ꪹꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ – ꪉ꪿ꪮꪙ ꫑

Spread the love
 1. ꫞ ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪊꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪊꪸꪣ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪣ꪿ ꪩꪱꪉ
 2. ꪜꪱꪉ ꪑꪱꪣ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪊꪲ꪿ꪉ
 3. ꪣꪲ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪎꪱꪫ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪠꪴꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪶꪭꪣ ꪔꪮꪣ
 4. ꪹꪤꪸꪙ ꪨꪱꪥ ꪶꪩ ꪬꪳ꪿ꪙ ꪬꪮꪣ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪹꪣꪷꪉ ꪅꪲ ꪹꪅ꫁ꪱ
 5. ꪹꪩꪷꪉ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪬꪮꪣ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪨꪷ꪿ ꪩꪸꪉ ꪹꪎꪸꪙ
 6. ꪹꪤꪸꪙ ꪨꪱꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ ꪮꪸꪙ ꪎ꪿ꪱꪉ
 7. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪮꪣ ꪣꪳ꫁ ꪏꪴ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪀꪱꪥ ꪕꪱꪉ
 8. ꫛ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪱꪉ ꪹꪒ꪿ꪣ ꪵꪠꪙ ꪜꪱꪀ ꪶꪔ ꪹꪀꪱ ꪀ꫁ꪺ
 9. ꪵꪁꪙ ꪔꪲ꪿ꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣ꫁ꪺ ꪎꪸꪉ ꪄꪾꪚ ꪕꪸꪉ ꪬꪴ
 10. ꪜꪲ꪿ ꪔꪱꪣ ꪎꪸꪉ ꪭ꪿ꪱꪥ ꪝꪴ ꪮꪴ꪿ꪙ ꪻꪊ ꪹꪥꪉ ꪶꪩ ꪵꪎꪙ ꪩꪾꪾ꫁
 11. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮ꪿ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪘꪷ ꪩ꫁ꪮꪙ ꪹꪕꪸꪉ ꪀ꪿ꪱ ꪬꪳꪙ ꪕꪮꪉ
 12. ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪵꪝꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪕ꫁ꪺꪀ ꪹꪋꪷ ꪑꪱꪣ ꪮꪲ꫁ꪙ
 13. ꪎꪱꪫ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪤꪮꪀ ꪋꪴ꫁ ꪘ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪮꪣ ꪋꪱꪙ
 14. ꪨꪱꪥ ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪹꪒ꪿ꪣ ꪩꪱꪙ ꪔꪱꪣ ꪎ꫁ꪱꪥ
 15. ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪠꪱꪉ ꪩ꫁ꪱꪥ ꪅꪮꪉ ꪭꪲꪒ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪻꪒ ꪙꪱ
 16. ꫞ – ꪮꪽ ꪕꪲ꪿ ꪕꪽ ꪤꪾ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪙꪱꪉ ꪬꪮꪣ ꪜꪱꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪽ ꪙꪱ
 17. ꪕꪰꪒ ꪜꪴꪀ ꪎ꫁ꪮꪉ ꪢꪱꪥ ꪉꪸ꫁ ꪭꪳ ꪭꪸꪀ ꪹꪩꪉ ꪚꪱꪙ
 18. ꪣꪸ ꪋꪳ꪿ ꪩꪷ ꪹꪬꪉ ꪉꪱꪣ ꪹꪀꪷ꪿ꪉ ꪜꪱꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪵꪠꪉ ꪹꪘ꫁ꪱ
 19. ꪶꪎꪣ ꪵꪎ꪿ꪉ ꪤ꫁ꪱꪫ ꪬꪮꪣ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪔꪱꪣ ꪎ꪿ꪮꪉ ꪶꪎ꪿ ꪒꪲ
 20. ꪚꪴꪙ ꪣꪲ ꪼꪒ꫁ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪨꪱꪥ ꪎꪾ꪿
