ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ – ꪉ꪿ꪮꪙ ꫒ – ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪫꪸꪀ ꪋꪴ꫁

Spread the love
 1. ꫞ ꪣꪱ ꪹꪖꪷꪉ ꪣꪳ꫁ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪢ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
 2. ꪎꪲꪚ ꪹꪊꪸꪒ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪜꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪁꪲꪉ ꪎ꫁ꪺꪥ ꪨꪰ꪿ꪉ ꪹꪒꪱ
 3. ꪶꪭ ꫟ ꪎꪸꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪋꪱꪙ ꪜꪱꪙ ꪹꪚ꫁
 4. ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤ꫁ꪮꪉ ꪻꪎ꪿ ꪹꪙ꫁ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪮꪣ ꪋꪱꪙ
 5. ꪭꪸꪉ ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪫꪉ ꪼꪙ ꪜꪸ ꪠ꫁ꪱꪥ
 6. ꪋ꫁ꪮꪣ ꪒꪲ꪿ꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪔꪲꪙ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪹꪚꪙ ꪶꪣꪙ
 7. ꪹꪬꪸꪙ ꪨꪱꪥ ꫛ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪀ ꪔ꪿ꪮꪥ ꪩꪱꪙ ꪣꪱ ꪹꪭ꫁ꪱ
 8. ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪻꪊ ꪈꪾ꪿ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪎꪸꪉ ꪄꪾꪚ ꪕꪸꪣ ꪬꪴ
 9. ꪨꪱꪥ ꪢꪴ꪿ ꪩꪱꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪀ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪣꪱ ꪹꪭ꫁ꪱ
 10. ꪻꪠ ꪁꪷ꫁ ꪻꪊ ꪈꪾ꪿ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪶꪕ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪘꪾ꪿ ꪘꪸ
 11. ꪹꪬꪸꪙ ꪙꪱꪉ ꪹꪋꪷ ꪄꪾ꪿ ꪜꪸ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪣꪳ ꪼꪜ ꪀ꫁ꪽ
 12. ꪙꪰ꪿ꪉ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪻꪥ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪵꪠꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪼꪜ ꪁꪴꪉ
 13. ꪤꪮꪀ ꪠꪴꪉ ꪝꪳꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪹꪥꪸꪒ ꪶꪭꪥ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ
 14. ꪹꪝ꪿ ꪵꪮ꪿ ꪎꪳ꪿ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪻꪊ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪣꪰꪀ ꫛ ꪻꪒ
 15. ꪏꪸꪒ ꪕꪷ꪿ ꪻꪙ ꪻꪊ ꪙꪱꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪎꪉ ꪹꪝ꪿ ꪹꪭꪸ ꪔꪱ ꪀꪸ꫁ꪫ
 16. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪤꪸꪫ ꪙꪸ꫁ꪫ ꪩꪸꪙ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪬꪱ ꪹꪭꪙ
 17. ꪀꪱꪥ ꪅꪱꪫ ꪉꪲꪙ ꪖꪳꪀ ꪼꪒ ꪵꪜꪀ ꫛ ꪣꪱ ꪄꪳ꫁ꪙ
 18. ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪉꪫꪱꪀ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪘ꫁ꪱ ꪵꪩ ꪵꪕ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪝꪲ꪿ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ
 19. ꪎꪱꪥ ꪔꪱ ꪩꪸꪙ ꪘ꪿ꪺꪉ ꪀꪽ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪹꪣꪷꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ
 20. ꪨ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪔꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪶꪜꪉ
 21. ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪶꪏꪉ ꪤꪴ꪿ ꪊꪾ ꪵꪎ꪿ ꪹꪏꪥ ꪶꪕ ꪔ꫁ꪱꪙ:
 22. “ꪨ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪖꪺꪉ ꪚꪮꪀ ꪒꪱꪉ ꪼꪄ ꪋꪱꪥ ꪹꪭꪷꪥ
 23. ꪝꪲ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪼꪜ ꪨꪱꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜꪴꪙ ꪩꪱꪙ ꪫ꫁ꪱꪙ ꪎꪾ꪿
 24. ꪹꪭꪸ ꪈꪾ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪩꪺꪉ ꪋꪴ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪄꪷ ꪵꪙꪙ
 25. ꪋꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪉꪲꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪪꪱꪙ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪵꪮꪙ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ
 26. ꪹꪝ꪿ ꪹꪭꪸ ꪼꪒ꫁ ꪜꪮꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪠꪴ꫁ ꪭꪰꪀ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪭꪱ ꪙꪱ
 27. ꪯꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤꪮꪣ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ꫁ ꪩꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪀꪺꪉ ꪶꪢ꪿ꪀ
 28. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪡ꫁ꪱ ꪶꪠ꪿ꪀ ꪻꪬ꫁ ꪶꪎ꪿ ꪝꪷ꫁ ꪵꪀꪣ ꪘ꫁ꪱ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ ꪒꪲ ꪵꪩ꫁ꪫ”.
 29. ꪹꪣ꪿ ꪙ꫁ꪽ ꪚꪴꪙ ꪝꪽ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪬꪮꪣ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪔꪮꪚ:
 30. “ꪎꪨꪱꪒ ꪘ꫁ꪱ ꪹꪕ꪿ ꪙꪲ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪝꪲ꪿ ꪣꪱ ꪤꪱꪣ
 31. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪹꪚꪙ ꪬꪱꪥ ꪶꪣꪙ ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ ꪹꪊ꪿ꪉ ꪯꪱꪥ ꪣꪱ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪩꪷ ꪁꪫꪱ
 32. ꪒꪱꪫ ꪮꪮꪀ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪹꪚꪙ ꪋ꫁ꪱꪥ ꪼꪜ ꪬꪸ꪿ꪉ ꪊꪮꪣ ꪝꪴ
 33. ꪯꪱꪥ ꪀꪴ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤ꪿ꪱꪉ ꪔꪲꪙ ꪠꪲꪒ ꪕꪱꪉ ꪹꪖꪷꪉ ꪝꪲ꫁?
 34. ꪙ꫁ꪮꪉ ꪮ꪿ꪺꪥ ꪻꪚ꫁ ꪹꪔꪷ꪿ꪀ ꪙꪲ꫁ ꪎꪷ ꪝꪲ꪿ ꪑꪱ ꪹꪊꪸ
 35. ꪎꪷ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪶꪩꪉ ꪔꪰ꪿ꪉ ꪚꪱꪥ ꪜꪱꪀ ꪶꪕ ꪒꪮꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪯꪲ”.
 36. ꪹꪣ꪿ ꪙ꫁ꪽ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪹꪣꪷꪉ ꪻꪊ ꪹꪏꪱ ꪙꪰ꪿ꪉ
 37. ꪋ꪿ꪽ ꪵꪜꪀ ꪶꪒꪥ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪹꪎꪱ ꪁꪴ꫁ꪀ ꪁꪴ ꪮꪲꪉ ꪹꪙꪷ꫁ꪉ
 38. ꪎꪮꪉ ꪠ꪿ꪱꪥ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪩꪺꪉ ꪋꪴ꫁ ꪹꪏꪉ ꪹꪠꪷ꫁ꪉ ꪊꪾꪚ ꪼꪢ
 39. ꪹꪢꪥ ꪭꪾ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪊꪮꪣ ꪹꪄꪱ ꪣꪰꪀ ꪵꪬ꪿ꪉ
 40. ꪄꪮꪒ ꪜꪱꪀ ꪵꪘ꫁ꪣ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪏꪾ꫁ ꪁꪫꪱ ꪹꪀ꫁ꪣ ꪮ꪿ꪮꪣ ꪼꪚ
 41. ꪏꪸꪒ ꪕꪷ꪿ ꪹꪚꪙ ꪼꪨ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜꪱꪥ ꪝꪴ ꪩꪸꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪎꪸ ꪵꪩ꫁ꪫ
 42. ꪶꪢ꪿ꪀ ꪀ꪿ꪺꪀ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪶꪒꪥ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪙꪱꪉ ꪙꪱꪒ ꪭꪸꪉ ꪎꪮꪉ
 43. ꪤꪮꪣ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪲꪉ ꪣꪲ ꪹꪚ꫁ ꪹꪣ꪿ ꪻꪒ
 44. ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪩꪺꪉ ꪭꪰꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪖꪳꪀ ꪹꪙ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪫꪱꪉ ꪵꪄꪙ
 45. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪵꪎꪙ ꪵꪣꪉ ꪩꪸꪙ ꪔꪳ꪿ꪙ ꪊꪸꪫ ꪼꪀ꪿ ꪥꪸꪙ ꪄꪽ ꪀ꫁ꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪙꪱ
 46. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪬꪱ ꪹꪭꪙ
 47. ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪵꪁꪣ ꪻꪙ ꪻꪊ ꪢ꫁ꪮꪣ ꪢꪮꪀ
 48. ꪵꪩ꫁ꪫ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪕ꫁ꪱꪫ: “ꪑꪱ ꪋꪸꪒ ꪔꪱ ꪼꪨ ꪯꪱꪥ ꪹꪭꪷꪥ
 49. ꪝꪲ꪿ ꪼꪜ ꪹꪭꪙ ꪒꪾꪚ ꪒꪲ ꪑꪱ ꪣꪲ ꪄꪴ ꪭ꫁ꪱꪥ ꪎꪰꪉ ꪹꪙꪷ
 50. ꪵꪩ꫁ꪫ ꪢ꪿ꪽ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪔꪲꪙ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪣꪱ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪤꪱꪣ ꪑꪲꪉ
 51. ꪩꪲꪉ ꪹꪬꪸꪙ ꪎꪱꪫ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪠꪸꪫ ꪹꪨ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪒꪲ
 52. ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪤꪮꪣ ꪙꪸ꫁ꪫ ꪩꪳꪣ ꪹꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪊꪱꪫ ꪀꪽ ꪹꪙꪷ”
 53. ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪜꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ ꪄꪮꪒ ꪙꪱꪉ ꪀꪾ ꪶꪬ꫁ꪣ
 54. ꪵꪩ꫁ꪫ ꪚꪲꪒ ꪵꪀ꫁ꪣ ꪚꪱꪥ ꪙꪲ꫁ꪫ ꪔꪱꪉ ꪊꪳ꪿ꪉ ꪩꪱ ꪔꪲꪙ
 55. ꪭꪮꪒ ꪹꪖꪷꪉ ꪹꪭꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪵꪜꪉ ꪹꪎ꪿ ꪡꪱ ꪙꪮꪙ ꪥꪰ꫁ꪉ
 56. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪬꪱꪀ ꪒꪰ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪹꪏꪉ ꪼꪎ꫁ ꪚ꪿ꪱꪉ ꪚꪱ
 57. ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪙ ꪜꪽ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪝ ꪵꪀ꪿ꪫꪙ ꪀꪽ ꪙꪱ
 58. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪬꪱꪀ ꪵꪘ꫁ꪣ ꪻꪊ ꪼꪫ꫁ ꪚꪰꪀ ꪒ꪿ꪱꪙ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪮꪥ
 59. ꪊꪴꪉ ꪹꪖꪷꪉ ꪵꪝꪉ ꪈꪾ꪿ ꪨꪱꪥ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪛꪺꪙ ꪁꪮꪥ ꫟
 60. ꪁꪮꪉ ꪕꪷ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪫꪸꪙ ꪋ꫁ꪮꪥ ꪹꪣ ꪣꪳꪒ ꪎꪸ ꪵꪎꪉ
 61. ꪕꪸꪫ ꪤꪱꪣ ꪵꪝꪉ ꪠꪸꪒ ꪵꪠꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱꪥ ꪻꪊ ꪎꪸ꫁ꪉ
 62. ꪹꪋꪷ ꪶꪠ꪿ꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪒꪱ ꪹꪝ꫁ ꪹꪩꪷꪉ ꪵꪄꪀ ꪄꪺꪙ ꪹꪉꪱ
 63. ꪣꪱ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪹꪏꪱ ꪮꪲꪚ ꪮꪲ ꪔꪰ꪿ꪉ ꪭꪸꪉ ꪀꪲꪙ ꪘꪰ꫁ꪉ
 64. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪻꪊ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪩꪳ꪿ꪙ ꪏꪰ꫁ꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪏꪱꪉ ꪶꪚꪉ
 65. ꪶꪀꪉ ꪹꪎꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪁꪷ꫁ ꪶꪄ꪿ꪙ
 66. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪩꪷꪉ ꪶꪚ꪿ꪙ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪜꪱꪙ ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪹꪎꪸꪙ
 67. ꪹꪬꪸꪙ ꪭꪸꪙ ꪔꪱ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪼꪨ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪖꪱꪣ ꪖ꫁ꪮꪥ:
 68. “ꪹꪊꪸꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪎ꫁ ꪹꪩꪒ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪏꪳ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪨꪉ ꪶꪩꪉ”
 69. ꪭꪳ ꪫ꪿ꪱ ꪄꪫꪽ ꪩꪴꪀ ꪵꪝꪉ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪶꪨꪉ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪎꪸ ꪹꪙ꫁
 70. ꪣꪳ ꪁꪳ ꪵꪄ꫁ꪣ ꪹꪨꪉ ꪣ꫁ꪱꪙ ꪵꪣ꪿ ꪬꪱꪀ ꪨꪷ ꪹꪅꪱ
 71. ꪣꪲ ꪹꪕ꪿ ꪹꪙꪱ ꪄꪫꪽ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪋꪸꪒ ꪡꪴꪙ ꪎꪸ ꪬ꫁ꪮꪉ
 72. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪮ꪿ ꪹꪨ꫁ ꪒꪮꪣ ꪛ꫁ꪱꪙ ꪵꪀꪣ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪹꪚꪙ ꪶꪣꪙ
 73. ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪡꪙ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪻꪊ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪵꪭꪉ ꪹꪥ꫁ꪙ
 74. ꪹꪮꪙ ꪀ꪿ꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜꪱ ꪋꪲ꫁ꪙ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪬꪮꪒ ꪩꪮꪙ ꪀꪲꪙ
 75. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪩꪺꪉ ꪄꪲꪙ ꪙꪱꪉ ꪤꪴ꪿ ꪒꪮꪣ ꪚꪱ ꪼꪕ ꪶꪒꪥ ꪕ꫁ꪱꪫ
 76. ꪣꪷ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬ꫁ꪱꪫ ꪹꪝ꪿ ꪶꪝ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪖꪳꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱ
 77. ꪙꪮꪙ ꪁꪳꪙ ꪙꪱꪉ ꪵꪄꪀ ꪬꪱ ꪩꪰꪀ ꪋꪱꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ:
 78. “ꪣꪱ ꪀ꪿ꪺꪀ ꪬ꫁ꪮꪉ ꪭꪸꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪠꪸꪒ ꪵꪠꪉ ꪁꪲꪉ ꪑꪲꪉ ꪼꪩ!
 79. ꪜꪮꪉ ꪫ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪑꪲꪉ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪻꪠ ꪩꪰꪀ ꪙꪮꪙ ꪵꪠꪉ ꪵꪩ꫁ꪫ
 80. ꪹꪥꪸꪒ ꪚꪱꪚ ꪻꪬ꫁ ꪻꪊ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪴꪙ ꪼꪎ꫁ ꪈꪾ꪿ ꪨꪱꪥ ꪏꪲ꫁ꪙ ꪹꪩꪸ?”
 81. ꪹꪖꪷꪉ ꪹꪣ꪿ ꪁꪳꪙ ꪹꪚꪙ ꪬꪱꪥ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪹꪭꪉ ꪀꪺꪉ ꪶꪠ꫁ꪉ
 82. ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪁꪴ꪿ ꪹꪮ꫁ꪥ ꪮꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪰꪉ ꪼꪡ
 83. ꪝꪱ ꪋꪺꪉ ꪼꪙ ꪜ꪿ꪽ ꪬꪽ ꪎꪳꪚ ꪶꪏꪙ ꪔꪱꪣ ꪩꪷ꫁
 84. ꪩꪸꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪊꪺꪚ ꪝꪷ꫁ ꪯꪱꪥ ꪝꪲ꪿ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ
 85. ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪲ ꪎꪱ ꪩꪰꪀ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪶꪭꪥ ꪬꪱ ꪤ꫁ꪱꪫ
 86. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪊꪰꪀ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪜꪲ꫁ꪙ ꪎꪾꪚ ꪁꪳꪙ ꪨꪰꪉ
 87. ꪭꪮꪒ ꪹꪖꪷꪉ ꪋꪱꪙ ꪘꪾ꪿ ꪘꪺ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙꪺꪙ ꪹꪀꪱ ꪀ꫁ꪺ.
 88. ꪶꪒꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪎꪴ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪋꪴ꫁ ꪜ꫁ꪮꪥ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ:
 89. “ꪹꪝ ꪶꪎꪣ ꪝꪷ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪮꪺꪙ ꪎꪲ꪿ ꪹꪫꪸꪙ ꪜꪱꪥ ꪬ꫁ꪱ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ
 90. ꪝꪲ꪿ ꪬꪱꪀ ꪼꪒ꫁ ꪹꪣꪱ ꪩ꫁ꪱ ꪹꪏꪉ ꪼꪎ꫁ ꪄꪱꪒ ꪀꪱꪉ
 91. ꪹꪝ꪿ ꪫꪸꪀ ꪹꪭꪙ ꪖꪳꪀ ꪜꪴꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪭꪱꪣ ꪎꪸ ꪙ꫁ꪮꪉ
 92. ꪩꪺꪉ ꪭꪰꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪮꪺꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪔꪱꪉ ꪋꪳ꪿ ꪣꪸ ꪄꪫꪽ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪙꪱ
 93. ꪊꪺꪙ ꪻꪊ ꪨꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪬꪸꪙ ꪊꪰꪀ ꪏꪳ ꪤꪴ꪿ ꪼꪒ꫁”
 94. ꪉꪲꪙ ꪄꪮꪒ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪶꪒꪥ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪙꪱꪉ ꪎꪮꪒ ꪣꪳ ꪎꪱꪙ
 95. ꪀꪾ ꪭꪰꪒ ꪙꪱꪉ ꪠ꪿ꪱ ꪣꪳ ꪕꪴ꫁ꪀ ꪙꪲ꫁ꪫ:
 96. “ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪭꪸ ꪹꪖꪷꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪮ꫁ꪮꪥ
 97. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪵꪜꪀ ꪊꪰꪀ ꪀꪲ꫁ ꪎꪲꪚ ꪭ꫁ꪮꪥ ꪭꪲ ꪶꪁꪚ ꪏꪱꪫ ꪜꪲ
 98. ꪹꪉꪷ ꪫ꪿ꪱ ꪣꪲ ꫛ ꪑꪺꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ ꪹꪥꪸꪒ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ
 99. ꪶꪄ꫁ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪔꪱ ꪬꪱꪀ ꪶꪋꪣ ꪼꪨ
 100. ꪹꪝ꪿ ꪹꪎꪉ ꪯꪱꪥ ꪈꪾ꪿ ꪼꪜ ꪏꪴ꫁ꪀ ꪕꪴꪙ ꪭꪴꪙ ꪼꪎ꫁
 101. ꪵꪣ꪿ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪑꪷ ꪑ꫁ꪮꪥ ꪮ꫁ꪮꪙ ꪮ꪿ꪮꪥ ꪹꪩ ꪖꪱꪣ
 102. ꪹꪉꪷ ꪫ꪿ꪱ ꪁꪲꪉ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪶꪨꪉ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪎꪸ ꪕ꫁ꪱꪫ
 103. ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊꪲ꪿ ꪼꪔ꫁ ꪒꪲ꪿ꪙ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪹꪎ꫁ ꪥ꫁ꪺꪉ ꪭꪸꪀ ꪄꪫꪽ ꪶꪨꪉ
 104. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪶꪀꪉ ꪹꪎꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪻꪠ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪼꪒ꫁ ꪹꪩꪸ
 105. ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪊ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪭ꪿ꪱꪫ ꪹꪉꪷ ꪠꪲ
 106. ꪼꪢ ꪚꪴꪙ ꪒꪲ ꪝꪲ꪿ ꪣꪱ ꪤꪱꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ
 107. ꪥꪸꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪎꪸ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪹꪏ ꪫ꪿ꪱ ꪔꪱꪥ ꪁꪳꪙ”
 108. “ꪯꪱꪥ ꪹꪭꪷꪥ, ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪫꪸꪀ ꪶꪄꪣ ꪭꪳꪙ ꪵꪔ꪿ ꪒꪱꪥ ꪶꪠ꪿ꪀ ꪼꪡ ꪼꪨ ꪙꪾ꫁ ꪎꪸ ꪵꪩ꫁ꪫ
 109. ꪹꪏ ꪫ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪮꪲ꪿ꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪉꪱꪥ ꪹꪝ꫁ ꪣꪱ ꪶꪁꪚ ꪎꪱꪣ ꪵꪩꪉ ꪙ꫁ꪽ ꪙꪱ”.
 110. ꪉꪲꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪔꪮꪚ:
 111. “ꪣꪲ ꪹꪕ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪜꪱꪀ ꪵꪄ꫁ꪉ ꪜꪱꪥ ꪩꪲ꫁ꪙ ꪝꪱ ꪝꪲ꪿ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪻꪊ
 112. ꪮꪺꪙ ꪙꪱꪉ ꪊꪲ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪎꪉ ꪹꪝ꪿ ꪭꪱ ꪨꪱꪥ ꪖ꫁ꪮꪥ
 113. ꪝꪷ꪿ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪻꪒ ꪅ꫁ꪽ ꪹꪭꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪶꪊ꪿ꪙ ꪄꪮꪉ
 114. ꪊꪲ꪿ ꪀꪮꪉ ꪨꪰꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪭꪱ ꪛꪺꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ
 115. ꪎꪷ ꪕꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪱ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪄꪺ ꪒꪮꪙ
 116. ꪯꪱꪥ ꪖ꪿ꪮꪙ ꪔꪲꪙ ꪤ꪿ꪱꪉ ꪼꪜ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪶꪩꪉ ꪀꪱꪉ ꪙꪾ꫁
 117. ꪊꪲ꪿ ꪹꪥꪸꪒ ꪻꪬ꫁ ꪼꪕ ꪏꪾ꫁ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪬꪺ
 118. ꪨꪰꪉ ꪣꪱ ꪑꪲꪉ ꪎꪴ꪿ ꪠꪺ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪄ꫁ꪮꪥ
 119. ꪝꪱ ꪝꪲ꪿ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪻꪊ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪸꪙ ꪄ꪿ꪺꪥ ꪣꪴꪙ ꪶꪔꪙ ꪏꪳ ꪹꪩꪸ”.
 120. ꪉꪲꪙ ꪶꪒꪥ ꪊꪱ ꪎꪸꪒ ꪶꪄꪣ ꪣꪲ꪿ꪉ ꪙꪱꪉ ꪥꪸꪙ ꪼꪬ꫁
 121. ꪄꪽ ꪹꪋꪸꪒ ꪘ꫁ꪱ ꪵꪖꪫ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪔꪮꪚ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ:
 122. “ꪯꪱꪥ ꪀꪴ ꪊꪲ꪿ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪶꪒꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪕ ꪹꪀꪱ ꪄ꫁ꪮꪉ
 123. ꪝꪲ꪿ ꪬꪱꪀ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪔꪱ ꪚ꪿ꪱ ꪼꪨ ꪩꪲꪙ
 124. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪬꪸꪙ ꪯꪱꪥ ꪠꪷ꪿ ꪹꪠꪉ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪹꪏꪱ ꪉꪲꪙ ꪢ꫁ꪮꪣ
 125. ꪹꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪋ꫁ꪮꪣ ꪀꪷ꪿ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪴ꫁ ꪁꪳꪙ ꪖ꪿ꪮꪉ ꪑꪰꪉ ꪨꪱꪥ
 126. ꪝꪱꪥ ꪻꪊ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪝꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪬ꫁ꪉ ꪬꪮꪒ
 127. ꪵꪖꪙ ꪎꪮꪒ ꪻꪬ꫁ ꪹꪀꪱ ꪩꪲ꫁ꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪨꪷ꪿ ꪜꪽ ꪣꪱ”
 128. ꪩꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪭꪱ ꪊꪾꪚ ꪘꪸꪫ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪁꪲꪉ ꪶꪒꪥ ꪕ꫁ꪱꪫ
 129. ꪋꪴ꫁ ꪭꪰꪀ ꪮ꫁ꪺ ꪘꪸꪫ ꪙ꫁ꪱꪫ ꪜꪱꪙ ꪨꪷ꪿ ꪁꪲꪉ ꪒꪸꪫ
 130. ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪠ ꪮ꪿ꪮꪥ ꪵꪩ ꪪꪱꪙ ꪮ꫁ꪮꪥ
 131. ꪣꪱ ꪝꪲ꫁ꪀ ꪄ꫁ꪮꪙ ꪻꪊ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪩꪳꪣ ꪈꪸ꫁ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ
 132. ꪹꪉ꪿ꪙ ꪫ꪿ꪱ ꪑꪰꪉ ꪣꪲ ꪹꪚꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪒꪱꪫ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪹꪭꪉ ꪅꪺꪉ ꪡ꫁ꪱ
 133. ꪑꪰꪉ ꪕꪴ꫁ꪀ ꪘ꫁ꪱ ꪜ꪿ꪱ ꪼꪣ꫁ ꪹꪕꪸꪉ ꪘ꪿ꪺꪥ ꪒꪲꪙ ꪶꪣꪙ
 134. ꪶꪠꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪕꪸꪉ ꪵꪒꪒ ꪵꪄꪉ ꪣꪳꪒ ꪣꪺ ꪚꪰꪉ ꪀ꫁ꪽ
 135. ꪙꪾ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪬ꫁ꪉ ꪹꪁꪷꪒ ꪁ꫁ꪱꪉ ꪉꪺꪣ ꪎꪴ꫁ꪣ ꪑꪰꪉ ꪜꪱ
 136. ꪑꪲꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪱꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪫ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪴ꫁ ꪻꪠ ꪙꪱ
 137. ꪭꪴ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪵꪘ꫁ꪙ ꪀꪾꪚ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪝꪲ꪿ ꫛ ꪒꪸꪫ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ
 138. ꪋꪳ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪥꪸꪙ ꪠꪸ꫁ꪫ ꪼꪜ ꪮꪳ꪿ꪙ
 139. ꪙ꫁ꪮꪉ ꪁꪷ꫁ ꪊꪲ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪬ꫁ꪮꪉ ꪭꪱꪒ ꪭ꫁ꪱꪙ ꪙꪮꪙ ꪁꪲꪀ ꪔꪱꪉ ꪯꪱꪥ
 140. ꪔꪱꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪠꪲ ꪒ꪿ꪺꪙ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪡ꫁ꪱ
 141. ꪨ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪹꪥ꫁ꪙ ꪵꪔ꫁ꪉ ꪼꪀ꪿ ꪙꪱ ꪒꪮꪙ
 142. ꪹꪣ ꪕꪮꪒ ꪁꪮꪙ ꪒꪮꪣ ꪎꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪭꪮꪙ ꪙꪱ ꪵꪩ꫁ꪉ
 143. ꪣꪰꪀ ꪵꪬ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪎ꪿ꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪎꪱꪫ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪠꪺ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ!”
 144. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪕꪸꪉ ꪊꪱ ꪔꪱ ꪨꪰ꪿ꪉ  ꪡꪱꪥ ꪵꪖꪫ ꪥ꫁ꪮꪥ
 145. ꪶꪒꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪮ꫁ꪮꪙ ꪮ꪿ꪮꪥ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪻꪬ꫁ ꪋꪳ꪿ꪣ ꪣꪱꪥ ꪒꪲ:
 146. “ꪊꪲ꪿ ꪶꪕ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪭꪮꪒ ꪠꪲ ꪏꪸꪒ ꪶꪎ꪿ ꪎꪰꪉ ꪹꪩꪸ
 147. ꪫꪸꪀ ꪀ꪿ꪺꪀ ꪶꪮ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪴ꫁ ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪛꪺꪙ ꪨꪱꪥ ꪙꪱꪉ ꪹꪭꪷꪥ
 148. ꪯꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪻꪊ ꪠꪲꪒ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪨꪉ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪁꪷ꫁ ꪒꪲ
 149. ꪊꪲꪉ ꪬ꪿ꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪫꪸꪀ ꪋꪴ꫁ ꪹꪭꪱ ꪀ꫁ꪺ ꪀꪾꪚ ꪒꪲꪙ
 150. ꪵꪔ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪑꪰꪉ ꪹꪎꪉ ꪀꪽ ꪚꪴꪒ ꪢꪲꪙ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪕꪾ ꪹꪖꪷꪉ ꪹꪙ꫁
 151. ꪑꪱ ꪬꪱꪀ ꪖꪲ꫁ꪣ ꪫꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪹꪏꪉ ꪜ꪿ꪱ ꪹꪄꪱ ꪋꪱ
 152. ꪹꪩꪷꪉ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪠꪱꪒ ꪖꪱꪉ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪹꪏꪉ ꪎꪺꪙ ꪮ꫁ꪮꪥ ꪙ꫁ꪽ ꪙꪱ”
 153. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪔꪷ꪿ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪎꪴ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪄꪾ꪿ ꪤꪸꪫ ꪣꪳ
 154. ꪕꪮꪒ ꪹꪮꪱ ꪵꪝꪉ ꪮꪲꪚ ꪮꪲ ꪵꪜ꪿ꪣ ꪭꪸꪉ ꪵꪠꪉ ꪵꪀ꫁ꪣ.
 155. ꪶꪕ꫁ꪀ ꪕꪷ꪿ ꪹꪚꪙ ꪬꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪀꪱꪥ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪹꪣ ꪣꪳꪒ ꪎꪸ ꪵꪎꪉ
 156. ꪒꪱꪫ ꪒꪰꪀ ꪹꪣꪉ ꪤꪴ꪿ ꪵꪠꪉ ꪩꪾꪚ ꪝꪳꪉ ꪨꪱꪥ ꪠ꫁ꪱ
 157. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪨ꫁ꪱ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁ ꪊꪲ꪿ ꪔ꪿ꪱꪫ ꪬꪱ ꪹꪭꪙ
 158. ꪭꪸꪙ ꪭꪮꪣ ꪹꪁꪸꪣ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪻꪊ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪏꪳ ꪫꪱꪉ ꪼꪒ꫁
 159. ꪊꪰꪀ ꪊꪲ꪿ ꪬ꫁ꪱꪣ ꪜꪰꪒ ꪼꪫ꫁ ꪋꪺꪙ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪖꪮꪉ
 160. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪜꪮꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪭ꫁ꪙ ꪎꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪤꪴ꪿:
 161. “ꪣꪲ ꪹꪕ꪿ ꪣꪳ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪤꪱꪣ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪝ꪿ ꪫꪸꪀ ꪹꪭꪙ ꪘꪱ
 162. ꪑꪱ ꪎꪲ ꪎꪱ ꪭꪸꪀ ꪯꪱꪥ ꪊꪱꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ
 163. ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪱ ꪼꪬ꫁ ꪬꪮꪒ ꪵꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪨꪷ ꪹꪋꪱ ꪵꪨ꪿ ꪹꪙꪷ
 164. ꪊꪲ꪿ ꪹꪣꪱ ꪵꪣꪫ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪬꪱ ꪶꪣꪒ ꪣꪱ ꪹꪎꪸꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ
 165. ꪯꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪶꪄ꫁ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪙꪮꪙ ꪙꪰ꪿ꪉ ꪏꪳ ꪹꪜꪸꪙ
 166. ꪹꪡꪷꪙ ꪤꪸꪉ ꪩꪺꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪕꪾ ꪤꪾ ꪶꪬ꫁ꪣ
 167. ꪩꪲ꫁ꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪔ꫁ꪣ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪲ꪿ ꪑꪺꪙ ꪻꪊ ꪹꪭꪱ ꪼꪩ”.
