[PDF] – Sổ Chōng Bàng – Lō Vằn Lả | ꪶꪎ꫁ ꪋꪮꪉ ꪚꪱꪉ – ꪩꪷ ꪪꪽ ꪨ꫁ꪱ

Spread the love

ꪔꪱꪉ ꪵꪙꪫ: ꪎꪳ ꪮ꪿ꪮꪙ
ꪠꪴ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪥꪸꪒ: ꪩꪷ ꪪꪽ ꪨ꫁ꪱ
ꪜꪱꪉ ꪥ꪿ꪱꪙ: ꪜꪲ ꫒꫐꫑꫒

Loại: Tài liệu
Người biên soạn tài liệu: Lò Văn Lả
Thời gian: Năm 2012

ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪝꪾꪚ ꪎꪳ ꪶꪎ꫁ ꪋꪮꪉ ꪚꪱꪉ ꪄꪮꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪩꪷ ꪪꪽ ꪨ꫁ꪱ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪥꪸꪒ ꪮꪮꪀ ꪙꪾ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪝꪾꪚ ꪎꪳ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪄꪮꪉ ꪹꪜ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪬꪸꪣ ꪼꪫ꫁. ꪶꪎ꫁ ꪋꪮꪉ ꪚꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪒꪴ ꪣꪳ꫁ ꪒꪲ, ꪹꪫꪸꪙ ꪋ꪿ꪽ ꪹꪥꪸꪒ ꪫꪸꪀ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪀꪱꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪏꪉ: ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ, ꪹꪮꪱ ꪠꪺ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ, ꫝ. ꪏꪴꪣ ꪄ꫁ꪮꪥ ꪒꪴ ꪭꪳ ꪝꪾꪚ ꪎꪳ ꪙꪲ꫁ ꪣꪲ ꪉꪸ꫁ ꪨꪱꪥ ꪎꪴ꪿ ꪀꪾꪚ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪄꪳ꫁ꪙ ꪘꪲ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪏꪴꪣ ꪨꪱꪥ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪣꪱ ꪉꪱꪥ ꪹꪏ.

Đây là cuốn Sổ Chong Bang do nghệ nhân Lò Văn Lả (thành phố Sơn La) biên soạn dự trên sách cổ mà cha ông truyền lại. Sách này dùng để xem ngày tháng cho nhiều công việc như làm nhà, kết hôn,… chúng tôi nhận thấy đây là một tài liệu rất có ích nên đăng tải lên đây để mọi người có thể dễ dàng tải về sử dụng.

so-chong-bang-textpdf-3

ꪔꪲꪒ ꪙꪷ ꪻꪔ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪣꪱ.
Nhân nút dưới đây để tải về.