 21. ꪠꪴ꫁ ꪔꪾ ꪔ꫁ꪽ ꪁꪲꪉ ꪹꪣ꫁ꪱ ꪵꪒ꫁ ꪒ꪿ꪮꪙ ꪎꪴꪉ ꪥꪱꪫ…ꪁꪷ꫁ ꪣꪲ
 22. ꪵꪩ꫁ꪫ ꪹꪩ꪿ꪱ – ꪹꪬꪷꪉ ꪅꪱꪫ ꪩꪸꪙ ꪮꪮꪀ ꪎꪲꪉ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪶꪔꪙ ꪨ꫁ꪱ
 23. ꪕ꪿ꪱꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪩꪰꪒ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪙꪱꪉ ꪋꪳ꪿ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ
 24. ꪝꪷ꪿ ꪊꪮꪣ ꪹꪝꪱ ꪮꪲ꪿ꪙ ꪮꪸꪫ ꪵꪣ꪿ ꪁꪲꪉ ꪹꪅꪷꪉ ꪔꪴ꫁ꪣ
 25. ꪮ꫁ꪱꪥ ꪬꪱꪀ ꪮꪴ꫁ꪣ ꪭꪸꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪕꪸꪉ ꪵꪣ꪿ ꪻꪊ ꪵꪯꪉ
 26. ꪮꪱꪫ ꪩꪺ ꪵꪝꪉ ꪹꪒꪷ꪿ꪉ ꪵꪎꪉ ꪅꪴꪒ ꪶꪅꪉ ꪶꪀꪉ ꪀ꫁ꪫꪱ
 27. ꪙꪱꪉ ꪻꪐ꪿ ꪢ꫁ꪱ ꪜꪱꪀ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪨꪱꪥ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪹꪩꪷꪉ ꪎꪳꪉ
 28. ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪒꪸꪫ ꪣꪰꪀ ꪙꪱꪉ ꪑꪷ ꪑ꫁ꪮꪉ
 29. ꪚ꫁ꪱꪙ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪭ꪿ꪺꪣ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪻꪊ ꪵꪝꪉ
 30. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪼꪜ ꪵꪠꪉ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪀꪸꪚ ꪬꪮꪥ ꪫꪲꪒ ꪹꪕꪱ ꪹꪮꪱ ꪘꪸ꫁ꪫ
 31. ꪹꪀꪸꪚ ꪠꪰꪀ ꪬꪸ꫁ꪫ ꪘꪮꪉ ꪵꪣꪒ…ꪭꪮꪙ ꪒꪲ
 32. ꪙꪱ ꪭꪮꪙ ꪀꪮꪉ ꪕꪲ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪩꪷꪉ ꪹꪔ꫁ꪱ
 33. ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪺꪉ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪮꪣ ꪣꪳ꫁ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪹꪜꪸꪒ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
 34. ꪹꪩꪷꪉ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪵꪀ꪿ꪫꪉ ꪵꪄꪙ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪹꪯꪸꪣ ꪑꪱꪣ ꪙ꫁ꪮꪥ
 35. ꪕ꪿ꪱ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪵꪁꪫꪥ ꪙꪾ꫁ ꪢ꫁ꪱ ꪎꪳꪚ ꪵꪕꪙ ꪮꪱꪥ
 36. ꪕ꪿ꪱ ꪮꪱꪥ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪒꪱꪥ ꪊꪲꪉ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪹꪔ꫁ꪱ
 37. ꪏꪾ꫁ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪣꪳ꫁ ꪹꪢꪸꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪜꪲ ꪻꪢ꪿ ꪼꪄ ꪣꪱ
 38. ꪹꪚꪙ ꪜꪲ ꪼꪜ ꪔꪳ꪿ꪣ ꪙꪱꪉ ꪥꪱꪫ ꪢ꫁ꪱ
 39. ꪘ꫁ꪱ ꪼꪢ꪿ ꪣ꫁ꪮꪣ ꪎꪲꪚ ꪎꪲ꪿ ꪒꪱꪉ ꪹꪙꪉ
 40. ꪙꪱꪉ ꪬꪮꪣ ꪹꪏꪉ ꪚꪮꪀ ꪼꪄ ꪹꪭ꪿ ꪏꪮꪣ ꪒꪮꪣ ꪀ꫁ꪱꪙ
 41. ꪫꪸꪀ ꪜ꪿ꪺꪉ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪁꪱꪉ ꪻꪁ꫁ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪮꪣ ꪼꪕ
 42. ꪫꪱꪉ ꪵꪩꪉ ꪉꪱꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪀꪲꪙ ꪕ꫁ꪮꪙ ꪏꪳꪙ ꪫꪱꪉ ꪎꪲ꫁ꪣ ꪎꪸ ꪵꪩ꫁ꪫ
