýt bên nhau, trao nhau những tình cảm nồng thắm, thề hẹn cùng nhau quyết thành vợ thành chồng.
Nhưng Bái Vương đã nhận gả Ủa cho Khun Trai, rồi gia đình Lú cũng ép chàng phải lấy nàng Méng. Sự ép duyên đó đã làm cho chàng và nàng vô cùng đau khổ. Họ khóc than, cầu cứu nhưng vô vọng. Cuối cùng họ đã phải nghĩ đến cái chết để linh hồn họ sẽ gặo nhau ở thế giới bên kia.
Nàng Ủa chốn vào rừng sâu, được cây tùng bách đưa lên ngọn để nàng thắt cổ tự vấn. Theo sự mách bảo của bầy quạ, gia đình đã tìm được xác nàng đem về mai táng. Chàng Khun Lú đã mang trâu đến để lo liệu chu đáo mọi thủ tục cho nàng. Trong lời khóc than, chàng đã hẹn nàng hãy chờ đợi chàng, chớ vội sánh cùng ai trên cõi thiên đàng. Vì vậy, hồn nàng vẫn chưa lên trời ngay mà vẫn quanh quẩn nơi cõi trần gian chờ chàng.
Cũng từ đó Khun Lú luôn buồn phiền sầu đau, đi tắm cũng thấy Ủa bên cạnh, soi gương cũng thấy Ủa kề bên. Nàng Méng và gia đình sợ chàng tự tử nên luôn để ý không rời chàng nửa bước. Khi đánh lừa được nàng Méng quay đi, chàng đã lấy dao cắt cổ tự tử. Cả gia đình hối hận, thương tiếc. Lễ mai táng chàng được lo toan chu đáo. Gia đình mổ trâu đực to để làm lễ tiễn chàng lên trời. Hồn Khun Lú vội vàng ăn cỗ qua loa để nhanh được đi gặp nàng Ủa nên quên không gọi hồn nàng cùng ăn. Hồn Nàng Ủa thấy tủi thân “Ủa dùng bữa gà còn mời chàng, cớ sao Lú ăn trâu cỗ không mời hồn Ủa, cớ sao”. Thế là hồn Ủa xăm xăm lên trời trước, mặc cho hồn Lú vừa gọi vừa than vãn theo sau.
Một hồn Ủa biến thành ngôi sao, hồn Lú đến sau cũng biến thành ngôi sao ngay cạnh. Nhưng vì đang lúc bực nên Ủa không nhận Lú là chồng nên ông trời đã chắn bởi một bức phên ngăn cách nên hai ngôi sau Khun Lú, Nàng Ủa tuy rất gần nhau nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Một hồn nữa của Ủa đã đến gặp Then, và như đã hẹn hai mươi ba năm trước, Then liền lấy làm vợ. Hồn Lú đến sau thì mọi sự đã rồi. Biết được Lú và Ủa đã từng thương yêu nhau, thân thiết như vợ chồng, Then thấy thương tình nên đã cho hồn Lú đến với các tiên nữ tại cung đình và sẽ gả cho chàng người nào chàng yêu thích nhất. Nhưng bao nhiêu tiên nữ xinh đẹp mông tròn, ngực căng đến với chàng, chàng vẫn cảm thấy vô vị. Trong chàng chỉ có mỗi Nàng Ủa, người tình duy nhất từ thuở ấu thơ. Chàng chấp nhận sống tại đây để thi thoảng còn được ngắm nhìn Ủa mỗi khi nàng ra vườn hoa chơi.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *