[PDF] Quam Khắp Hiên Hom – Chữ Thái

Spread the love

Lời bài hát Chuyện tình Hiên Hom – Căm Đôi được đánh máy chữ Thái từ Quam Khắp Sư Tập 1 của Hội Văn nghệ – Sở Văn hoá Thông tin – Truyền thông tỉnh Sơn La, xuất bản năm 1997.

ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ ꪔ꪿ꪮꪥ ꪼꪢ꪿ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪝꪾꪚ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪎꪳ ꪝꪾꪚ 1 ꪄꪮꪉ ꪶꪭ꫁ꪥ ꪪꪽ ꪹꪈꪸ꫁ ꪹꪎꪷ꫁ ꪪꪽ ꪬ꪿ꪫꪱ ꪶꪖꪉ ꪔꪲꪙ ꪊꪫꪸꪙ ꪶꪖꪉ ꪔꪲ꫁ꪉ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ ꪼꪄ ꪮꪲꪙ ꪜꪲ 1997.

Click vào nút QUAM-KHAP-HIEN-HOM-3.PDF dưới đây để tải về.