 43. ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪅꪷꪉ ꪜ꪿ꪽ ꪠ꫁ꪱꪥ ꪜꪸ ꪩꪷ꫁ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪵꪣ꪿ ꪩꪺ ꪮꪱ
 44. ꪒꪱ ꪫꪸꪀ ꪹꪭꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪜꪴꪙ ꪼꪀ꪿ ꪣꪲ ꪢꪴ ꪵꪔ꫁ꪉ
 45. ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪥꪸꪒ ꪵꪜ꫁ꪉ – ꪙꪱꪉ ꪅ꫁ꪽ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪎ꪿ꪱ ꪹꪩꪷꪉ ꪎꪸꪫ
 46. ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪒꪸꪀ ꪣꪰꪀ ꪙꪱꪉ ꪻꪊ ꪭꪴ꫁
 47. ꪹꪋ꪿ꪉ ꪶꪤ꪿ꪉ ꪎꪴ꫁ ꪙꪲꪙ ꪁ꫁ꪽ ꪬꪮꪣ ꪋ꪿ꪽ ꪵꪝ ꪵꪒꪉ
 48. ꪀꪮꪉ ꪹꪎ꪿ ꪡꪱ ꪠꪸꪒ ꪵꪠꪉ ꪋ꪿ꪽ ꪉꪱꪣ ꪻꪙ ꪬ꫁ꪮꪉ
 49. ꪙꪱꪉ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪔꪲꪙ ꪑ꫁ꪱꪥ ꪙꪮꪙ ꪒꪳ꪿ꪀ ꪕꪾ ꪀꪱꪙ
 50. ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪹꪩꪷꪉ ꪜꪱꪀ ꪚꪱꪙ ꪎꪴ꪿ ꪙꪱꪉ ꪑꪮꪥ ꫟
 51. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪩꪰꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪻꪊ ꪼꪫ꫁ ꪣꪮꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪴ꪿ ꪎꪮꪉ
 52. ꪹꪝ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪹꪎꪉ ꪵꪝꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪣꪲ ꪠꪲꪫ ꪨꪱꪥ ꪎꪾ꪿
 53. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪙꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪹꪭꪸ ꪈꪾ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪫꪸꪀ ꪋꪴ꫁ ꪶꪮ꫁ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪒꪱ ꪹꪭꪙ
 54. ꪭꪴ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪼꪜ ꪒꪮꪣ ꪋꪱꪙ ꪜꪲ꪿ꪙ ꪜꪸ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪹꪉꪱ ꪹꪚꪙ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ
 55. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪒꪰꪀ ꪵꪮ꫁ꪫ ꪮꪺꪙ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪕ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪎꪉ
 56. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪹꪜꪉ ꪎꪸ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪹꪭꪸ ꪮꪲ꪿ꪙ
 57. ꪋꪾ꪿ ꪜꪱꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪔꪮꪚ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪹꪭꪸ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪶꪢ꪿ꪀ ꪻꪊ ꪙꪱꪉ ꪙꪱ
 58. ꪚ꪿ꪱꪫ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪠ ꪋꪮꪚ ꪵꪙꪙ ꪹꪀꪱ ꪀ꫁ꪺ
 59. ꪋ꫁ꪮꪣ ꪕꪷ꪿ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣ꫁ꪺ ꪘ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪩꪸꪙ ꪶꪖꪥ ꪫ꪿ꪱ ꪙꪱ
 60. ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪣꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪶꪕ ꪬꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪝꪲ꪿