 168. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪶꪣ꫁ꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪁꪳꪙ ꪬꪱ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪵꪬ꪿ꪉ
 169. ꪹꪕꪸꪉ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪜ꪿ꪱ ꪼꪣ꫁ ꪹꪕꪸꪉ ꪊꪳ꪿ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ
 170. ꪏꪾ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪩꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪤꪮꪣ ꪤꪴ꪿ ꪻꪊ ꪹꪢꪸꪒ ꪣꪺ ꪜꪲ ꪡ꫁ꪱ
 171. ꪔ꫁ꪺꪥ ꪎꪳꪚ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪫꪽ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪻꪐ꪿ ꪚꪱꪙ
 172. ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪣꪲ ꪶꪒꪥ ꪁꪴ꪿ ꪭꪸꪉ ꪹꪀꪱ ꪀ꫁ꪺ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪙꪱ
 173. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪘ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣ꫁ꪺ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪁꪷꪒ ꪎꪸꪉ ꪼꪙ
 174. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪨꪱꪥ ꪼꪕ ꪵꪮ꪿ꪉ ꪜꪴꪙ ꪕ꪿ꪱꪫ ꪶꪕ ꪭꪳ꫁ꪙ ꫟
 175. ꪹꪩꪷꪉ ꪜꪱꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪎꪴ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪩꪺꪉ ꪈꪸ꫁ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ
 176. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪔꪱꪉ ꪠꪷ꪿ ꪒꪱꪫ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪹꪭꪉ ꪒꪺꪉ ꪤ꫁ꪮꪙ
 177. ꪖ꫁ꪱ ꪎꪴ꪿ ꪠ꫁ꪱ ꪶꪎꪣ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ
 178. ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪩꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪋꪴ꫁ ꪝꪽ ꪹꪠ ꪉꪸ꫁ ꪹꪀ꪿ꪱ
 179. ꪕ꪿ꪱꪙ ꪭꪰꪀ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪜꪱꪀ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪩꪮꪙ ꪔꪮꪚ ꪹꪮꪱ ꪹꪩꪸ
 180. ꪹꪭꪸ ꪶꪜꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪴ꪿ ꪻꪠ ꪹꪥꪸꪒ ꪩꪺꪉ ꪊꪱꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ
 181. ꪫꪸꪀ ꪣꪰꪀ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪢ꫁ꪽ ꪹꪀꪷ꪿ꪉ ꪝꪴ ꪠꪱ
 182. ꪋꪾ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪹꪬꪷꪉ ꪭꪲ ꪔꪱ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪵꪩ ꪹꪬꪸꪙ ꪕ꫁ꪱꪫ
 183. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪁꪳ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪎꪴ꪿ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪜꪱꪙ ꪬꪱꪒ ꪶꪤꪙ ꪡꪮꪉ
 184. ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪓꪷꪥ ꪜꪽ ꪎꪮꪉ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪩꪱ ꪎꪸ ꪼꪒ꫁
 185. ꪵꪘ꫁ꪣ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪼꪫ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪄꪮꪒ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱ
 186. ꪣꪱ ꪜꪲ ꪙꪲ꫁ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪢ꫁ꪱ ꪔꪳ꪿ꪣ
 187. ꪎꪲꪚ ꪵꪜꪒ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪜꪲ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪏꪉ ꪚꪮꪀ ꪼꪄ ꪉꪱꪉ
 188. ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪵꪩ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪹꪬꪸꪙ ꪣꪷ꪿ ꪙꪱꪉ ꪄꪱꪫ ꪎꪸ꫁ꪉ
 189. ꪏꪾ꫁ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪁꪱꪒ ꪉꪸ꫁ ꪩꪺꪉ ꪣꪰꪀ ꪜꪱꪙ ꪔꪰꪉ
 190. ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪕꪱꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪱ ꪵꪖꪫ ꪵꪭ꫁ꪙ
 191. ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪵꪘ꫁ꪣ ꪄꪫꪽ ꪼꪫ꫁ ꪀꪺꪉ ꪢꪱꪀ ꪬꪺ ꪻꪊ
 192. ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪋꪷ ꪻꪒ ꪠꪱꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱꪫ ꪵꪭ꫁ꪙ
 193. ꪩꪺꪉ ꪔꪸ꪿ꪀ ꪵꪘ꫁ꪙ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪏꪾ꫁ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪵꪕꪙ ꪎꪴꪉ
 194. ꪚꪱꪙ ꪒꪮꪣ ꪝꪴ ꪊꪴ ꪼꪄ ꪎꪲ꪿ ꪣꪺ ꪀꪱꪥ ꪡ꫁ꪱꪫ
 195. ꪙꪾꪚ ꪔꪲ꪿ꪉ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪚꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪭꪳ ꪭꪮꪒ ꪏꪱꪫ ꪜꪲ
 196. ꪩꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪵꪝꪉ ꪵꪔ꪿ ꪜꪲ ꪨꪷ꪿ ꪵꪙꪙ ꪒꪮꪣ ꪕ꫁ꪱꪫ
 197. ꪁꪮꪉ ꪕꪷ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪫꪽ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪭꪸꪉ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪢꪮꪙ ꪒꪸꪫ
 198. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪤꪸꪫ ꪣꪳ ꪎꪴ꪿ ꪻꪠ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪐꪱꪫ ꪐꪴ꫁ꪉ
 199. ꪕꪴ꫁ꪀ ꪄꪮꪒ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪙꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪬꪮꪣ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪁꪸꪙ ꪹꪀꪱ
 200. ꪶꪕ꫁ꪀ ꪕꪷ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪊꪱ ꪎꪴ꪿ ꪙꪱꪉ ꪑꪮꪥ ꫟:
 201. “ꪙ꫁ꪮꪥ ꪵꪣ꪿ ꪹꪮꪷꪥ ꪹꪜꪸꪙ ꪎꪱꪫ ꪬꪱ ꪹꪭꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁!