 61. ꪝꪷ꪿ ꪮꪮꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪶꪔꪙ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪭꪳ ꪋꪳ꪿ ꪁꪾ ꪹꪠꪉ
 62. ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪋꪳ꪿ ꪩꪷ ꪵꪒꪉ ꪐꪱ ꪼꪏ ꪜꪽ ꪻꪬ꫁
 63. ꪤ꫁ꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪭ꫁ ꪹꪉꪷꪙ ꪎ꫁ꪮꪥ ꪔ꪿ꪮꪉ ꪵꪚꪙ
 64. ꪹꪜꪸꪙ ꪶꪮꪉ ꪁꪫꪸꪙ ꪤꪴ꪿ ꪵꪠꪉ ꪕꪲ꪿ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪢ꫁ꪺꪥ
 65. ꪹꪭꪙ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪙꪱ ꪚꪱꪥ
 66. ꪁꪾ ꪶꪒꪥ ꪶꪩꪉ ꪹꪀꪒ ꪎꪲꪉ ꪋ꪿ꪽ ꪋꪱꪥ ꪻꪎ ꪅ꫁ꪽ
 67. ꪎꪲꪚ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪔ꫁ꪺꪥ ꪁꪲꪉ ꪋꪴ꪿ꪣ ꪼꪄ ꪹꪙꪉ
 68. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪁꪷ꫁ ꪼꪜ ꪨꪱꪥ ꪹꪠꪉ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪤꪴ꪿ ꪒꪲ꫁ꪙ
 69. ꪋꪸꪉ ꪹꪜꪷ꪿ꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪋꪴ꫁ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪊꪲ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪘꪷ
 70. ꪨꪱꪥ ꪠꪴꪉ ꪎꪱꪫ ꪹꪨꪒ ꪵꪩ ꪬꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ
 71. ꪎꪱꪫ ꪤꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪩꪾ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪹꪏꪥ ꪨꪮꪣ
 72. ꪶꪖꪣ ꪣꪮꪙ ꪹꪕꪸꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪹꪊ꪿ꪉ ꪹꪋ ꪹꪣ ꪮꪲ꫁ꪙ
 73. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪣꪲ ꪣꪰꪀ ꫛ ꪻꪒ
 74. ꪎꪱꪫ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪠ ꪋꪮꪚ ꪵꪙꪙ ꪔꪱ ꪬ꫁ꪮꪥ
 75. ꪕ꫁ꪱꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪒ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪵꪘ꫁ꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪱ
 76. ꪋꪾ꪿ ꪫ꪿ꪱ ꪔꪱ ꪵꪩ ꪹꪬꪸꪙ ꪢꪴ꪿ ꪎꪱꪫ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪶꪩ ꪀꪱꪥ ꪒꪲ꫁ꪙ
 77. ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪶꪕ ꪕ꫁ꪺꪉ ꪣꪰꪀ ꪵꪬ꪿ꪉ ꪻꪠ ꪣꪽ
 78. ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪝꪷ꪿ ꪕꪽ ꪤꪾ ꪀ꪿ꪱꪫ ꪁꪫꪱꪣ ꪊꪲꪉ ꪵꪊ꫁ꪉ
 79. ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕꪷ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪬ꪿ꪉ ꪻꪝ꫁ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪹꪘ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪲ
 80. ꪹꪬꪷꪉ ꪭꪲ ꪹꪜꪸꪙ ꪮ꪿ꪺꪥ ꪑꪺꪥ ꪻꪊ ꪚꪾ꫁
 81. ꪏꪾ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪻꪬ꫁ ꪚꪱ ꪕ꫁ꪱꪫ ꪹꪭꪸ ꪣꪰꪀ ꫛ ꪻꪒ ꪫ꪿ꪱ ꪙꪱ