 202. ꪜꪲ ꪹꪚꪙ ꪼꪜ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪵꪕꪙ ꪎꪴꪉ ꪔ꫁ꪺꪥ
 203. ꪵꪒꪒ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪔ꫁ꪮꪉ ꪜꪱ ꪼꪣ꫁ ꪼꪄ ꪹꪭ꪿ ꪵꪣꪉ ꪔꪮꪣ
 204. ꪼꪋ ꪮꪱꪥ ꪬꪮꪣ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪶꪭꪣ ꪚꪲꪙ ꪹꪭ꫁ꪱ
 205. ꪨꪰꪉ ꪚꪮꪀ ꪹꪎ꫁ꪱ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪹꪫꪸ꫁ꪙ ꪵꪣꪉ ꪹꪚ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪮꪣ
 206. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪩꪴꪀ ꪵꪝꪉ ꪹꪏꪉ ꪚꪮꪀ ꪼꪄ ꪹꪭ꪿ ꪏꪮꪣ ꪒꪮꪣ ꪀ꫁ꪱꪙ
 207. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪶꪭꪣ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪣꪮꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪴ꪿ ꪎꪮꪉ
 208. ꪹꪋꪷ ꪹꪖꪷꪉ ꪑꪱꪣ ꪵꪬ꪿ꪫ ꪹꪨꪉ ꪵꪀ꪿ ꪁꪲꪉ ꪶꪔꪙ ꪹꪎ꫁ꪱ
 209. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪹꪭꪉ ꪏꪾ꫁ ꪨꪱꪥ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪵꪐ꪿ꪉ ꪮꪱꪥ ꪊꪲꪉ ꪩꪱꪥ”
 210. ꪡꪰꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱ ꪵꪣ꪿ ꪁꪲꪉ ꪹꪎꪉ ꪉꪸ꫁
 211. ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪼꪄ ꪄꪮꪒ ꪒꪮꪣ ꪹꪯꪸꪣ:
 212. “ꪩꪴꪀ ꪁꪷ꫁ ꪹꪭꪸ ꪹꪎꪉ ꪀꪸ꫁ꪫ ꫛ ꪻꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪶꪢ꪿ꪀ
 213. ꪫꪸꪀ ꪹꪩꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪶꪎꪣ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪹꪏꪉ ꪔꪰꪒ ꪁꪱꪙ ꪒꪺ
 214. ꪹꪮꪱ ꪠꪺ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪹꪏꪉ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪜꪷꪒ ꪫꪱꪉ ꪩꪸꪙ ꪖꪲ꫁ꪣ ꪻꪒ ꪙꪱ”
 215. ꪹꪯꪸꪣ ꪀꪾꪚ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪡꪰꪉ ꪁꪲ꫁ꪫ ꪙꪱꪉ ꪶꪮ꫁ ꪀꪾꪚ ꪜꪮꪉ
 216. ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪡꪰꪉ ꪮꪲ꪿ꪙ ꪹꪎꪉ ꪩꪴꪀ ꪵꪝꪉ ꪻꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ
 217. ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪮ꫁ꪮꪣ ꪮ꪿ꪮꪥ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪙꪱꪉ ꪣꪰꪀ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ
 218. ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪭ꪿ꪱꪫ ꪶꪕ ꪒꪮꪣ ꪙ꫁ꪮꪥ
 219. ꪶꪕ꫁ꪥ ꪕꪷ꪿ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪀꪱꪥ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪵꪕꪙ ꪶꪊꪙ
 220. ꪣꪺ ꪘꪱꪫ ꪣꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪬꪸꪙ ꪚꪱ ꪼꪕ ꪶꪩꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ
 221. ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪭꪴꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪜꪱꪙ ꪜꪮꪒ ꪹꪀ ꪤꪾ
 222. ꪀꪾ ꪻꪊ ꪀꪸ꫁ꪫ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪚ꪿
 223. ꪹꪏ ꪫ꪿ꪱ ꪹꪄꪸꪣ ꪎꪰꪀ ꪵꪘ꫁ꪙ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪘꪱꪣ ꪬꪰꪀ ꪁꪱ ꪔꪲꪙ
 224. ꪩꪺꪉ ꪄꪲꪙ ꪻꪊ ꪶꪮ꪿ꪥ ꪋꪱꪉ ꪙꪱꪉ ꪼꪬ꫁
 225. ꪀꪸ꫁ꪫ ꪀꪲꪒ ꪼꪎ꫁ ꪎꪴ꪿ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪙꪱꪉ ꪬꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪴꪙ
 226. ꪕꪴꪙ ꪻꪊ ꪙꪱꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪄꪸꪙ ꪠꪱꪀ ꪩꪱꪥ ꪎꪳ ꪹꪫ꫁ꪱ
 227. “ꪎꪷ ꪠꪱꪀ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪤꪱꪣ ꪋꪴ꫁ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪝꪲ꪿ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ
 228. ꫛ ꪹꪎꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪠꪺ ꪝꪱꪉ ꪹꪭꪸ ꪹꪀ꪿ꪥ ꪑꪲꪉ ꪹꪭꪷꪥ
 229. ꪁꪲꪉ ꪹꪀꪀ ꪒ꫁ꪽ ꪹꪥꪸꪒ ꪋꪴ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪎꪲ꪿ ꪜꪲ ꪜꪱꪥ
 230. ꪹꪚꪙ ꪒꪱꪉ ꪬꪱꪥ ꪢꪮꪀ ꪹꪢꪥ ꪣꪳꪒ ꪣꪺ ꪝꪱ ꪹꪎ꫁ꪱ
 231. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪾ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪒꪳꪚ ꪡ꫁ꪱ ꪹꪋꪷ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ ꪹꪙꪉ
 232. ꪊꪲ꪿ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪹꪭꪉ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪒꪲꪙ ꪹꪥꪸꪒ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ
 233. ꪬꪱꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪰ꪿ꪉ ꪵꪘ꫁ꪙ ꪻꪙ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪹꪏ ꪁꪱꪒ ꪼꪢ ꪁꪾ
 234. ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪤꪾ ꪚꪮꪀ ꪮꪺꪙ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪹꪭꪙ ꪬꪱ ꪹꪘ꫁ꪱ
 235. ꪙ꫁ꪮꪉ ꪔꪮꪚ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪊꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪹꪭꪸ ꪣꪰꪀ ꫛ ꪻꪒ
 236. ꪹꪝ꪿ ꪹꪮꪱ ꪻꪊ ꪊꪳ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪯꪱꪥ ꪶꪮ꫁
 237. ꪼꪅ꫁ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪬꪱꪀ ꪶꪄ꫁ ꪬꪱ ꪋꪴ꫁ ꪵꪀꪣ ꪘ꫁ꪱ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ
 238. ꪑꪱꪣ ꪹꪣ꪿ ꪹꪭꪱ ꪖꪮꪉ ꪀꪽ ꪋꪮꪚ ꪹꪭꪉ ꪹꪚꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
 239. ꪒꪱꪫ ꪭꪴ꪿ꪉ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪹꪏꪉ ꪙꪲ꫁ ꪹꪬꪸꪙ ꪝꪲ꪿ ꪣꪱ ꪖꪮꪉ
 240. ꪜꪮꪉ ꪫ꪿ꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪀꪾ꫁ ꪮꪳ꪿ꪙ?
 241. ꪎꪷ ꪝꪲ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪈꪾ꪿ ꪁꪲ꫁ꪫ ꪩꪺꪉ ꪔꪸ꪿ꪀ ꪎꪮꪉ ꪕꪱꪉ
 242. ꪩꪱꪉ ꪶꪄꪣ ꪭꪳꪙ ꪬꪱꪀ ꪹꪜꪸꪙ ꪵꪔ꪿ ꪵꪙꪙ ꪹꪭꪱ ꪀꪸ꫁ꪫ
 243. ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪰꪀ ꪋꪸ꫁ꪫ ꪑꪲꪉ ꪹꪒꪸꪒ ꪀꪱꪥ ꪫꪱꪉ
 244. ꪁꪫꪱꪣ ꪀꪲꪙ ꪢꪱꪉ ꪀꪾꪚ ꪀꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪑꪱꪣ ꪹꪎ꫁ꪱ
 245. ꪹꪚꪙ ꪖꪾ꪿ ꪹꪔ꫁ꪱ ꪀꪱꪥ ꪡ꫁ꪱꪫ ꪹꪏ ꪎꪲ꪿ ꪜꪲ ꪥꪸꪙ
 246. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪊꪲꪉ ꪬ꪿ꪮꪙ ꪣꪲ ꪹꪋꪷ ꪖꪲ꫁ꪣ ꪹꪏꪉ ꪼꪢ ꪐꪴ꫁ꪉ ꪒꪮꪒ
 247. ꪑꪱꪣ ꪹꪣ꪿ ꪯꪱꪥ ꪀꪮꪒ ꪮꪴ꫁ꪣ ꪹꪮꪱ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪎꪮꪉ ꪵꪀ꫁ꪣ ꪊꪴꪚ ꪮꪱꪥ
 248. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪯꪱꪥ ꪫꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪏꪳ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪔꪮꪚ
 249. ꪑꪲꪉ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪼꪬ꫁ ꪮꪳꪙ ꪹꪎ꪿ ꪋꪮꪙ ꪢꪮꪙ
 250. ꪵꪔ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪑꪰꪉ ꪹꪎꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪏꪳ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪔꪮꪚ
 251. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪮꪚ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪻꪊ ꪋꪴ꫁ ꪁ꪿ꪮꪥ ꪶꪀ꫁ ꪶꪕ ꪒꪲ
 252. ꪹꪥꪸꪒ ꪻꪊ ꪭꪲ ꪠꪱꪀ ꪎꪳ ꪒ꪿ꪺꪙ ꪣꪱ ꪔꪱꪉ ꪘ꫁ꪱ
 253. ꪻꪬ꫁ ꪵꪬ꪿ꪉ ꪨ꫁ꪱ ꪮꪺꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪄꪮꪉ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪑꪲꪉ ꪚꪱꪉ
 254. ꪭꪱ ꪁꪷ꫁ ꪹꪕꪸꪉ ꪄꪸꪙ ꪎꪱꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪶꪩꪉ ꪔꪱ ꪥ꫁ꪮꪥ
 255. ꪠꪱꪀ ꪄꪮꪒ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪭ꫁ꪙ ꪬꪱ ꪝꪲ꪿ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪭꪱ ꪙꪱ”
 256. ꪣꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪕ ꪹꪖꪷꪉ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪛꪺꪙ ꪵꪉ ꪬꪮꪒ
 257. ꪩꪸꪙ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪹꪬꪸꪙ ꪄꪮꪒ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪎꪳ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪠꪱꪀ ꪬꪱ
 258. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪔꪱ ꪝꪰꪉ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪵꪩ ꪎꪳ ꪕꪽ ꪶꪢ꪿ꪀ:
 259. “ꪈꪾ꪿ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪀꪺꪉ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪯꪱꪥ  ꪵꪔ꫁ꪣ ꪔꪮꪚ ꪬꪱ
 260. ꪨꪱꪥ ꪄꪴ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭꪸꪙ ꪊꪱ ꪵꪘ ꪖꪲ꪿
 261. ꪙꪱꪉ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪎꪳ ꪙꪲ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪶꪔ ꪻꪒ
 262. ꪹꪝ꪿ ꪔꪱ ꪯꪱꪥ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪼꪨ ꪎ꪿ꪽ ꪣꪳ ꪒꪰꪉ ꪶꪒ꪿ꪉ
 263. ꪫ꪿ꪱ ꪈꪾ꪿ ꪵꪔ꫁ꪣ ꪀꪾꪚ ꪥꪾ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪶꪁꪒ ꪶꪀꪉ ꪼꪢ
 264. ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪵꪩ ꪹꪚꪷ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪯꪱꪥ ꪵꪜꪉ ꪎ꫁ꪮꪣ ꪵꪨ꪿ ꪹꪙꪷ
 265. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪯꪱꪥ ꪊꪲ꪿ ꪶꪮ꫁ ꪫꪸꪀ ꪋꪴ꫁ ꪹꪭꪱ ꪄ꫁ꪽ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪀꪽ
 266. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪋꪳ꪿ ꪯꪱꪥ ꪜꪽ ꪼꪎ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪲꪉ ꪎꪮꪉ ꪶꪢ꪿ꪀ
 267. ꪝꪲ꪿ ꪬꪱꪀ ꪹꪩꪷꪉ ꪶꪕ꫁ꪀ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪖꪷꪉ ꪘ꫁ꪱ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ
 268. ꪶꪜꪉ ꪬꪺ ꪻꪊ ꪒꪸꪒ ꪒꪽ ꪻꪎ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪭ꫁ꪺꪥ ꪹꪣ꪿ ꪻꪒ
 269. ꪔꪱ ꪫ꪿ꪱ ꪚꪴꪙ ꪶꪎ꪿ ꪎ꫁ꪺꪥ ꪣꪲ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪔꪱꪥ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪩ꪿ꪉ ꪻꪊ ꪭꪱ ꪙꪱ”
 270. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪣꪳ ꪄꪸꪙ ꪶꪣ꫁ꪣ ꪩꪸꪙ ꪚꪱꪥ ꪠꪴꪉ ꪊꪲꪚ
 271. ꫛ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪭꪮꪒ ꪝꪴ꫁ꪙ ꪎꪷ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪶꪑꪣ ꪹꪖꪷꪉ
 272. ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪹꪬꪸꪙ ꪄꪮꪒ ꪊꪱ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪙꪱꪉ ꪻꪊ ꪢ꫁ꪽ
 273. ꪖ꫁ꪱ ꪠꪸꪒ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪵꪭ꫁ꪙ ꪹꪏꪉ ꪄꪮꪒ ꪹꪏꪸ ꪢꪱꪉ